Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Moderation Script (02/2011): Ragas in Sufi Music - Sufiana Kalam | Words of Sufi Sages (Raga CDs of the Months)

Moderation Script (02/2011): Ragas in Sufi Music - Sufiana Kalam | Words of Sufi Sages (Raga CDs of the Months)

Ratings: (0)|Views: 432|Likes:
Published by ElJay Arem
premiere: broadcasting on 21st February 2011

Moderation Script (02/2011) "Ragas in Sufi Music - Sufiana Kalam | Words of Sufi Sages" - monthly radio show "Raga CDs of the Months" (since 03/2006 "onair": http://www.imcradio.net/archives )

Programme Information...
ENG: http://bit.ly/gsa8um | DE: http://bit.ly/g3cdf9
premiere: broadcasting on 21st February 2011

Moderation Script (02/2011) "Ragas in Sufi Music - Sufiana Kalam | Words of Sufi Sages" - monthly radio show "Raga CDs of the Months" (since 03/2006 "onair": http://www.imcradio.net/archives )

Programme Information...
ENG: http://bit.ly/gsa8um | DE: http://bit.ly/g3cdf9

More info:

Published by: ElJay Arem on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution No Derivatives

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2011

 
 
 
 
« 09/9088 ‗ ]fyivcjeocqfpz FVMLFZQ $Wzkmzvcn k#N#+ ‗ Zfklpyoafez KBG ‗ Kcjkh bffzw Glhwwkg $Lozdhy A#Y# Bhkfy+
 
       
  
 
  
KBG OcHky ###
Iyohjghwzkcn wdo~ Co# =4‗ 98
wz
Mfiyvhy{ 9088 $
Bocjh{ " 97100"97164 p#b#
+yhjko wzhzkoc1 ZkjfYhjko ;=#0 $
~~~#zkjfcfz#jf
+
  
Yhnh GJw jfw Bochzw1  
– Yhnhw kc jfy Wvmk"Bvwke‒ 
$Wvmkhch Ehlhb | jkf ^oyzf jfy Wvmk"^fkwfc+
 
" Bojfyhzkocwzftz / JOEV }# 98#09#9088"8 " 
 
  
( wfkz 8#4#900> nkiz‛w KBG OcHky hlw fgdzfw Kczfycfzyhjko (Lk}fWzyfhb
dzzp1//yhjkowzyfhb#kcjkh"bffzw"glhwwkg#cfz
 
 
 
  
Dkczfynyvcj ###
KBG OcHky nlkfjfyz wkgd hlw Yhjkowfcjvcn $Ehifl/Hczfccf % Kczfycfzwzyfhb/PojGhwz+dkwzoykwgd v# dkfyhygdkwgd kc molnfcjfc Hvmihv# Jkf Wzyvezvy woll hlw eocqfpzkocfllfBhyefchygdkzfezvy müy hllf woqkhlfc Pyoafezf }oc KBG }fywzhcjfc ~fyjfc# Pyoafeziüyo –Wkcc"Bhgdfy#cfz“ ‗ pfywochlkwkfyzf Bhyef jfwKjffcnfifyw vcj Kckzkhzoyw Lozdhy A#Y# Bhkfy bkzFywzeocqfpzkockfyvcn kc 0:/9007#Jkf Kcdhlzf jkfwfy hvm –
Wkcc 
“ moevwwkfyzfc ^fiwkzf $~~~#wkcc"bhgdfy#cfz+ ifmhwwz wkgd bkz chdfqv hllfc Hwpfezfc yvcj vb jkfIfnykmmlkgdefkz “Wkcc‒ ‗ Vcj yfmlfezkfyz jhw lfifcwpdklowopdkwgdf]fywzêcjckw, hvw jfb hllf Zfklpyoafezf ~kf KBG$~~~#kcjkh"bffzw"glhwwkg#cfz+ fcz~kgeflz ~fyjfc# 
 
 Jkf Zfklpyoafezf }oc KBG wkcj Ifwzhcjzfklf jfwNfwhbzeocqfpzfw jfy FVMLFDZQ Wzkmzvcn k#N# $FvyopêkwgdfwMoywgdvcnw", Lfdy"/Lfyc" v# Zdfyhpkfqfczyvb müy Lkmf"Wgkfcgfw+‗ ~~~#fvmlfzq"wzkmzvcn#jf # 
 
 KBG ~vyjf nfnyücjfz qvy Yfhlkwkfyvcn }ocbvwkezdfyhpfvzkwgdfc Hcnfiozfc hvm jfy Ihwkw kcjkwgdelhwwkwgdfy Bvwke, hlw Fynêcqvcn qv jfb wfnflzdfyhpfvzkwgdfcEocqfpz –7kF“#  Vczfy KBG ‗ Kcjkh bffzw Glhwwkg wviwvbkfyfc wkgd hllf KBG"Zfklwfnbfczf# Jhw Lono jhym hlw Jhgdbhyef hllfy Zfkllfkwzvcnfcvcj Wvi"Iyhcjw }fywzhcjfc ~fyjfc#
 
 –KBG OcHky“ wzfdz müy jkf Iyohjghwzkcn"Plhzzmoyb }oc KBG }khYhjko $~~~#kbgyhjko#cfz+ vcj eoc}fynfczfy Bfjkfc, ~kf jhwPojGhwzkcn $YWW Mffjw ‗ Pvwd"-Pvll"Zfgdcolonkf+ ojfyPdocfGhwzkcn#
 
 
 
 KBG"Mýyjfykckzkhzk}f –ZhilhPfymoybhcgf ‗ ZhilhNyovpDhbivyn“, jhw fywzf jfy Ýmmfczlkgdefkz }oynfwzfllzf Zfklpyoafez ###vczfy jfy Zdfbfcüifywgdykmz –
Dfkbhz ‗ Kcjk}kjvvb -Nfwfllwgdhmz 
“ ~vyjf hlw ^flzpyfbkfyf ifkb Mfwzk}hl jfy Evlzvyfc9006 jhw Zftzyfqkzhzk} $Jfvzwgdmhwwvcn+ jfw fcnlkwgdfcOyknkchl~fyefw –
Gyfhzk}f Vckz{ 
“ $8;99+ }oc Yhikcjyhchzd Zhnoyfkczfypyfzkfyz, Kcjkfc‛w nyýwwzfy Pdklowopd vcj fywzfyCoiflpyfkwzyênfy müy Lkzfyhzvy#
 
  Gvlzvyfiykjnf –
^hzfy kw Lkmf ‗ Lk}kcn ~kzd ^hzfy 
“ ~vyjf kbYhdbfc jfw Mýyjfy~fzzif~fyifw jfy MDD kc :/9006 hlwEocqfpz }oynfwzfllz# Fw lfnz jfc Mogvw hvm Lk}f"Pfymoybhcgfw$–
ckndz om yhnhw 
“+ v# Chgd~vgdwmýyjfyvcn $Wgdülfyhvwzhvwgd"pyonyhbb+ bkz jfb Qkfl jfw kczfyevlzvyfllfy Jkhlonfw, müy fkcfcEco~Do~"Zyhcwmfy }oc Kcjkfc chgd Jfvzwgdlhcj#
  
KBG ‗ Kcjkh bffzw Glhwwkg }fymünz kc wfkcfb Nfwhbzhcwhzq üifyfkc Eocqfpz müy bvwkepêjhnonkwgdf Hyifkz hc Wgdvlfc hlwelfkcfyf Zfkllfkwzvcn $="~ýgdknfy ^oyewdop+#
 
   
« 9006"9088 " pyobozkoc kckzkhzk}f KBG ‗ Kcjkh bffzw Glhwwkg $KBG OcHky ‗ KBGYhjko#Cfz+
Iyohjghwzkcn 9006"9088 $wdoyz o}fy}kf~+ 
 
Wzhcjhyj moybhz
$Yhnh GJw om zdf Boczdw,
 
64 bkc#+
 
 
8# $Fhyl{+ Boyckcn Yhnhw9# 8000 t YHNHB $Wovzd Kcjkhc Yhnhw+7# H Lfnfcj oc zdf Wkzhy# ‗ Ckedkl Ihcfyaff $poyzyhkz+:# Hmzfycooc Yhnhw $fhyl{ - lhzf hmzfycooc+6# Hlhcehyh"w Yhnh oychbfczw=# Hll Jh{ Yhnhw># Gdhcjyh Booc Yhnhw4# Gyfhzk}f Vckz{"Zdf Chzkoc / Dobf ‗ Kcjk}kjvhl -Wogkfz{;# F}fckcn - Ckndz Yhnhw " ]kolkc80# Mk}f bkcvw 8 ‗ Yhnh Bhlhwdyff88# Nyhbh ‗ Bvwkgh Wghlfw om zdf Hcgkfcz Kcjkh89# Kcjkhc bkckhzvyf phkczkcnw " yhnhbhlh"w87# Kcjkhc W~hyh"w ‗ Bozdfy Chzvyf8:# Ahlzhyhcn… ~h}fw om wovcj86# Ehlpkzh Whcnkzh ‗ Gobpowkzkocw kc Kcjkhc Glhwwkgw8=# Bhlehvcw ‗ Ekcn om Yhnhw8># Bhcnhlh Wchhchb ‗ Bhcnhlh Kwhk $Dol{ Ihzd ‗Dol{ Bvwkg+84# Bkgyozochlkz{ $wdyvzk"w+ kc Dkcjvwzhck Whcnffz8;# Bkjjh{ Yhnhw $f#n#1 Whyhcn Mhbkl{+90# Booygdhchw… Zdf Bhzykt om Wovl i{ Bvwkg98# Bozdfy Jvynh ‗ Phzkfcg{ - Myffjob om Mfhy99# Bvwkg - Lhcnvhnf $wzyvgzvyhl - wogkhl hwpfgzw+97# Chz{h " zdf kbpoyzhcgf om Yhnhw moy Kcjkhc Jhcgf -Kcjkhc Zdfhzyf $phyz 8 - 9+9:# Ch}h Yhwh"w ‗ Ckcf Boojw om Kcjkhc Yhnhw96# Ch}hnyhdh… Yhnhw moy ; Plhcfzw9=# Chqyvl Whcnffz ‗ Zdf Yfifl Pofz $poyzyhkz+9># C{hwh ‗ Zdf Wklfcgf kc Yhnhw94# Pfczhzockg Yhnhw ‗ 6 Cozf Wghlfw $gdykwzbhwwpfgkhl+9;# Yhikcjyh Whcnffz ‗ H ]okgf moy Hll(70# Yhnhbhlkeh"w… gobpowkzkocw kc Wovzd KcjkhcGlhwwkgw78# Yhnhw, Ndhqhlw - Nofzdf79# Yhnhw - Wht… Kcjkhc Whtopdocf plh{fyw77# Yhnhw kc Kcjkhc Bocwooc $Yhkc{ Wfhwoc Yhnhw+
7:# Yhnhw kc Wvmk Bvwkg ‗ Wvmkhch Ehlhb…
76# Wkilkcn - Z~kc Avnhlihcjk $Jvfz kc Kcjkhc Glhwwkgw+7=# Wpykcn Yhnhw7># Wzvjkfw om Kcjkhc Glhwwkgw ‗ Ndhyhchw $phyz 8+74# Wvyw$d+ykcnhy… zdf phzdmkcjfy om Whyojf7;# Zhlh ‗ zdf Kcjkhc Yd{zdb G{glfw:0# Zdf Kcjkhc Jyocfw kc Kcjkhc Glhwwkghl Bvwkg:8# Zdf Whyhcnk Pyoafgz( ### Zdf ]okgf om 800 Goloyw:9# Zdf Zhlekcn ]kolkc( ‗ Jy# E# Y# ]hkj{chzdhc$poyzyhkz+:7# Zkbf G{glf ### H{vy}fjkg pykcgkpw $zdf 7 jowdhw+::# Zyhjkzkoc - Bojfyckz{ ‗ H Zykivzf zo Hlk Heihy Edhc$poyzyhkz+:6# Zyhjkzkoc om ]okgf ‗ Jy# Nhcnvihk Dhcnhl $poyzyhkz+:=# ^obfc kc Kcjkhc Glhwwkghl Bvwkg $phyz 8+
  
wpfgkhl mfhzvyfw
 WzvjkoZhlew… $
9t 64 bkc $Nfybhc, Fcnlkwd+
+
 
WzvjkoZhle Co# 81
Wvnhzo Ihjvyk $
bhcjolkc
+ " Bvwkg mollo~w Ifdh}kovy(
 WzvjkoZhle Co# 91
Yhchakz Wfcnvpzh $
whyojf
+ " Bvwkg h~hyfcfww i{ Lo}f… myob Lo}f zo Bvwkg#
 WzvjkoZhle Co# 71
Ehlh Yhbhchzd $
}kolkc
+ " Chjh $wovcj+… == cozfw $wdyvzk"w+ oc zdf ]kolkc#
 WzvjkoZhle Co# :1
Aodc BgLhvndlkc $
nvkzhy
+ " Bklfw myob Kcjkh
$cf~ {fhyw wpfgkhl+WzvjkoZhle Co# 61
Zykloe Nvyzv $
pfygvwwkoc
+ " Zdf Pvykz{ om Bvwkg… Zdf zyvzd hiovz wpkykzvhlkz{ kc KGB#
WzvjkoZhle Co# =1
Yhbfwd Wdozdhb $
pfygvwwkoc
+ / EGP7 $
pfygvwwkoc/}oghl
+ ‗ Wovcj Iojkfw#
WzvjkoZhle Co# >1
Ykcek Yo{ Idhzzhgdhy{h
 
$
mklb bhefy
+
"
Hwpfgzw om KGB kc Kcjkhc mklbw
$bhkcl{ zdf .noljfc fyh.+
 
WzvjkoZhle Co# 41
Hyvc Nowd $
glhykcfz
+ ‗ Bfzdhboypdowkw… Bvwkg kc Bvwkg#
WzvjkoZhle Co# ;1
Nfoynf Iyooew $
whtopdocf
+ ‗ c#c#
WzvjkoZhle Co# 801
]kah{ K{fy $
pkhco
+ ‗ c#c#
  
Mfwzk}hlYfpoyz " Myob Kcjkh zo Fvyopf… $
884 bkcvzfw
+
 
Mfwzk}hl Yfpoyz 900=1
Whcnkzh Whbbflhch"w
 Mfwzk}hl Yfpoyz 900>1
Hlzfychzkoc om Nfcfyhzkocw
$Bvwkg gocmfyfcgfw - gobpfzkzkocw om pyogyffhzkoc+Mfwzk}hl Yfpoyz 90041
ZhilhWolow - Bykjhcnhb
Mfwzk}hl Yfpoyz 900;, 90801
powz pocfj…
 
Oclkcf hygdk}f ~kzd hll KBG OcHky wdo~w myob 9006 zo 90881
 
dzzp1//~~~#kbgyhjko#cfz/hygdk}fw
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->