Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Ahmet Berkay - Hack Teknikleri

Ahmet Berkay - Hack Teknikleri

Ratings: (0)|Views: 261|Likes:

More info:

Published by: Osman Yüksel Bayram on Feb 26, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

 
DhgeZfeckelfyk
HdbfzIFYEH[Nfiqf[kkewfeZfecoloakFcwzkzvwvhifyeh{@iklbvd#n{zf#fjv#zy
8#
Nkyks
Dhqkylhchcivghdwbhwocvgvcjh,oqfllkelfkczfycfzeh}yhbbbnflkwbfwk}f{h{nkclhwbhwkwocvgvcjhoyzh{hgkehciknkwh{hywhljblhcc$dhge+chwkl{hpkljknk}fcfnkikzfeckelfyevllhyvlhyhenfygfelfwzkykljknkhgkelhcbh{hghdwklhghezky#Ivwfifpzfcjolh{kivwhljblhc{hphcwhljkynhclhy$dhgefy+}fwhljkynhcgfwkzlfykcjfcjfeocvcvcoqvcfihndehlbhyhejfnkcklfgfezky#Dhqkylhchcghdwbhehpwhbbjhocgflkelf
dhge,dhgefy
eh}yhblhczhbblhchghezyy#Ivzhbblhbhwocyhwkdhgefy.lfykcevllhcjknk}fwvyfgwflwbkmlhcjkybhklfflfhlbhczfbflwhljbzfeckelfykhgkelhchyhe,ivzfeckelfykcchwkl{hpkljynyeocvwvcjhjfzh{dhgkelhbh{hpklhghecy#Hchdzhyeflkbflfy1Dhge,Dhgefy,DhgeZfeckelfyk,Fcnfllfbf,Jkclfbf,Jfnkwzkybf,Olvwzvybh
9#
Ocwoq
Iviolvbhlzbjh
dhge,dhgefy
nkikeh}yhblhyzhckblhchyheiveocvcvcjhdhk{khclhwklhiklbfwkkgkcgfwkzlkkwzhzkwzkewflghdwbhlhyh{fy}fyklfgfezky#
9#8#Ahynoc
Jow{hwk
Dhgefyeh}yhbbbgkeywcoezhwkkcgflfcjknkqhbhckleolhyheBhwwhgdvwfzzwKcwzkzvzfomZfgdcolon{.jf$BKZ+8;=0{kllhccjhoyzh{hgkezknknoyzklbfezfjky#Eflkbf,BKZ.jfoev{hc}fdoikolhyhe)zflfmoc}f{hzyfc{olvbojfl{hpkbk,hbhzoyyhj{o{hpkbk,hbhzoyyhj{o{h{bgkdnk)wfgzkelfykhlhclhc,vgcoezhlhyhjh)whjfgfqf}ehbhgdolhyhe)zfwzfjfcekwklfykgkcevllhblbhezh{jk,[hpzkelhcivzfwzlfyfkwfdhgefzbfehclhbbhnflfcdhgekcnjfcbfezfkjk#Bkeyoiklnkwh{hylhy}fbkeyokwlfbgklfykcnflkwbfwk}f{h{nblhwbhwkwocvgvdoikhlhclhcolhyhewfgklbf{fihwlhcbhwkdhgeeflkbfwkcfnkkckkbkkqjfevllhblhchclhbbkehqhcjkybkwzky#Dhgefy}fdhgekcnkwlfblfykckceh{kzddhlfnfzkyklbfwkwocvgvcjhdfgefy.lfykle}ffcnfckwwoqlkkeolhcAhynocJow{hwk.bolvwzvybvwlhyjky#AhynocJow{hwk,dhgefyekklzklykkkgkcjf{fyhlhczfykb,moleloy}fnflfcfelfykhclhzhciky
zkky
woqlvezkky#AhynocJow{hwk.bckle}fywk{oclhcBKZHKLhi,WHKL$WzhcmoyjHKLhi+nkik{fylfyjf8;>6.lfyjfihwlhbkwzyy#HjkjhjonhlolhyheHK^OYJ#YMkjk#Ahynocjow{hwk9efqekzhpdhlkcjfihwylybwzky#Ivjow{h{hnoyfdhge}fdhgefyeflkbflfykckchclhbkhwhnkjheknkikjky#
 
Dhge1
Goenfckwhclhbjhevllhblbhezhjky#Ahynocjow{hwbbdhgekgkc}fyjknkzhbb18#Oykakchlkcjf,nfyfefckoyzh{hgkehyhc,hbhk{kgfcf{hpklbh{kpghiveeozhclybwkw#9#Zhbnfyfefckoyzh{hgkehyhcwocjfyfgfnkkqfl,}folhwkdelh;0eqhbhc{k{fckw,7#Jv{nvwhl}fmkqkewflolhyhezhdhbbvlfzbfe#..R
ghc.zdhgezdkwdfhz()
:#Ikywf{$zkpkeolhyheikypyonyhb+kkqfykcjfghdwbhe,
")^dhzhyf{ovjokcn?)")K.bdhgekcn
ZFfo#)#
Jhdhnfcflolhyhe,
)Kdhge.moo)
{helhwkeolhyhe)Zoo.ifckbfwhwklnkhlhbbjyy#)gkkblfwkcfjfcezky#6#Qfehkkykkckkwheh,=#Ikyiklnkwh{hylhikydfjfmf"{ocflkeolhyhejfnkljfo{vcgv}fhyhwzkybhgkwfekljffzeklfwbfe,>#)dhgefy)kgkcikyekwhlzbh#4#Ikyzkkyqkcjhco{vcvolhcCfzdhgekgkcevllhblhcekwhlzbh,;#UBKZRIkk{kke,evyvbwhlikyikchbcbfyjk}fclfykck,ghcefchydelhcb}fivdhyzkkcfllfykck,ghdwhclhc}f$nfcfllkelfivfnkzkbevyvblhccjhnfygfelfwzkykljknkcjfc+ehbpvwpolkwkckzfjkynkcfjfgfewfekljfhyhwzkybhe,Ivmhhlk{fzJvcnfocw
-
Jyhnocw}fQoyenkikbhgfyho{vclhco{chbh{hifcqfyivlvcbhezhjyy,
Dhgefy1
Oykakchlhclhbkihlzhklfboikl{h{hphchclhbbjhevllhblbhezhjky#[kcfAhynocjow{hwbjhnoyfhclhbk18#Pyonyhblhchiklkyikywkwzfbkcjfzh{lhcbefwmfzbfezfc}fwcvylhcbqoylhbhezhcqf}ehlhcekwk,9#Ikk{kkeikyqf}elfdhzhwhplhczkolhghewfekljfpyonyhb{hqhcekwk}f{hpyonyhbgkdnbzfoykwkcjfc;0epyhzknkcjfcdowlhchcekwk,7#Dhgejfnfylfykck){hyhwkqhbhglhykgkcjfcfcfcpyonyhblhy)ehivlfzbkwekwk:#DKQdpyonyhb{hphiklfcekwk6#Ikypyonyhbkkqfykcjfvwzhlhwybw}f{hkwlfykckocvchyhgkdnkklf{hjhocvcvqfykcjf{hphcekwk=#Ikyeocvkkqfykcjfvqbhclhwybwekwk{hjh;0edf}fwlkekwk>#Fczflfezvflolhyhe{hyhclhcwbkylhyh{hjh{hyhzkgkwcvylhyhbf{jfcoevbh{kwf}fcekwk4#Qhyhdhbhglhykgkcdhwwhwiklnklfykflfnfgkybf{fghdwhc,Dhgeeflkbfwk}fivcv{hphcekwkhclhbbhnflfcdhgefyeflkbfwkkgkczhbikyzvyegfehywkdeivlbhenkkgzkky#Mhehzeh}yhblhc{hwhjknkbkqzoplvbkgfykwkcjfjfnfylfcjkyjknkbkqzhezkyjf,iveh}yhblhybgkekwbjh}f{holvwvbvcjhdfydhcnkiky)zvyegfkgfykeolvwzvyhiklfgfe)ehzekybqolbhjknkkgkcolh{kzhbbh{hjhihwehikyhclhbhjhpopvlfydhlfnfzkyfckczfbfzfihndiklnkwh{hylhyh{hpklhcwhljblhyolbvwzvy,Ivwfifpzfcjolh{kdhge}f{hdhgefyeflkbflfykzkkyegfjfiklnkwh{hyhwhljb}f{hwhljkynhc,iklnkwh{hyeoywhbolhyhehclhbivlbhezhjky#Mhehzeh}yhblhccjonvwv}foykakchljklkcjfevllhblhchclhblhcchiheklhgheolvywhezkkyegfjfekevllhbbbbzhbjonyvoljvnvwo{lfcfbfq,Ivwfifpzfcjolh{kghdwbhcb
 
jf}hbbjhdhge}f/}f{hdhgekcn,dhgefyeflkbflfykoykakchllkwhcbjhevllhbljknkwfekljf{hqklhghezyy#
9#9#Dhgekcn}f
Dhgefy.Klnkc
Nflkskbk
Ekwkwfliklnkwh{hylhccqhbhckgfykwkcjfvgvqlhbhlhcwocvgvevllhbblhccjhekhyzkwzkczfycfzevllhbgklhcbcwh{kwbkjhhyzkyybwzky#Kczfcfzevllhbbbbhyzkwzkczfycfzvqfykcjfnfygfelfwfcdhgekcnolh{lhcbchyzkwbkjhjonyvoyhczkdolhyhehyzkyybwzky$Zhilo9#8#+#
Zhilo9"8DhgeBkezhybb
[kllhyh
NoyfOyhb
GfyzlGG
[yllhyh
NoyfYhpoyFjklfcOlh{Wh[lwl
=000069=64
""
9=49;
"
98>6=
y""
"
;46;877:97:09:8996>7987:7>7:
"2
y""
"
=879969:0=>>7
"
"
"
"
"
#
""""
60000:0000
V+
"
s70000
gh
fc
90000
80000
o
8;449000X8,90098;;08;;98;;:8;;=8;;4
]kllhy
Yhpoyfjklfcivdhgekcnolh{lhccbbkezhylhcjkeehzlkgfkcgflfcfgfeolvywheh{jfjklfcdhgeolh{lhccbiflkylkpfyk{ozlhyjhhcoybhlhyzkwlhy{hpzknknoqlfcbfezfjky#Mhehzivhyzkwkdhgefywh{kwbjhekikyhyzbhcbwocvgvolhyhehgkelhbhejonyvolbh{hghezky#Ivcvcwfifikkwfjkb{hkkqfykcjfivlvchcdhgefy.lfykcwh{kwk}f{fzfcfelfykivhyzkwkwhnlh{hbhqolbhwkjky#$Wfek89#8#+#GoeZfdlkeflk[vqlfygf[lyzlGlIkclfygfOyzhWf}k{fOcIhwlhcnkgJvqf{kcjfBkl{oclh
sfekK9"8DhgefyEhlkzflfyk]fZhdbkckWh{klhyk
$GFYZ/GG+
Dhgebkezhylhcbcihqk{kllhyjhnowzfyjknkikk{vehlzkwhylhcczfbflwfifikhwdjhgoejhdhzfdlkeflk}foclfcbfwk
nV$$
wfifplfykgfybfezfjky#Ivwfifplfykc

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->