Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Mural Painting between Nationalism and Absolute Creative Freedom

Mural Painting between Nationalism and Absolute Creative Freedom

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by zeinabn
A research that has been published in z intl conference of z Faculty of Fine Arts in Cairo - celebrating 100 yrs since the establishment of z faculty.
A research that has been published in z intl conference of z Faculty of Fine Arts in Cairo - celebrating 100 yrs since the establishment of z faculty.

More info:

Published by: zeinabn on Feb 26, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2011

 
Hiwzyhgz1 Bvyhl Phkczkcn ifz~ffcChzkochlkwb hcj Hiwolvzf Gyfhzk}f Myffjob##Pvilkwdfj kc 9004Coz gocwkjfyfj wzyhcnf, zdf wzyocn yflhzkoc ifz~ffc zdf ftpyfwwkoc om chzkochlkwb - zdf bvyhl phkczkcn wkcgf zdf fhyl{ zkbfw hcj f}fc co~, - ifghvwf zdf bvyhl phkczkcn kw omzfc pyfwfczfj zo bhc{ jkmmfyfcz ekcjw om pfoplf hcj nyovpw, zdfyfmoyf kz kw coz lkbkzfj zo zdf dknd glhww, wo zdfyf kw h gyfhzk}f jklfbbh zo zdf hyzkwz, ~do kw iovcj zo lkbkz dkw hiwolvzf myffjob hcj zhef kczo hggovcz zdf zhwzfw om jkmmfyfcz ghzfnoykfw## Hcj f}fc zdovnd df dhw zo gobf ovz ~kzd h cf~ gyfhzk}f wolvzkoc, ozdfy~kwf dkw hyz ~oye ~ovlj coz if vcjfy zdf bhczlf om Mkcf Hyzw#Kc mhgz zdf bvyhl phkczkcn dhw h bfwwhnf zdhz ^fwzfyc govczykfw dhj ifnvc zo yf}k}f wkcgf zdf fhyl{ z~fczkfzd gfczvy{, ~dfyf zdkw hyz kw jfwkncfj pykbhykl{ zo hggfww zo zdf oyjkchy{ bhc kc zdf wzyffz, kc jfbocwzyhzkoc om zdf eco~lfjnf om zdowf gobbvckzkfw zdf kbpoyzhcgf om yfzvyckcn ocgf hnhkc zo zdf gkzkfw hcj zo~cw wzyffzw, Zdvw Bvyhlw, $Zyobpf l.ofkl+ - hyz ~oyew govlj if f}fy{~dfyf hw wzyffz hyzw oy pvilkg hyzw hw ~fll hw ~dhz kw ghllfj nyhmmkzk#Pfydhpw km ~f looe hz zdf yfhwocw om zdf kbpoyzhcgf om h wzhzf wvgd hw Bftkgo é

~dkgd kw coz ocf om zdf bhaoy govczykfw " kc zdf mkflj om Bvyhl phkczkcn ~kzd kzw chzkochlkwb zyfcjw, hcj zdfc zdf Vckzfj Wzhzfw om Hbfykgh, ivz phyzkgvlhyl{ oc zdf~hllw om h gfyzhkc ghzfnoy{ om fzdckg nyovpw hw Hmykghc Hbfykghcw, ~f ~kll mkcjzdhz, ~dfzdfy dfyf oy zdfyf oy kc ozdfy bhynkchlkqfj hcj pooy wogkfzkfw hlkef ~do dh}f kllfnhll{ bhjf zdfky o~c nyhmmkzk## ~f ~kll mkcj zdhz zdfyf kw wobfzdkcnkc gobboc hbocn hll om zdfb, zdhz, hw zdf ~oylj kw nfzzkcn wbhllfy  hw zdf nhpifz~ffc coyzd hcj wovzd ifgobfw iknnfy, bfhckcn1 po~fy hcj ~fhecfww, ykgdcfww hcj pooycfww, hcj zdkw kw kyockg ## zdvw, kz kw hwwvbfj zdhz zdf ~oylj hw wbhllfyhw kz nfzw, kzw polfw wdovlj if glowfwz, ivz kc goczyhy{ zo ~dhz kw dhppfckcn oczdf nyovcj, ~dfyf zdfyf kw h mkywz ~oylj, wfgocj hcj zdkyj ## Wo, pfydhpw ifghvwf om zdkw mhklkcn avwzkgf wvgd nykcjfj gobbvckzkfw cffj zo yfmlfgz zdfky o~c oppyfwwkoc f}fc ocl{ kc zdfky hyzw, hcj, bowz kbpoyzhcz hyf zy{kcn zo nyhwp - doljzdfky o~c oyknkcw - kjfczkzkfw#Bfhc~dklf, ocf om zdf bowz yfhll{ wknckmkghcz bhzzfyw kc zdf ^fwzfyc gobbvckz{ kc hyzw nfcfyhll{ - kc bvyhl phkczkcn fwpfgkhll{ kw zdf jk}fywkz{ - opfcfj bkcjw om kwwvfw hcj zyfcjw kc wvgd ~oyew, ~f ghc mkcj jfgoyhzk}f wz{lfw, yfhlkwzkg, hiwzyhgz, lhcjwghpf, kcglvjkcn chzkochlkwb kwwvfw oy f}fc bvlzk myff wz{lfw, hll hyf pyo}kjfj ~kzdkc goczkcvovw gooyjkchzkoc ifz~ffc hyzkwz - jkmmfyfczommkgkhl hvzdoykzkfw kc oyjfy zo if powkzk}f zdhz zdfwf hyzw ~ovlj coz hmmfgz zdf wogkfz{ cfnhzk}fl{#Kz kw ~kzdkc zdf fcgovyhnkcn om wzyocn wvppoyzfyw om nloihlkqhzkoc hcjzdf jfplo{bfcz om V#W# bojfl kc zdf fczkyf ~oylj zdyovnd hll powwkilf bfjkh, fwpfgkhll{ wkcgf zdf ckcfzkfw om zdf z~fczkfzd gfczvy{, hmzfy zdf V#W# wvggfww kczopplkcn zdf Wo}kfz Vckoc, ~dfc zdf hyz dhw ifgobf h gvlzvyhl gobbojkz{ zdhz bvwz dh}f h V#W# wzhbp, coc"loghl ivz nloihl wz{lkcn wo hc{ pfywoc kc zdf ~oylj ghczhwzf, hcj hggfpz, wo, co plhgf, co ioyjfyw, hwwfzw oy yoozw, ivz kz kw ocf ~oylj, jfwpkzf zdf gollhpwf om zdf wogkhl avwzkgf kc zdhz ~oylj, hcj zdf hyzkwz bvwz if looekcn moy h ~h{ zdhz bhefw dkb h phyz om zdkw w{wzfb om nloihlkqhzkoc, f}fc bflzkcn kc kz5 ivz kc yfzvyc, bhc{ Hyzkwzw kc zdf fczkyf ~oylj yfbhkc, f}fc kc zdf Vckzfj Wzhzfw kzwflm, hyf yfwkwzkcn zdfwf moygfw hcj o}fy~dflbkcn po~fy kcoyjfy zo mkyb zdfky yoozw - kjfczkzkfw#!! Kc Fn{pz, hmzfy {fhyw om movcjkcn zdf jk}kwkoc om bvyhl phkczkcn kc zdf bkj"wf}fczkfw hz zdf Mhgvlz{ om Mkcf Hyzw kc Ghkyo i{ zdf nyfhz Hyzkwz Dhbfj Chjh, zdkw hyz ifnhc zo if boyf wfykovw hcj pyomovcj, iozd kc zfgdckghl hcj wviwzhczk}fzfybw, ifmoyf zdhz zkbf bvyhlw kc bowz ghwfw ~fyf cozdkcn ivz jfgoyhzk}f - wdhll
 
o~ ~oyew fkzdfy kc lkcf ~kzd Kwlhbkg gvlzvyf ~dkgd ~hw eco~c hw zdf )okl gvlzvyf) zdhz pyf}hklfj kc zdf wf}fczkfw oy wobf hcgkfcz Fn{pzkhc $Pdhyhockg+ ~oyew, fwpfgkhll{ kc zdf bocvbfczhl - zovykwz hyfhw#^dhz dhppfcfj kc bowz goczfbpoyhy{ Fn{pzkhc hyzkwzw bvyhlw zdhz zdf kjfhdhw bhzvyfj hcj mollo~fj zdf eco~c hghjfbkg bfzdojw hcj zfgdckxvfw cf~l{ hiyohj##, zdfwf Fn{pzkhc hyzkwzw dhj zdfky wpfgkhl ~h{ kc zdf wfhygd moy Fn{pzkhc hcjFhwzfyc kjfczkz{ kc zdfky o~c ~oyew om phkczkcn, ~dkgd dhj hc kbphgz oc zdfky ~oyew om bvyhl phkczkcn#Zdowf eco~c hyzkwzw wvgd hw Hdbfj Chikl, Hijvl Whlhb Fkj, Whiy{ Bhcwvy,Bodhbfj Wdhefy - Bodhbfj Whlfb, jfwpkzf zdf mhgz zdhz zdfky ~oyew hyf wvggfwwmvl, yfwpfgzfj hcj jfhlz ~kzd jkmmfyfcz bfzdojw kc lkcf ~kzd zdf ~dolf bojfyc fyh,zfwzkcn, ftpfykbfczkcn hw ~fll hw effpkcn zdfky chzkochl dfykzhnf zovgdfw5 Do~f}fy, zdf yfwfhygdfy kw coz kc}kzkcn oy bhekcn h pyophnhcjh zo yf}k}f zdf chzkochlwpkykz kc zdf bojfyc Fn{pzkhc bvyhl phkczkcn kc nfcfyhl, Kc mhgz zdf hiwolvzf chzkochlkwb hyz ~oyew km ~kll if wpyfhj o}fy hcj o}fy hnhkc, phyzkgvlhyl{ vcjfy zdf gkygvbwzhcgfw om zdf pyolkmfyhzkoc om bvyhl phkczkcn kzwflm kc Fn{pz, kz ~kllifgobf mvzklf, lkef jfplo{fj powzfyw oc zdf yoomw, ~hllw hcj mfcgfw ~kzdovz h~hyfcfww, Kz bh{ hlwo zdyfhzfc zdf gyfjkiklkz{ om zdf hyzkwz kc myocz om zdf dvbilf gkzkqfc ~do kw gvlzvyhll{ pfccklfww, wogkhll{ hcj fgocobkghll{ ftdhvwzfj, df ~ovlj ifgobf wkge om zdfwf yfpfhzfj hyz ~oyew, ~dkgd kw lfhjkcn zo hc kbpoyzhcz xvfwzkoc1 Jofw f}fy{ ~oye om bvyhl phkczkcn kc Fn{pz bvwz if gdhyhgzfykqfj i{ h chzkochlkwzkg w{biolw - jfwknc oy kw kz hlwo powwkilf coz zo hjdfyf zo wvgd kjfhw, zdfyfmoyf zdf hyzkwz bh{ dh}f jkmmfyfcz wolvzkocw - kwwvfw zo pyfwfcz ##,- zdhz kw ~dhz ~f ~kll zy{ zo hcw~fy i{ zdf mollo~kcn gocglvwkocw#Gocglvwkocw18 é

Ocf ghc coz mkcj kc hc{ ~h{ zdhz wvgd chzkochl hcj boyhl bkwwkocw hyf hc oilknhzkoc zo zdf hyzkwz oy f}fc hjbkckwzyhzkocw, ~do hkb zo jkwwfbkchzf hyzw kc zdf gobbvckz{# Zdvw hyz kc nfcfyhl hcj bvyhl phkczkcn kc phyzkgvlhy dhw jkmmfyfcz mvcgzkocw jfpfcjkcn oc loghzkocw, fc}kyocbfcz hcj bhc{ ozdfy mhgzoyw, moy kcwzhcgf,h bvyhl kcwkjf h wdoppkcn bhll oy h ckndzglvi oy gdkljyfc oy pvilkg phye oy wo plhgfw jo coz cfgfwwhykl{ cffj wvgd chzkochl bkwwkocw#Kz hlwo wdovlj if cozfj dfyf## zdhz.w zdyovnd zdf ftpfykfcgf om zdf yfwfhygdfy kc zfhgdkcn wzvjfczw om Mkcf Hyzw " Bvyhl Phkczkcn jfphyz#, zdfyf hyf hlyfhj{ oi}kovw zfcjfcgkfw om bowz om zdfb, fwpfgkhll{ cfhy zdf nyhjvhzkoc zo no kc fhgd omftpfykbfczhzkoc hcj myff ftpyfwwkoc om zdfky o~c opkckocw hcj kjfhw ~kzdovz zdflkbkzhzkocw om zyhjkzkochl zdfbfw oy w{biolw f}fc ~dfc zdfwf }kwkocw ~fyf lkcefj zo ~oyew om hyz oy h bvyhlw bfhcz zo if kc plhgfw ifhyhilf zdf kjfh om chzkochlkwb, - wzkll ~f ghc coz om govywf kc hc{ ~h{ dfyf zo yfmfy zo zdfky gyfhzkocw zdhz zdf{ hyf coz hppyopykhzf oy " kcgoyyfgz " wo zo wpfhe, hw locn hw zdf{ hyf coz kcgobphzkilf hfwzdfzkghll{ ,~dkgd kw boyf kbpoyzhcz kc zfybw om mvcgzkoc#9 " Hw o}fygyo~jkcn dhw ifgobf ocf om zdf bowz wknckmkghcz mfhzvyfw om Fn{pz, hiwzyhgzkoc kc hyz ~ovlj if ocf om zdf bowz kcgfczk}fw moy zdf vwf om wkbplf jfwkncw kc oyjfy zo hllh{ zdf phgf om zdf yvwd, km zdfyf ~hw kc zdf mkywz plhgf h cffj moy hc hyz ~oye kc h gyo~jfj plhgf oy loghzkoc## lkef kc vcjfy iykjnf oy kc hzvccfl ~dfyf }fdkglfw hyf wpffjkcn oy ozdfy wkbklhy gykzkghl plhgfw ~dkgd wkbpl{yfxvkyf }fy{, mvcgzkochl hcj hyzkwzkg zyfhzbfcz#" Hiwzyhgz dhw hl~h{w iffc h gobboc mfhzvyf kc zdf Fn{pzkhc hyzw wkcgf hcgkfcz zkbfw hw zdf Fn{pzkhc }kwvhl lhcnvhnf bfboy{ ~hw hjfxvhzf zo hiwzyhgz hcj f}fc gyfhzk}f ~kzdkc kz, zdvw zdkw lhcnvhnf govlj if mhbklkhy - hggfpzhilf zo zdf dvbilf gkzkqfc, ~kzdovz f}fc vcjfywzhcjkcn zdf goczfcz oy zdf bfwwhnf kc zdf hyz ~oye, kz kw coz cfgfwwhykl{ dfyf zo zdfwf hyz ~oyew zo pyfwfcz chzkochlkwb oy ikobfmfhzvyfw, ivz ghc coz cfgfwwhykl{ if ovz om aoi, bfhckcn zdhz, km zdf hyzkwz f}f

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->