P. 1
Ezoteriák II.

Ezoteriák II.

Ratings: (0)|Views: 309|Likes:
Published by bikiboy32
Ebben a műben már teljes pompájában feltárul a magas tanítószellem bölcselete. Lenyűgöző, lélekemelő, és soha nem látott mélységeket mutat be az ember útjáról és Isten vezetéséről. Fogalmat alkothatunk a Szentlélek működéséről az életünkben. Igazi nehéz fegyverzet ez a bűnnel szemben, hatalmas, életmentő terápia, és egyben örömhír, mely gyakorlati megvilágításban érdemi segítséget nyújt földi életünk helyes felhasználásához, és valódi értékének megbecsüléséhez. Legyen ez az élet sikeres és sima, vagy akár megpróbáltatásokkal terhes. E nagyszerű mű két kötetének elolvasása egyedülálló bepillantást ad a láthatatlan világ működésébe. Az örökélet perspektívájából arányaink, fogalmaink gyökeresen megváltoznak. Mélységes önismeretre tehetünk szert saját érdekünkben, és rádöbbenhetünk, hogy milyen egyszerű a feladatunk, mégis milyen sok a tennivalónk és tanulni valónk, ha mégoly erkölcsösnek és haladottnak véljük is magunkat. Megélhetjük, hogy óriási kincset adott kezünkbe a Gondviselő Isten. Fájdalmas önostorozás helyett megnyílik az út a szabadságba, az örökkévalóságba…. Boldogok, akik olvassák és megértik Istennek e nagyszerű kegyelmi ajándékát!
(Senkit ne tévesszen meg az a tény, hogy az elmúlt évtizedekben az „ezotéria” mint fogalom rendkívüli módon lejáratódott, - az üzleti könyvkiadást és filmipart elöntő misztikus szenny következtében- mely az emberek transzcendentális irányultságát „hivatott” hamis irányba terelni.)
Ebben a műben már teljes pompájában feltárul a magas tanítószellem bölcselete. Lenyűgöző, lélekemelő, és soha nem látott mélységeket mutat be az ember útjáról és Isten vezetéséről. Fogalmat alkothatunk a Szentlélek működéséről az életünkben. Igazi nehéz fegyverzet ez a bűnnel szemben, hatalmas, életmentő terápia, és egyben örömhír, mely gyakorlati megvilágításban érdemi segítséget nyújt földi életünk helyes felhasználásához, és valódi értékének megbecsüléséhez. Legyen ez az élet sikeres és sima, vagy akár megpróbáltatásokkal terhes. E nagyszerű mű két kötetének elolvasása egyedülálló bepillantást ad a láthatatlan világ működésébe. Az örökélet perspektívájából arányaink, fogalmaink gyökeresen megváltoznak. Mélységes önismeretre tehetünk szert saját érdekünkben, és rádöbbenhetünk, hogy milyen egyszerű a feladatunk, mégis milyen sok a tennivalónk és tanulni valónk, ha mégoly erkölcsösnek és haladottnak véljük is magunkat. Megélhetjük, hogy óriási kincset adott kezünkbe a Gondviselő Isten. Fájdalmas önostorozás helyett megnyílik az út a szabadságba, az örökkévalóságba…. Boldogok, akik olvassák és megértik Istennek e nagyszerű kegyelmi ajándékát!
(Senkit ne tévesszen meg az a tény, hogy az elmúlt évtizedekben az „ezotéria” mint fogalom rendkívüli módon lejáratódott, - az üzleti könyvkiadást és filmipart elöntő misztikus szenny következtében- mely az emberek transzcendentális irányultságát „hivatott” hamis irányba terelni.)

More info:

Published by: bikiboy32 on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2013

pdf

text

original

 
1
A„NÉVTELENSZELLEM”BÖLCSÉSZETE
EZOTERIÁK
A„NÉVTELENSZELLEM”KINYILATKOZTATÁSAIESZTERMÉDIUMÚTJÁNAZOKSZÁMÁRA,AKIKAZIGAZSÁGBENS
Ő
LÉNYEGÉNEKMÉLYSÉGEIBEBEHATOLNIKÉPESEK
II.TET
KIADJA:
ASZELLEMIBÚVÁROKPESTIEGYLETE
BUDAPEST.1940.
 
2
TARTALOM
OldalA hit a lélek lámpása a földi élet homályos útjain
…………………………………. 6Akikre az Úr munkát bíz, azokat egyenként hívja el
ő
.  A hit erejevonzólag hat a magasabb világok szellemeire.  Akinek nincs hite, az nemhalad semmit.  A hív
ő
embernek Istenre kell magát bíznia, s csendben él-nie le az életét.  Senki mást nem üdvözíthet.  Aki földi kötelességétnem teljesíti becsületesen, ne számítson új testöltésre.  A múló értékekértkár a lélek er 
ő
it pazarolni.  Akik nincsenek beírva az élet könyvébe.
Gondolatok a halálról
 ……………………………………………………………… 11Az a finom energia, amely érzett és gondolkozott, nem veszhet el a sír üre-gében.  Fölösleges a temet
ő
ket járni, az nincs ott, akit kerestek.  Aki Is-tent megtalálta, az mindent és mindenkit megtalált!  A lélek értékeit nemszabad múlandó dolgokra pazarolni.  A földön kell mindazokat a szálakateloldozni, amelyek a lelket ide visszahúznák.  A halál csak átmenet a mu-landóból az örökkévalóságba.
A halottak kultuszáról
 ............................................................................................... 16Igazi hit híján a lélek fázva és szegényen érkezik meg a szellemvilágba.  Minden tévedést a helytelen hit szült. Nincs sem múlt, sem jöv
ő
, csak örök jelen.  Aki nem a jutalom reményében cselekszi a jót, arra nagy bol-dogság vár a halál után, s
ő
t Isten földi sorsát is kedvez
ő
en alakítja.  Ne ahalottak napján menjetek a temet
ő
be.  Isten ma más áldozatokat kíván,mint hajdan.  Aki önmaga megtagadásával gyakorolja a szeretetet, arróla b
ű
nök és hibák leolvadnak.  Jaj azoknak, akik visszaélnek mások jóhi-szem
ű
ségével!
Az örök kárhozat misztériuma
............................................................................. 22Az ember még javulni se akarjon túlzott er 
ő
feszítéssel.  Többre megy az,aki Istenre bízza magát.  A b
ű
n nem a cselekedet, hanem a lélekben él
ő
rossz hajlam.  A lélek is olyan szervezet, mint a test.  Kinek-kinek érté-két az élete mutatja meg.  A természeti világ ujjong az emberb
ő
l ki-sugárzó jóért.  A b
ű
nben megrekedt lélek haladását megindítja az is, ha ajót szenvedteti, mert így a b
ű
nh
ő
dése meggyorsul.  Isten Lelke mindenpillanatban vizsgálja a mi lelkünket és az egész természet lelkét.
Ne a világ dolgaival, hanem Isten dolgaival tör
ő
djetek!
 ……………………….. 26A földi élet célja, hogy a lélek megtanuljon a maga lábán járni.  Nem acselekedetek ítélnek el, hanem az azokat létrehozó érzés.  A hív
ő
ember óriási el
ő
nye a hitetlen felett.  A hitetlent gúzsba köti az anyag szelleme. Mib
ő
l tartja fenn hatalmát az ellentét szelleme?  Tulajdonképpen min-dent az Igazság lényege tart fenn.  Jaj annak, aki életével a múlandóság-nak szolgált!  Örökkévalóságok választják el a hív
ő
és hitetlen jövend
ő
sorsát.  Van örök kárhozat!  A világ nagy sebességgel halad a lejt
ő
n le-felé.  Akik az igazságért munkálkodnak, azoknak jutalma b
ű
neik bo-csánata lesz.  Ne harcoljatok testi el
ő
nyökért!
„Közel van az Úr, már csak az ajtó el
ő
tt     ………………………………………..
32Az utolsó id
ő
k fejvesztettsége.  Isten ígérete és a „szolgáló lelkek”.  Miért kellett az Úrnak csendben, észrevétlenül megszületnie?  Az mutatjameg az ember értékét, hogy milyen igazságban hisz.  Mit jelent az, hogy
 
3„az
ő
férgök meg nem hal”?  A földi életben kell a helyes irányt meg-találni.  Kik azok, akik megtartatnak, s kik vesznek el?
A spiritizmus hivatása a végítélet el
ő
tt
.................................................................. 36A spiritizmus az isteni igazságok véd
ő
bástyája.  Miért nem volt szükségaz el
őző
korszakokban a spiritizmusra?  Az utolsó ítélet el
ő
estéje.  Nemsokára a hivatalos tudomány is megállapítja az önálló lélek létezését.  Az igazi spiritisták.  A spiritizmus igazi hivatása.  A spiritizmus csodá-ihoz szent félelemmel közeledjetek.  Az apró életgondok megoldása nema spiritizmus feladata.
Krisztus igazsága megszentel
ő
t
ű
z
......................................................................... 42A földön sohasem volt és nem is lesz békesség.  Az emberek által kigondolt bol-dogító eszmék mind tévelygésekbe visznek, egyedül Krisztus igazsága bol-dogít.  Az anyagi javakért való törtetés hiábavalósága.  Ennek a vágy-nak szellemi eredete.  Krisztus a tévelygések tömegét izzó életfolyóváváltoztatja.
Az igazi keresztény misztika
 ................................................................................... 47A szenvedés eszköz, amely leoperálja a lélek kinövéseit.  A fényes értelem nemjelent szellemi magasabbrend
ű
ségét.  Mi az igazi keresztény misztika?  A fizi-kai világ arra való, hogy az alacsonyabb rend
ű
szellemek kiélhessék a lelkük érzé-seit.  A b
ű
nbocsánat Isten el
ő
legezett ajándéka.  Mikor válik a lélek el
ő
tt szent-té az élet?
Krisztus az út a halálból az életbe
......................................................................... 53Csak az Isten Lelkét
ő
l áthatott lélek tehet vallomást Krisztusról.  AmintKrisztus nem tett csodát a hitetlenek kedvéért, úgy Isten ma sem mutatjameg Magát a lázadó lelk 
ű
tagadóknak.  Isten egyénenként szól az embe-rekhez, akik megértek arra, hogy az
ő
szavát meghallják.  Hogyan jut el alélek Krisztushoz.  Egy titkos törvény minden lelki megmozdulást följe-gyez.  Csak a b
ű
nök elhagyása után érti meg a lélek Krisztust.  Vala-hányszor a lélek megbotlik, mindannyiszor a hitének gyengeségér 
ő
l tesz bi-zonyságot.  Minél jobban elhalványul a küls
ő
ember akarata, annál fénye-sebben ragyog el
ő
Isten ígéretének bizonysága.  Valahányszor másról aháta mögött rosszat beszéltek, mindannyiszor a szeretet-t
ő
kétek fogy.  Havalaki megtér, még a hozzá közelállók is közelebb jutnak az üdvösséghez. A Névtelen Szellem magasztos imái.
A lelki fejl
ő
dés fáradságos útja
 ................................................................................ 63Lelki fejl
ő
dés és szellemi fölemelkedés két különböz
ő
dolog.  A testet öl-tött szellem életének keretei.  A szül
ő
k hangulatának hatása a terhességidejében.  Hogyan emelkedik ki a lélek a földi dolgokhoz való hiábavalóragaszkodásból.  Népek, nemzetek versengése.  A szétvált duálok nyomorúsága.  A szellemileg megvilágosodott lelkek hivatása.  Arossznak túlzott elnézésb
ő
l nem szabad terjeszkedési lehet
ő
séget engedni. Aki ítéletet mond embertársa felett anélkül, hogy
ő
maga attól a hibátólmentes volna, az nem várhat bocsánatot önmaga számára.
A szellemi és lelki er
ő
k hatása az alsóbbrend
ű
er
ő
k világára
 ............................. 70I. Az emberi testnek minden sejtje a halások emlékeit
ő
rzi.  A fluidok sokszer 
ű
sége.  Mindenki csak a fokozata szerint ténykedhetik.  A lélek és a csillaghatások.  A szellem hármas munkája.  Hatások és viszontha-tások. A szellem fokozati el
ő
lépése.  Mi indítja a fejl
ődő
szellemet atestöltésre?  Az „oktest” bens
ő
értelmezése.  Mik tartoznak a csillagha-tások alá?  A „lelkesített sejtek” a szellem sugárzása alá tartoznak.  A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->