Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5563, 26.2.2011]

Dnevni avaz [broj 5563, 26.2.2011]

Ratings: (0)|Views: 598|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
BANKE
Pravdaju se situacijom na tr`i{tu
Klijentima Hypo Alpe-Adria banke ve}e rate
Bankaripotvrdili korigiranje kamatne stope nakon detaljnih procjena
H
ypo Alpe-Adria ba-nka od po~etka mje-seca pove}ala je ka-mate za 0,50 posto,zbog ~ega je korisnicima kredi-ta s promjenljivom kamatnomstopom uve}ana mjese~na rata.Vidljivo je to iz obavijestikoju je dobila jedna Sarajka, kl-ijentica ove banke. Ona se na{ojredakciji obratila `ele}i ukazatina ~injenicu da }e banci vratitiznatno vi{e novca nego {to jeplanirano pri uzimanju kredi-ta.
3. strana10. str.2. str.
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 26. 2. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5563
1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70
E
E
 
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
NOVINA U NOVINI
Danasprilog’Sedmica’
Bh. gra|ani o dramati~nom spa{avanju iz Libije
Svjedoci u`asa
Bje`ali kroz barikade
Sarajevo: Namira Kuji}a, radnika „Energoinvesta“, po povratku do~ekala snaha Elma
(Foto: I. [ebalj)
KAMATE
OPETPORASLE!
Nevjerovatno pona{anje Dijane Mili} u Tuzli
Svjedokinju obukla usvoju tu`ila~ku togu!Svjedokinju obukla usvoju tu`ila~ku togu!
2. str.
Sarajevo:Ka`njen jo{ jedan pedofil
BLUDNI^IO NADDJE^AKOM, SADAGLUMI DA JE LUD
Prava:Posljedice neformiranja vlasti
RVI NEMOGU NALIJE^ENJE
Propisi:Dr`ava vara gra|ane
UZIMAJU PAREI ZA VOZILAUVEZENA PRIJE1. JANUARA
17. str.
4. i 5. str.
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,26. februar/velja~a 2011.
2
Spec
Turska `eljezni~ka kompanija TDD organizirat }e od8. do 22. aprila turneju privatnim vozom po pet balka-nskih zemalja Gr~koj, Makedoniji, Srbiji, BiH i Hrva-tskoj. Na svojoj internet-stranici TDD navodi da je po-trebno da zainteresirani izvr{e rezervacije jer je broj pu-tnika voza ograni~en, prenijela je Srna.Federalna ministarstvazdravstva i finansija u}i }e upregovore sa Svjetskom ba-nkom za dobivanje kreditaod {est miliona dolara nami-jenjenih za dodatno finansi-ranje projekta ja~anja zdra-vstvenog sektora (HSEP).Ovaj projekt odnosi sena primarnu zdravstvenuza{titu, odnosno uvo|enjeporodi~ne medicine u sveambulante u FBiH i njihovoopremanje. Saglasnost zavo|enje pregovora za kreditnedavno je dala Vlada FBiHkonstatiraju}i da je dosa-da{nje provo|enje ovog pro-jekta dalo dobre rezultatepa je ocijenjeno potrebnimda bude nastavljen.U ranijim fazama proje-kta, od 2007. do 2010. godi-ne, u FBiH je adaptirano338 ambulanti, a 365 ih jeopremljeno, dok je edukaci-ju iz porodi~ne medicinepro{lo 1.000 ljekara i 1.500medicinskih sestara i te-hni~ara.
E. Ha.
Svakodnevno na vidjeloizlaze novi detalji o, najbla`ekazano, ~udnom odnosu ko-ji je kantonalna tu`iteljicaDijana Mili} uspostavila sasvjedokinjom u slu~ajuoptu`nice protiv [emse Mr-kaljevi}a za navo|enje naprostituciju.Osim {to je, prema tvr-dnjama svjedokinje, od njetra`ila da la`no svjedo~i, {to}e biti predmet istrageTu`ila{tva Zeni~ko-dobo-jskog kantona (ZDK), oodnosu tu`iteljice s ovomdjevojkom svjedo~i i doga|ajiz hodnika Kantonalnog su-da u Tuzli.Uo~i samog po~etka je-dnog od su|enja, naime, uhodniku Kantonalnog sudaTuzla, ispred sudnice broj 5,tu`iteljica Mili} „posudila“ jesvoju tu`ila~ku togu svjedo-kinji.Ni to nije bilo dovoljno,pa je zamolila jednog od~lanova Udru`enja gra|anaTAKO, koje je bez pisane na-redbe koristila kao tajne is-tra`itelje u istrazi protiv Mr-kaljevi}a, da ih fotografira zauspomenu. Ta „uspomena“zajedno s ostalim detaljima oovom slu~aju prilo`ena je i uprijavi koja je podnesena pr-otiv tu`iteljice Mili}.- Taj doga|aj, kada jetu`iteljica u svoju togu obu-kla svjedokinju, vjerovatno jezabilje`en i nadzornim ka-merama suda. Tom prilikomnegodovala je i jedna od po-stupaju}ih sutkinja rekav{itu`iteljici da je to {to je ura-dila ne~uveno i sramotno -ka`e ~lan Udru`enja gra|anaTAKO koji je mobitelomfotografirao tu`iteljicu i svje-dokinju u hodniku Suda.
E. H.
Iz Federalnog saveza RVIupozoravaju da populacijakoju predstavljaju na raznena~ine trpi zbog neformira-nja vlasti u BiH.- Poga|aju nas problemizbog nepostojanja vlasti nasvim nivoima, kantonalnom,federalnom, a posredno idr`avnom. Imamo situacijuda zbog toga {to nisu donese-ni bud`eti ne mo`emo dobi-ti nikakva sredstva za li-je~enje na~ih ~lanova, od ko-jih neki moraju hitno u ino-zemstvo - kazao nam je SafetRed`i}, predsjednik Saveza.Dodaje da brojni ratniinvalidi ne mogu ostvaritineka od osnovnih prava ko-ja proizlazeiz odlukakoje su ka-n t o n a l n evlade doni-jele tokom2010. godi-ne.- I tu jeproblem to{to bud`etinisu donese-ni, a i pitanje je kad }e se todesiti. Svi ~ekamo formiranjevlasti, jer ~ak i ovo {to je pokantonima formirano nijesigurno. Ukoliko se na nivoudr`ave uspostavi neka novave}ina, vjerovatno je do{lodo prekompozicije vlasti nanivoima kantona - navodiRed`i}.
M. A.
Dijana Mili} (desno) sa svjedokinjom u tu`ila~koj togi 
BiH i ^e{ka
Saradnja uza{titi tajnihpodataka
Ministarstvo sigurno-sti BiH potpisalo je ju~ersporazum s Narodnimuredom za sigurnost^e{ke o besplatnomustupanju opreme zaza{titu tajnih podataka(TEMPEST opreme), aistovremeno je izvr{enaprimopredaja opreme vr-ijedne oko 45.000 KM.Sporazum je u ime Mi-nistarstva sigurnostiBiH potpisao pomo}nikministra sigurnosti zaza{titu tajnih podatakaMate Mileti}, a ceremo-niji potpisivanja spora-zuma i primopredajiopreme prisustvovao jeambasador ^e{ke u BiHToma{ Sunjog (Szun-yog), saop}ilo je Mini-starstvo sigurnosti BiH,javila je Onasa.
Diplomatija
[vicarskazatvara svojekonzulate
[vicarska vladaodlu~ila je da od 1. septe-mbra ukine svoje konzu-late u BiH, Hrvatskoj,Sloveniji, Ma|arskoj,Slova~koj i ^e{koj. Pre-ma rije~ima zvani~nikaD`ona Mekgaha (JohnMcgah), ~lana {vicarskogkluba u Ma|arskoj, ovajpotez Berna iracionalanje i dovest }e stanovnike[vicarske koji `ive i radeu regionu u neprihvatlji-vu poziciju.- Odluka je donesena ra-di smanjenja tro{kova.To je veoma neprijate-ljski potez prema zoni[engena - rekao je Me-kgah, prenijela je Srna.
Usluge zdravstva
Kombiniranimodelipla}anja u RS
Upravni odbor Fo-nda zdravstvenog osigu-ranja RS usvojio jeodluku o na~inu fina-nsiranja zdravstvenihusluga u bolni~kom se-ktoru koji }e biti ko-mbinacija modelapla}anja po slu~aju,pla}anja po usluzi ibud`etskog pla}anja.Modelom pla}anja poslu~aju pla}at }e se uslu-ge koje pripadaju osno-vnoj bolni~koj djelatno-sti, odnosno akutnom li-je~enju, dok je pla}anjepo usluzi predvi|eno zaodre|ene dijagnosti~ko-terapijske procedure, pr-enijela je Onasa.
Mileti}: Potpisao sporazumZa tri godine adaptirane i opremljene 703 ambulante
www.dnevniavaz.ba
Biv{i borac `ivi kaope}inski ~ovjek, spavapod vedrim nebom ili 15metara pod zemljom
- U ovom banditskom sistemuevo kako zavr{avaju biv{i borci,dok su neki kod svog oca u kabinetu rat proveli, kao{to re~e @eljko Kom{i}. Nikoga sada od ratnih i po-ratnih profitera, politi~ara, dr`ave, pa ~ak ni javno-st, ne interesuju ljudi zbog kojih je Bosna i Hercego-vina o~uvana i odbranjena kao dr`ava. Zaista sramo-tno i skandalozno!
(Fikret Me}avica)
PORTAL - komentar dana
TUZLA
Nevjerovatno pona{anje Dijane Mili}
Svjedokinju obukla usvoju tu`ila~ku togu!
Negodovala i jedna od postupaju}ih sutkinja rekav{i tu`iteljicida je to {to je uradila ne~uveno i sramotno
VSTV iTu`ila{tvoTK {ute
Zanimljivo je da se oslu~aju klasi~nog omalo-va`avanja pravosu|a Tuzla-nskog kantona (TK), ali io drugim detaljima koji sudospjeli u javnost, a kojiozbiljno {tete ugledu oveinstitucije, Tu`ila{tvo TKza sada uop}e ne ogla{ava.Ba{ kao ni Visoko suds-ko i tu`ila~ko vije}e(VSTV) BiH.Red`i} ka`e da su u~etvrtak zakazali sjednicuUpravnog odbora Saveza nakojoj }e jedna od glavnihta~aka biti neformiranje vla-sti u BiH. - Nadamo se da}emo do tada dobiti odgovordo lidera SDP-a i SDA odkojih smo prije nekoliko da-na tra`ili sastanak. @elimoim objasniti kakve sve pro-bleme uzrokuje neformiranjevlasti, za {ta su oni najvi{eodgovorni - dodaje Red`i}.
Bez odgovora iz SDP-a i SDA
Red`i}:Poga|aju ihproblemi 
Iz Federalnog saveza RVI upozoravaju
Zbog neformiranja vlastine mogu na lije~enje
Ratni invalidi ne mogu ostvariti svoja prava jer nema novog bud`eta
Broj nezaposlenih porastao i u decembru
Na biroima sve vi{e prijavljenih
U BiH bez posla522.080 osoba
Prema ju~er objavljenimpodacima Agencije za stati-stiku BiH, u decembru2010. godine broj nezapo-slenih u BiH iznosio je522.080, {to zna~i da je ne-zaposlenost pove}ana za 0,6posto u odnosu na mjesecranije.U pore|enju s istim mje-secom 2009., broj nezaposle-nih ve}i je za 11.546 osoba.Prema privremenim po-dacima Agencije, u dece-mbru 2010. broj zaposlenihiznosio je 683.399. Broj zapo-slenih manji je za 0,4 postonego mjesec ranije.
B. T.
Saglasnost Vlade FBiH za kredit
[est miliona dolaraza porodi~nu medicinu
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,26. februar/velja~a 2011.
3
Bosna i Hercegovina nare-dne sedmice }e osamnaesti putobilje`iti 1. mart, Dan nezavi-snosti. Istovremeno, dr`ava igra|ani ulaze u mjesec dugoo~ekivanog raspleta, nakonop}ih izbora pro{le godine.Pet mjeseci pregovora, blo-kada i trgovanja izme|u bh. po-liti~kih stranaka ulazi u nei-zvjesnu zavr{nicu. Ho}e li, i ko-ji, lider popustiti, prihvatitikompromis i po koju }e cijenuto u~initi, pitanje je na koje jo{niko nema odgovor.No, jedno je jasno. Ako dokraja marta ne bude dogovoraklju~nih politi~kih snaga uBiH, posljedice bi po dr`avumogle biti dalekose`ne i nepo-pravljive.Nije tu samo rije~ o Feder-aciji BiH, gdje prijeti opasno-st od potpunog finansijskogkolapsa ako do 31. marta ne bu-de usvojen bud`et. Jer, ako umartu dobijemo samo entite-tske, ali ne i dr`avne vlasti, BiHne}e rije{iti klju~ni problem,koji je ve} godinama dr`i zako-vanom na evropskom dnu.Takav rasplet situacije samobi potvrdio bojazni da dogovornaroda i njihovih lidera o zaje-dni~koj viziji dr`ave nije mo-gu}. Nedavno je uva`eni profe-sor politi~kih nauka [a}ir Fila-ndra upozorio da bi kona~nakonsekvenca neuspjeha u for-miranju dr`avne vlasti moglobiti „progla{avanje BiH neu-spjelim projektom“.Stoga je uspostavljanjedr`avne vlasti pravi ispit zaaktuelne bh. lidere, jer da enti-teti mogu zasebno `ivjeti, tosmo vidjeli i za vrijeme agresi-je.Uostalom, teza o nemo-gu}nosti zajedni~kog `ivota ifunkcioniranja BiH najradije seslu{a i zastupa u politi~kimcentrima mo}i koji desetlje}imarade na razgradnji BiH. Naisti na~in kao {to su to ~inili ibojkotom referenduma o neza-visnosti, uo~i 1. marta 1992. go-dine.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 172.512 posjeta.
NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH
Pitanje:
Podr`avate li Milorada Dodika kada ka`eda treba za{tititi doma}e proizvo|a~e zabranomuvoza vode?
Javnost podr`avaDodika u za{titi doma}ihproizvo|a~a vode
AB
A) DA 87,26%B) NE 11,25%C) Ne znam 1,49%
Pi{e: Tarik LAZOVI]             (tarikl 
@
avaz.ba)
Mjesecraspleta
Ako do kraja marta BiH ne bude imala vlast,posljedice bi po dr`avu mogle biti dalekose`ne
C
Federalna regulatorna komisija za elektri~nu ene-rgiju (FERK) na ju~era{njoj sjednici u Mostaru razma-trala je zahtjev „Elektroprivrede BiH“ (EP BiH) za po-skupljenje struje.Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdio predsjednikFERK-a Risto Mandrapa, EPBiH je dat nalog da u ro-ku od deset dana dopuni dokumentaciju koja prati za-htjev za korekciju cijena struje. Nakon toga }e, kakoje pojasnio, zvani~no po~eti tarifni postupak tokomkojeg }e biti odre|ene kona~ne cijene.Prema jednoj od vi{e varijanti koje je predlo`ila„Elektroprivreda BiH“, struja u doma}instvima tre-bala bi poskupjeti izme|u 23 i nevjerovatnih 38 po-sto.U FERK-u smatraju da je ovoliko poskupljenje ne-dopustivo i takav zahtjev najvjerovatnije ne}e biti ucijelosti prihva}en. No, to ne zna~i da poskupljenja uodre|enom omjeru ne}e biti. Nove cijene trebale bistupiti na snagu 1. jula ove godine.
F. V.
Mandrapa: Dopuniti dokumentaciju
Hypo Alpe-Adria banka odpo~etka ovog mjeseca pove}ala jekamate za 0,50 posto, zbog ~ega jekorisnicima kredita s promjenlji-vom kamatnom stopom uve}anamjese~na rata.
Ve}e rate
Vidljivo je to iz obavijesti ko-ju je dobila jedna Sarajka, klije-ntica ove banke, koja se na{oj re-dakciji obratila kako bi ukazalana ~injenicu da }e banci vratitiznatno vi{e novca nego {to jeplanirano pri uzimanju kredita.- Od 2005., kada sam digla kr-edit, ve} dva puta kamata je rasla,a od posljednje promjene iz 2010.do sada rata iznosila je 329,30 KM.S najnovijim rastom kamate visi-na rate popela se na 332,63 marke,{to zna~i da }u, samo na osnovu to-ga, do 2015., kada trebam otplati-ti kredit, banci dati dodatnih 660maraka - kazala nam je ogor~ena~itateljica.
Odredbe ugovora
U Hypo banci potvrdili su namda su korigirali kamatne stope nakredite za 0,5 posto nakon detaljnoobavljenih analiza i procjena. Ka-ko navode, to je u~injeno uzimaju}iu obzir promjene situacije na fina-nsijskom tr`i{tu, a u skladu s odr-edbama iz Ugovora o kreditu o pr-omjeni kamatne stope ovisno okretanjima i promjenama 12-mje-se~nog EURIBOR-a.- Svi klijenti kojima je izvr{enakorekcija kamatne stope o tome suuredno obavije{teni - kazali sunam u Hypo banci.
B. TURKOVI]
BANKARSTVO
Zbog situacije na finansijskom tr`i{tu
Kamate opet porasle!
U Hypo Alpe-Adria banci od po~etka februara kamata vi{a za 0,50 posto
Kako bismo saznali da li jeHypo usamljen slu~aj ili je u BiHponovo nastupio period rasta ka-mata, kontaktirali smo i druge ba-nke u na{oj zemlji, gdje tvrde dase de{ava upravo suprotno.U UniCredit banci ka`u da ne-ma govora o rastu kamata, ve} osni`enju, jer su u toku dvije akci-je s kamatama ispod standar-dnih. U Raiffeisen banci obja{-njavaju da se korekcije visinekamatnih stopa rade periodi~no,a da je ta banka u nekoliko navr-ata pro{le godine sni`avala kama-te. I u Sparkasse banci kazali sunam da nisu pove}avali kamate teda su uvjeti promijenjeni u smi-slu pobolj{anja, odnosno ni`ih ka-mata.
U drugim bankama nema pove}anja
Faksimil obavijesti o pove}anju kamate
FERK razmatrao zahtjev EPBiH
Poskupljenje struje ne}e biti odobreno
Dat nalog da se dopuni dokumentacija koja prati zahtjev za korekciju cijena struje

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->