Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 622, 16.10.2008]

Slobodna Bosna [broj 622, 16.10.2008]

Ratings: (0)|Views: 136 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
KRIZA U FEDERACIJI:TIHI] I ^OVI] UKLANJAJU SILAJD@I]A I LJUBI]A
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
Kako je opusto{eno
Sarajevo
KO SUOKRUTNITERORISTI
ZLO^IN U FIS-u VITEZ
Krvavi kusurKarad`i}evih zlo~inacai Izetbegovi}evih plja~ka{a
Kako je opusto{eno
Sarajevo
Krvavi kusurKarad`i}evih zlo~inacai Izetbegovi}evih plja~ka{a
MI[KOVI] IRADON^I] MELJUKONKURENCIJU
SRBIJANSKI TAJKUN KUPUJE SARAJEVO
 
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Predsjednik Upravnog odbora
Asim METILJEVI]
Direktor
Erbein RE[IDBEGOVI]
Glavni i odgovorni urednik 
Senad AVDI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mehmed PARGAN
,
Dario D@AMONJA
,
Nermina [UNJ, Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa ^E^O
Dopisnici
Mirha DEDI]
(Beograd),
Nijaz HAMZA
(Ljubljana),
Boris JELENACA - KOSOR
(Zagreb)Design
Edin SPAHI]
DTP
Atif D@IDI]
Lektor
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije
Ismira TAHIROVI]
Marketing i prodaja
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija
Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni
444-041
,
262-630
telefaks
444-895
Adresa
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034Raiffeisen BANK HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnihglasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture isporta pod rednim brojem 522, Mi{ljenjem Federalnogministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
622
Sadr`aj
POHOD NA SARAJEVO:Miroslav Mi{kovi}, vode}i balkanski tajkun, nemilice kupujepropale firme u glavnom gradu BiH uz pomo} svojih lokalnih jataka
06
FEDERALNOPRESTROJAVANJETihi}ev “svileni gajtan”za Ned`ada Brankovi}a
Lideri SDA i HDZ-a SULEJMAN TIHI]i DRAGAN ^OVI]zagovaraju temeljitu rekonstrukciju Vlade FederacijeBiH dok lider Stranke za BiH HARISSILAJD@I]prijeti raskidom koalicije; “Slobodna Bosna” analizira mogu}e sce-narije raspleta najte`e krize vlasti uFederaciji BiH
18
BOMBA U VITEZUJezivi zlo~in i njegoviakteri
Pro{lonedjeljni stravi~ni teroristi~ki~in u trgova~kom centru “FIS” u Vitezu,u kojem je podmetnuta eksplozivnanaprava usmrtila jednu a te{ko i lak{eranila jo{ tri osobe, zahvaljuju}iizuzetnom anga`manu istra`iteljsko-poli-cijskih snaga u kratkom roku je rasvijetljengotovo u cijelosti:ostaje samo da seutvrdi {ta su bile kona~ne namjereuhap{enih terorista i kakvu su porukuovim zlo~inom `eljeli uputiti vlasnikuFIS-a PERI GUDELJU. Na{a novinarka saznala je najva`nije pojedinosti vezaneza ovu nezapam}enu teroristi~ku“poruku”
22
NJE@NA OKUPACIJA SARAJEVA Mi{kovi}, Radon~i},Dervi{evi}, [ljivar
Najve}i balkanski tajkun, srbijanskimilijarder MIROSLAV MI[KOVI], uz pomo} svog lokalnog strate{kog part-nera, vlasnika “Avaza” FAHRUDINARADON^I]A i njegovih satelita uFederalnoj finansijskoj policiji ZUFERA DERVI[EVI]A i Kantonalnom tu`iteljstvu BRANKA [LJIVARA,glatko ostvaruje svoje regionalne ambici-je u Sarajevu;na{ novinar otkriva kakofunkcionira ova pre{utno uspostavljena“zlo~ina~ka organizacija”
26
ALBANSKI DOSJEDAMIRA FAZLI]A /II/Panika zbog“kontroverznog” bh.prevaranta
U pro{lom broju “SB” je pisala onezapam}enom politi~ko-pravosudnomzemljotresu koji je na medijskoj i poli-ti~koj pozornici ALBANIJEproizveoprevarant, britanski {pijun, Avazov“ugledni biznismen”, minhauzenskiopsjenar DAMIR FAZLI], akter svih velikih afera na Balkanu u posljednjihdesetak godina. U me|uvremenu je uAlbaniji spektar Fazli}evih prevarapro{iren, a u svakoj od njih pojavljuje seneki od ~lanova obitelji aktuelnog premi-jera te zemlje SALIJA BERISHE 
32
PRAVEDNIK IZ BIJELJINELazar Manojlovi},u~itelj etike
LAZAR MANOJLOVI], u~itelj i humanista iz Bijeljine, pro{le je nedjeljena spektakularnoj sve~anosti u italijan-skom gradu Padovi dobio presti`no priz-nanje Pravednik svijeta, koje se dodjelju-je najistaknutijim svjetskim borcima zaljudska prava;u razgovoru sa na{omnovinarkom Manojlovi} obja{njava za{toje ova vijest cenzurisana u RepubliciSrpskoj, govori kako je i ~ime jezaslu`io ovo veliko priznanje, podsje}ana svoje sukobe sa nacionalisti~kim vlas-tima u Republici Srpskoj, Srpskompravoslavnom crkvom, Karad`i}em,Dodikom, vladikom Ka~avendom...

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->