Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thakhin Aung San

Thakhin Aung San

Ratings: (0)|Views: 4,589|Likes:
Published by ko latt

More info:

Published by: ko latt on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

 
 
 
က်ပ္တန္ဝရမ္း၊
 
သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင္
 
ကမ္းနားသစ္တပင္အေၾကာင္
 
မ်ဳိးျမင္ခ်ဳိ
  
ေဇဗီးယား
(Xavier)
ဟူသည္
 
အမည္ကိ
 
က်ေနာ္
 
 
တန္
 
 
တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္ေလာက္တြင္
 
စတင္ၾကားဖူ
 
သည္ထင္၏။
 
ေနာက္ပိင္းက်မွ
 
သူႏွင္တြ
 
ဟသၤာခ႐ိင္တိဗမာအစည္းအ႐ံးညီလာခံ
 
ဇလြန္ၿမိဳ႕၊
 
ေဒါင္ႀကီးတရားပြဲ
 
ခ်င္
 
ျပည္နယ္အေရး
 
မေဟာရ၊
 
ကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊
 
ဦးဝမ္းမသူးေမာင္
 
က်ံဳမေငး
 
သခင္တင္ေမာင္
 
သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင္
 
 
က်ပ္တန္ဖမ္းဝရမ္
စသည္
 
သမိင္းပံရိပ္ႏွင္
 
ေခတ္ၿပိဳင္ဇာတ္ေကာင္မ်ားကိ
 
တစတစ
 
သိခြင္ရလာခဲ၏။
 
ေဇဗီးယား
 
ကိမူ
 
မ်က္ေျချပတ္သြား၏။
  
လူအခ်ိဳ႕အၾကား
 
 
က်ပ္တန္
 
ဝရမ္းႏွင္စပ္
 
အျမင္မတူသည္မ်ားလည္
 
ၾကားရဖူး၏။
 
မစၥတာေဇးဗီးယား၏
 
လက္
 
ေထာက္
 
ျမန္မာပုလိပ္အရာရွတဦးက
 
စတိေလာက္ေငြျဖင္
 
ဖမ္းဝရမ္းထုတ္လွ်င္
 
လူစိတ္ဝင္စားမွာမဟုတ္
 
စိတ္မဝင္စား
 
လွ်င္
 
ဟိးေလးတေက်ာ္မျဖစ္
 
ဟိးေလးတေက်ာ္မျဖစ္လွ်င္
 
လြတ္ေရးလြယ္၏။
 
အႏၱရာယ္နည္း၏
 
ဟု
 
ေတြးၿပီ
 
ေဇးဗီ
 
ယားအား
 
အၾကံျပဳသည္ဆိ၏။
 
ထိေၾကာင္
 
ေအာင္ဆန္းသည္
 
 
က်ပ္တန္
 
ဝရမ္းေျပးျဖစ္ရ၏။
 
ထိေၾကာင္
 
ေအာင္ဆန္
 
လြတ္
 
ဟုဆိသည္
  
တခ်ိဳ႕က
 
ေဇဗီးယားက
 
ေအာင္ဆန္းလိ
 
ေခါင္းေဆာင္ကိ
 
နာမ္ႏွမ္လိသျဖင္
 
ေအာင္ဆန္းသည္
 
 
က်ပ္သာတန္သည္
 
ဝရမ္းေျပး၊
 
ေသာက္ေရးလုပ္စရာမလိ
 
ဆိၿပီ
ခ်ိဳး
” 
ခ်င္စိတ္သက္သက္ျဖင္
 
ထိဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းျဖစ္
 
ဟုဆိသည္
 
ဖမ္းမိျခင္
 
မမိျခင္းထက္
 
မင္းတိေခါင္းေဆာင္
 
 
က်ပ္ထက္
 
ပိမတန္
 
လုပ္ျပခ်င္ျခင္းက
 
အဓိကဟုဆိသည္
 
ထိေၾကာင္
 
 
က်ပ္တန္
 
ဖမ္းမိန္ျဖင္
 
ေအာင္ဆန္းခမ်ာ
 
ဝရမ္းေျပးရရွာ၏
 
ဟုဆိသည္
  
 
က်ပ္ျဖင္ျဖစ္ေစ၊
 
 
သိန္းျဖင္ျဖစ္ေစ
 
ဖမ္းမိန္မထုတ္သင္
 
ဟု
 
မစၥတာေဇးဗီးယားအား
 
အၾကံျပဳခဲသူ
 
တဦးတေလရွခဲ
 
သည္ဟု
 
မၾကားမိဖူးပါ။
 
ထိေၾကာင္
 
ေဇဗီးယားကိ
 
က်ေနာ္
 
လူခ်င္းေတြ
 
ေမးျမန္းၾကည္ခ်င္သည္
 
သိေသာ္
 
သူဘယ္
 
ေရာက္လိ
 
ဘယ္ေပါက္
 
ဘာျဖစ္လိ
 
ဘာျဖစ္မွန္းကား
 
အစရွာမရေတာ့
 
ေခတ္မ်ားျခားသြားၿပီ
 
သိေသာ္
 
က်ေနာ္မ်က္
 
ေျချပတ္ခဲရသူ
ေဇဗီယား၊
 
က်ေနာ္ေတြ႔ခ်င္သူ
ေဇဗီးယားအား
 
ေတြမယ္ေတြေတာ့
 
အေမရိကားမွာ။
 
ထိဝရမ္းႏွင္
 
စပ္သည္
 
အခ်ိတ္အဆက္တခ်ိဳ႕လည္
 
သူႏွင္အတူ
 
ေတြျပန္၏။
  
 
၁၉၅၉
 
ခုႏွစ္တြင္
Taplinger Publishing Co., Inc. New York,USA 
မွ
 
လြတ္လပ္ၿပီ
 
ဗမာျပည္
 
ဒုတိယေျမာက္
 
သမၼ
 
ေဒါက္တာဆာဘဦး၏
 
ကိယ္တိင္ေရးအတၳဳပၸတၱျဖစ္ေသာ
My Burma
ဆိသည္
 
စာအုပ္ကိ
 
ထုတ္ခဲ၏။
 
ယင္းစာ
 
အုပ္
 
စာမ်က္ႏွ
 
၁၄၄
 
ႏွင္
 
၁၅၁
 
တြင္
 
သူကိ
 
ျပန္ေတြရ၏။
“The police official who was the harshest of allwas Xavier, an Anglo-Indian born in Burma. He started life as a planter in Moulmein, where hefigured as the accused in a sensational murder case. The charge against him was that he torturedone of his employees to death by first smearing him with jaggery and later forcing him to sit nightand day for several days on an anthill so the ants could crawl over him and bite him. The maneventually died of exhaustion. Xavier was tried by a judge of the chief Court in Rangoon withEuropean jury. He was found not guilty and acquitted. Not long after he blossomed forth as anInspector of Police in Rangoon Police Force. He soon acquired a reputation as a fine detective and agood criminal investigator …
စသည္ျဖင္
 
တမ်က္ႏွာသာသာခန္
 
ေရးထား၏။
 
ျခံဳ၍ျပန္ေသာ္
 
ေဇဗီးယားသည္
 
ပုလိပ္အရာရွမ်ားအနက္
 
အၾကမ္းဆံးေကာင္ျဖစ္၏။
 
အဂၤလိပ္
-
အိႏၵယကျပား
 
ျမန္မာျပည္ေပါက္
 
ေမာ္လၿမိဳင္မွ
 
ျခံစိက္
 
ၿပီ
 
ဘဝစခဲ့
 
ဟိးေလးတေက်ာ္ျဖစ္ခဲသည္
 
လူသတ္မႈတခုမွ
 
တရားခံစြပ္စြခံရသူ
 
ျခံအလုပ္သမားတေယာက္ကိ
 
ထန္
 
လ်က္ရည္သုတ္
 
ႀကိဳးတုပ္ၿပီ
 
ပုရြက္ဆိတ္အံေပၚ
 
ရက္အၾကာႀကီ
 
တင္ထားၿပီ
 
ႏွပ္စက္
 
ေနာက္ဆံ
 
ထိလူ
 
ထိဒဏ္ျဖင္
 
ေသရ။
 
သူအား
 
ရန္ကုန္မွ
 
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က
 
ဥေရာပသား
 
ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားျဖင္
 
တရားစီရင္
 
အျပစ္မရွဆိကာ
 
ကြင္
 
လံးကၽြတ္လြတ္
 
သိပ္မၾကာမီ
 
ရန္ကုန္ပုလိပ္အဖြဲ႔တြင္
 
အင္စပက္ေတာ္ျဖစ္လာ။
 
ရာဇဝတ္မႈ
 
စံေထာက္ေကာင္းတဦးအ
 
ျဖစ္
 
ေက်ာ္ေစာလာ။
 
သူႏွင္
 
သူအထက္အရာရွ
 
အလက္ဇန္းဒါးတိအား
 
ရန္ကုန္ျမစ္တြင္
 
ေသာင္းက်န္းေနသည္
 
ဆန္ခိ
 
ဂိဏ္းတခုအား
 
ႏွမ္နင္းရန္
 
အထက္မွ
 
တာဝန္ေပး။
 
သိပ္မၾကာလိက္
 
ဂိဏ္းေခါင္းေဆာင္ဟုဆိသူအား
 
လက္ရဖမ္းမိ
 
ထိ
 
သူအိမ္
 
တက္ရွာ။
 
သက္ေသျပစရာ
 
ဘာမွမေတြ
 
မီးခံေသတၱာထဲမွ
 
ေငြတသိန္းေက်ာ္ကိ
 
သိမ္းယူခဲ
 
အမႈ႐ံးတင္ခ်ိန္တြင္
 
ထိေငြမ်ားအား
 
သက္ေသအျဖစ္
 
မတင္
 
ေငြေတြ
 
ဘယ္ေရာက္သြားလဲေမးေတာ့
 
အမႈစစ္ေနတုန္
 
အကုန္သံးပစ္လိက္
 
သည္ဟု
 
မ်က္ႏွာေျပာင္တိက္ၿပီ
 
ခပ္တည္တည္ႏွင္ထြက္ဆိ
 
႐ံးေတာ္ကိ
 
မေထမဲျမင္ျပဳမႈေၾကာင္
 
ရာထူးက်ရင္က်၊
 
မက်
 
ရင္
 
႒ာနတြင္
 
အေရးယူခံရမည္ဟု
 
လူအမ်ားက
 
ထင္ေနၾက။
 
သိေသာ္
 
ထိသိမဟုတ္
 
အမႈၿပီးေတာ့
 
ဘာမွ်မျဖစ္သည္
 
ျပင္
 
ရာထူးပင္တက္သြား
”  
ဆက္
 
စာမ်က္ႏွ
(
၁၄၅
)
တြင္
… It was Xavier who was the District Superintendent of Police in chargeof Yamethin District when U Saw and police started taking repressive measure against the Thakins.He issued a warrant of arrest against Thakhin Aung San, prominent student leader, for the allegedincitement to a breach of the peace. The warrant could not be executed, as Thakhin Aung San couldnot be found in the Yamethin District; whereupon Xavier issued a proclamation offering a smallreward to anyone who could give information leading to his arrest. He offered a small reward partlyto disgrace Thakhin Aung San and partly to make it appear that Thakhin Aung San was not a youngleader worth bothering too much about. He evidently did not realize then that Thakhin was alreadyon his way to Japan as one of Thirty Comrades who would come back soon at the head of a largearmy as the Liberator of Burma.
ျခံဳ၍ျပန္လွ်င္
 
ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင္
 
ပုလိပ္မ်ားက
 
သခင္မ်ားအား
 
ႏွပ္ကြပ္စဥ္တြင္
 
ေဇး
 
ဗီးယားက
 
ရမည္းသင္းခ႐ိင္
 
ရာဇဝတ္ဝန္
 
ထင္ရွားသည္
 
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
 
ေအာင္ဆန္းအား
 
ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး
 
ကိ
 
ပ်က္ျပားေအာင္
 
လူထုအား
 
ေသြးထိးသည္ဟုဆိကာ
 
ဖမ္းဝရမ္းထုတ္၏။
 
ထိအခ်ိန္တြင္
 
ေအာင္ဆန္းက
 
ရမည္းသင္
 
 
တြင္
 
မရွေတာ့
 
ထိေၾကာင္
 
ထိဖမ္းဝရမ္းလည္
 
အရာမထင္ေတာ့
 
ဤတြင္
 
သူက
 
ေအာင္ဆန္းကိ
 
ဖမ္းမိရန္
 
သတင္းေပး
 
ႏိင္သူအား
 
မျဖစ္စေလာက္
 
ဆုေငြေလးေပးမည္ဟု
 
ေၾကညာျပန္၏။
 
သတင္းေပးႏိင္အား
 
ဤမျဖစ္စေလာက္
 
ဆုေငြေပး
 
မည္ဟု
 
ထုတ္ျပန္ျခင္းမွ
 
တပိင္းအားျဖင္
 
ေအာင္ဆန္းအား
 
သိကၡာက်
 
အသေရပ်က္ေစရန္ျဖစ္ၿပီ
 
ေနာက္တပိင္းမွ
 
ေအာင္ဆန္းသည္
 
ဆုေငြအမ်ားႀကီးထုတ္
 
ဖမ္းေနရေလာက္ေအာင္
 
မတန္
 
အပင္ပန္းခံ
 
လုပ္ထိက္စရာမလိသူဟု
 
ဆိ
 
ျခင္း။
 
သူ
 
လံးလံးမသိလိက္သည္က
 
ထိအခ်ိန္မွ
 
ေအာင္ဆန္းက
 
ဗမာျပည္တြင္မရွေတာ့
ဂ်ပန္သိခရီးႏွင္ႏွင္ၿပီ
 
ဆိ
 
ျခင္းျဖစ္
”  
စာမ်က္ႏွ
(
၁၅၁
)
တြင္
 
ဦးဘဦးႏွင္
 
ေဇဗီယား
 
လူခ်င္းဆံခန္း။
 
စကၤာပူခံတပ္
 
က်ၿပီ
 
အဂၤလိပ္တိ
 
ေျခမကိင္မိ
 
လက္
 
ကိင္မိ
 
အေျခအေနမေကာင္း။
 
ရန္ကုန္ရွ
 
ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ခံအစိးရ
 
ေျပးေပါက္ရွာခ်ိန္
 
ဦးဘဦးလည္
 
သူဆရာသမားမ်ား
 
နည္းတူ
 
ျပည္သူကိ
 
ထားၿပီ
 
ကိယ္လြတ္႐ုန္းရေတာ့မည္
 
ရန္ကုန္ကေန
 
ပုသိမ္ကိသြား
 
မိဘမ်ားကိေခၚ၊
 
ေျမာင္းျမမွ
 
ခယ္မႏွင္
 
သားသမီးမ်ား
 
သြားေခၚကာ
 
ကသာတြင္
 
ေျပးႏွင္ေနသည္
 
ဟိက္ကုတ္အဖြႏွင္
 
သြားေပါင္းရန္
 
စီမံကိန္းဆြ၏။
 
ေနာက္ဆံ
 
ခယ္မႏွင္
 
ကေလးမ်ားေခၚၿပီ
 
ကသာသြားဖိ
 
ဟသၤာတ
 
ေရာက္လာ။
 
ထိအခ်ိန္က
 
ဂ်ပန္မ်ား
 
စစ္ေတာင္းျမစ္
 
ေျခနား
 
ကပ္ေနေလၿပီ
 
ၿဗိတိသွ်ႏွင္
 
သူမင္းခစားမ်ားအတြက္
 
ေနာက္က်သည္
 
ဖေနာင္
 
သစၥာေဖါက္
  
ဟသၤတကေန
 
ဆက္ထြက္ရန္
 
ျပင္
 
သေဘၤာမရွ
 
ကူသူကယ္သူမဲ့
 
ျမန္မာလူမ်ိဳးအေရးပိင္
(Deputy Commissioner)
တဦးအား
 
အကူအညီေတာင္း။
 
ဆင္ေျခဆင္လက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီ
 
ျငင္း။
 
ဒါနဲ႔
 
ေနာက္ဆံ
 
ေဇးဗီးယားႏွင္
 
ေတြ႔
 
ထိအခ်ိန္
 
တြင္
 
ေဇးဗီးယားက
 
ဟသၤာတခ႐ိင္
 
ရာဇဝတ္ဝန္
… District Superintendent of Police who happened to bethe Xavier I have already mentioned was very helpful. He managed to get a launch belonging to theIrrawaddy Flotilla Company ………………...when we left, we were soon followed by another launch. Onrequiring I found out that it was the launch of the Deputy Commissioner of Henzada. I was veryannoyed: he could have carried me and my children in his boat, for his destination was the same asmine. Later I learned why he did not want to take us. Soon after we passed Prome, The DeputyCommissioner was called back by Mr. Swithinbank, and on making inquiries I found that he had failedto hand over to Mr. Swithinbank Government treasure worth several lakhs, although directed to doso. However, the District Superintendent of Police, Mr. Xavier, according to reports, did succeed ingetting away with some Government treasure on board his launch. Several Deputy Commissionersfrom Delta similarly managed to abscond with Government treasure. Some of them who were notBurmans went over to India, where a few got into trouble criminally. Burman Deputy Commissionerswho were suspected of misappropriating Government treasure were never employed again, eitherduring time of the Japanese occupation or after liberation.
ျခံဳ၍ျပန္ေသာ္
 
သေဘၤာထြက္လာၿပီ
 
သိပ္မၾကာခင္မွ
 
ေနာက္သေဘၤာတစီ
 
လိက္လာ။
 
ေမးျမန္းၾကည္မွ
 
ခု
 
အကူအညီေပးဖိ
 
ျငင္းခဲသည္
 
ျမန္မာအေရးပိင္
 
 
သေဘၤာျဖစ္ေန။
သြားရမယ္ခရီးလည္
 
အတူတူ
ဘာေၾကာင္
 
ငါနဲ
 
ငါ့ကေလးေတြကိ
 
တပါတည္
 
မေခၚရတာလဲ
” 
ဟု
 
ေတြးၿပီ
 
စိတ္ပ်က္မိ
 
ေနာက္ေတာ့မွ
 
ဘာ့ေၾကာင္
 
ငါတိကိ
 
သူမေခၚလိမ္
 
သေဘာေပါက္
 
ျပည္ၿမိဳ႕ကိ
 
ျဖတ္ၿပီ
 
မၾကာ
 
လိက္
 
မစၥတာဆြစ္သင္းဘင္က
 
သူကိ
 
ျပန္ေခၚ။
 
အေၾကာင္းက
 
အစိးရဘ႑ာတိက္မွ
 
ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာကိ
 
ျပန္အပ္ဖိ
 
ၫႊန္ၾကားထားရက္ႏွင္
 
မအပ္ဘဲ
 
သုတ္လာခဲသည္အတြက္
 
သိေသာ္
 
ေဇဗီးယားကား
 
အစိးရဘ႑ာမ်ား
 
သေဘၤာႏွင္
 
တိက္ၿပီ
 
လြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္
 
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ
 
သိရ။
 
ထိသိ
 
မင္းဘ႑ာ
 
ကိယ္ဟာမွတ္ခဲ့သည္
 
ျမစ္ဝကၽြန္
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->