Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Velika borba između Hrista i Sotone

Velika borba između Hrista i Sotone

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 338 |Likes:
Published by Lorencin Mirko

More info:

Published by: Lorencin Mirko on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
ELEN G. VAJT: Velika borba
 
  
1
 
VELIKA BORBA
IZME
Đ
U HRISTA I SOTONE PREDGOVOR
Od vremena svog prvog objavljivanja na svom izvornom jeziku 1888. godine, ova knjiga je doživelamnoga izdanja i prevedena je gotovo na sve evropske jezike, a tako
đ
e i na japanski i kineski. Ovaj prevodna srpsko–hrvatski jezik je od posebnog zna
č
aja za sve one koji žele da saznaju kako je otpo
č
ela velikaborba izme
đ
u Hrista i sotone, izme
đ
u dobra i zla, kako se ona u toku vekova odvijala i kako
ć
e se završiti.Knjiga po
č
inje sa završnim doga
đ
ajima iz istorije Jerusalima, svetog i izabranog grada, koji je 70. godineposle Hrista doživeo tragi
č
an svoj pad. Zatim je opisan život Hriš
ć
ana u toku prva tri veka, kad su mnogiHrista radi pretrpeli mu
č
eni
č
ku smrt; prikazana je veliki otpad do kojega je došlo u krilu Hriš
ć
anske crkvekad je Konstantin sjedinio crkvu sa državom; opisana je duga borba koju je vodio Božji narod ostatka zao
č
uvanje Hristovih na
č
ela istine i morala u toku mra
č
nog srednjeg veka; prikazani su borci reformacije –Viklif, Hus, Luter, Kalvin i drugi, kada su došli do punog izražaja neki principi vekovne borbe; opisana suvelika probu
đ
enja u krilu protestantizma u 18. i 19. veku, kada je na
č
elo slobode vere i savesti jasnoproklamovano i kada je ponovo istaknut princip odvajanja crkve od države; iznete su velike istine iz izvoraBožje Re
č
i, koje nam pokazuju šta je, u stvari, prava vera »koja je jednom bila predana svetima.«U ovoj knjizi, na osnovu Božje Re
č
i, autor opisuje i završne faze velike borbe izme
đ
u Hrista i sotone,dobra i zla i ukazuje na
č
as kome idemo u susret – kada
ć
e život pobediti smrt, dobro nadvladati zlo iljubav mržnju.Naša je molitva da Bog blagoslovi
č
itaoce ove knjige da bi bolje razumeli Božju volju i da bi se verom uHrista kao svog Spasitelja i poslušnoš
ć
u Božjim zapovestima pripremili za ve
č
no nasledstvo koje Bogpriprema onima koji ga ljube. 
UVOD
Pre nego što se na svetu pojavio greh, Adam je mogao li
č
no razgovarati sa svojim Stvoriteljem, ali kadse
č
ovek prestupom odvojio od Boga, uskra
ć
ena mu je ta visoka prednost. Planom spasenja, me
đ
utim,otvoren je put kojim stanovnici naše zemlje mogu ponovo imati vezu sa nebom. Bog je svojim Duhomodržavao vezu sa ljudima i slao je svetu božansku svetlost preko svojih proroka. »Nau
č
eni od SvetogaDuha govoriše sveti Božji ljudi.« ***2. Petrova 1, 21.Za vreme prvih 2500 godina ljudske istorije nije postojala napisana Božja objava. Oni kojima je Bog daosvoja otkrivenja prenosili su svoje znanje drugima, i tako je ono prelazilo od oca na sina u toku budu
ć
ihnaraštaja. Tek u Mojsijevo vreme se Božja objava po
č
ela pisati, i ova otkrivenja Božjeg Duha slagala su seu jednu nadahnutu knjigu. Ovaj se rad obavljao za vreme
č
itavih šesnaest vekova, – po
č
evši od Mojsija,istori
č
ara stvaranje sveta i davanja Božjeg zakona, pa sve do Jovana, »pisca uzvišenih evan
đ
eoskihistina.«Biblija upu
ć
uje na Boga kao na svog pisca, – ipak su nju napisale ljudske ruke. Stil njenih razli
č
itih knjiganosi obeležje svojih razli
č
itih autora. U njima otkrivene istine su sve »nadahnute od Boga« (***2.Timotiju 3,16.9) iako su izražene ljudskim re
č
ima. Bog je svojim Svetim duhom rasvetlio um i srce svojihslugu. On im je dao snove i vi
đ
enja, simbole i slike, a oni kojima je istina bila na taj na
č
in otkrivena samisu zaodenuli misao u ljudski jezik.Deset zapovesti je sam Bog izgovorio i zatim napisao vlastitom rukom. Njih je sastavio Bog, a ne
č
ovek.Ali, Biblija, sa svojim od Boga datim istinama, izraženim ljudskim jezikom, predstavlja sedinjenjebožanskog s ljudskim. Takvo sedinjenje postojalo je i u Hristovoj prirodi, jer je Hristos bio Sin Božji i sin
č
ove
č
ji. Tako se za Bibliju može re
ć
i isto što je napisano za Hrista: »I re
č
postade telo i useli se me
đ
unas.« ***Jovan 1,14.Biblija je pisana u toku više vekova i pisali su je ljudi koji su se vrlo mnogo razlikovali po svom položaju,zvanju, i sposobnostima – i zato njene knjige pokazuju veliku raznovrsnost stila kao i raznolikost
 
ELEN G. VAJT: Velika borba
 
  
2
 
predmeta koji se u njoj iznose. Razni pisci služili su se razli
č
itim izrazima, i
č
esto je jednu istu istinu jedanpisac prikazao jasnije nego drugi. Pošto više pisaca iznosi isti predmet i istu nauku sa razli
č
itih gledišta iodnosa, to se površnom i bezbrižnom
č
itaocu, punom predrasuda, može u
č
initi da me
đ
u njenim piscimapostoji nesaglasnost i protivre
č
nost, dok razuman, iskren i nepristrasan istraživa
č
vidi me
đ
u njimasavršen sklad.Pošto su istinu iznosili razli
č
iti pisci, ona je prikazana sa svojih razli
č
itih strana. Jedan pisac više je podutiskom jedne strane predmeta, te obra
đ
uje one ta
č
ke koje s slažu s njegovim iskustvom i s njegovomsposobnoš
ć
u shvatanja i uvažavanja. Drugi, me
đ
utim, posmatra predmet s druge strane; na taj na
č
insvaki, vo
đ
en Duhom Svetim, prikazuje ono što je na njega u
č
inilo najja
č
i utisak. Pisci Biblije prikazali suistine sa razli
č
itih strana, ali svi zajedno
č
ine jedan savršen sklad. Istine otkrivene na taj na
č
in sa
č
injavajusavršenu celinu, koja može zadovoljiti potrebe ljudi u svim prilikama i životnim iskustvima.Bog je hteo da svoju istinu saopšti svetu preko ljudi i On ih je sam kroz Svetoga Duha osposobio za to iomogu
ć
io im da to delo izvrše. On je upravljao njihovim umom i u
č
io ih što da pišu ili govore. To blagobilo je povereno »zemljanim sudovima«, ali ono je ipak nebeskog porekla; svedo
č
anstvo je saopštenonesavršenim izrazom ljudskog jezika; no to je ipak Božje svedo
č
anstvo; i ponizni i poslušni verni vide unjemu slavu božanske sile, punu milosti i istine.U svojoj Re
č
i Bog nam je dao znanje potrebno za spasenje. Mi treba da primimo Sveto Pismo kaopouzdano i nepogrešivo otkivenje njegove volje. Ono je merilo karaktera, pravilo vere i života. »Sve jePismo od Boga dano, i korisno za u
č
enje, za karanje, za popravljanje, za prou
č
avanje u pravdi; da budesavršen
č
ovek Božji za svako dobro delo pripravljen.« ***2. Timotiju 3,16,17.Ali
č
injenica da je Bog otkrio svoju volju
č
oveku kroz svoju Re
č
ne isklju
č
uje potrebu stalne prisutnosti ivodstva Božjeg Duha. Naprotiv, Spasitelj je obe
ć
ao Svetoga Duha svojim u
č
enicima da bi mogli razumetinjegovu Re
č
, da ih rasvetli u da zape
č
ati njegovu nauku u njihovim srcima. A pošto je Božji Duh nadahnuoBibliju, to ne može biti protivre
č
nosti izme
đ
u u
č
enja Duha i pisane Re
č
i.Duh nije dat – niti
ć
e ikada biti dat – da zameni Bibliju. Sveto Pismo izri
č
ito kaže da je Božja re
č
merilokojim se mora ispitati svaka nauka i svako iskustvo. Apostol Jovan kaže: »Ne verujte svakom duhu; negokušajte duhove, jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci izi
đ
oše na svet.« ***Jovan. 4,1. I Isaija izjavljuje:»Zakon i svedo
č
anstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore.« ***Isaija 8,20.Ljudi koji smatraju da su rasvetljeni Duhom Svetim i izjavljuju da im više nije potrebna Božja re
č
kaovodi
č
, sramote Duha Svetoga. Njih vode utisci koje oni smatraju glasom Božjim u svojoj duši. Ali Duh kojinjima upravlja nije Božji Duh. Povoditi se za utiscima, a zanemarivati Pismo, vodi samo smutnji, zabuni,obmani i propasti. To samo pomaže nameri lukavoga. Pošto je služba Svetog Duha od presudne važnostiza Hristovu crkvu, to je jedan od lukavih sotoninih planova da pomo
ć
u zabluda ekstremista i fanatikaosramoti delo Duha i natera Božji narod da zanemari ovaj izvor sile, koji mu je Bog dao.U saglasnosti sa Božjom re
č
i, njegov Duh treba da nastavi svoje delo kroz sve vreme milosti. Za vremevekova u kojima je pisano Sveto Pismo – Stari i Novi zavet – Sveti Duh nije prestajao da prosvetljuje i srcapojedinaca, nezavisno od Otkrivenja koja je trebalo da budu sabrana u Sveti kanon. Sama Biblija izveštavada su ljudi preko Svetog Duha primali opomene, ukore, savete i uputstva, nezavisno od davanja Pisma.Spominju se proroci koji su živeli u raznim vremenima, a o
č
ijim se re
č
ima ništa ne izveštava. Isto takonakon što je dovršen Sveti kanon, Sveti Duh je trebalo da nastavi svoje delo: da prosvetljuje, opominje iteši Božju decu.Isus je obe
ć
ao svojim u
č
enicima. »A utešitelj, Duh Sveti, kojega
ć
e otac poslati u ime moje, on
ć
e vasnau
č
iti svemu i napomenu
ć
e vam sve što vam rekoh.« »A kad do
đ
e on, Duh istine, uputi
ć
e vas na svakuistinu; i javi
ć
e vam što
ć
e biti unapredak.« ***Jovan 14, 26; 16, 13. Pismo jasno u
č
i da se ova obe
ć
anja neograni
č
avaju samo na vreme apostola ve
ć
se odnose na Hristovu crkvu u svim vremenima. Spasitelj jerekao svojim u
č
enicima: »I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta.« ***Matej 28, 20. ApostolPavle izjavljuje da su darovi Svetog duha crkvi »da se sveti priprave za delo službe, na sazidanje telaHristova; dokle dostignemo svi u jedinstvo vere i pozanje Sina Božjega, u
č
oveka, savršena, u meru rastavisine Hristove«. ***Efescima 4, 12. 13.
 
ELEN G. VAJT: Velika borba
 
  
3
 
Apostol se molio za verne u Efesu: »Da Bog Gospoda našega Isusa Hrista, otac slave, dade vam Duhapremudrosti i otkrivenja da ga poznate. I bistre o
č
i srca vašega da biste mogli videti, koje je nad njegovazvanja… i kakva je izobilna veli
č
ina sile njegove na nama, koji verujemo.« ***Efescima 1, 17–19. ApostolPavle je tražio za verne u Efesu Duha Svetoga da prosvetli njihov um i srce i da ih osposobi zarazumevanje dubokih tajna Božjih.Posle divnog otkrivenja Svetog Duha na dan Duhova Petar je pozvao narod na pokajanje i krštenje uime Hristovo za oproštenje greha, i rekao je: »Primi
ć
ete dar Svetoga Duha. Jer je za vas obe
ć
anje i zadecu vašu i za sve daljnje koje
ć
e god dozvati Gospod Bog naš.« ***Dela 2, 38–39. U neposrednoj vezi sadoga
đ
ajima velikog dana Božjeg, Gospod obe
ć
ava preko proroka Joila naro
č
ito izlivanje Svetog duha.(***Joilo 2, 28.) Ovo se proro
č
anstvo delimi
č
no ispunilo na dan Duhova, ali ono
ć
e posti
ć
i svoje potpunoispunjenje otkrivenjem Božje milosti, koja
ć
e pratiti dovršenje evan
đ
eoskog dela na zemlji.Velika borba izme
đ
u dobra i zla traja
ć
e do kraja i bi
ć
e sve žeš
ć
a. Sotonin gnev protiv Hristove crkvepokazao se u sve vekove. Bog je dao svome narodu milost i Duha Svetog da bi ga oja
č
ao da se odupre silizla. Kad su Hristovi apostoli trebali da objave evan
đ
elje svetu i da ga zabeleže za budu
ć
e naraštaje, oni sunaro
č
ito bili obdareni mudroš
ć
u Svetog Duha. Ali kad se crkva bude približavala svome kona
č
nomoslobo
đ
enju, onda
ć
e sotona raditi ve
ć
om silom: »Jer
đ
avo si
đ
e k vama i vrlo se rasrdio, znaju
ć
i da imamalo vremena.« ***Otkrivenje 12, 12. On
ć
e delovati »sa svakom silom i znacima i lažnim
č
udesima.«***2. Solunjanima 2, 9. Ve
ć
šest hiljada godina radi ovaj duh lukavstva, koji je nekada bio jedan odnajviših an
đ
ela, svom silom da zavede ljude i uništi. I svu svoju sotonsku veštinu, sve svoje lukavstvoupotrebi
ć
e u poslednjoj borbi protiv Božjeg naroda. Upravo u ovo vreme opasnosti treba Božji narod daopomene svet o skorom Hristovom dolasku da bi se pripravio jedan narod koji
ć
e bez mane, »
č
ist i umiru«, stati pred Božje lice. (***2. Petrova 3, 14.) U to vreme bi
ć
e potrebna crkvi naro
č
ita sila Božja kao iu dane apostola.Prosvetljenjem Svetim Duhom otkriveni su piscu ove knjige prizori duge svetske borbe izme
đ
u dobra izla. Više puta mi je dato da posmatram prizore strašne borbe izme
đ
u Hrista, Kneza života, Tvorca našegaspasenja, kneza zla, uzro
č
nika greha i prvog prestupnika božanskog zakona. Isto neprijateljstvo koje jesotona pokazao prema Hristu, pokazao je i prema Hristovim sledbenicima. Kroz celu istoriju
č
ove
č
anstvaprime
ć
uje se ista sotonina mržnja prema na
č
elima Božjeg zakona, ista teorija laži koja ide za tim daprikaže zabludu kao istinu, ljudske zakone kao Božje zakone, obožavanje prirode kao obožavanjeStvoritelja. Kroz sve vekove sotona se trudio da krivo predstavi Božji karakter da bi ljudi imalo krivi utisako Bogu i da bi ga se plašili,
č
ak mrzeli, umesto da ga ljube; ide za tim da ukloni Božji zakon i da narodpoveruje da je oslobo
đ
en od njegovih obaveza; progoni one koji se usu
đ
uju protiviti njegovimobmanama. Sve to vidimo ako prou
č
avamo istoriju patrijaraha, proroka, mu
č
enika i reformatora.U poslednjoj velikoj borbi sotona
ć
e se poslužiti istom taktikom, pokaza
ć
e isti duh i teži
ć
e za istimciljem kao i u svim prošlim vekovima. Sotonine zamke bi
ć
e prepredenije i njegovi napadi odlu
č
niji.Nastoja
ć
e da prevari ako bude mogu
ć
e i izabrane. (***Marko 13, 22.)Kad mi je Duh Božji otkrio velike istine svoje Re
č
i i pokazao prizore prošlosti i budu
ć
nosti, zapove
đ
enomi je da i drugima otkrijem što mi je pokazano: da opišem veliku borbu u toku vekova i da je takoprikažem da ona rasvetli i budu
ć
u borbu koja se približava. Teže
ć
i da taj cilj postignem, trudila sam se daodaberem i svrstam doga
đ
aje iz crkvene istorije na takav na
č
in da bude prikazan razvoj velikih istina kojesu u raznim vremenima bile date svetu, i da pokažem kako su te istine izazvale gnev sotonin ineprijateljstvo od strane jedne crkve koja voli svet, ali su sa
č
uvane svedo
č
anstvom onih koji »nisu mariliza svoj život do same smrti.«Iz ovih zapisa može se videti slika borbe, koja je pred nama. Ako ih posmatramo u svetlosti Božje Re
č
i irasvetljenjem Svetog Duha, možemo videti razotkrivene zamke sotonine i opasnosti koje treba daizbegavaju oni koji žele da budu »bez mane« kad Spasitelj do
đ
e.Veliki doga
đ
aji koji su ozna
č
avali napredak reformacije u prošlim vekovima, zabeleženi u istoriji, dobrosu poznati. To su
č
injenice koje niko ne može pobiti. Ovu istoriju sam ukratko iznela u skladu sa svrhom iopsegom knjige.
Č
injenice su sažete na tolikom broju stranica koliko je neophodno potrebno za njihovo

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dejana Gajic liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->