Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
335Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tratat pentru alimentatia naturala a omului

Tratat pentru alimentatia naturala a omului

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,343|Likes:
Published by iantra286000

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: iantra286000 on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2015

pdf

text

original

 
Colecþia „MEDICINA pentru VIAÞÓ
Med. drd.
M a r i a n
PARASCHIV-CLAUDIUS
TRATATTRATATTRATATTRATATTRATAT
pentpentpentpentpentrururururu
ALIMENTAÞIA ALIMENTAÞIA ALIMENTAÞIA ALIMENTAÞIA ALIMENTAÞIA NNNNNTURALàTURALàTURALàTURALàTURALà
a Oa Oa Oa Oa OM-uluiM-uluiM-uluiM-uluiM-ului
Editura CHRISTALIN
Bucureºti, 2003
 
Autorul este ofiþer medic ºi lucreazã la Comandamentul Autorul este ofiþer medic ºi lucreazã la Comandamentul Autorul este ofiþer medic ºi lucreazã la Comandamentul Autorul este ofiþer medic ºi lucreazã la Comandamentul Autorul este ofiþer medic ºi lucreazã la Comandamentul Protecþiei Civile din România. De asemenea, este doctorand laProtecþiei Civile din România. De asemenea, este doctorand laProtecþiei Civile din România. De asemenea, este doctorand laProtecþiei Civile din România. De asemenea, este doctorand laProtecþiei Civile din România. De asemenea, este doctorand la„Institutul de Sãnãtate Publicã“, Bucureºti, la „Catedra de Igienã „Institutul de Sãnãtate Publicã“, Bucureºti, la „Catedra de Igienã „Institutul de Sãnãtate Publicã“, Bucureºti, la „Catedra de Igienã „Institutul de Sãnãtate Publicã“, Bucureºti, la „Catedra de Igienã „Institutul de Sãnãtate Publicã“, Bucureºti, la „Catedra de Igienã ºi Ecologie Medicalã“, cu teza de doctorat: „Cercetãri privind ºi Ecologie Medicalã“, cu teza de doctorat: „Cercetãri privind ºi Ecologie Medicalã“, cu teza de doctorat: „Cercetãri privind ºi Ecologie Medicalã“, cu teza de doctorat: „Cercetãri privind ºi Ecologie Medicalã“, cu teza de doctorat: „Cercetãri privind Alimentaþia Naturalã ºi efectele acesteia asupra stãrii de Alimentaþia Naturalã ºi efectele acesteia asupra stãrii de Alimentaþia Naturalã ºi efectele acesteia asupra stãrii de Alimentaþia Naturalã ºi efectele acesteia asupra stãrii de Alimentaþia Naturalã ºi efectele acesteia asupra stãrii de sãnãtate“.sãnãtate“.sãnãtate“.sãnãtate“.sãnãtate“.Autorul este deschis oricãror sugestii privind îmbunãtãþireaAutorul este deschis oricãror sugestii privind îmbunãtãþireaAutorul este deschis oricãror sugestii privind îmbunãtãþireaAutorul este deschis oricãror sugestii privind îmbunãtãþireaAutorul este deschis oricãror sugestii privind îmbunãtãþireastructurii acestei lucrãri. El este deschis ºi propunerilor de structurii acestei lucrãri. El este deschis ºi propunerilor de structurii acestei lucrãri. El este deschis ºi propunerilor de structurii acestei lucrãri. El este deschis ºi propunerilor de structurii acestei lucrãri. El este deschis ºi propunerilor de colabor colabor colabor colabor colabor aaaaae concr e concr e concr e concr e concr tã, v tã, v tã, v tã, v tã, v enit enit enit enit enit e atât din par e atât din par e atât din par e atât din par e atât din par ea colegilor dinea colegilor dinea colegilor dinea colegilor dinea colegilor dindomeniul medical sau din alte domenii ale ºtinþei, cât ºi ai altor domeniul medical sau din alte domenii ale ºtinþei, cât ºi ai altor domeniul medical sau din alte domenii ale ºtinþei, cât ºi ai altor domeniul medical sau din alte domenii ale ºtinþei, cât ºi ai altor domeniul medical sau din alte domenii ale ºtinþei, cât ºi ai altor entuziaºti ai V entuziaºti ai V entuziaºti ai V entuziaºti ai V entuziaºti ai V ieþii – car ieþii – car ieþii – car ieþii – car ieþii – car e dor e dor e dor e dor e dor esc ºi înþeleg necesit esc ºi înþeleg necesit esc ºi înþeleg necesit esc ºi înþeleg necesit esc ºi înþeleg necesit at at at at at ea pr ea pr ea pr ea pr ea pr omo omo omo omo omo vãrii vãrii vãrii vãrii vãrii acestui mod de nutriþie ca un adevãrat ºi firesc „Stil de viaþã“.acestui mod de nutriþie ca un adevãrat ºi firesc „Stil de viaþã“.acestui mod de nutriþie ca un adevãrat ºi firesc „Stil de viaþã“.acestui mod de nutriþie ca un adevãrat ºi firesc „Stil de viaþã“.acestui mod de nutriþie ca un adevãrat ºi firesc „Stil de viaþã“.Proiecte de concretizat sunt nenumãrate!…Proiecte de concretizat sunt nenumãrate!…Proiecte de concretizat sunt nenumãrate!…Proiecte de concretizat sunt nenumãrate!…Proiecte de concretizat sunt nenumãrate!…oaoaoaoaoae aces e aces e aces e aces e aces ea po ea po ea po ea po ea po t t t t t i i i i i ecepþionat ecepþionat ecepþionat ecepþionat ecepþionat e la: e la: e la: e la: e la: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: 
0722.355.6370722.355.6370722.355.6370722.355.6370722.355.637
e-mail: e-mail: e-mail: e-mail: e-mail: 
cesan@go.rocesan@go.rocesan@go.rocesan@go.rocesan@go.ro
ebebebebeb
wwwwwwwwwwwwwww.cesan.go.r.cesan.go.r.cesan.go.r.cesan.go.r.cesan.go.rooooo
ISBN 973-86515-0-6© 2003
Toate drepturile asupra prezentei ediþii aparþinEditurii ChrisEditurii ChrisEditurii ChrisEditurii ChrisEditurii Chrisalinalinalinalinalin.Nici o parte a acestei lucrãri nu poate fi reprodusã fãrã acordul scrisal autorului sau Editurii.
Bun de tipar: 17.09.2003Tipãrit la Tipografia Everest 2001Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a RomânieiPARASCHIV-CLAUDIUS, MARIANTTTTTrrrrrat at at at at at pentrat pentrat pentrat pentrat pentru Aliment u Aliment u Aliment u Aliment u Aliment aþia Naþia Naþia Naþia Naþia Naturaturaturaturaturalã a OM-uluialã a OM-uluialã a OM-uluialã a OM-uluialã a OM-ului / med. drd.Paraschiv Claudius Marian. - Bucureºti: Christalin, 2003Bibliogr.ISBN 973-86515-0-6613.24Copertã: Dan SpulberCopertã: Dan SpulberCopertã: Dan SpulberCopertã: Dan SpulberCopertã: Dan SpulberRedactare: Carmen DobreRedactare: Carmen DobreRedactare: Carmen DobreRedactare: Carmen DobreRedactare: Carmen DobreTTTTTehnorehnorehnorehnorehnoredact edact edact edact edact ararararare: Florin Mandiuc, Care: Florin Mandiuc, Care: Florin Mandiuc, Care: Florin Mandiuc, Care: Florin Mandiuc, Carmen Dobrmen Dobrmen Dobrmen Dobrmen Dobreeeee
 
Medicina este ªtiinþã ºi Conºtiinþã“Medicina este ªtiinþã ºi Conºtiinþã“Medicina este ªtiinþã ºi Conºtiinþã“Medicina este ªtiinþã ºi Conºtiinþã“Medicina este ªtiinþã ºi Conºtiinþã“(Prof. univ. dr. doc. Iulius Haþieganu,fost Rector la Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Cluj)„Medicina es„Medicina es„Medicina es„Medicina es„Medicina ese Are Are Are Are Ara de a pãsa de a pãsa de a pãsa de a pãsa de a pãstrtrtrtrtra sãnãt a sãnãt a sãnãt a sãnãt a sãnãt aaaaaea, ºi eea, ºi eea, ºi eea, ºi eea, ºi evvvvventual,entual,entual,entual,entual,de a trde a trde a trde a trde a trat at at at at a o boalã sura o boalã sura o boalã sura o boalã sura o boalã survvvvvenitã în corenitã în corenitã în corenitã în corenitã în corp“p“p“p“p“ (Ibn Sinna – Avicenna)„ªtiinþa fãrã conºtiinþã este ruina sufletului“„ªtiinþa fãrã conºtiinþã este ruina sufletului“„ªtiinþa fãrã conºtiinþã este ruina sufletului“„ªtiinþa fãrã conºtiinþã este ruina sufletului“„ªtiinþa fãrã conºtiinþã este ruina sufletului“ (Rabelaise)„ªtiinþã ºi inteligenþã fãrã conºtiinþã nu înseamnã decât „ªtiinþã ºi inteligenþã fãrã conºtiinþã nu înseamnã decât „ªtiinþã ºi inteligenþã fãrã conºtiinþã nu înseamnã decât „ªtiinþã ºi inteligenþã fãrã conºtiinþã nu înseamnã decât „ªtiinþã ºi inteligenþã fãrã conºtiinþã nu înseamnã decât ruina sufletului“ruina sufletului“ruina sufletului“ruina sufletului“ruina sufletului“ (Blaise Pascal)„Orice ºtiinþã, dacã-i separatã de justiþie ºi de celelalte„Orice ºtiinþã, dacã-i separatã de justiþie ºi de celelalte„Orice ºtiinþã, dacã-i separatã de justiþie ºi de celelalte„Orice ºtiinþã, dacã-i separatã de justiþie ºi de celelalte„Orice ºtiinþã, dacã-i separatã de justiþie ºi de celelaltevirtuþi, apare ca o viclenie ºi nu ca o înþelepciune“virtuþi, apare ca o viclenie ºi nu ca o înþelepciune“virtuþi, apare ca o viclenie ºi nu ca o înþelepciune“virtuþi, apare ca o viclenie ºi nu ca o înþelepciune“virtuþi, apare ca o viclenie ºi nu ca o înþelepciune“ (Cicero),,Sãnãt ,,Sãnãt ,,Sãnãt ,,Sãnãt ,,Sãnãt at at at at at ea nu esea nu esea nu esea nu esea nu ese dre dre dre dre drepepepepeptul celui mai t tul celui mai t tul celui mai t tul celui mai t tul celui mai t ararararare, ci rãse, ci rãse, ci rãse, ci rãse, ci rãsplat plat plat plat plat a celuia celuia celuia celuia celuimai înþelepmai înþelepmai înþelepmai înþelepmai înþelept“t“t“t“t“ (dr. A. Riant )))))„O per„O per„O per„O per„O pereche de glande mamareche de glande mamareche de glande mamareche de glande mamareche de glande mamare bine dezve bine dezve bine dezve bine dezve bine dezvolololololaaaaae între între între între întreceeceeceeceececu mult cele douã emisfere ale creierului profesoruluicu mult cele douã emisfere ale creierului profesoruluicu mult cele douã emisfere ale creierului profesoruluicu mult cele douã emisfere ale creierului profesoruluicu mult cele douã emisfere ale creierului profesoruluicel mai erudit în arta de a compune un lichid nutritivcel mai erudit în arta de a compune un lichid nutritivcel mai erudit în arta de a compune un lichid nutritivcel mai erudit în arta de a compune un lichid nutritivcel mai erudit în arta de a compune un lichid nutritivpentrpentrpentrpentrpentru sugaru sugaru sugaru sugaru sugar.“.“.“.“.“ (Oliver Wendel)„Non-violenþa conduce cãtre cea mai înaltã eticã,„Non-violenþa conduce cãtre cea mai înaltã eticã,„Non-violenþa conduce cãtre cea mai înaltã eticã,„Non-violenþa conduce cãtre cea mai înaltã eticã,„Non-violenþa conduce cãtre cea mai înaltã eticã,sensul oricãrsensul oricãrsensul oricãrsensul oricãrsensul oricãrei eei eei eei eei evvvvvoluþii. Pânã când nu ne voluþii. Pânã când nu ne voluþii. Pânã când nu ne voluþii. Pânã când nu ne voluþii. Pânã când nu ne vom opri sãom opri sãom opri sãom opri sãom opri sãmai facem rãu celorlalte vieþuitoare, suntem încãmai facem rãu celorlalte vieþuitoare, suntem încãmai facem rãu celorlalte vieþuitoare, suntem încãmai facem rãu celorlalte vieþuitoare, suntem încãmai facem rãu celorlalte vieþuitoare, suntem încãsãlbatici.“sãlbatici.“sãlbatici.“sãlbatici.“sãlbatici.“ (Thomas Alva Edison)AAAAAcum pocum pocum pocum pocum pot sã t t sã t t sã t t sã t t sã t e prive prive prive prive privesc îmesc îmesc îmesc îmesc împãcat pãcat pãcat pãcat pãcat ; nu-þi mai consum; nu-þi mai consum; nu-þi mai consum; nu-þi mai consum; nu-þi mai consumcarcarcarcarcarnea“nea“nea“nea“nea“ (Fr. Kafka)„Animalele sunt prietenele mele… iar eu nu-mi mãnânc„Animalele sunt prietenele mele… iar eu nu-mi mãnânc„Animalele sunt prietenele mele… iar eu nu-mi mãnânc„Animalele sunt prietenele mele… iar eu nu-mi mãnânc„Animalele sunt prietenele mele… iar eu nu-mi mãnâncprieprieprieprieprieenii.“enii.“enii.“enii.“enii.“ (George Bernard Shaw)„Niv„Niv„Niv„Niv„Nivelul de eelul de eelul de eelul de eelul de evvvvvoluþie al unei socieoluþie al unei socieoluþie al unei socieoluþie al unei socieoluþie al unei societãþi se rtãþi se rtãþi se rtãþi se rtãþi se remaremaremaremaremarcã dincã dincã dincã dincã dinatitudinea acesteia faþã de animale, copii ºi bãtrâni“atitudinea acesteia faþã de animale, copii ºi bãtrâni“atitudinea acesteia faþã de animale, copii ºi bãtrâni“atitudinea acesteia faþã de animale, copii ºi bãtrâni“atitudinea acesteia faþã de animale, copii ºi bãtrâni“(„Andromeda“)„Sãnãtatea este lucrul cel mai natural din lume, pentru„Sãnãtatea este lucrul cel mai natural din lume, pentru„Sãnãtatea este lucrul cel mai natural din lume, pentru„Sãnãtatea este lucrul cel mai natural din lume, pentru„Sãnãtatea este lucrul cel mai natural din lume, pentrucã noi facem parte din naturã – suntem naturã. Naturacã noi facem parte din naturã – suntem naturã. Naturacã noi facem parte din naturã – suntem naturã. Naturacã noi facem parte din naturã – suntem naturã. Naturacã noi facem parte din naturã – suntem naturã. Naturase trudeºte sã ne pãstreze o bunã sãnãtate pentru cãse trudeºte sã ne pãstreze o bunã sãnãtate pentru cãse trudeºte sã ne pãstreze o bunã sãnãtate pentru cãse trudeºte sã ne pãstreze o bunã sãnãtate pentru cãse trudeºte sã ne pãstreze o bunã sãnãtate pentru cãnoi suntem necesari în circuitunoi suntem necesari în circuitunoi suntem necesari în circuitunoi suntem necesari în circuitunoi suntem necesari în circuitul Ei.“l Ei.“l Ei.“l Ei.“l Ei.“ (Elbert Hubbard)

Activity (335)

You've already reviewed this. Edit your review.
Anamaria Strezoiu liked this
Florentina Andronescu liked this
REXREX2013 liked this
Carmen Kovacs liked this
Izabela Perieteanu liked this
doruk1964 liked this
Maha Shanti liked this
Georgiana Aura Anghelina liked this
Anka Ionescu liked this
ailimenuk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->