Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai Lieu on Tap Toan Lop 12 Nam 2011

Tai Lieu on Tap Toan Lop 12 Nam 2011

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 896|Likes:
Published by hungchng

More info:

Published by: hungchng on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

 
 
Tài liu l
ư 
u hành ni b Ôn t và rèn lun k n
ă 
n môn Toán cho hc sinh l
ớ 
2 ôn thi t 
ố 
t nhi THPT
TÀI LI
U ÔN T
P KI
N TH
Ứ 
C VÀ RÈN LUY
N K
N
Ă
NG C
Ơ 
B
NCHO H
C SINH THI T
T NGHI
P THPT VÀ B
TÚC THPTMÔN: TOÁN
Nh
m t
o
đ
i
u ki
n
đị
nh h
ướ 
ng cho h
c sinh ôn t
p thi t
t nghi
p THPT và b
túc THPT
đạ
t hi
u qu
, S
ở 
Giáo d
c và
Đ
ào t
o phát hành tài li
u l
ư
u hành n
i b
v
“Ôn t
p và rèn luy
n k
 n
ă
ng c
ơ 
b
n cho h
c sinh thi t
t nghi
p THPT và b
túc THPT” các môn Ng
v
ă
n, Toán và Ti
ế
ngAnh. Tài li
u có tính ch
t t
o
đ
i
u ki
n
để
h
c sinh ôn t
p ki
ế
n th
c và rèn luy
n k
n
ă
ng theo chu
nki
ế
n th
c, k
n
ă
ng c
a ch
ươ 
ng trình Giáo d
c ph
thông và là tài li
u tham kh
o
để
giáo viên ôn t
pcho h
c sinh (Tài li
u không ph
i là
Đề
c
ươ 
ng ôn thi t
t nghi
p THPT). Ban biên t
p r
t mong
đượ 
cs
góp ý c
a cán b
, giáo viên và các em h
c sinh
để
tài li
u ngày càng hoàn ch
nh h
ơ 
n.Ph
n th
nh
t:TÓM T
T LÝ THUY
T VÀ BÀI T
P RÈN LUY
NI. KH
O SÁT VÀ V
 
ĐỒ
TH
HÀM S
 A. Các b
ướ 
c kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
.1. Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
b
c ba
32
,0
 yaxbxcxda
= + + +
.(1) T
p xác
đị
nh: D = R.(2) S
bi
ế
n thiên:* Chi
u bi
ế
n thiên:-
Đạ
o hàm y' = 3ax
2
+ 2bx + c.- Xét d
u y' t
 
đ
ó suy ra s
 
đồ
ng bi
ế
n, ngh
ch bi
ế
n c
a hàm s
.* C
c tr
:- N
ế
u qua x
0
mà y'
đổ
i d
u t
(+) sang (-) thì hàm s
 
đạ
t c
c
đạ
i t
i x
0
; y
C
Đ
= y(x
0
).- N
ế
u qua x
0
mà y'
đổ
i d
u t
(-) sang (+) thì hàm s
 
đạ
t c
c ti
u t
i x
0
;y
CT
= y(x
0
).* Gi
ớ 
i h
n:-
32
,0lim(),0
 x
aaxbxcxa
→+∞
+∞ >+ + + =−∞ <
 -
32
,0lim(),0
 x
aaxbxcxa
→−∞
−∞ >+ + + =+∞ <
 * B
ng bi
ế
n thiên:(3) V
 
đồ
th
:- Bi
u di
n các
đ
i
m c
c tr
(n
ế
u có) lên h
tr
c to
 
độ
.- Tìm giao
đ
i
m c
a
đồ
th
v
ớ 
i các tr
c to
 
độ
, các
đ
i
m
đặ
c bi
t và bi
u di
n chúng lên h
tr
cto
 
độ
.2. Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
trùng ph
ươ 
ng
24
,0
 yaxbxca
= + + ≠
.(1) T
p xác
đị
nh: D = R.(2) S
bi
ế
n thiên:* Chi
u bi
ế
n thiên:-
Đạ
o hàm y' = 4ax
3
+ 2bx = 2x(2ax
2
+ b).- Xét d
u y' t
 
đ
ó suy ra s
 
đồ
ng bi
ế
n, ngh
ch bi
ế
n c
a hàm s
.* C
c tr
:- N
ế
u qua x
0
mà y'
đổ
i d
u t
(+) sang (-) thì hàm s
 
đạ
t c
c
đạ
i t
i x
0
; y
C
Đ
= y(x
0
).- N
ế
u qua x
0
mà y'
đổ
i d
u t
(-) sang (+) thì hàm s
 
đạ
t c
c ti
u t
i x
0
;y
CT
= y(x
0
).* Gi
ớ 
i h
n:-
42
,0lim(),0
 x
aaxbxca
→±∞
+∞ >+ + =−∞ <
.* B
ng bi
ế
n thiên:(3) V
 
đồ
th
:- Bi
u di
n các
đ
i
m c
c tr
(n
ế
u có) lên h
tr
c to
 
độ
.- Tìm giao
đ
i
m c
a
đồ
th
v
ớ 
i các tr
c to
 
độ
, các
đ
i
m
đặ
c bi
t và bi
u di
n chúng lên h
tr
cto
 
độ
.
 
 
Tài liu l
ư 
u hành ni b Ôn t và rèn lun k n
ă 
n môn Toán cho hc sinh l
ớ 
2 ôn thi t 
ố 
t nhi THPT
3. Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm phân th
c : (0)
axb yaccx
+= +
.(1) T
p xác
đị
nh: D = \ 
 Rc
.(2) S
bi
ế
n thiên:* Chi
u bi
ế
n thiên:-
Đạ
o hàm
2
()
adcb ycx
=+
.- N
ế
u y' > 0 thì hàm s
 
đồ
ng bi
ế
n trên m
i kho
ng (;
c
−∞
) ,(;
c
+
).- N
ế
u y' < 0 thì hàm s
ngh
ch bi
ế
n trên m
i kho
ng (;
c
−∞
),(;
c
+
).* C
c tr
: Hàm s
không có c
c tr
.* Gi
ớ 
i h
n và ti
m c
n:- Tìm các gi
ớ 
i h
n khi ,()
 xxc
±
±→ −
.-
Đồ
th
hàm s
nh
n
đườ 
ng th
ng x =
c
làm ti
m c
n
đứ
ng và
đườ 
ng th
ngy =
ac
làm ti
m c
n ngang.* B
ng bi
ế
n thiên:(3) V
 
đồ
th
:- V
các
đườ 
ng ti
m c
n lên h
tr
c to
 
độ
.- Tìm giao
đ
i
m c
a
đồ
th
v
ớ 
i các tr
c to
 
độ
, các
đ
i
m
đặ
c bi
t và bi
u di
n chúng lên h
tr
ct
a
độ
.B. Bài t
p luy
n t
p.
1.
 
Cho hàm s
 
32
()34
 yfxxx
= = +
.a) Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Bi
n lu
n s
nghi
m ph
ươ 
ng trình
32
30
 xxm
+ + =
tu
theo giá tr
c
a tham s
m.(
Đ
S: m<-4 ho
c m>0 :1 nghi
m; m=-4 ho
c m=0: 2 nghi
m; -4<m<0: 3 nghi
m.)
2.
 
Cho hàm s
 
3
()3
 yfxxx
= = +
.a) Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Tính di
n tích hình ph
ng gi
ớ 
i h
n b
ở 
i
đồ
th
hàm s
và tr
c hoành. (
Đ
S:92
S
=
.)
3.
 
Cho hàm s
 
3
()1
 yfxx
= =
.a) Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n c
a
đồ
th
t
i giao
đ
i
m c
a nó v
ớ 
i tr
c Ox. (
Đ
S:33
 yx
=
)
4.
 
Cho hàm s
 
3
()23
 yfxx
= = +
(C).a) Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n c
a (C) t
i
đ
i
m A n
m trên (C) có hoành
độ
b
ng -1 .(
Đ
S: 61
 yx
= −
)
5.
 
Cho hàm s
 
42
()2
 yfxxx
= =
.a) Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n c
a
đồ
th
hàm s
 
đ
i qua
đ
i
m (1;1)
 M 
.
Đ
S:321,22757
 yyx
= = +
.
6.
 
Cho hàm s
 
42
3()2
 yfxxx
+= − +=
.a) Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Tính kho
ng cách gi
a 2
đ
i
m c
c
đạ
i c
a
đồ
th
hàm s
. (
Đ
S: d=2)
 
 
Tài liu l
ư 
u hành ni b Ôn t và rèn lun k n
ă 
n môn Toán cho hc sinh l
ớ 
2 ôn thi t 
ố 
t nhi THPT
7.
 
Cho hàm s
 
42
13()22
 yfxxx
= = +
.a) Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Bi
n lu
n s
nghi
m ph
ươ 
ng trình
24
20
 xxm
+ + =
tu
theo giá tr
c
a tham s
m.(
Đ
S: m>0: vô nghi
m; m=0: 1nghi
m; m<0: 2 nghi
m)
8.
 
Cho hàm s
 
42
11()421
 yfxxx
= +=
(C).a) Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Bi
n lu
n theo m, s
giao
đ
i
m c
a (C) và (d):y=m .(
Đ
S: m>1: không có giao
đ
i
m; m=1: 1giao
đ
i
m; m<1: 2 giao
đ
i
m)
9.
 
Cho hàm s
 21()1
 x yfx x
+= =
.a) Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Tìm các giá tr
m
để
 
đườ 
ng th
ng 2
 ymx
= +
c
t
đồ
th
hàm s
 
đ
ã cho t
i 2
đ
i
m phânbi
t. (
Đ
S: m < -12 ho
c m > 0)
10.
 
Cho hàm s
 21()1
 x yfx x
+= =+
(H).a) Kh
o sát và v
 
đồ
th
hàm s
.b) M là
đ
i
m b
t k
thu
c (H). I là giao
đ
i
m hai ti
m c
n . Ti
ế
p tuy
ế
n t
i M c
t hai ti
m c
nt
i A và B.i. Ch
ng minh M là trung
đ
i
m AB.ii. Ch
ng minh di
n tích tam giác IAB không
đổ
i.iii. Tìm M
để
IA+IB nh
nh
t. (
Đ
S: M(0;1) ho
c M(-2;3).)11. Cho hàm s
 21
 y x
=
; g
i
đồ
th
hàm s
là (H)a) Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n v
ớ 
i
đồ
th
(H) bi
ế
t ti
ế
p tuy
ế
n song song v
ớ 
i
đườ 
ng th
ng d:250
 xy
+ =
.c) Tìm giá tr
l
ớ 
n nh
t c
a hàm s
 
46
ossin
 ycxx
= +
.12. Cho hàm s
 
32
34
 yxx
= +
; g
i
đồ
th
hàm s
là (C)a) Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Trên (C) l
y
đ
i
m A có hoành
độ
2
 A
 x
=
. Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng
qua A và
d
 ti
ế
p xúc v
ớ 
i (C).c) Tìm giá tr
l
ớ 
n nh
t, giá tr
nh
nh
t c
a hàm s
32cos
 yxx
= +
trên0;2
π
.13 : Cho hàm s
 
3
31
 yxx
=
; g
i
đồ
th
hàm s
là (C).a) Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Dùng
đồ
th
(C) bi
n lu
n theo m s
nghi
m c
a ph
ươ 
ng trình
3
310
 xxm
=
.c) Tìm giá tr
l
ớ 
n nh
t, giá tr
nh
nh
t c
a hàm s
 
2
cos2sin.cos4
 yxxx
= +
.14. Cho hàm s
 44
 y x
=
; g
i
đồ
th
hàm s
là (C).a) Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
hàm s
.b) Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n (d) c
a (C) t
i
đ
i
m thu
c (C) có hoành
độ
là 3.c)Tìm giá tr
l
ớ 
n nh
t, giá tr
nh
nh
t c
a hàm s
 
2
4
 yxx
= +
.15. Cho hàm s
 32
 y x
=
.a) Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
(C) c
a hàm s
.b) Tìm k
để
 
đườ 
ng th
ng (d)
đ
i qua g
c t
a
độ
, có h
s
góc k, c
t (C) t
i hai
đ
i
m phân bi
t.c) Tìm giá tr
l
ớ 
n nh
t, giá tr
nh
nh
t c
a hàm s
 
44
sincos
 yxx
= +
 16. Cho hàm s
 231
 x y x
+=+
đồ
th
(C).

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bui Thi Thuy liked this
Tam Duong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->