Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
39152374-Ancol-Trong-Cac-de-Thi-Dai-Hoc

39152374-Ancol-Trong-Cac-de-Thi-Dai-Hoc

Ratings:
(0)
|Views: 204|Likes:
Published by Phan Anh Hùng

More info:

Published by: Phan Anh Hùng on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

 
ANCOL
Câu 1
(Câu 7-DH-10-A): Cho sơ đồ chuyển hoá: 
dd Br 
2
NaOH CuO, t
0
O
2
,xt            CH
3
OH, xt, t
0
C
3
H
6
X                           Y                              Z                          T                             E (Este đa chức)Tên gọi của Y làA. propan-1,2-điol.  B. propan-1,3-điol.  C. glixerol.  D. propan-2-ol.
Câu 2
(Câu 20 -DH-10-A):Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng sốnguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toànM thì thu được 33,6 lít khí CO
2
(đktc) và 25,2 gam H
2
O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H
2
SO
4
đặc để thực hiệnphản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được làA. 22,80.  B. 34,20.  C. 27,36.  D. 18,24
Câu 3 (
Câu 27-DH-10-A):Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,808 lít khíCO
2
(đktc) và 5,4 gam H
2
O. Giá trị của m làA. 5,42.  B. 5,72.  C. 4,72.  D. 7,42.
Câu 4
(Câu 38 -DH-10-A):Oxi hoá hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO. Cho toàn bộlượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, thu được 23,76 gam Ag. Hai ancol là:A. CH
3
OH, C
2
H
5
CH
2
OH.  B. CH
3
OH, C
2
H
5
OH.C. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
CH
2
OH.  D. C
2
H
5
OH, C
2
H
5
CH
2
OH.
Câu 5
(Câu 44-DH-10-A):Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%).Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp Xcần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm A. 90%.  B. 10%.  C. 80%.  D. 20%.
Câu 6
(Câu 59-DH-10-A):Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thìlượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. Ancol Y làA. CH
3
-CH
2
-CH(OH)-CH
3
.  B. CH
3
-CH
2
-CH
2
-OH.C. CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OH.  D. CH
3
-CH(OH)-CH
3
.
Câu 7
(Câu 2-DH-10-B):Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH) cầnvừa đủ V lít khí O
2
, thu được 11,2 lít khí CO
2
và 12,6 gam H
2
O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V làA. 11,20.  B. 4,48.  C. 14,56.  D. 15,68.
Câu 8
(Câu 10-DH-10-B):Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23.Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗnhợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượngdư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X làA. 16,3%.  B. 83,7%.  C. 65,2%.  D. 48,9%.
Câu 9
(Câu 12-DH-10-B):Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C
6
H
10
O
4
. Thuỷ phân X tạo ra hai ancol đơn chức cósố nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X làA. C
2
H
5
OCO-COOCH
3
.  B. CH
3
OCO-CH
2
-COOC
2
H
5
.C. CH
3
OCO-CH
2
-CH
2
-COOC
2
H
5
.  D. CH
3
OCO-COOC
3
H
7
.
Câu 10
(Câu 43-DH-10-B):Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Zđược tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gammuối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y làA. HCOOH và C
3
H
7
OH.  B. CH
3
COOH và CH
3
OH.C. HCOOH và CH
3
OH.  D. CH
3
COOH và C
2
H
5
OH.
Câu 11
(Câu 50-DH-10-B):
 
Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H
2
(xúc tác Ni, t
0
)?A. 5.  B. 2.  C. 4.  D. 3.
Câu 12
(Câu 56 -DH-10-B):Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được8,96 lít khí CO
2
(đktc) và 11,7 gam H
2
O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H
2
SO
4
đặc thì tổng khối lượngete tối đa thu được làA. 5,60 gam.  B. 6,50 gam.  C. 7,85 gam.  D. 7,40 gam.
Câu 13
(Câu 19-CD-10-A):Cho 10 ml dung dịch ancol etylic 46
o
phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H
2
(đktc).Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Giá trị của V làA. 4,256.  B. 0,896.  C. 3,360.  D. 2,128.
Câu 14
(Câu 55-CD-10-A):Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồmanđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m làA. 16,2.  B. 43,2.  C. 10,8.  D. 21,6.
Câu 15
(Câu 10-DH-09-A):Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗnhợp X, thu được CO
2
và H
2
O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó làA. C
3
H
5
(OH)
3
và C
4
H
7
(OH)
3
.  B. C
2
H
5
OH và C
4
H
9
OH.C. C
2
H
4
(OH)
2
và C
4
H
8
(OH)
2
. D. C
2
H
4
(OH)
2
và C
3
H
6
(OH)
2
.
Câu 16
(Câu 19-DH-09-A):Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO
2
(ở đktc)và a gam H
2
O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là:V   V V VA. m = 2a -.  B. m = 2a - C. m = a +  D. m = a -22,4 11,2.  5,6 5,6
Câu 17
(Câu 33 -DH-09-A):Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H
2
SO
4
đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO
2
(ở đktc) và 7,2 gam H
2
O. Haiancol đó làA. C
2
H
5
OH và CH
2
=CH-CH
2
-OH.  B. C
2
H
5
OH và CH
3
OH.C. CH
3
OH và C
3
H
7
OH.  D. CH
3
OH và CH
2
=CH-CH
2
-OH.
Câu 18
(Câu 43 -DH-09-A):Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O
2
(ở đktc). Mặt khác,nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)
2
thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của mvà tên gọi của X tương ứng A. 9,8 propan-1,2-điol.  B. 4,9 propan-1,2-điol. C. 4,9 propan-1,3-điol.  D. 4,9 glixerol.
Câu 19
(Câu 17-DH-09-B):Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác nếu cho amol X phản ứng với Na  (dư)  thì  sau phản ứng  thu được 22,4a  lít khí H2  (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọncủa X làA. CH
3
-C
6
H
3
(OH
)2
.    B. HO-C
6
H
4
-COOCH
3
. C. HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH.    D. HO-C
6
H
4
-COOH.
Câu 20
(Câu 21-DH-09-B): Cho các hợp chất sau :(a) HOCH
2
-CH
2
OH    (b) HOCH
2
-CH
2
-CH
2
OH (c) HOCH
2
-CH(OH)-CH
2
OH(d) CH
3
-CH(OH)-CH
2
OH (e) CH
3
-CH
2
OH    (f) CH
3
-O-CH
2
CH
3
 Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)
2
A. (c), (d), (f)  B. (a), (b), (c)  C. (a), (c), (d)  D. (c), (d), (e)
Câu 21
(Câu 50-DH-09-B):Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO
2
. Chất X tác dụng được với Na, tham giaphản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br 
2
theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X làA. HOOC-CH=CH-COOH      B. HO-CH
2
-CH
2
-CH=CH-CHO
 
C. HO-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CHO      D. HO-CH
2
-CH=CH-CHO
Câu 22
(Câu 59-DH-09-B):Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế  tiếp nhau  trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàntoàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối  lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ  thích hợp,  thu được hỗn hợp sản phẩmhữu cơ Y. Cho Y  tác dụng với một  lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
,  thu được 54 gam Ag. Giá trị củam làA. 15,3    B. 8,5      C. 8,1      D. 13,5
Câu 23
(Câu 36-CD-09-A):Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư. Cho toàn bộX tác dụng với dung dịch NaHCO
3
(dư), thu được 0,56 lít khí CO
2
(ở đktc). Khối lượng etanol đã bị oxi hoá tạora axit làA. 1,15 gam.  B. 4,60 gam.  C. 2,30 gam.  D. 5,75 gam.
Câu 24
(Câu 48-CD-09-A):Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO
2
sinh ra trong quá trình này đượchấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)
2
(dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thìgiá trị của m làA. 60.  B. 58.  C. 30.  D. 48.
Câu 25
(Câu 2-DH-08-A):Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụngvới CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H
2
là 13,75).Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag
2
O (hoặc AgNO
3
) trong dung dịch NH
3
đun nóng, sinh ra 64,8gam Ag. Giá trị của m làA. 7,8.  B. 8,8.  C. 7,4.  D. 9,2.
Câu 26
(Câu 21-DH-08-A):Khi phân tích thành phần một rượu (ancol)  đơn chức X thì thu  được kết quả: tổng khối lượng củacacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X làA. 3.  B. 4.  C. 2.  D. 1.
Câu 27
(Câu 42-DH-08-A):Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được làA. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).  B. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en).C. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en).  D. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en).
Câu 28
(Câu 53-DH-08-A):Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% A. 2,25 gam.  B. 1,80 gam.  C. 1,82 gam.  D. 1,44 gam.
Câu 29
(Câu 10-DH-08-B) :Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46
0
(biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)A. 5,4 kg    B. 5,0 kg    C. 6,0 kg    D. 4,5 kg
Câu 30
(Câu 18-DH-08-B)  :Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H
2
SO
4
đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợpsinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y làA. C
3
H
8
O   B. C
2
H
6
O   C. CH
4
O   D. C
4
H
8
O
Câu 31
(Câu 31-CD-08-A):Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được0,3 mol CO
2
và 0,425 mol H
2
O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến0,15 mol H
2
. Công thức phân tử của X, Y là:A. C
2
H
6
O
2
, C
3
H
8
O
2
.  B. C
2
H
6
O, CH
4
O.  C. C
3
H
6
O, C
4
H
8
O.  D. C
2
H
6
O, C
3
H
8
O.
Câu 32
(Câu 37-CD-08-A):Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H
2
O và CO
2
với tỉ lệ số mol tươngứng là 3:2. Công thức phân tử của X A. C
2
H
6
O
2
.  B. C
2
H
6
O.  C. C
3
H
8
O
2
.  D. C
4
H
10
O
2
.
Câu 33
(Câu 10-DH-07-A):

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
KyuMin Joyer liked this
Quyền Cao liked this
Khoa Nam liked this
wonaresno5 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->