Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SUFiZM

SUFiZM

Ratings: (0)|Views: 542|Likes:
Published by secrettime

More info:

Published by: secrettime on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
 
SUFiZM
Ruhani Yoldaki Bilgelerin Uygulama TeknikleriSufizm'in gizem ve güzellikleri saklayan kap
ısı
yeniden aralan
ı
yor.
Sufizm'in kap
ısı
, içsel olana ve derinli
ğ
e aç
ılı
r. Bu yol bize, kabuktan ve
ş
ekilsellikten çok daha fazlas
ını
vaat eder. Bu kap
ıyı
ı
p içeri girebilene ve yürümeyeba
ş
layana da bu derinlikteki sonsuz güzellikleri sunar. Hem de hiçbir ayr
ı
m gözetmeden...Sufizm,
İ
slam'
ı
n mistik kalbidir ve bat
ı
ni yüzünü ifade eder. Mevlana, Yunus Emre, Hac
ı
Bekta
ş-ı
Veli ve daha niceleri bu ekolün temsilcileridir. Her birieserleriyle ve ya
ş
am biçimleriyle insanl
ığ
a
ışı
k tutmu
ş
ki
ş
ilerdir.Elinizdeki kitab
ı
n amac
ı
, i
ş
te bu kap
ıyı
aralayan bir ki
ş
inin gördüklerini sizlerle payla
ş
mas
ı
ndan ibarettir. Ancak kitab
ı
n belli de en önemli taraf
ı
, konuyu teorikolarak ele almaktan çok, pratik uygulamalar
ı
aktar
ı
yor olmas
ıdı
r.Tamamen ya
ş
anm
ış
bir sürecin öyküsü olan kitap, sufi hocalar
ı
n, bu gün kendisi de bir Sufi hocas
ı
olan yazara özel olarak aktard
ığı
15 konu ve 18 ayr
ı
teknikle,Sufizm'i merak eden ve bu yolda yürüyen herkese
ışı
k kayna
ğı
olacakt
ı
r.
SUF
İ
ZMRUHAN
İ
YOLDAK
İ
B
İ
LGELER
İ
N UYGULAMA TEKN
İ
KLER
İ
 PHILLIP GOWINS
Çevirenler: ARDAGÜL Y
İ
LD
İ
Z &AYTUN ÇELEB
İ
 Kitab
ı
n Orijinal Ad
ı
: THE SOVEREIGN SOUL
Şİ
RA YAYINLARI REKLAM VE PRODÜKS
İ
YON H
İ
Z. T
İ
CARET - YILDIRAY YILMAZYerebatan Cad. Salk
ı
m Sö
ğ
üt Sk. Keskinler
İş
Merkezi No: 8/511 Sultanahmet-
İ
STANBUL Tel: 0 (212) 512 45 74 Faks: 0 (212) 512 45 98http: www. siray ayinlari. com e-mail: bilgi@sirayayinlari.comPOSTA ÇEK NO: 5870547
GENEL YAYIN YÖNETMEN
İ
:
YILDIRAY YILMAZ
İ
DAR
İ
SORUMLU:
AHMET Ç
İ
MEN
ED
İ
TÖR:
FUNDA YILMAZ
KAPAK
YILDIRAY YILMAZ
ZG
İ
:
Şİ
RA YAY
İ
NLAR
İ
 
BASKI C
İ
LT:
BARI
Ş
MATBAA MÜCELL
İ
T 0(212) 674 85 28 DAVUTPA
Ş
A CAD.
İ
PEK.
İŞ
MERKEZ
İ
KAT:2 NO:19 TOPKAPI
İ
STANBUL1. BASKI: A
Ğ
USTOS 2009
içindekiler
İ
.............................................................................................................................................................................................................. 123-KiSiSEL SORUNLAR .............................................................................................................................................................................................................. 12
 
A
m
ş
................................................................................................................................................................................................. 3412-ASK ....................................................................................................................................................................................................................................... 35
 
ş
n
ı
Sunum
Yakla
şı
k 15 y
ı
l önceydi. Hocam Pir Vilayet
İ
nayet Han'
ı
hava alan
ı
ndan alm
ış
, New York'a götürüyordum. Her zamanki gibi fazla sohbet etmiyorduk ki, birdenbirebana dönerek, neredeyse emir verir gibi
"Bir kitap yaz!"
dedi.
Şaşı
rm
ıştı
m, bir kitap yazmam
ı
istemekle
ş
ans
ını
zorlad
ığını
ş
ünerek, ona
ş
üpheyle dönüpbakt
ığımı
çok net hat
ı
rl
ı
yorum. Ne de olsa Sufizm hakk
ı
ndaki kitaplar, bilgeler ya da onun seviyesindeki insanlar taraf
ı
ndan yaz
ı
lm
ıştı
r. Ama birkaç y
ı
l sonra,içime onun koydu
ğ
undan emin oldu
ğ
um bir içgüdüyle, ilk deneme paragraflar
ımı
yazm
ış
ve yava
ş
yava
ş
birle
ş
tirmeye ba
ş
lam
ıştı
m bile.Kitap olu
ş
tukça, kendi yolunu çoktan çizmi
ş
görünüyordu; bense onun güçsüz ama istekli -birçok yazar ve sanatç
ını
n da buna benzer hissetti
ğ
inden emin-hizmetkâr
ı
yd
ı
m. Pir Vilayet özgür iradenin en güçlü savunucular
ı
ndan biri oldu
ğ
una göre, çok da zorland
ığımı
ş
ünmüyorum. Faydal
ı
bir
ş
eyler yapmam içinbana olan aç
ı
k ve
şaşı
rt
ıcı
güveninin yan
ı
s
ı
ra, biliyorum ki birkaç özel insan olmasayd
ı
, bu kitab
ı
asla tamamlayamazd
ı
m.
İ
lk ve en önemlisi, yazmaya devam etmemi sürekli söyleyen ve sabah
ı
n be
ş
ine kadar bilgisayar ba
şı
nda yazmama katlanan e
ş
im Macide Dawn Govvins geliyor.Sonra, daimi te
ş
vik ve deste
ğ
iyle beni, benim de söyleyece
ğ
im baz
ı ş
eylerin olabilece
ğ
ine inand
ı
ran sevgili arkada
şı
m Zümrüt Butta var. Ard
ı
ndan, ilk taslaklar
ı
 okuyup bana devam etmem için gereken geribildirimi yapan insanlar geliyor: Üvey k
ızı
m Uri- el Belinda Gray ve dostlar
ı
m S
ı
dd
ı
ki Heather Ferraro ile Ru
ş
enJennifer Ferraro, Muhasaba Molly Wender ve Gabrielle Weeks. Son olarak, kitaba inanarak yay
ı
mlamay
ı
kabul eden ve ba
ş
lang
ı
çta sadece bir yay
ı
nc
ı
,
ş
imdi isedost olan John Chambers geliyor.
Umudun at
ını
sürerken,Cesaretin yular
ını
tutuyorumSabr
ı
n z
ı
rh
ını
da ku
ş
and
ı
mVe kafamda tahammül mi
ğ
feriBöyle ba
ş
lad
ı
a
ş
k ülkesine yolculu
ğ
um.
Hazret
 İ 
nayet Han
Önsöz
Sufiler, kelimelerin bir ileti
ş
im biçimi olarak çok da önemli olmad
ığını
, büyük de
ğ
er ta
şı
mad
ı
klar
ını
, bunun için çok k
ısı
tl
ı
olduklar
ını
ş
ünürler ve bunu da
s
ı
k
 
k vurgulama e
ğ
ilimindedirler. Ölümünden 750 y
ı
l sonra, 30.000 adet
ş
iiri Amerika'n
ı
n En Çok Satanlar listelerinde ba
şı
çeken, üretken
ş
air Mevlana bile,sözcüklerin söz konusu
"gerçekli
ğ
i"
ifade etme yeterlili
ğ
ine dudak bükerdi. Öyleyse Sufi kitaplar
ı
, bir paradoksun parçalar
ıdı
r. Kelimelerle nakledilemeyen bir
ş
eyin kelimelerle derlenmesidir. Phillip Govvins, bu içgö- rülü hikâyede durumu birçok kez onayl
ı
yor.Neden okuyal
ı
m o halde?Rumi de buna benzer bir soru sormu
ş
tu ve
"Kelimeler seni aray
ış
a yönlendirir. Onlar aray
ışını
n nesneleri de
ğ
illerdir... Sözcükler, uzakta bir görünüp birkaybolan devinimler gibidir. Daha iyi görmek için o do
ğ
rultuya yönelirsin."
diye yan
ı
tlad
ı
. Ve böylece, izleyen kelimeyi okurken bir devinimlekar
şı
la
ş
abilirsiniz. Sadece bu kitab
ı
alma ve
ş
öyle bir göz atma eylemi dahi, aray
ış
ta oldu
ğ
unuzu gösterir. Ba
şlığı
ilginizi çekip, daha fazlas
ını
bilmek istemenizisa
ğ
lam
ış
olabilir. Hatta Sufiler hakk
ı
nda bir
ş
eyler duymu
ş
ve kim olduklar
ını
merak etmi
ş
olabilirsiniz.Sufi Yolu'nda kar
şı
la
şı
lan pek çok
ş
ey gibi, Sufi sözcü
ğ
ünün kendisi, kökeninde ve yan anlamlar
ı
nda manas
ı
ısı
ndan gizemlidir. Kimileri bu sözcü
ğ
ün kökenininilk dönemdeki ruhani aray
ış
takilerin giydi
ğ
i kaim yün cüppeler için kullan
ı
lan Arapça terimden geldi
ğ
ine inan
ı
r; kimileri ise, Hz. Muhammed'e yak
ı
n olanlar
ı
n
ş
evkle dua ettikleri taraçalar- dan geldi
ğ
i konusunda
ı
srarc
ıdı
r. Bir ba
ş
ka kaynak, Yunanca
"Sophia"
ya da bilgelik kelimelerinin genel kaynak oldu
ğ
unu ileri

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yavuz Cetin liked this
eren_msn_1988 liked this
eren_msn_1988 liked this
seniolanyenilgi liked this
MefistoMM liked this
Ersan Elmas liked this
berk gündoğan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->