Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Politica de Investitii de Mediu in Romania

Politica de Investitii de Mediu in Romania

Ratings:
(0)
|Views: 60|Likes:

More info:

Published by: Africa_the_colour_of_my_soul on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2011

pdf

text

original

 
6
POLITICA DE INVESTI
Ţ
IIDE MEDIU ÎN ROMÂNIA
   6.1 Investi
ţ
ii  în domeniul protec
ţ
iei mediuluiîn România
 
6.1.1 Caracteristici generale privind investi 
ţ 
iile de mediu
 Finan
ţ
area proiectelor de investi
ţ
ii de mediu reprezint
ă
pentruRomânia, un sector nou, în curs de dezvoltare. Factorii principali carestimuleaz
ă
nevoia de investi
ţ
ii de mediu apreciem c
ă
pot fi urm
ă
torii:procesul de aderare a României la Uniunea European
ă
, privatizareaindustriei care va determina o urm
ă
rire sever 
ă
a aplic
ă
rii legisla
ţ
iei de mediudar 
ş
i limitarea accesului la subven
ţ
ii de la bugetul de stat, implementare înîntreprinderi a sistemelor de management de mediu, etc.
Activitatea de investi
ţ
ii
în domeniul protec
ţ
iei mediului sedesf 
ăş
oar 
ă
în cadrul unor programe prioritare, ce au drept scop atingereaunor obiective
cu privire la:-
 
ap
ă 
rarea împotriva inunda
ţ 
iilor, înl 
ă 
turarea
ş
i reducerea efectelor calamit 
ăţ 
ilor naturale provocate de viituri
ş
i evitarea pierderilor de vie
ţ 
iomene
ş
ti;
-
 
amenajarea complex
ă 
a bazinelor hidrografice pentru reabilitareasurselor de ap
ă 
existente
ş
i realizarea de noi surse pentru satisfacereacerin
ţ 
elor de ap
ă 
pentru popula
ţ 
ia din zonele deficitare;
-
 
gospod 
ă 
rirea unitar 
ă 
 
ş
i durabil 
ă 
a fondului forestier 
, conservarea
ş
i dezvoltarea acestuia ca factor de mediu prin amenajarea bazinelor înfondul silvic, reconstruc
ţ
ia ecologic
ă
prin împ
ă
duriri în terenuri degradate
ş
icrearea de perdele forestiere
ş
i a lucr 
ă
rilor de accesibilizare a fonduluiforestier prin amenajarea
ş
i punerea în siguran
ţă
a re
ţ
elei de drumuri
 
forestiere (activitate preluat
ă
de Ministerul Agriculturii, Alimenta
ţ
iei
ş
iP
ă
durilor în anul 2001);-
 
protec
ţ 
ia mediului const 
ă 
în investi
ţ 
ii de reconstruc
ţ 
ie ecologic
ă 
 
ş
iconservarea biodiversit 
ăţ 
ii factorilor de mediu
(amenaj
ă
ri pentru redresareecologic
ă
a zonelor afectate din Delta Dun
ă
rii, ap
ă
rarea litoralului românescal M
ă
rii Negre în sectorul Nord Midia împotriva fenomenelor erozionaledeosebit de active, protec
ţ
ia
ş
i men
ţ
inerea calit
ăţ
ilor terapeutice ale laculuiTechirghiol)
ş
i obiective privind dezvoltarea capacit
ăţ
ii institu
ţ
ionale demediu (sedii
ş
i laboratoare) în vederea armoniz
ă
rii cu cerin
ţ
ele UniuniiEuropene
.În perioada 1990 – 2002 au fost elaborate circa 8.000 de studii
ş
iproiecte din care, pe structur 
ă
: gospod
ă
rirea apelor (37%), pe studii deasigurare a surselor de ap
ă
pentru popula
ţ
ie (29%)
ş
i pentru proiecte cuobiective cu rol de ap
ă
rare împotriva inunda
ţ
iilor (34%).În anul 2001, investi
ţ
iile pentru protec
ţ
ia mediului au avut evolu
ţ
iacorespunz
ă
toare figurii 6.1
protectie aer 27%alte domenii7%protec
ţ
ie sol si apesubterane7%gospod
ă
rire de
ş
euri15%protec
ţ
ie apa44%protec
ţ
ie sol si ape subterane gospod
ă
rire de
ş
euri protec
ţ
ie apa protectie aer  alte domenii
  
Figura 6.1
Reparti
ţ
ia investi
ţ
iilor totale pe activit
ăţ
i de protec
ţ
iea mediului în anul 2001
 
 
183
Ministerul Apelor 
ş
i Protec
ţ
iei Mediului, Strategia de dezvoltare na
ţ
ional
ă
pe termenmediu, 2001
184
Programul de guvernare în perioada 2001-2004
 
Datorit
ă
faptului c
ă
România se confrunt
ă
cu problema de
ş
eurilor industriale
ş
i menajere care nu au spa
ţ
ii corespunz
ă
toare de depozitare,Ministerul Apelor 
ş
i Protec
ţ
iei Mediului a ac
ţ
ionat pentru accelerarea
ş
iadoptarea de reglement
ă
ri legislative, atragerea de investi
ţ
ii,  înt
ă
rireacontrolului.Dinamica investi
ţ
iilor proprii realizate de MAPM în domeniul apelor 
ş
i protec
ţ
iei mediului  este prezentat
ă
în figura 6.2. 
38321.791849.2111480.9194818.5142450.3245529.7443632.2860495.6010000020000030000040000050000060000070000080000090000010000001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000dinam ic a inves titiilor 
 
Figura 6.2
Dinamica investi
ţ
iilor proprii ale MAPMîn perioada 1993 – 2000
 
domeniul Gospod
ă
ririi Apelor
ş
i Protec
ţ
iei Mediului
 
 
Din analiza datelor, se constat
ă
c
ă
în perioada anilor 1993 – 2000,
resursele financiare alocate
pentru realizarea programului de dezvoltare ainvesti
ţ
iilor au fost în valoare total
ă
de 2.128,6 miliarde lei, iar în anul 2001,investi
ţ
iile alocate pentru mediu au fost  acoperite astfel : -  2.404,217 miliarde lei din bugetul MAPM,-  1.797,184 miliarde lei din bugetele altor autorit
ăţ
i centrale;-  1.295,533 miliarde lei din bugetele locale;-  9.066,792 miliarde lei din surse proprii ale agen
ţ
ilor economici
ş
i-  3.899,569 miliarde lei din surse externe.Valoarea total
ă
a investi
ţ
iilor alocate în 2001 pentru protec
ţ
iamediului a fost de 18.463,297 miliarde lei, reprezentând 1,73 % din PIB,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->