Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cách sử dụng bàn phím của máy vi tính

Cách sử dụng bàn phím của máy vi tính

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by Duong Hoang Khai

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Duong Hoang Khai on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2011

pdf

text

original

 
Cách s dng bàn phím ca máy vi tính 
Bàn phím (Keyboard) là thit b giao tip c bn gia ngi dùng vi máy vi tính và là thit b không th thiu, nu thiu nó máy vi tínhs báo li và không khi ng. Bài vit này s gii thiu chc nng ca mt s phím c bn trên bàn phím.Các phím thông dng: 
 
y
 
hím ký t: Dùng  nhp các ký t c ký hiu trên phím.
y
 
hím du: Dùng  nhp các du c ký hiu trên phím, các phím có 2 ký t c dùng kèm vi phím Shift (xem phímShift).
y
 
hím s: Dùng  nhp các ký t s, các phím có 2 ký t c dùng kèm vi phím Shift (xem phím Shift)
hím chc nng: 
 
y
 
 phím F1 n F12 c dùng  thc hin mt công vic c th và c qui nh tùy theo tng chng trình.Các phím c bit: 
 
y
 
sc ( 
scape): Hy b (cancel) mt hot ng ang thc hin, thoát ra khi mt ng dng nào ó ang hot ng.
y
 
ab: Di chuyn du nháy, y ch sang phi mt khong rng, chuyn sang mt ct hoc 
ab khác.
y
 
Caps Lock : Bt/tt ch  gõ ch IN HOA (èn Caps lock s bt hoc tt tng ng theo ch )
y
 
nter:
hím dùng  ra lnh thc hin mt lnh hoc chy mt chng trình ang c chn.
y
 
Space Bar:
hím to khong cách gia các ký t, trong mt s trng hp phím này còn c dùng  ánh du vàocác ô chn. Lu ý mi khong cách cng c xem là mt ký t, gi là ký t trng hay trng.
y
 
Backspace: Lui du nháy v phía trái mt ký t và xóa ký t ti v trí ó nu có.Các phím Shift, Alt (Alternate), Ctrl (Control) là phím t hp ch có tác dng khi nhn kèm vi các phím khác, mi chngtrình s có qui nh riêng cho các phím này.
y
 
i vi phím Shift khi nhn và gi phím này sau ó nhn thêm phím ký t  gõ ch IN HOA mà không cn bt Capslock, hoc dùng  gõ các ký t bên trên i vi phím có 2 ký t.
y
 
hím Windows: M menu Start ca Windows và c dùng kèm vi các phím khác  thc hin mt chc nng nào ó.
y
 
hím Menu: Có tác dng ging nh nút phi chut.Các phím iu khin màn hình hin th: 
 
y
 
rint Screen (Sys Rq) : Chp nh màn hình ang hin th và lu vào b nh m Clipboard, sau ó, có th dán ( 
aste)hình nh này vào bt c ng dng nào h tr hình nh, hay các trình x lý  ha ( 
aint,
hotoshop,...).  các chngtrình x lý  ha, chn New trong trình n File và dùng lnh
aste trong trình n
dit (hay dùng t hp phím Ctrl+V) dán hình nh va chp vào ô trng  x lý nó nh mt nh thông thng.
y
 
Scroll Lock: Bt/tt chc nng cun vn bn hay ngng hot ng ca mt chng trình.
uy nhiên, nhiu ng dnghin nay không còn tuân lnh phím này na. Nó b coi là "tàn d" ca các bàn phím IBM 
C c.
èn Scroll Lock hin thtrng thái bt/tt ca nút.
y
 
ause (Break) : Có chc nng tm dng mt hot ng ang thc hin, mt ng dng nào ó ang hot ng.Các phím iu khin trang hin th:  
 
y
 
Insert (Ins) : Bt/tt ch  vit è (Overwrite) trong các trình x lý vn bn.
y
 
Delete (Del) : Xóa i tng ang c chn, xóa ký t nm bên phi du nháy trong các chng trình x lý vn bn.
y
 
Home: Di chuyn du nháy v u dòng trong các chng trình x lý vn bn.
 
y
 
nd: Di chuyn du nháy v cui dòng trong các chng trình x lý vn bn.
y
 
age Up ( 
g Up): Di chuyn màn hình lên mt trang trc nu có nhiu trang trong ca s chng trình.
y
 
age Down ( 
g Dn): Di chuyn màn hình xung mt trang sau nu có nhiu trang trong ca s chng trình. Các phím mi tên: 
 
y
 
Chc nng chính dùng  di chuyn (theo hng mi tên) du nháy trong các chng trình x lý vn bn, iu khin di chuyn trong các trò chi.Cm phím s: 
 
y
 
Num Lock: Bt hay tt các phím s, èn Num Lock s bt hoc tt theo trng thái ca phím này. Khi tt thì các phím scó tác dng c ký hiu bên di.
y
 
Các phím s và phép tính thông dng có chc nng ging nh máy tính cm tay. Lu ý du chia là phím /, du nhân làphím * và du bng (kt qu) là phím
nter.Các èn báo: 
y
 
Các èn báo tng ng vi trng thái bt/tt ca các nút Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock.Các du chm ni:
y
 
Các du chm nm trên phím F và J giúp ngi dùng nh v nhanh c v trí ca hai ngón tr trái và phi khi sdng bàn phím bng 10 ngón tay.
y
 
Du chm nm trên phím s 5 bên cm phím s giúp nh v ngón gia ti v trí s 5 khi thao tác.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->