Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Masinska_obrada_-_prirucnik

Masinska_obrada_-_prirucnik

Ratings:
(0)
|Views: 1,753|Likes:
Published by Mladen Markovic

More info:

Published by: Mladen Markovic on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
"PRIVREDNI PREGLEO", NOVINSKO-IZOAVACKA
I
GRAFltKA
HADNA
ORGANIZACIJA
Generalnt
dlrekt.arRadovan
MARKOVIC
Dlrektor
00
U
R-a
Cs?omir
JONCle
Glavnll
pdgovornl uradnikDragoljub
STOJADINOVICUrednik
LazarTEPAvCEVIC
Tohnltkluradnlk
Snjetan801MlTRIJEVlC
Nacrt
korla;
Barlslav TopuZQvlc, akadamskl sliker
llraz:
3_000
prlmeraka
~ m p a ; 
"Prlvrednl
pregled" -
Beograd,
MarQlla
Blrjuzova
3-5
ORAGOMIR
NIKOLIC
TOMISLAV
JOVANOVIC
.;.
JOKOSTAN1C
VLADIMIR
GAJOVIC
MASINSKA
OBRADA
PRIRUCNIK
ZA
PRORACUN MERODAVNIH
REZIMA
MASINSKE
OBRADE REZANJEM
I
PETC IZDANJE
PHIVREDNI
PgEGLED
-Beograd
1983.
 
Recenzent
Dr Svetlslav
Zarit,profesor
Unlvarzlteta
u
Beogradu
PREDGOVOR
Ovaj
prirucnik,
kao rezultat
viSegodisnjih
priprema
i
radaautora,
namenjcn
je
prvenstveno
studentima
treee
godine
studija
za
izradu
zadataka
iz
M a s i n ~ e 
obrade
rezanjem.
U
pNa
dva
dela
izloienjekonceptproracuna
c1emenata
merodavnih retima obrade
za sve osnoYne operacije i
zahvate
predvidene
nastavnim
programom predmeta.
Pri
tome
je
klasiCni
model
proracuna
u
nekimoperacijama
i
zahvatima
u
izvemoj
meri
izmenjen
i
Ilpotpunjen
najnovijim s<1znanjima
i
naucnoistrazivackim rezultatima
iz
domena
masinske
obrade.
TreCi
deo
obuhv:3ta siSIematizovan skupre1evantnih tehnoloSkih
infonnacija
na
kojima
sc
oslanja,
u
$Vom
~ r a j n j e m 
(raCumkom) delu, uJoienimodel proracuna
merodavnih
t e ~ i m a 
obrade.Autori
su
nas1Qjali
da
vrednosti
tabelarnih
i
dnlg,ih
podataka
(s1and;minih
kora.\:a,
brojcva
obrtaja,
dimenzija
polufabrikat3 itd.)
budu
maksimlilno
usagJascne
S.1
HIS
i
ISO
standarr'-ima.Glavni
kriterijum izhora:
i
sistematizacije
prirucnihpodataka
teme!jio
se nil
ciujenic.i
da
ilJoicna
primcna
grada
budc
no
pouzdanija,
valjanija
(praklicno
upotrcbljjvija)
i
Sllncmenija.
Prj
tome
su
korisccni
najnoviji
literatumi
izvori koji
poticu
iz
poznatih
ino!>tranih (istocnih
i
zapadnih)
nastavnih
i
n3ucnoistraiivackih
centara.
rosebnu
teSkocu predstavljllia
je
kri{icka
~ I e k c i j a 
i
izbor
vrednosti
ebponenata
i
koeficijenata
u
prosircnim
(empirijskim)
izrazu-na glavnih
faktora obl;;de
(odcljak 11).
Ovi
podaci,
koji
inace
Cine
okosnicu primene prosirenih izraza u modclu proractlna mCfodavnih
reiima abrade, prcuzeti
su
iz
najnovije i.llostrane
literature
ovo£tipa.
Zbog
te1;--,no]o:i1:i2.
i
dwgi:h
razlika izmedu domacih
proizvo4nih
us!ova
i
usJova
iz
kojih
potieu
poda('j
ode!jb.
11,
potrcbna
jcodredena
opreznast
pri
prakticnoj
primen!
ovog sistema
pOdJtaka.
KCIT'.p1ck5:l<i
,is'[cmatsk;J
lstraitvanja
obradljivosti pri
obradj
rezanjcm
domatih
konstrukcijskih
maTc;rijal"
domatim
alatima,koja
Y
intenzlvno
izvode u
Institllt1.1
1a a!atne
masine
i
alate u
B ~ ' D g r a d \ l , 
nmogl.lfice
~
doglcdno
YIeme
da
se
u odeljak
1:
\Jvede
o d ~ ( l v a r a j \ l ( ' i 
domaCi
si,tem
YTerlno<:ri
;nrar-.cj:W_
0 ~ ' r i ! d l j i v ( ) q i 
usiove.Prijatna
je
d U z . n o ~ l . 
ill:!,.
;---rin
\ ~ n i k a 
{ia "':
ov[",
;J\;ti-'[T,
/ " ' \ - ~ k
; : ' r t , ~ - . 
it.,'
Svctisla''1.l
Z.;uicu
nii
svesrdnoj pamoCi u }:c.ncpi
;-.nju
"kmen;n3 modd3
[fl(·roa3n,ji--: '('7:r,,··
(::-1
,('C
I rcccn:ziji
iz]0;,,.ne mattrije
11
prirucnibJ.
Is-to
1Jl:o
S ~
: : : ~ j - - l v a l j u j e m ( } 
j
0st3lim
cI2r:oY!T-!C
K:i:
" ' C J ~ 
~ - " 
l ' r o i : ~ - . , - o d n o 
rnasin,ryo
na
pomo':j
kojaje
pr'JV:n3
llu!orirr:n
pri
izradi
prinlcnib.
Beognd,
april
197
L
god.Autori
 
PREDGOVOR
DRUGOM
IZDANJU
P
rvo
ixdanlc
r a ~ p ' r o d a t o 
je
Z:1
rehttivno kra.tko
Vreme,
~ o
ukazuje
na
to
da
je
Prirocnik
prihvacen,
kako
od
studenata
kojima
je
pxvcnstveno namenjen,
tako
i
od
drugih stlUcnjakakoji
se
u
praksi
bave
ovom
problymatikom.
U ovom,
drugom,
izdanju izyrSenaje ispravka greSaka
koje
su
uocene
u
prvom,
lInete
su
neke nove tablice
i
dosledno
je
sproveden
Medunarodni
sistem jedinica.Stoga
occkujcmo da
ce
ovato
pripremljeno
novo izdanlc Prirucnika
bitijos
korisnije.Beograd,
apri1197 5.
god.
Autori
PREDGOVOR'
TRECEM
IZMENJENOM
IZDANJU
Drugo izdanjc
rasprodatojeza
gotovo
dvostruko
kra6e
vtemc
od
prvog.
Sto svakako
ukazujc
da
je
intcrewvanje studcnata,
stnlcnjaka
u privredi
i
drugih
znatho
poraslo
i
daje
Prirucruk
prilH'accna
i
rddo
koriSCena struCna
literatura,
Sto
nas
kao autore posebno
raduje
i
ohrabruje
za.,
maida,
jos
veec
poduhvate
na
prosirenju ovog
i
pripremi
novih
prirucnika
iz
ove
vrlo
vaine
tehnicKeoblasti." U
ovom
izdanju izvrsene
su
neke ispravke.
uocene
u
drugom
izdanju.
osavtemenjenisu neki podaci u tablicama, zatin:t
jc
izvrlena korekcija nckih jedinica u skladu
sa
Medunarodnim
sistemomjedinica
(SI)
i
neke terntinolofr.e izmene
i
usklat1ivanja.
Nadamo
se
da
ce
Prirucnik:
i
u
ovom
/lOVorn
izdar\iu,
takode
bib
prihvace,n
i
k o r i ~ n . 
Koristimo priliku da zamolimo
sve
korisnike ovog
Prirucnika da, ukoliko
imaju
primed
be
i
sugestije,
upute
ill
na ime
bila
kog
autora,
ana
adresu MaSinski
fakultet. 27. marta,
bI.80.
Zalwaljujemo
fia
poverenju
i
saradnji.Beograd,
februar
1977.
god.
Autori
PREDGOVOR
CETVRTOM
IZDANJU
I
prethodno trece itdanje,
kao
i
$Va
dosadasnja.je
relativno
brzo msprodato,
Sto,
be:z.
sunUlje,
ukazuje da
je
Prirucnik
j.
dalje vrlo korlStena
literatura
i
od
strane
rludenata
j
od
strane siregkruga
strucnjaka.
Zato,
auted
ie1e
da
i
na ovaj
naein
lzraze zadovol,istvo
i
zahvalnost
svim korisnicimaPrtrUcnika na
SVOjcvrSIlOj
podrki.
U ovom izdanju
su
izvrsene korekcije grc§aka
uocenih
u
prethednom
izdanju.
B C O f J " ' ' - ~ , 
17.decembat
1979.
god.
Autori
PREDGOVOR
PETOM
IZDANJU
Sva dosadaSnja izdanja PrirucnIka su, reiatlvno,
brzo mspradata.
Broj
do
sada
prodatih
primeraka Prirucnika izuzetno,
od
sUane
auton
neoo!eldvano, veliki.
Srdacno
uhvaljujemo
svim
kupcima
i
korisnicima
Prirucnika
na
ukazanom
povetenju.
U
ovom
izda.n.Ju
su ispravljene neke manje
uacene
greh
u
ptethodnom
izdanju
i
p o t p u ~ 
no
je
prerad:en I deo Prirucnika.U Beogradu.
19.07.1983.
god.
Autorl
6
.,
; , ~ 
,I
PEO
1.
OSNOVNI ELEMENTI
TEHNOLOSKOG PROCESA
Ceo
tok
proizvodnje
nekog
maSinskog pl'oizvoda,
pocev
od
ptipreme
za
pOcetn.k
nepo:sie
doe proizvodnje (priprema opre.tlle i organizovanje operativnog
rada)
do
izvodenja zavrinih radnji
d e j ~ 
stvom
opreme
i
radni.ka
na predmet rada,
odn,a
se
k.ao
rsdn! tok, odnosno
proces
u
n!zil
obradnih
si-
stema.Svaki
obtadni
sistem
cine
odgovarajuca:
a)
oprema
-
mdine
alatke.
pomotnitehnolo§d
priborl, rezni
i
drugi
atati.
pripremak,
itd.
b) obradlri
proces (osnovni
i
pomocni)
i
c)
upravljanje -ocigovarajuCi 10k informacija.Ceo proces
proizvodnje
odvija se U odrertenom
broju
tehnolo§dh
sistema obrade,
m o n t a ~ 
i.e
(sklapanja), pakovanja
i
drugih
delatnosti.
Izrada svakog
csnovnog
dela proizvoda
vdi
5e
kroz
zasebne opetacije. koje se
nakraju
slivaju U operaciju
montaie.
Pro
j
Z v 0 d
nip
roc
e s predstavlja
skup
svill nepo:ttednih dejstava
na
obradak
i
svihpomocnih delatnosti. koji
VISe
proizvodna
oprema
i
proizvodni kadrovi (radnici), a u
toku
koga
se
p o ~ 
iufabrikati
i
poluproizvodi pretvaraju
u
gotov
prowod.
Kratko receno.
proizvodni
proces
sacinjavaju
svi
pojedinacni tehnoloSki procesi u
kojima
se prolzvodnja ostvaruje
..
Proiz;vodni proces
bilo
kojeg
telmickog
proizvoda.
$3.stoJ1
se
od
viSe
tehnoloSkih
procesa.
Svaki tehnolo§ki proces
ima
svoje
specifiene naeine
rada, svoju tehnoloYcu fu.ionomlju. Obim tehnolo
Skih
ptocesa za\'isi
od
vrste
i
karaktera
proi1;vodnje
j
proizvodnih pogona, proizvodnih kadrova
i
oblikaorganizacije rada.
Proizvodni
pIoces
u rnas.mstvu sastoji
se
od
viSe
tehnolosklh procesa:1.
tehnoloru
proce5
wade
poluproizvoda, odnosno prlpremaka (odlivci,
od'kovd. valjanJmaterijali),
2.
t e h n o l o ~ 
praces obrade
pripremaka (koji
$C
sad.a
%OVU
obradd)
svakog
ponao&Ob
uodgovarajucim
obradnim
sistemhn.a
sve
dok.se
ne
dobije go1ov
dec
-
izradak,
3.
tehnoloru
proces
skiapanja.
odnosno
montaze iuadaka
u
podsklopove
i
sklopove,
kao
i
opSta
montaia
proizvoda,