Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Neubauer, Zdenek - Zachrante jevy aneb Chvala blaznovstvi

Neubauer, Zdenek - Zachrante jevy aneb Chvala blaznovstvi

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Published by lazystreetfreak
Neubauer, Zdenek - Zachrante jevy aneb Chvala blaznovstvi
Neubauer, Zdenek - Zachrante jevy aneb Chvala blaznovstvi

More info:

Published by: lazystreetfreak on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
69
Zachrante
jevy
aneb
Chvalablaznovstvi
PamatceDr.ZdenkaHorskeho
(Geometricziviho,
sbornikprednasekpodzimnfskoly
Matematicfdmetodymorjogeneze,
Bechyne26.-30.9.1988,3-34)V80.leteehminulehostoletiseziniciativyuzkehokruhulidi,kdehlavnimduchem-hybatelembylPetrKurka,zrodilprojekt
Kybcrnetickeproblemypfirodovedy.
Slo
0
nekolikalety
cyklus
pfcdnasek,organizovanypodhlavickouCcskoslovcnskevedeckotechnickespolecnosti,konkret-nejejipobockoupfiFyziologickemustavuCSAV,kdeKurkapracoval.
o
techtocyklechsepodrobnejizmiiiujeKurkavpredmluvekvyboru
Biomoc
(Neubauer2002),kteryobsahujepredevsimnovavydanitextuzprvnichdvousborniku.Zdevzpomenemedyekonference(eipod-zimnisleoly),tesnespjatestimtocyklem,Prvniznich-
Modcrnimate-matikavpfirodnichvedach-
sekonalavAlsovicichvroce1985,druha,mnohemvicnavstivena,
mela
nazev
Matematickimodelymorjogcneze
akonalasevBcehyni
0
tfirokypozdej].Tatokonfereneebylajakymsivyvrcholcnirncelehodlouholetehopodniku,atohlavnedikypovedene-musbornlku
Geometrieziviho,
kterypfcdstavovalcennyIiterarnizdrojpronasanasestudentyvranych90.letech,
kdy
jdtenebylykdispozici
jineucebnice.
ZdepfinasimejednuzetHNeubauerovychstat!uverejnenychvtom-
W
sborniku:tykasesvaru
mathernaticos
VS.
physicos,sporu
0
povahu
skutecnostivubeca
ziveskutecnostizvlasr.
tomtostupnlzivota,pravilacizinkazMantineje,
ae
jestlizewheekdejinde,
stojielovekuzatozit:kdyz
se
divanakrasnosarno.
 
BEZBSLOV.
v
'1edouciulohavcvededorukou
lL]C:"U<"<H·"·.·~":'
Vobdobinovovek~normahza~Pk"es.a,vvYpoctumneustalavytvafetfyziky,
jd
VYUZiV3Jic
mat~matJ
'!
v
e~~~udobuvedapotrebovala..zustalavrukoumatemauky.[este
,ncJ
b
'niPoz;dejivsakfilosofystihlmohlivedeckyzduvodnittentozpusopozna..amystiku.
PROLOG:BLAzNOVAVYZVA
ZblizkaizdalekshmmM,deni,zdravimvas,
ctni
avernimaji;-hie,mudrc
po
bakumisto,ii,ale
proc
blazentadyneni?
J.
W.
Goethe:Faust(Il.2.4.,vv.472S-31),pfekladO.FischerMluvicisaf
Stojimenaprahu
novoveku,Blazenmizi
zedvora
vladcu,
Nenipronej
upotfebeni,
Stalselhostejny-pouhy
blazenl
Spadlzeschodu-asineudrzelkrokspokrokem:
Snadmrtevje,
snad
podrouien
(ibid.,4735).Uprazdnenemistopocisarovebokunezustavadlouhovolne:
VSakjinyrychlej,nezkdostati,najehamistauzsetlad.
(ibid.,4736-7)
Jeto-Mefistofeles!CosetovlastnestaIo?Blazenjeten,kdoupozoriiujena
veci
zrej-me,leeopomijene.Nato,cobymohlobytvzapalupronejakouvee
Ci
vzaujatosti,vnadsenieihnevupfchlcdnuto,Nernistnymipoznarnka-mi,pfimery,popevkyaklaunovanimobracipozornostkjinestrance
veci,
ndkeherehledivladcovea
radcove.
Blazenzpfitomnujejinou.videni.Jehoposlanimjezustavatvne.
Z
perspektivytohoto
postavent,
heremubylovykazano,muzenastavovatjednani,dvoru..•..•.panovnikusarnotnernuzrcadlo,jei
rna
veznakuavjehozobraceneperspektivesezraCijevovastranka
veci,
Totonastaveniadlanebyva
ovsern
vzdylichotive.Jetakenevhodnea
blaznive,
Neni,vzdytblaznovaextemporejsoudoslova"mimokontext"!
o
tovsak
pravejde,
Blazenjezdeodtaho,abyztelesiiovalono"dasAndere"(tonaprostajine),piekracujicikazdykontext,sahajiciobzor,vnemzseodehravaIidskejednaniapoznavani.Blazenpfipo-pfitomnosttahovseho,cosicemuzeasnadimustbytteoretickycojevsakpraktickypritomnea
zraci
sevroztodivnychaspektech
veci,
problernu,situace.
71
 
..li
V"
aimunite
Srnel
Hkat,
nad-
Blazenseprototeslval"extento;lal:e
vI'_
ane~use1tovykazovat
"..v
ttcoostatmnesrne
1
hazovat
C1
naznacova
0,
'1eho'rokynebylnikdovazan,ne-
<:i
garantovat.Onpouzeukaz~va
V.T
1d~eZiteveci,jakojevlada,byIo
bylo
jich
treba
dbat.Alebylyze.ta
rd':
hladcuny'brz
i
popfat
slu-
.1ht'adammouryeva,trcbaneJenomnasouca
1
V'lbl'znupfipominajidmrela-
lesnof·1
eha-
posen
ostema,.chu-aesponpuu.hld1ozmanitostipestrobarevnostl,
..v,
lid'k'oudrosti
vz
e
em"
r,.
trvitu
VSl1S
em
v.,v
slnovaly
renesanCl.nevypoCitatelnostiahloubceskuteenboshtl,.lez?jevuatvaruobjevuje
v
"sl
Za
0
arstvrm
Novovekproto
ztraci
sm:
"1'
dtatuvedNovoveknemavicehk
v
raClOna
ill
pos.jednoducou,
onecnou.krze
i
stranku
sveta
'7ievuje.
Chce
v
coses
crze
jevovou
s.,",.
z<,\jemporozumettomu.,,
r
Ne
ta
seposmyslu,nybrZpome-
uhadnout
to,co
seza
jevy
skry~a..\'
y'brZprob1emem.Proto.'v.
1
Set
rnunem
tajemstvlffi,nchanismuucmcu.v,'1
v
tilostpodlcopavajidkazdou
,V',
blaznovuOplOUpose
rr
nemapouztti
proetlenia'vodemkpouziti.Ztraci
,v
v'd'.tV'livehovysvetentsnjistotunybrzzaaS1snz'd,tVladcovarad-.kIa:vl
i
prodruhypolblaznovstv1:mou
lOS.
ta
vastnesmys
1
cenahradiodbornik.
'J
tduchpopirajidmnohorvar-Mefistofe1esjeprotodobryty~.e
0
nostapromenlivoststvofenehosveta:
vv,
hI'v'"admrtv)imFaustem:SrovnejMefistofelovo"zavereeneproasemn
v'/'
'I
']semduch,jenzstaepoplra.Apravem;nebeovznika,vse,byzahynulo,hodnoje;
(1.3.,
vv.1338-41)
VVVt
V'tl
Covubeeplatno,vecnevort.
A
stvorenezasdonicotybofit!
Ze
minulcas?ToznaCiverumalo.'Jakbytoaniby10nebjvalo;astvesetopreevkruh,jakbytobylo.Mneveeneprazdnospi.fbyby/omilo!
(II.S.,vv.11608-13)
".v,_
povstavani
tvaru
cHi
TocoMefistofe1es
popira,
.Iestvorenlbblemuroda;'atoprojejikruchostapo~ijivos:.Protoezprokonkursnauvolnenemistopohlaznovi.72Neprichaziszertyaprupovidkarnijakojehopfedchudce,nybrisotazkarniahadankarni.Takeneobracipohledvladcuvna
to,
coje,nybrivyvolavasvymitrikyakouzlyfant6myastinyveci.
Prvnim
ei-nemMefistofelovymjeusporadanimaskarnihoplesu,druhympalezavedenipapirovychpenezkrytychhypotetickymipoldadyzakopany-mivzcmilZkratka:nahradiljevovouskutecnost
skutecnostiiluzorni
abohatstvizkusenostiskrytouracionalnipodstatou.Navicukazal,jaklze
Zit
avladnoutnadluh.
Blazonvsak,jak
sedale
dozvidame(II.1.,
v.
615,1),nenizcela
mrtev.Prise!sice
0
rnisto,eekavsaknasvouprilezitost,abynas-azdojdekinflacimefistofelskychgarand-
opet
nejalcymtimkotrmelcernpo-stavilzhlavynanohy,tvarfvtvarjevovestranceskutccnosti.Blazenopetpfichazi,abyvnasvzbudildavnourenesancniduveruvesmysljevuapodstatnostpomijivychtvaru.VyzYvanasprotonavazatnarc-nesancia
dovrsitkopernikovskou
reooluci.
J
etozajistevyzvahodnablazna:napovrchusvoubanalitouavhloubcesvounehoraznosti.Zijeme"vdoberevolucnichpfemen"atakepodvlivernmyslcnkovychproudu,jimizsepojmu"revoluce"dostalobezvyhradnekladnehohodnoceni.Vystfidalotojakidealsta-losti-tradice,takidealpokroku-vyvoje,atodokoneeivpfipade
vedy,
Ataksipod"kopernikovskourevolud"ihnedpredstavimekuhnov-skouzrnenuparadigmatu.Kazdyznasbyseovsernradstalprevrat-nymobjevite1em,reformatorcmnejaktvednidiscipliny6dokoncezakladatelemnovevedyatp,-zkratka
tim,
kdodokazal,ze"vsechno••jejinak",astalsenovyrnEinsteinem,'.Ktomuzenasblazenvyzy-va?Proebync?-jenomzejaknato?.,Vedeckarcvoluce,zmenaparadigrnatuatd,-todnes"frei"!
Tim
......takedochazikinflacitechtopojrnu.Malokdoz
vedcu
jeprayhloubky.vhledu.Pod"kopernikovskourevolud"siprosteprcdstavu-prevratnyobjev,originalnipristup.TovsakjestalejenhybrisCloveka,Mefistofelovopokuseni,
jeho
odvekavyzvaktr-ovoce
ze
Stromu
Poznani:.Buderejakobehove!"
Proto
vytlacil
Blaznovavyzvajetotizjina.Spisenezkjednotlivcmuploduobracikcelernustromu.Manazfetelinevycerpatelnostsrvoreniraje.PodStromemPoznani,pravekdyzknemuvztahnemeruku,bude-nevhodneabezzi'ejmesouvislosti-pfipominatStromZivota.V
tom
jepravejeho
blaznovstvi.A
vyzyva-Ii
lee
leo-
n

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->