Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23054-23055, 28.2.-1.3.2011]

Oslobođenje [broj 23054-23055, 28.2.-1.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 374 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Mustafa Mujezinovi}, federalni premijer
OSLOBO\ENJE
PONEDJELJAK
, 28. 2/UTORAK, 1. 3. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.054/23.055Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Baji}u,bli`i ti se
kraj!
Podr`avam plan
rasta penzija u aprilu
DANAS PRILOG
5. strana
Dragan ^ovi} na Krugu 99
Hrvati su neupitno
okrenuti BiH
3. strana16. strana
Poruka prosvjednika u Splitu
Niko nikogne tjera
Doga|anja u Libiji ievakuacija bh. gra|ana
2. strana
 
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine
U @I@I
2
^estitka Bakira Izetbegovi}a, ~lana Predsjedni{tva BiH
Prijeta~no19 godina, 29. e- bruara i 1. marta 1992, nareerendumu o samoopre- djeljenjuve}inskomvoljom smo odlu~ili da Bosna i Her-cegovina svoj put nastavi kao nezavisna i suverena zemlja. Bila je to te{ka i i ri- zi~na odluka, ali za hrabari ponosannarodjedinamo- gu}a, podsjetio je ~lanPred- sjedni{tva BiH Bakir Ize- tbegovi} u ~estitkisvimBo- sancima i Hercegov cima povodomDananezavisnos- ti na{e zemlje.Agresivni rat koji je uslijedio nakon tog doga|ajadonio je patnju i stradanja, ali nikada ne smijemozaboraviti da se radilo o izboru izme|u slo- bode i pot~injavanja, izme|u podjele zemlje i njenog op- stanka. Odlukom o nezavi- snosti BiH smo potvrdilinjen vi{estoljetni kontinuitet i pravo na postojanje. Neka nam ponos i ljubav  premajedinojdomovinibu- du podstrek da svi zajedno nastavimo graditi sigurnu, stabilnu i prosperitetnuze- mlju. Bosna i Hercegovina i njeni patrioti to zaslu`uju.
VIJESTI
U BiH, dr`avi u kojoj se gotovo sapli}emo o ratne zlo~ince, do- zvoljena je njihovaamnestija! U`asnutiovimsaznanjem, kao i svi oni kojima smo ovihdanarekli za to, ~lanoviRadnegrupe UN-a za prisilne i nedobrovoljnenestanke predlo`it}e u martu na sjedniciVi- je}a za ljudska prava UN-a na- dle`nim bh. organimaeliminisanje bilo koje mogu}nosti davanja amnestije za te{ka djela protiv  me|unarodnogprava, uklju~uju}i krivi~na djela prisilnog nestanka, saznajeOslobo|enje iz povjerljivog izvora. Prema Krivi~nom zakonu BiH, amnestijuokojoj je ov djeri- je~mo`edatiParlamentarnaskup- {tina BiH putemzakona.
Izmjene po vi{eosnova
No, nije ovo jedina preporuka Radne grupe Kancelarije visokog komesara za ljudska prava UN-a, koja je s ciljemutvr|ivanja~injeni- ca, a na pozivVMBiHboravila u na- {ojzemlji od 14. do 21. junapro{le godine, i koja je u novembru na- dle`nimdr`avnimorganimados- tavilasvojizvje{taj, predlo`iv {iiz- mjene tog KZ-a po vi{eosnova, pa i u odnosu na prisilninestanak. Naime, Sud BiH je pomenutoj Radnojgrupiomogu}iouvid u lis- tu10 presuda(pretresnog i apela- cionog vije}a), po kojima su op- tu`eni osu|eni zbog po~injenjakrivi~nogdjelaprisilnognestanka. Iakonije{tedjela ni pohvale, Radna grupa je izrazilarezerve ve}i spram samedefnicijeprisilnognestanka, koja bi, smatrajuek sperti UN-a, tre- balo biti interpretirana u skladu s ~lanom2. Konvencije o za{titisvih lica od prisilnognestanka iz 2006. godine. Drugo bi rje{enje bilo da Parlament BiH napravitakveizmje- ne KZ-a „da ovo krivi~no djelomo`ebitika`njivo i u situacijama gdje se ne mo`e defnisati kao zlo~inprotiv~ovje~nosti.“ Ek spertiskre}upa`nju i na to dakrivi~ni zakoni Federacije, RS-a i distrikta Br~ko ne uklju~ujuzlo~ineprotiv~ovje~nostinitipo- sebno krivi~no djelo prisilnog nestanka: “Pravnapraksa je takva da doma}isudoviodbijajuprimje- njivati KZ iz 2003. godine na zlo~ine po~injene od 1992. do1995. godine, negoprimjenjuju KZ biv {e Jugoslavije.“ Sla`u}i se sa stavom da je retroaktivnaprimje- na KZ-a BiH dozvoljena u skladu sa ~lanom7, stav2. Evropskekon- vencije za ljudska prava, ovi stru~njacipodsje}aju i na ~injeni- cu „da je djeloprisilnognestanka produ`eno krivi~no djelo i da se mo`e kazniti na osnovu ex-post zakonodav stva, ali samo dok se ne utvrdi sudbina nestalog lica ili mjesto na kojem se ono nalazi.“
Ovo postajeludaku}a
Poku{ali smo dobiti komentar ovih preporuka u Ministarstvu prav de BiH, no generalnisekretar JusuHalilagi}tvrdi da od nas ~uje za izvje{taj. Neovisno od toga, Ha- lilagi}primje}uje da su preporuke raznihme|unarodnihtijelau~ini- le da „ovo postajeludaku}a“: „Na primjer, OSCE nam ka`e da bi tre- balo ukinuti su|enje u odsustvu i tamankadapo~nemovr{itiizmje- ne u tom smislu, sti`enekasupro- tnapreporuka. Tako je bilo i u ve- zi s obaveznim pritvorom za kri- vi~nadjelaka`njivapreko pet go- dina. Predla`e kako kome {ta pa- dne na pamet i to je ve} postalone- izdr`ivo“, `ali se JusuHalilagi}. Doista, nije li zanimljivo da na- crtizvje{tajanijedo{aotamogdje bi preporuke trebalo provoditi? Utoliko prije {to glavni izvjestilac RadnegrupeJeremySarkinpi{e da bi „bio veomazahvalan ako bi mu bila dostav ljena inormacija o uo~enim gre{kama u utvr|enim ~injenicama ili primjenizakona.“ A ko bi to boljemogaoznati od sekre- taraHalilagi}a, kojem smo mi pro- aksali dio izvje{taja!
EdinaKAMENICA
Izmjene Krivi~nog zakona BiH
Dozvoljeno amnestirati ratne zlo~ince
Uva`e li se preporuke Radne grupe UN-a,amnestije za izvr{ioce te{kih krivi~nih djela vi{e ne}e biti,a prisilni nestanak }e postati samostalno krivi~no djelo
JusufHalilagi}: Predla`ekakokome {ta padne na pamet
Ponos i ljubav prema jedinoj domovini
Svim gra|anima Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu upu}ujem iskrene ~estitke i najljep{e `elje u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine
BakirIzetbegovi}
Dr`av ljaniBosne i Hercego- vineevakuisaniavionima BH Airlinesa i libijskeaviokompa- nije Buraq nisu imali nika- kvih neprijatnosti tokom na- pu{tanjaTripolija. Libijci, bez obzira na to da li su obi~nilju- di ili uniormisanipripadnici vojske i policije,i u novonas- talojsituacijiiskazujudobro- namjernost prema na{im gra|anima.O ovomesvjedo~i i Zdrav koRaji}, generalnidi- rektor ELPCO - zajedni~ke kompanijeEnergoinvesta i li- bijskogpartnera, koji je prvim letomstigao u Sarajevo.
Mnogi }e ostati
Raji} je ve} 35 godinauklju- ~en u Energoinvestove akti- vnosti u Libiji i dobar je pozna- valac te zemlje i njenihljudi. Bio je tamo i 1976. godine tokom ameri~kogbombardovanja. Uz to, ima i iskustvo diplomate (od 2002. do 2005. bio je amba-sador BiH u Indoneziji). „Bojim se da neki novi di- ktatori ho}e da preuzmu vlast“, rekao je u razgovoru za Oslobo|enje.Trvdi da niko nikog ne tje- ra da se vra}a u svojuzemljui sasvim je siguran da }e i mnogina{iljudiostatitamo i do~ekatiraspletdoga|aja. Za stanje u Tripolijuka`e da ni- je onakvo kakvim se pred- stav lja u inostranim mediji- ma. Prodavnice, i to ne sve, bi- le su zatvorene samo jedan dan. Odmah nakon govora libijskog vo|e Muamera al- Gadafja po~etkom minule sedmice i one su otvorene. Banke su tako|erredovnora- dile, ali zbog velikog broja ljudikoji su podizaliu{te|evi- nebilo je gu`vi pa i povreme- nog nedostatka nov ca. Snabdijevanje elek tri~nom energijom je neprekidno, ko- munikacijskevezezagu{ene su samotokomdana (po no}i se moglonormalnorazgovarati), a programbilokoje TV stanice, pa i CNN-a,nije bio ometan.Policija i vojska su na putu ka aerodromu uspostavili pun- ktove,no kontrole na njima, ka- da su u pitanjudr`av ljani BiH, svedene su na ormalnost. „Mene niko nigdje nije za- ustavio“, kazao je govore}i o onome {to je do`ivio dan-dva prijenego se vratio u BiH. Neko od putnika u avionu premaSarajevuispri~ao mu je da je stigao iz prav caTorbuka i Ad`udabije `ari{tu protesta i da mu niko nije pravio pro- bleme. No, kako svagdje, pa tako i u Libiji, pojedinci i gru- pe ovakve doga|aje koriste za kriminalneradnje, postoji mogu}nost da se unato~svimkontrolamanai|e i na njih.
No}ni pucnji
Premakazivanjimaonih{to su pristigli iz tog prav ca, pucnja- ve je jedino,i to no}u, bilo u po- dru~jugradaMetiga, odnosno Vilusa, nekada{nje ameri~ke vazduhoplovnebaze. Zdrav koRaji} na krajupod- sje}a na to da je libijskinarod uvijekiskazivaovisokstepen prijateljstvapremana{imlju- dima, posebnoonimakoji su tamo radili. Saosje}ali su sa nama i pomagali nas tokom agresije. Uvjeren je da ovo {to se trenutnodoga|a u Libi- jine}edugotrajati i da }e ta- kvi odnosi kao i zapo~eti po- slovi biti nastav ljeni. Jer, pri- jatelji se ne rastajutakolako,
H. ARIFAGI]
Doga|anja u Libiji i evakuacija bh. gra|ana
Vojska, policija, pobunjenici korektni i sve je dobro ako se ne nai|e na lopove, ka`e Zdravko Raji}, Energoinvestov menad`er u toj zemlji i biv{i diplomata
Niko nikogne tjera
ZdravkoRaji}:Prijatelji se ne napu{taju
KONTROLAPolicija i vojska su na putuka aerodromuuspostavile punktove, nokontrole na njima, kada su u pitanju dr`avljani BiH,svedene su naformalnost
 
Safet Halilovi}
[tititi ljudska prava
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} povodom 1. marta - Dana nezavisnosti na{e zemlje - uputio je iskre- ne ~estitke svim gra|anima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Posebne ~estitke ministar Halilovi} {a- lje raseljenim, prognanicima, povratnici- ma, porodicama {ehida i poginulih bora- ca, demobiliziranim borcima, aktivistima i borcima za ljudska prava. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice }e nastaviti pomagati svim gra|anima Bosne i Herce- govine, {tite}i njihova osnovna ljudska prava, obe}ao je Halilovi}.
U @I@I
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 28. februar/utorak, 1. mart 2011. godine
3
Forum parlamentaraca Alkalaj u Genevi Emil Vlajki
Sve~ana akademija povodom 1. marta
U organizacijiForumaparlamentara- caBiH-1990, 1. marta2011.(u utorak) u12 sati odr`at }e se centralna manifes- tacija obilje`avanja Dana nezavisnosti BiH, u zgradi Parlamentarne skup{tine BiH (Trg Bosne i Hercegovine br. 1) u Sarajevu. Skupu }e se obratiti ~lan Predsjedni{- tvaBosne i Hercegovine, gospodinBakir Izetbegovi}.Ina~e, prije sve~ane akade- mije, predstavnici Foruma parlamenta- raca BiH-1990. }e polo`iticvije}e na me- zarju na Kova~ima.PredsjednikForuma je Miro Lazovi}.
Zasjedanje Vije}a za ljudska prava
MinistarvanjskihposlovaBosneiHerce- govine Sven Alkalaj u~estvovat }e u po- nedjeljak u Genevi na zasjedanjuVije}a za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Obra}anjeAlkalajapredvi|eno je za prvi dan zasjedanja, u okvirusegmenta na vi- sokomnivou,na kojem}e u~estvovatimi- nistri vanjskih poslova i predstavnici vlada zemalja ~lanica UN-a, a koji }e se odr`avati do 2. marta.ZasjedanjeVije}a za ljudskaprava UN-a u Genevitrajat}e do 25. marta, a izlaga- nje{efana{ediplomacijeo~ekuje s veli- kom pozorno{}u.
Referendum
Dopredsjednik RS-aEmilVlajkismatra kako je u BiH neophodnoorganiziratire- ferendum o konstituiranjuhrvatskefede- ralnejedinice:"Ako bi bo{nja~kastrana ovu demokratsku formu izja{njavanja odbila, onda bi hrvatskinarodimaopunolegalno i legitimnopravoza{titisvojeinterese kao i ranije, ponovno se organizirati kao samos- talanentitet u granicamanekada{njeRe- publike HB, navodiVlajki. On smatra da se predhrvatskimnarodom u BiH postav lja egzistencijalnadilema: bezrezervnoisko- ristiti sve svojesnage za ostvarenjeterito- rijalnog, politi~kog, ekonomskog i kultur- nog identiteta, ili ostati u lancima Va{in- gtonskog i Dejtonskogsporazuma.
U @I@I
„Poku{aj da se od BiH napravi gra|anskadr`ava u skorijevrije- me ne mo`edatirezultat. Dubo- kovjerujem da je takvorje{enje za BiH sadanemogu}e“, istakao je u nedjelju nasesijiKruga99 prof. dr. Dragan^ovi}, {estugodinulider HDZ-a, koji je u nepunapolasa- taiznioosnovnastajali{tastran- ke na ~ijem je ~elu o tome kudaidu bh. Hrvati. U prepunojsalisa- rajev skogEkonomskogfakulteta uvodni~ar je saslu{ao15 pitanja i osvrnuo se na (gotovo) svako od njih, ponoviv {i da je neta~no da Hrvati ne znaju{ta ho}e:
Referendumskopitanje
„Hrvati su neupitno okrenuti BiH“, ustvrdio je dr. ^ovi} i obja-snio na kakvu BiH misli: “Zna sekakvo je referendumsko pitanje biloprije19 godina, i zna se da su Hrvati rekli da `ele nezavisnu, suverenudr`avu tri naroda i svih gra|ana. Takvo je stajali{te HDZ- a i danas, ali je i ~injenica daova, dejtonska BiH nema evropsku budu}nost“, izri~it je dr. ^ovi},napomenuv {i dapostoji20 stra- naka s hrvatskim predznakom: “Nemamoni{taprotivtoga da ih bude i 30. Dakle, mi nismojedi- ni, ali je 63 posto glasova hrvat- skognaroda(sli~noreferendum- skimprocentima) pripalo HDZ- u na posljednjim izborima, i to stav ljaodgovornostpredsvih nas kojivodimopolitikuHrvata“, ka- zao je dr. ^ovi}, upitav {ida li ne- ko zna primjer da je neki oddu`nosnika HDZ-a ne{touradio na {tetu BiH. Podsjetio je, ta- ko|er, i na to da je HDZ prijedvijegodinesa~iniosvojevi|enje Ustava BiH: “Puno se {pekulira oko toga {ta `ele Hrvati, a mismo u tom dokumentudalijasna, novarje{enja“, rekao je ^ovi}, na- glasiv {i: “Svi su svjesni da hrvat- skopitanjenijerije{eno, a bez to- ganema ni referendumske BiH“.
Nemojte se igrati demokratijom
Aktuelneprobleme oko konsti- tuisanja Doma naroda ^ovi} je ovakoobjasnio: “Nije`eljabloki- rati, nego ukazati na to da se ne smijenegiratilegitimnavoljaje- dnog naroda. Nemojte se igrati demokratijom“! Dr. ^ovi} se osvrnuo i na izbor@eljka Kom{i}a, ~lana Predsje- dni{tva iz redahrvatskognaroda: “Ne mogu i ne}ugovoriti o tome ko je Hrvat, a ko nije. Osobnone- mamni{ta protiv gospodina Ko- m{i}a. Ako bi, kako mi pre-dla`emo, BiH imalajednogpred- sjednika, i dva potpredsjednika, ne bih imaoni{taprotivtoga da Ko- m{i}budepredsjednik BiH. Ide- alan je,ali sam protivzloupotrebe volje hrvatskog glasa~kog tijela. Njegovim izborom za hrvatskog ~lanaPredsjedni{tva, {alje se ru`na poruka“, ustvrdio je ^ovi}.
E.K.
Prof. dr. Dragan^ovi} na Krugu99
Hrvati suneupitnookrenutiBiH
Dejtonska BiH nemaevropskubudu}nost
Foto: AmerKAJMOVI]
Hrvatsko pitanje nije rije{eno, a dok to ne bude, ne}e biti ni referendumske BiH, smatra lider HDZ-a BiH
Barem sto
Nakon{to je ~uo da ~lanKruga 99 (Anton Jekauc) smatra da nema nijednog ~lana HDZ-a koji bi bio do- bar za Vije}eministara, dr. ^ovi} je rekao da je to uvre-dljiva konstatacija i da je najmanje sto takvihHrva- ta u stranci: “A kad je mogaoNikola [piri} biti predsje- dnik VM-a, mo`eondasva-ko“, dodao je, brane}ikasni- je iu diskusijispomenutog Vjekoslava Bevandu, kao ~ovjeka „koji, mo`da, ne umijete~nogovoriti, ali je ek spert za ono {to radi“.
Ulice u Mostaru
Na pitanjekada}e neke ulice u Mostaru, koje no- seimenafa{istabitiukinu- te, dr. ^ovi} je rekao: “Jo{nismona{lidovoljnosna- ge za to, a znamo da je toprevashodnoodgovornost HDZ-a“.
Tre}i entitet
„Opasno je igrati se tezom o tri entiteta i nemasmisla da se navodikao dio pri~e osrpskoj, hrvatskoj i bo{nja~koj BiH. Ni- jednafederalnajedinicanijeek skluzivitetjednognaroda i mi smo zato i predlo`ilipotpunodruga~ijeustrojstvo BiH, bez en- titeta i kantona, s ~etirifederalnejedinice“, istakao je dr. ^ovi}, negiraju}i da je ikadaizjavio da je on za tre}ientitet. Ali, ~ini se, premapoluglasnomreagovanju, nije u to uvjerioprisutne.
ODGOVORNOSTMi nismo jedini, ali je 63 postoglasova hrvatskog naroda (sli~noreferendumskim procentima) pripalo HDZ-u naposljednjimizborima, i tostavlja odgovornost pred svih naskoji vodimo politiku Hrvata

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->