Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
P. 1
RD22

RD22

Ratings: (0)|Views: 2,658|Likes:
Revista Documentación, nº 22. Marzo-Abril, 2011.
Revista Documentación, nº 22. Marzo-Abril, 2011.

More info:

Published by: Fundación Ciencias de la Documentación on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

 
Añg IS ∙ Hµ << ∙ Ma|g - Al|in fo <;11 ∙ rrrfgjumohvanizvazg|b
Fgjumohvajiúh
    |    o    s     i    z    v    a
IZZH5 1900-?;:<
 
rrrfgjumohvanizvazg|b
<
: OFIVG\IANM¥ A_PINIAFG\A MA\VÍH BANNA\FG  6 JA\VAZ FO NGZ NOJVG\OZ  3 HGVIJIAZ  1: CG\MAJIÚHNOBIZNAJIÚH OH MAVO\IA FO AJJOZG A NA IHCG\MAJIÚH [ÕLNIJA 16 A\VÍJ_NGNA ANCALOVIUAJIÚH IHCG\MAVISA VOJHGNÚBIJA5 OZV\AVOBIA C_HFAMOHVAN [A\A NA OF_JAJIÚH FON ZIBNG PPI E_AH MIB_ON[ANMA (MÉPIJG) <? A\VÍJ_NGZGL\O ON CG\MAVG FO NA JG[IA FO JGHZO\SAJIÚH \_LÉH \GF\ÍB_OU4 EG\FI [AF\ÚZ4 E_FIV@ _HAM_HG (OZ[AÑA) :; OHV\OSIZVAJNA\A [AV\IJIA JAHG JAZV\INNÚH (JGNGMLIA)  :: CG\MAJIÚH\OZVA_\AJIÚH FON [AV\IMGHIG FGJ_MOHVAN5 [\IHJI[IGZ BOHO\ANOZ :6 A\VÍJ_NGNAZ VOJHGNGBÍAZ FO NA IHCG\MAJIÚH Y NA JGM_HIJAJIÚH JGMG @O\\AMIOHVA [A\A A[GYA\ ON V\ALAEG IHFO[OHFIOHVO OH NA AZIBHAV_\AANMAJOHAMIOHVG. JGHZO\SAJIÚH Y [\OZO\SAJIÚH MAY\A [AZJ_ANCO\HÁHFOU (J_LA) 66 A\VÍJ_NGBGGBNO [A\A _Z_A\IGZ OZ[OJÍCIJGZ5 [\GYOJVG JGNALG\AVISG OH NAZ AFMIHIZV\AJIGHOZ [ÕLNIJAZ FO NA JA[S IHMAJ_NAFABGHUÁNOU BÚMOU4 MA\ÍA ONOHA \OSINNA NÚ[OU4 LONÉH JAZVONNÚ (OZ[AÑA) ?< \OCNOPIGHOZ FO _H [\OZIFOHVO·Q_É HOJOZIVAMGZ [A\A BOHO\A\ _H JAMLIG JI_FAFAHG FOZFO NA IHCG\MAJIÚH7 ?3 OHV\OSIZVAMIB_ON ÁHBON MA\UAN (OZ[AÑA)  3< A_Z[IJIAMGZI ZOMIHA\IG FO IHCG\MAJIÚH Y ZO\SIJIGZ E_\ÍFIJGZ (J@INO)  33 CG\MAJIÚHIHVO\HOV OH NA @IZVG\IA C_OHVOZ FGJ_MOHVANOZ Y \OJ_\ZGZ ONOJV\ÚHIJGZ [A\A \OANIUA\ OZV_FIGZ FOIHSOZVIBAJIÚH @IZVÚ\IJA 32 A\VÍJ_NGON [AV\IMGHIG FGJ_MOHVAN AN ZO\SIJIG FO NA IHSOZVIBAJIÚH OH MIHO\ÍA MA\ÍA FON JA\MOH JANFO\ÚH (OZ[AÑA) 0; CI\MA ZONOJJIGHAFANA J\IZIZ FO NA OF_JAJIÚH. NA MOJÁHIJA J_ÁHVIJA Y NA JGM[\OHZIÚH FO NGZ Z_JOZGZ EAIMO YAHOZ B_UMÁH (J@INO) 09 CG\MAJIÚHFGJ_MOHVAJIÚH @IZ[AHGAMO\IJAHA5 BOHÉZIZ. V\AFIJIÚH Y VI[GNGBÍA OH NA OFAF MGFO\HA 9; A_Z[IJIAMGZI JGHB\OZG IHVO\HAJIGHAN FO FOZA\\GNNG A\J@ISÍZVIJG Y BOZVIÚH FO NA IHCG\MAJIÚH ([O\Õ) 9< JG\\OZ[GHZAN _\_B_AYON [A[ON FO NGZ [\GCOZIGHANOZ FO NA A\J@ISGNGBÍA OH _\_B_AY 90 IHVO\HOV 1;; EG\HAFA [\GCOZIGHAN GHNIHOMGLINO FGJ_MOHV MAHABOMOHV
z
uma|ig
 
\osizva Fgjumohvajiúh
:
M¥ Aupiniafg|a Ma|víhFi|ojvg|a
Ofivg|ian
\OSIZVA FGJ_MOHVAJIÚHMa|g - Al|in <;11Añg IS - Hõm <<Cuhfajiúh Jiohjiazfo na FgjumohvajiúhIhzvivujiúh hg nuj|avisa foámlivg ihvo|hajighan fojna|afa
fo ja|ájvo| lohécjg zgjian
|ojghgjifa {g| G\FOHJ_N'210'<;;? fo <6 fo Col|o|go ihzj|iva oh on \obizv|g foCuhfajighoz fon Mihizvo|ig foJunvu|a Oz{añgn. hõmo|g 3:9rrrfgjumohvanizvazg|bFi|ojjiúhMa|ía Aupiniafg|a Ma|víh Banna|fgZoj|ova|íaA{a|vafg ?6?1;3;; [nazohjia Jájo|ozOz{añaVonc5 9<2 613 3;3ihcgKfgjumohvanizvazg|bzdy{o5 cuhfajighjfIZZH 1900-?;:<
Na Cuhfajiúh Jiohjiaz fo naFgjumohvajiúh hg zo `ajo|oz{ghzalno fo na g{ihiúh fo zuzjgnalg|afg|oz oh ngz a|víjungz
 {ulnijafgz. hi zo ifohvicja
hojoza|iamohvo jgh na mizma Ngzjghvohifgz ozváh laeg Nijohjia J|oavisoJgmmghz Av|ilujiúh-Jgm{a|vi|Ibuan :; Oz{aña
Cgvgb|acía fo na {g|vafa„[avig vu|ízvijg fo Anmab|g„Cuhfajiúh JF
[
|gcuhfgz jamligz `ah zujofifg oh on muhfg á|alo fozfoquo jgmohamgz na onalg|ajiúh fo ozvo hõmo|g << fona \osizva Fgjumohvajiúh Oh muhfg bnglaniafg fghfonaz vojhgngbíaz fo na ihcg|majiúh {o|mivoh a jazi juanquio| jiufafahg jghgjo| naz cg|maz fo sifa fo gv|gz jiufafahgz aminoz fo dinúmov|gz. naz az{i|ajighoz nobívimaz fo nilo|vaf yg{g|vuhifafoz {a|a jghzv|ui|zo uh {g|sohi| moeg| zo vg|hah ohajvgz jghv|a aquonngz quo fo cg|ma auvg|iva|ia y féz{gva quio|ohzobui| bglo|hahfg a zu ahvgeg. zih ohvohfo| quo ya ozvamgz ohuh muhfg oh jghzvahvo v|ahzcg|majiúhNa ihcg|majiúh zo jghsio|vo azí. oh uh {gfo|gzízimg ihzv|umohvg fojamlig jiufafahg quo jgmg uha jg||iohvo fo abua oml|asojifafolo zo| jahaniafa {a|a a{|gsoj`a| zu cuo|a. osivahfg quo{o|eufiquo oh so fo zo| õvin [g| onng. oz vah im{g|vahvo quo ngzbglo|hahvoz jgm{|ohfa quo uha nobiznajiúh oh mavo|ia fo ajjozga na ihcg|majiúh y uha ancaloviajiúh ihcg|mavisa vojhgnúbija - vanjgmg ihfija oh ozvo hõmo|g Euah Mibuon [anma fozfo Mépijg -zgh sivanoz {a|a osiva| „mahi{unajighoz” fo ihvo|ozoz {a|vifizvazfozfo na mahi{unajiúh fo na ihcg|majiúh. {g| {a|vo fo aquonngzquo luzjah a{|gsoj`a| naz az{i|ajighoz fo jamlig {a|a quiva| uhgz vi|ahgz y {gho| gv|gzAzí. na |ozvau|ajiúh fon [av|imghig Fgjumohvan zo ahvgea hguha mo|a ajvisifaf junvu|an. zihg uha hojozifaf hajighan quojghzo|sa na `izvg|ia {a|a osiva| aquonngz nahjoz hobavisgz ohcasg| fo ngz {gzivisgz Y oz aquí fghfo huosamohvo on {|gcozighanfo na Ihcg|majiúh y Fgjumohvajiúh. jghgjofg| y sanofg| fo nazvojhgngbíaz y {|ihji{igz fgjumohvanoz. euoba uh {a{on im{g|vahvojgmg mofiafg| fo na ihcg|majiúh y ngz jamligz quo ozva {uofahboho|a| oh ngz jiufafahgz
Ngz hou|gjiohvíjgz ozváh fomgzv|ahfg quo on jghgjimiohvg oz
máz quo uh {|gjozg hou|ghan. y quo ng quo {ohzamgz y ajvuamgz
oz máz |ooeg fo huozv|gz zohvimiohvgz quo fo ng quo |oanmohvo
ja{vamgz {g| ngz zohvifgz Azí jgm{|ohfo| ngz zujozgz - vanjgmg zoñana oh zu a|víjung fo ozvo hõmo|g on F| Eaimo Yahoz -{uofo ozva| oh ohvohfo| naz mavo|iaz mij|gzjú{ijaz quo cg|mah{a|vo fon uhiso|zg y quo jgm{a|voh on vgfg fozfo on ihijig fo
ngz viom{gz Juozvighoz ngzújaz a {a|vo. ng jio|vg oz quo on
{a{on fo ngz {|gcozighanoz fo na ihcg|majiúh folo zo| |osizafajghzvahvomohvo oh lazo a ngz ajghvojimiohvgz y hojozifafozzgjianoz. huhja fozfo uh {|izma y ziom{|o fo cg|ma alio|va ahuosaz ifoazMiohv|az vahvg oz{o|a|omgz {a|a so| oh quo vo|miha vgfg ozvgoh Nilia

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Diana Rodríguez liked this
Pulcher Palma liked this
Javier Torres liked this
izarro liked this
tonino23 liked this
lopez14 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->