P. 1
Kenwood TS-50S HF Transceiver - Instruction Manual

Kenwood TS-50S HF Transceiver - Instruction Manual

Ratings: (0)|Views: 1,075|Likes:
Published by lockhimupasap
Kenwood TS-50S HF Transceiver - Instruction Manual
Kenwood TS-50S HF Transceiver - Instruction Manual

More info:

Published by: lockhimupasap on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

 
DMZYHCWGFK]FY
ZW"60W
KCWZYVGZKOCBHCVHL
EFC^OOJGOYPOYHZKOC
«PYKCZFJKCAHPHC4=9"09;8"70$E#B,F,P,T+$BG+
;7/89
8880;4>=6
 
#KBPOYZHCZWHMFZ[KCWZYVGZKOCW
Zdhce{ovmoypvygdhwkcnzdkwcf~zyhcwgfk}fy#Cozkgfzozdfvwfy1Ocfoyboyfomzdfmollo~kcnwzhzfbfczwbh{ifhpplkghilfzozdkwfxvkpbfcz#MGG^HYCKCNZdkwfxvkpbfcznfcfyhzfwoyvwfwyhjkomyfxvfcg{fcfyn{#Gdhcnfwoybojkmkghzkocwzozdkwfxvkpbfczbh{ghvwfdhybmvlkczfymfyfcgfvclfwwzdfbojkmkghzkocwhyfftpyfwwl{hppyo}fjkc#zdfkcwzyvgzkocbhcvhl#Zdfvwfygovljlowfzdfhvzdoykz{zoopfyhzfzdkwfxvkpbfczkmhcvchvzdoykqfjgdhcnfoybojkmkghzkockwbhjf#
s.
_#""""""""""""""""
Kcmoybhzkoczozdfjknkzhljf}kgfvwfyyfxvkyfji{zdfMGG1Zdkwfxvkpbfczdhwiffczfwzfjhcjmovcjzogobpl{~kzdzdflkbkzwmoyhGlhwwIjknkzhljf}kgf,pvywvhczzoPhyz
86
omzdfMGGYvlfw#Zdfwflkbkzwhyfjfwkncfjzopyo}kjfyfhwochilfpyozfgzkochnhkcwzdhybmvlkczfymfyfcgfkchyfwkjfczkhlkcwzhllhzkoc#Zdkwfxvkpbfcznfcfyhzfw,vwfwhcjghcnfcfyhzfyhjkomyfxvfcg{fcfyn{hcj,kmcozkcwzhllfjhcjvwfjkchggoyjhcgf~kzdzdfkcwzyvgzkocw,bh{ghvwfdhybmvlkczfymfyfcgfzoyhjkogobbvckghzkocw#Do~f}fy,zdfyfkwconvhyhczffzdhzzdfkczfymfyfcgf~kllcozoggvykchphyzkgvlhykcwzhllhzkoc,Kmzdkwfxvkpbfczjofwghvwf
K
dhybmvlkczfymfyfcgfzoyhjkooyzflf}kwkocyfgfpzkoc,~dkgdghcifjfzfybkcfji{zvyckcnzdffxvkpbfczommhcjoc,zdfvwfykwfcgovyhnfjzozy{zogoyyfgzzdfkczfymfyfcgfi{ocfoyboyfomzdfmollo~kcnbfhwvyfw1Yfoykfczoyyfloghzfzdfyfgfk}kcnhczfcch#Kcgyfhwfzdfwfphyhzkocifz~ffczdffxvkpbfczhcjyfgfk}fy#Goccfgzzdffxvkpbfczkczohcovzlfzochgkygvkzjkmmfyfczmyobzdhzzo~dkgdzdfyfgfk}fykwgoccfgzfj#Gocwvlzzdfjfhlfymoyzfgdckghlhwwkwzhcgf#
WHMFZ[PYFGHVZKOCW
Plfhwfyfhjhllwhmfz{hcjopfyhzkcnkcwzyvgzkocwifmoyfvwkcnzdkwvckz#Moyifwzyfwvlzw,ifh~hyfomhll~hyckcnwoczdfvckzhcjmollo~zdfpyo}kjfjopfyhzkcnkcwzyvgzkocw#Yfzhkczdfwfwhmfz{hcjopfyhzkcnkcwzyvgzkocwmoymvzvyfyfmfyfcgf,
8Po~fyWovygfw
Goccfgzzdkwvckzocl{zozdfpo~fywovygfjfwgykifjkczdfopfyhzkcnkcwzyvgzkocwoyhwbhyefjoczdfvckzkzwflm#
9Po~fyGhilfPyozfgzkoc
Yovzfhllpo~fyghilfwwhmfl{#Fcwvyfzdfpo~fyghilfwghccfkzdfyif~hlefjvpoccoypkcgdfji{kzfbwplhgfjcfhyoyhnhkcwzzdfghilfw#Ph{phyzkgvlhyhzzfczkoczologhzkocwcfhyHGyfgfpzhglfw,HGftzfcwkocihywhcjpokczwomfczy{zozdf
vckz#
Cf}fypvll
oywzyfzgdzdfgoyj,
7
HicoybhlOjoyw
Zdfpyfwfcgfomhcvcvwvhlojoyoywboefkwomzfchwkncomzyovilf,kbbfjkhzfl{zvyczdfpo~fyOMMhcjyfbo}fzdfpo~fyghilf#Goczhgzhjfhlfyoyzdfcfhyfwzwfy}kgfgfczfymoyhj}kgf#
PO^FYOMMm
:FlfgzykghlWdogew
Zhefghyfcozzojyopoiafgzwoywpklllkxvkjwkczozdfvckzzdyovndfcglowvyfopfckcnw,Bfzhloiafgzw,wvgdhwdhkypkcwoycffjlfw,kcwfyzfjkczozdfvckzbh{goczhgz}olzhnfwyfwvlzkcnkcwfykovwflfgzykghlwdogew#Cf}fypfybkzgdkljyfczokcwfyzhc{oiafgzwkczozdkwvckz#
6NyovcjkcnhcjPolhykqhzkoc
Jocozhzzfbpzzojfmfhzbfzdojwvwfjmoynyovcjkcnhcjflfgzykghlpolhykqhzkockczdfvckz,phyzkgvlhyl{kc}ol}kcnzdfkcpvzpo~fyghilf#
9
 
KBPOYZHCZWHMFZ[KCWZYVGZKOCW
=
]fczklhzkocLoghzfzdfvckzwohwcozzokczfymfyf~kzdkzw}fczklhzkoc#Jocozplhgfiooewoyozdfyfxvkpbfczoczdfvckzzdhzbh{kbpfjfzdfmyffbo}fbfczomhky#Hllo~hbkckbvbom:kcgdfw$80fb+ifz~ffczdfyfhyomzdfvckzhcjzdf~hlloyopfyhzkcnjfwewdflm#
>
^hzfyhcjBokwzvyfJocozvwfzdfvckzcfhy~hzfyoywovygfwombokwzvyf#Moyfthbplf,h}okjvwfcfhyihzdzviw,wkcew,w~kbbkcnpoolw,hcjkcjhbpihwfbfczwhcjhzzkgw#
4
OvzjooyHczfcchNyovcjkcnHjfxvhzfl{nyovcjhllovzjooyhczfcchwvwfj~kzdzdkwvckzvwkcnhppyo}fjbfzdojw#Nyovcjkcndflpwpyozfgzhnhkcwz}olzhnfwvynfwghvwfji{lkndzckcn#Kzhlwoyfjvgfwzdfgdhcgfomhivklj"vpomwzhzkggdhynfw#Wfgzkoc480omzdfChzkochlFlfgzykghlGojf,HCWl/CMPH>0,pyo}kjfwkcmoybhzkoc~kzdyfwpfgzzopyopfynyovcjkcnomzdfbhwzhcjwvppoyzkcnwzyvgzvyf,nyovcjkcnomzdflfhj"kc~kyfzohchczfcchjkwgdhynfvckz,wkqfomnyovcjkcngocjvgzoyw,loghzkocomhczfcch"jkwgdhynfvckz,goccfgzkoczonyovcjkcnflfgzyojfw,hcjyfxvkyfbfczwmoyzdfnyovcjkcnflfgzyojf#Wffzdfhggobphc{kcnkllvwzyhzkoc#
ft###
BM.L#FOm"P#CkFCCKll#NK.zOKACJKCNHW
smK
CHZKOCHl"€L#"FGZYKGHLGONF
HCD.sCH
l)HJ88<8
^KsF
HCDCCH
JKWGK"zHYNFVCKZKCffWFGZKOC
Fl8X,#9GD
NP5OsCOKCNGODJl#K"GZOYW
#,#c51y1
WFGZKOC;8©"98m
_____PO^VKWFY]KGF
UkYOVCsCN
yvGZsGFW[WZFB
CsG"C"lZsOsHLFLFGZYKGHLgfJFKKozKFG))Z960,
m.####
YZDl
7
;Po~fyLkcfwBkckbvbyfgobbfcjfjjkwzhcgfmoyhcovzjooyhczfcchmyobpo~fylkcfwkwocfhcjocf"dhlmzkbfwzdf}fyzkghldfkndzomzdfhwwogkhzfjhczfcchwvppoyzwzyvgzvyf#Zdkwjkwzhcgfhllo~whjfxvhzfglfhyhcgfmyobzdfpo~fylkcfwkmzdfwvppoyzwzyvgzvyfwdovljmhllmoyhc{yfhwoc#
80
DfhzLoghzfzdfvckzh~h{myobdfhzwovygfwwvgdhwyhjkhzoyw,wzo}fw,hbplkmkfywoyozdfyjf}kgfwzdhzpyojvgfwviwzhczkhlhbovczwomdfhz#
88
GlfhckcnJocozvwf}olhzklfwol}fczwwvgdhwhlgodol,phkczzdkccfy,nhwolkcfoyifcqfcfzoglfhczdfghikcfz#Vwfhglfhcjy{glozd#
89
Pfykojw
om
Kchgzk}kz{Jkwgoccfgzzdfkcpvzpo~fyghilfmyobzdfpo~fywovygf~dfczdfvckzkwcozvwfjmoylocnpfykojwomzkbf#
l7
Wfy}kgkcnYfbo}fzdfvckz.wfcglowvyfocl{zojohggfwwoy{kcwzhllhzkocwjfwgykifji{zdkwbhcvhloyhggfwwoy{bhcvhlw#Mollo~pyo}kjfjkcwzyvgzkocwghyfmvll{zoh}okjflfgzykghlwdogew#Kmvcmhbklkhy~kzdzdkwz{pf
08
~oye,wffehwwkwzhcgfmyobhcftpfykfcgfjkcjk}kjvhl,oydh}fhpyomfwwkochlzfgdckgkhcjozdfzhwe#8:JhbhnfYfxvkykcnWfy}kgfFclkwzzdfwfy}kgfwomxvhlkmkfjpfywoccflkczdfmollo~kcnghwfw1h+Zdfpo~fywvppl{ghilfoyplvnkwjhbhnfj#i+Oiafgzwdh}fmhllfc,oylkxvkjdhwwpkllfjkczozdfvckz#g+Zdfvckzdhwiffcftpowfjzoyhkc#j+Zdfvckzkwopfyhzkcnhicoybhll{oypfymoybhcgfdhwjfnyhjfjwfykovwl{#f+Zdfvckzdhwiffcjyoppfj,oyzdffcglowvyfjhbhnfj#

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stuart Landau liked this
Necati Yıldız liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->