Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 690, 4.2.2010]

Slobodna Bosna [broj 690, 4.2.2010]

Ratings: (0)|Views: 389|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

 
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
Reis uz Radon~i}a, naibu reis uz Silajd`i}a
JOHNSCHINDLER,DOKTORZA[PIJUNA@U:SVE@RTVEUDBE
VJERA I POLITIKAKo }e koga podr`ati na izborima
www.slobodna-bosna.ba
Slom vehabijskogtre}eg entiteta
Kako je sru{ena SAO Gornja Mao~a
 
AHMEDIJE U POLITICI
Duboke podjele u vrhu Islamskezajednice
S pribli`avanjem parlamentarnih izbora uBiH, zahuktava se i strana~ko svrstavanjemuslimanskog vjerskog establi{menta;“Slobodna Bosna“ otkriva ko su izbornifavoriti vrha Islamske zajednice BiH,koga }e podr`ati udru`enje imamaa koga intelektualni autoriteti sarajevskogFakulteta islamskih nauka i Medrese
DOSJE  GORNJA MAO^A
Slom
Vehabijske bastille
Masivnom akcijom udru`enih policijskihsnaga iz cijele BiH, a na zahtjev Tu`iteljstvaBiH, po~etkom ove nedjelje  “legalna vlast“je kona~no uspostavila pravni red i poredaku sjevernobosanskom selu GORNJAMAO^A, koje su prije desetak godinaotkupili, okupirali i izolirali od ostatka BiHvehabijski radikali financijski pomagani odbratskih pokreta iz svijeta; na{a novinarkaotkriva detalje ove slo`ene policijsko-obavj-e{tajne operacije, te analizira kako seuop}e desio “Slu~aj Gornja Mao~a“
AKADEMSKI KRIMINAL
Ameri~ki univerzitet u BiH
Ameri~ki univerzitet u BiH sa sjedi{tem uTuzli i njegov osniva~ DENIS PRCI] usko-ro bi se mogli na}i pod istragom policijskihi financijskih institucija kojima je ovih danastigla obimna dokumentacija o vi{e negosumnjivom poslovanju ovog privatnog uni-verziteta; na{ novinar je do{ao do ovihdokumenata iz kojih je lako zaklju~iti nakojim i kakvim osnovama funkcionira ova“presti`na“ privatna visoko{kolska institucija
PREMIJERNO
Schindlerova lista udbinih zlo~inaca
Dr. John R. Schindler, ameri~ki profesor,koji je kao vrhunski ekspert za(kontra){pijuna`u godinama boravio u ex-jugoslovenskim zemljama, narednogmjeseca }e u SAD-u objaviti intrigantnuknjigu koja se u cijelosti bavi funkcioniranj-em nekada{nje jugoslovenske Upravedr`avne bezbjednosti (UDB), njenim tajnimlikvidacijama {irom svijeta, tehnikama imetodama koje je koristila; profesorSchindler, ~ija je prethodna knjiga “Nesvetiteror“ (pro{le godine prevedena u Srbiji)izazvala ogromnu pa`nju, ekskluzivno za“SB“ otkriva zbog ~ega je godine trudaulo`io u istra`ivanje Udbinih likvidacija
DOMA]I  MODELPRIVATIZACIJE
Krivaja u raljama pravosu|a
Istra`ivali smo za{to vlasnici Krivaje 1884FERID i ISMET MUJANOVI] poslije mili-onskih ulaganja i odli~nog po~etka radaprivatiziranog preduze}a naprasno gaseproizvodnju te {ta je pozadina petnestomj-ese~nih neuspje{nih poku{aja sudske regi-stracije novog preduze}a, zbog ~ega jeUstavni sud Federacije slu~aj sa zeni~kihsudova prebacio sudijama u Tuzli
K’O KRME U SARAJEVU
Svinja na javnom servisu
Predstavnici Udru`enja “Majke Srebrenice iPodrinja“ najavili su po~etkom sedmicetu`bu protiv Federalne televizije, te scenar-iste i reditelja serije “Lud, zbunjen, nor-malan“ zbog epizode sa svinjom emitovaneu nedjelju uve~e; istra`ivali smo zbog ~egaje sarajevski humor postao “najve}i civi-lizacijski napad na islamske vrijednostinakon genocida“ i ko stoji iza protestamajki Srebrenice i Podrinja
4.2.2010.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mehmed PARGAN
,
Mirha DEDI]
,
Nermina [UNJ,Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI]  Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213FIMA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
121630643446
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Arnela Skoro liked this
Munever Parić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->