Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Méhészet - 2010 - 07

Méhészet - 2010 - 07

Ratings:
(0)
|Views: 694|Likes:
Published by balla_zoltan_1

More info:

Published by: balla_zoltan_1 on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2011

pdf

text

original

 
www.meheszet.hu
,2o,etve:
1952
5B. Évro
LYAM, 2o10.lÚtIUS
ARA:3e5 F0RINT
nrncronÚr2010.IDŐszEnÜrrruNIVALiKpÁt.vÁznrlFELHÍS.AKÁcronPszoMszÉonlmrruÁlBoLTIÉsznnsZALAGosnaÉzEKVIZsoÁLqrn.rruoló
grszÉuÜrurnuÉzulrutisÉontit.VlnÁoponKALAUZrozÉnorrtj|NFoRMÁclór.rrnÉsrnprÁngoNrÁsruÉxÜl
n naÉznltruÁRitllt.oulloHETonuÉHÉszrrrKBEN?NAPRAFonaónaÉHÉsZEKNEK.RpHlnorrÉs
o!-
=:
9-
:-
RltyrutLoLŐszit'tzoto
 
VIRAGPORKALAUZ
atobanLátog
r
NAPMFORGó(ttetianthusannuus)Anyár|egjelentösebb'bármamárigene|lentmondásosanzekuIt.rniivenye,me|egreészrenagyszíikgevan,ezekhlányá-bannemlgenadnerlá*.Nagyszekvirágzataviilrölbefelényí-lik, amiesetbenegy.kéttigis eltarthat,bóvenadvavirág.portésnektárt.rÜzuvelŰPEREMlzs(lnu|asalicina)teken'cserjésekbensokhelyiitttiimegesenvirágzik,ezze|je|en.tösenjavítvaányári,nyárgihlegelöt.Azlnulaheleniumgyii.kereőrvosságkéntishasználatos,gyiikeretartalmazzaazinulinneihatÓanyagot.Sárgaszirmaivat,pirosbivel.!ilásporzÓivaIszép,dekoravniiny.Szárafeketés,gysziig|etes.Jnius.augusztusavirág.zási ideje,ahekkesnektárjáértésmutatÓs,pirosvirágpo.értjárják.pórnÁlósBOJTORJÁN(Arctiumtomentosum)Ártereken,gyomtársu!ásokbanfordutelöszerteazországban.vi.rágzatattrálÓszeienmolyhos.Nyárvégén,ósze|ejénvirágzik,s ebbenazidöszakbansokatsetheinknek,miveImagascu-kortékmellett|zel,sokvirágportad.
FEKEIErnrnnrrónó(Verbascumnigrum)
roróxÉsszÖvre:srarsTNlozsrr
 
SZOMSZÉoons
Sz|oniaNaryon eladatokathalla-ti az ország-
l, nem erységes a helyzet aki-teleléstilletően. AtengerpartonésLjubljana ktirnyén 5@/o-oshveszteségvolt. Onzágos át-lagbankb. 20olohcsalád elve-szett,márősszel eltúntek a-hek a kaptárakbÓ|. |2-I5 kg csa-donkénti repcez átlagot ér-ttink el, ez krizepes termesnekte-kinthető. Az akác naryon rosszlett, nem emléksziink"hogyvala-ha volt-e ilyen rossze\rtinkElősztir hide$,északi szél, ekjellemeztekaz időjárást, mafd aviÉgzás végefeléli, szintefor-szél érkezett, amely leperzsel-te amaradékvirágot. Az átlagos25-30 kg családonkénti akác-zmennyiséghelyett mindrjsz-szesen 8-10 kg termes lett. Julius15-i$ a Mura-vidékennincssem-mi, csak ezután kezdődik mihordás a vadvirágokbÓl. A he-ryekbenlassan kezdódik agesz-tenyevirágzás ésjÓk az előjelek afenyőz kialakulásahozis. Je-lenleg azakácméz kilogramn{át3, a virágtnézet 2,7, a repcemézet2,4,azerdei-ésagesztenyemézet3,5, afenyőzet4 eurÓértvásá-roljálc
Dr.Kovács IstvánMuraszombat
Sz|ovákiaAtelelesről kti-ltinbtizőek alenyelqhiszen eryes mészetekbenminden idók le$obbteleléselett,demáshol30-4oo/o-osveszte-$etktin1rueltek el. Kétdolog, anoma és az at}.avitte el a-heket. .lltalábana telelésrejel-lemzóállapot, azazagyengeéserős szetekváltozÓeredmé-nyejellemeztea termelést.A rep-ce naryonlindult'de bejtitt arossz idó, ígr mintissze5-7kg/családátlagrÓl beszélhetiink'de ez azeredmény iscsak ajÓ-heszetekbenvalÓsult meg, sokansemmit sempergettekAzakácalatti rossz időjánísalapvetőenbefolyásolta az eredmén5rt,deakiknek naryonállományavolt, azok |5-2o kgakácot is tud-takpexgetni,denemez az il]ta]á-nos. Sokansemmit, vaglycsak 3-6 kilÓtpergettekNem lehetettes/bőlvinígzás utánpergetni,mert naryong volt a méz,vár-ni kellett nénynapota hirtelenjt'ttkánikulában.A rqizás sajnosbeindult akácalatt. A napraforgÓsag.nosnem sokjÓvalkecse![et,miveljelenlegcsakt0-t5centisaz állomány.bb fog virá-gozni,ami, mivel eltér anormá-listÓl, kedvezótlen a mézterméstekintetében. Jelenlegnincs fel-vásárlási ár.KissSándorIpolysagRomániaNem volt rend-vtili vesz-teség az or-szágban a télen.l teleltek a -hek, ésa tavaszis nagyonszépenalakult: kedvezőidójárás mellettszépen,folyamatosan fejlődtek acsaládok. Semmilyen betegségsem hátráltatta a termeló csalá-dok élet.A repcevirágzás elejénnaByon hideg volt, de szerencsé-re helyreállt azidöjarás,ésa csa-ládokerőssél'vidéktől fiig-gően,10-15 kg-os mézetadott.Akorai akácrÓl a szÓ szoros értel-ben semmit sempergettiink,nagyonlehrilt aklet,ál-landÓan fujt a szél. Nem hogynem lett z. de a családokisvisszaestek nem fejlódtek sem.mit. A második akác 10-15 kgcsaládonkénti átlagot hozott. Aharmadik akáclemásoltaaz el-sőt:semmisem lett rajta. A ked-vezőtlen időjarás volt az oka.Amásodik akác kedvezőbb ktirtil-nyei ktiztitt a családok elkezd-tek rajozni, de ez a harmadik akáckedvezótlen ktirtilményeik ztittabbamaradt.A napi felvásárlásiár: akác 1l-l2lej/kg(tu.800Ft),repce 7,5 lej/kg(kb.500 Ft).TÓfa]vi MelindaKorond
HorvátországAtelelésselvolt baj eBYesszetek-
ben, sok mészetteljesen el-pusztult,az atkaokoztaaprob-t. De a ttibbség szerencséreltelelt. Szépenfejlődteka-hek, nem volt semmi rendkíviiliesemény a tavaszfolyamán. JÓlsikertilt a repce,eglleseknek25kg családonkéntieredmény issziiletett, az át|ag 15 kg k rtilalakult. Nagyonnagy remé-nyekkelés szépen is indult azakác, de sajnosa virágzás 5.napján, május16-án me$titt ahideg. Addig|2 kg emelkedésvolt, utána semmi. A másodikakácjobbansikertilt, kb. 20 kglett családonként.Akinekkvoltak aheiésment másodikakácra, annak lettvalamennyiakácméze,de sokan semmit sempergettek.Nálunk már azámor-akácnak isge, semmit semadott. Jelenleggesztennva-gyunk.A nagybani mézárakakrivetkezőek:a repcefelment2,5eurÓ/kg-ra(kb.700 Ft), tud-ni kell, hogy2 évemindtisszel,2eurÓt(kb.340 Ft)adtak érte,azakác 3 eurÓt(g+ort) er.Dr. Kovacsics IstvánDárda
SzerbiaA teleléstinkjobbansike-rtilt. mint ta-
valy, deígy is volt 15oloveszte-gazországban. Sajnosősz-szel, amikora repcét vetették,nagyonaszályos idóvoltná-lunk. Nem fejlódtekki a ntivé-nyek,a tél folyamánsok el-pusztult.Így már elóre lehetett
2010.JULTUS
tudni,hogy nem leszsokrep-ceméz Szerbiában.A repce vi-rágzása előtt nagyon rosszidónkvolt,így kiesettagyti-mtilcsfák virágzásábÓl szárma-zÓ nektárhordás. A kedvezőt-len idóben azonban fokozato-san fejlódtek a méhek, igaz,hogy nem voltpergethetózakácig, de annyihordásvolt,hogynagyreményekkelvánukaz akácot: erősek voltak a csa-ládokésrengetegvirág volt azakácfákon.Azelsó napokbanl5 kg emelkedést rttink, na-gyonrtilttink,g meg nemjtitta rossz idó. Szinte teljesenabbamaradt ahordás,a ttibb-g semmitsemtudottperget-ni. Az akác igmegették ahek az addigigyarapodást.A tavalyi átlagos akáctermésmindrissze300/o-a termett azidén. Ez is csakugyjhetettssze, hosy azország egyes -szein nem folyamatosan voltrossz idó, hanem néhány szépnapontudtakhordaniahek.Jelenleg 2,4 eurÓt(kb.670 Ft)adnak nag|yban az akác kilÓ-ért.AVajdaságban van se-lyemkÓrÓ, márcsak abban ésanaprafo rgÓb an reménykediink,hiszen eddignag;yonszomoniaz év{ink.
AgrirdiJÓzsefSzabadka
tffi
hegészségiigyiokmiattzár|ata|attállő telepÍi|éseknyri|Ósktiltsérothadásmiatt-2010.jnius
MegyeZár|atalattlételepiisekBács-KiskunBékésBorsod-Abarij-ZempnFerHag'dri-BiharJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomNÓgrádPestSzabolcs-Szatrrrár-BeregTlolnaVasZalaBqja,Bácsalmásscsaba,DombiratosSzikszÓ, Kány, Garadnarteskozma,Úrhida,SárszenfuihálySzabadbattyán, Székesfehérvár'Tabajd'SzárMikercs,Debrecen-JÓzsa,PtisptikladányTiszasztillős,Tiszaderzse,KunhegyesNagyigmánd*Szécsényfelfalu,DiÓsjenő,Szente,halomCsemőNapkor' Nyírlu$os,Nyírtelek*BiilcskeGyőrvár*Zalaegerszegf*
'Valamint5km-es korzete.*Valamint Nfiregyháza, Nyirpazony' Nfirbéltek, Encsencs, Nyírmihálydi'Nfr$elseszleges zárlatalatt.*Valamint5 km-es kÖrzete: Bocfiilde, Csatár, Sárhida, Gellérháza, Nagy-lengyel,Babosdtlbte.Fonas:OMMEszaktanácsadÓhálÓzat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->