Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Méhészet 2010 - 11.

Méhészet 2010 - 11.

Ratings:
(0)
|Views: 843|Likes:
Published by balla_zoltan_1

More info:

Published by: balla_zoltan_1 on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
www.meheszet.hu
, 2o,otvA:tqsz
MEZöGAZDASÁGtAPcsoPoRÍ
5B. Évro
BHN
YAM,2010. NOVEMBER
!:
?-3-
o:o:
:
m
NYAJEtÖLÖN 0l0
TT
RA:395F0RINT
vostsznp-ÁnnoarEGYLÉoEDETTn HÉszrnarn
EMKEZTEIőAPlMEDlcAs plounlrYKoNFERENcIANEMZEIKoZ!EHESZTA|ÁLKoZ0BEcsEN TAJoLo
ronENGYELoRsáGBANÁGRzRnÁuoenrÁs norrŰruronruÁclórÁlrsuKEG HlopÁsornrlHANlNcs Evó'ÉnrruAL ToLVAJDEMoNSrnnlrurur
vÁtroznsoK NEMZEI|RoGRAMBANAPRiHlRDsrr
 
f
\
rozÉLrr
2010' oVE|úBER
H
#
I
Ifrí|,5
L
IL
t(
!lB
(
il
k
r.
-i
r
4
ilr
E
t
t'
(
\
I'
{
t
Ht
Ve se yfe h
EVméze o,|o
cim elnyerére
Az országos Magyar Mészeti gyesület s egyei Szer-vezetepályázatotír ki az.,Évze'' im elnyerére.A verseny célja:az önkéntes alapon versenyeztetett-zekkontrollja ésaz eredmények yilvánossá tételéVel hazaizekrerténó figyelemhívás azmédia támogatásával,igénybetelével, alamint az,,AzÉv KiváMagyar ze''díj odaítése.A versenyre várunk: kereskedelmiorgalomban éskistermei mézeket.Aversenyben nem vehetsztaz asze-lyvagy közvetlen családtagja,aki megválasztott,vagy fel-rt isztséget öt be.)
Nevesiategóriák:AkácmézFajtamézekKtilönleges mézek
Nevezési minták mennyisége:-,,A''Kereskedelmi kategória: fajtánként 0'5kg(min.3eredeti somagolásban,amelyból egy akóstoltatásra,egy az ér-kszervi zsűrizésre ésegypedigvizsgálatimintaként szolgál)-,,B''Kistermelői kategória: fajtánként0,5kg(min.3 üveg),,A''nevezési kategóriában:O1 minta nevezési íja brunó: 3000Ft/minta.a második mintanevesi íjabruttó 2500 Ft/minta.a harmadikmintátóll500 Ft/minta,,B''Kistermelőikategóriában: bruttó 2000 Ft mintánkéntFizesmla ellenében,egkébba versenyminták át-telekor.
A minták bekü|désiatárideje:2010 december 3.,ntekMintrikátvétele:zemélyesen,agypostaillíssal.SzeméIyes tvétel:s700Gyula, (apkau. 16/8.Tel:+36)-(30)221-5094Postázásim:HaászFerenc, 700Gyula' Klapkau. 16/8. Érzékszervizakmai zrisnyilvános)20l0. december -7. hétfó-keddHelye:5700Gyula'Ajtóssy Albertu. 2-10.Eredményhirdetés:20l0 december1-én,szombat élután 5óra,a III.Gvulai zészeskalács esztiválon.A uusentyelkopcsolatosuersenyszabóIyzatmegtalóIhatóuuw.omme.hu
az
Megvó
AzOMME smeg1ei szervezete2010. december 11-én(szombaton)egionálissznapotzervez'amelyremindenszrsatzeretettelár.
A méhésznaprogramja
9.30Ünnepélyesmegnyitó10.00 masyar szetelyzetének lakulása,szetiaktualitásokElóadó: Brosster, z OMME elnöke11.00lezánrltMagyar Mészeti emzetiProgramés z új3 évesMagyar Mészeti emzetiProgramTenyekésTervekElőadó :BögréodrogiGabiella VidékfejesztésiMiniszrium,őosztályvezetó1 .40Akácméztermelésásesermelésiechnológiával'ahogy énszkedemElóadó: Varga roly mész12.30asos Mészkesés egbenaz 1860-as vekben.Elóadó: Dr KereskényiMiklós13.00zminógegóvásaérdekébeneenntézkedésekés eladatokEIóadó: Herpai Zoltón, WESSLING Hungary Kft.14.00 onneres észkestes élküla Dél-A]ftildönElóadó: FóskertiLószIó15.00vMéze2010''zversenYrednyhirdese A rendezvény elye:Gyulai Sportcsarnok,5700 Gyula' Ajtóssy A]bert u. 2-10.A rendezvényre várjuk:szetiszközgyártók,forgalmazók,ésszettelapcsolatosllalkozások ésiállitókjelentketInformáció:HaászFerencTel.(+36)-(30)-22r-5oe4E-mail:haasz-mez@t-online.huÁrgyelán JánosTel.(+36)-(30)-635-1256E-mail:argyelanjanos@mme.hu
A sznoprabefuésngyenes.
A rendezvénnyel ry időben szetiszközbemutaés ásár vá4a az érdeklőket!Kapcsolórendezvények:III.GyulaiMéz-észeskalács emzetkiiziFesztivál ésVásár2010. ecember0-12.www.gyulaimezesfesztival.hu
 
VOROSISZAP-ARADAT
2O]0.NOVEIVIBER
tffi
ReményteIen
AVeszprémegyei sko!ákban indig iemelttananyagntezelkz aluniumyártásánakfolyamatát.gy tanu|tukmegazt, s hogy abauxitból önynátrium-hidroxidegítségévelnyerik i atimfö|det, minem más,mintaz aluniumÉánaköztesterméke.ze|járásme||éktermékétös iszapnak evezzük...
Atannyvekbólcsak egyAdotog nem volt kiolvas-l. \ható'gpedig z, hogya vöösiszap mhatásaerősengos'nagy koncentrációbantar-talmaz nehézfémeket,bbóIkifo-lyólag igen veslyes hulladék-nak számit. ami ráadásulóriásimennyiségben keletkezik. Ami-kora.70-esévekben,g diak-ntlószörláttam megaziszap-tárolókat, lenyúzöt a láwány.óriási volt, em]ékszem'a vonatsben aladtel agátakmellett,mert az ide étettasútipályánez másként nem volt lehetséges.Eszembe semutott,hog}a tám-falak köszorítottóriási zagytömegeryszermajdkiszabadul-hat...2010.október4-énlutánnem sokkal kideríilt:vedtem.Az iszaplaüna elvonulásaután, Devecser feléautózvaazútegyre vöösebb szílett. Hanem tudtam volna, mi tötént azelmúIt napokban,fel sem tűntvolna a dolog'elgre mifenka bauxitot szállítehergépko-csiknyomábanezszintetköz-napijelenségnekszát. A -rosközpont feléhaladva, egyrebb maszkos-gumicsizmásem-berjöt velem szembe'pfegy.veres rendőrök álltak mindensarkon.Itta nagy sürgés-forgá-son kílsemmi nem utalt arra,hogy ny utcányiramilyenszönyű katasztrófa tötént. Abenzinkútkönyén r nemvolt tanácsos lcipőbenkipniaz autóból. A házakfalát sokszorg az ablakok vonalafelett ispirosrafestettea vörösáradat.Elképzelnis szörnyű, hogy mi-lyen kínokatállhattak ki azokazemberek.akik egyrnást, vagy ép-penékeiketmenweküzdöteka maró folyadékkal.Nemakarom szletezni, orymiket tapasztaltam,milyen volta háza}bólaz utcára kihajigált'immárhaszontalan, ös iszap-tól csötorok, ruhane-műk.gyermekjátékokláwánya'a kidőlt fák,az udvarok kesei
által felfogott' ki tudja honnétszármazóhasználatiárgyak da-rabjaiott'ahol egyáltan mégvolt kerís1.p).Ilyenelőzmények tán érkez-tem meg mreAttila mészá-zához.Utcájukat ajnos emke-rüIteeI az áradat.- Huszonöévmunkáját átjaitt nkre menni - mondja ésvalóban elkeseredveztünkkörüla nemrégiben tettá-zon,apedánsanendbenartottudvar romjain. A kertbenvirá-gok'nyéve elepítettyÍi-möcsfákfogadnak, e mindentbelepettgyilkosszap.- A katasztfa özeledrőlfeleségemrtetett,ppenent
Nincsenrraszó. hogymekkoratt a kár.Mennyianzbeni.fejezhetőésaz anyagi-akbanmegnem hatá.rozhatóVeszteg.
volta városközpontban, ott tud-ta megaz elsőhireket.sak annyiidőm maradt, hory beszaladjakaházba,men már hal|ottam isnagyrobajjal zeledni aziszap-laüt. Ahogyan kinéztemazablakon, láttam, hogy mindentelsodort.ott is nagy károkat csi-nált,ahol már nem is szátot-tunkvolnará. A keftembenle volt rakva másfél kocsiravalótüzifa. Minüa csakgyufaszálaklettekvolna, az e$észet Mtte azáradat. Ugyanezletta sorsa aszomszédom köbálákbólépítettszalmakazlának. Van bála,ame-lyiket több száz terreüttelazár. Sajnos ez tötént a nyáron ide-telepített 16 méhcsaládommal s(2.p:ez a kert ge,tt uoltakelhelye ue a méhcalódok). Egész nyárongondoztam,etetgettemőket, szépen ejlődtek' a napok-ban szerettem volna hazatelepitenia huszonötözscsaládból ál-zsállományomat is, mond-ván, a szomszédoszántókon ve-tettek bővenrepcét, ry nem leszgonda tavaszifelfejlesztéssel.Perszema ez márcsak álom ma-rad. A repceésa városbantaláI-hatógyiimöcsfáksze stel-jesennkement.- Felvetódötannak a kérdése,hogy vajonérdemes-e tt marad-ni, vagykötözzünkel innenmáshová.A lányai Pápamellettlaknak, a fiaBudrsön, kettenmaradtaka felesével bben aházban.- Mindegy,akárhogyanis van, errőla környékről mennikell - mondja- mert nembiz-tonságos tt maradni..Lecuppogunka kert be.Vigyáznikell, mert nagyoncsú-szik apiroslatyak. Ery kaptárt lá.tunk a tizenhatbó|(Iósdmlap-Íotó).Ezt iscsak azért,mert meg-fogta a kes.A kertla Somló irá-nyábaelzvesiralmas p á.rul elénk.Az áradat letaroltaakukoricát, valószínűlega frissenteletett csemetéss áldozatulesettaz iszaplavinának.Nincsenarra szó, hogy mekkoraitt a kár.Mennyianzbenkifejezhetóésaz anyagiakbanmeg nem ha-
tározható veszteség.lnénkSomló irányába' ameÍTe szemellát, minden vööslikagyilkosiszaptóI. özben kapjuka híre-ket:a Marcal egész osszábanhalott,de ugyanez a helyzetakönyéketbehálózó kisebbpa-takokkal is...Csak az itteniektudják' mekkoraveszteg z.Szinte elpzelhetetlen,ogy avalaha kristálytisztapatakokbólkipusztultakamárnák,a csukákés fejesdomolykók...Antal meglett rfintöny-nyeivelküszködve mesél' allga-tom ésnekem selszorul a tor-kom.Úgygondolom,mi ötént,azt nem ehetépsszel ibírni...Az iszapkatas tr ófaáIdozataíszámára a következőönkor-mányzatibankszámlaszámokravá{áka seadományokat:Kolontár:I I748090r 5427298-06540009 Devecser:r1748090 15 27085-1 070004Somlóvásárhely11748038-15427009th PéterOMME szaktanócsailóVeszprémmegye

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Erika liked this
janineutron liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->