Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Salamah Bin Al-Akwa' radhiallahu 'anhu

Salamah Bin Al-Akwa' radhiallahu 'anhu

Ratings: (0)|Views: 59 |Likes:
Published by Ahmad Lukman

More info:

Published by: Ahmad Lukman on Aug 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Salamah Bin Al-Akwa' radhiallahu 'anhu
PAHLAWAN PASUKAN JALAN KAKI Puteranya Iyas ingin menyimpulkan keutamaan bapaknya dalam suatukalimat singkat, katanya:"Bapakku tak pernah berdusta... !" Memang, untuk mendapatkan kedudukantinggi di antara orang-orang shaleh dan budiman, cukuplah bagi seseorangdengan memiliki sifat-sifat ini! Dan Salamah bin al-Akwa' telah memilikinya,suatu hal yang mmang wajar baginya ... !Salamah salah seorang pemanah bangsa Arab yang terkemuka, jugaterbilang tokoh yang berani, dermawan dan gemar berbuat kebajikan. Danketika ia menyerahkan dirinya menganut Agama Islam, diserahkannya secarabenar dan sepenuh hati, hingga ditempalah o)eh Agama itu sesuai dengancoraknya yang agung.Salamah bin al-Akwa' termasuk pula tokoh-tokoh Bai'atur Ridwan .Ketika pada tahun 6 H. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama parashahabat berangkat dari Madinah dengan maksud hendak berziarah keKa'bah, tetapi dihalangi oleh orang-orang Quraisy, maka Rasulullah mengutusUtsman bin Affan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa tujuankunjungannya hanyalah untuk berziarah dan sekali-kali bukan untukberperang…..Sementara menunggu kembalinya Utsman, tersiar berita bahwa ia telahdibunuh oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah lalu duduk di bawah naungansebatang pohon menerima bai'at sehidup semati dari shahabatnya seorangdemi seorang.Berceritalah Salamah:"Aku mengangkat bai'at kepada Rasulullah di bawah pohon, denganpernyataan menyerahkan jiwa ragaku untuk Islam, lain aku mundur daritempat itu. Tatkala mereka tidak berapa banyak lagi, Rasulullah bertanya:"Hai Salamah, kenapa kamu tidak ikut bai'at ... ?''"Aku telah bai'at, wahai Rasulullah!" ujarku."Ulanglah kembali!'" titah Nabi. Maka kuucapkanlah bai'at itu kembali".Dan Salaman teiah memenuhi isi bai'at itu sebaik-baiknya. Bahkan sebelumdiikrarkannya, yakni semenjak ia mengucapkan "Asyhadu alla ilaha illallah,wa-asyhadu anna Muhammadar RasululIah", maksud bai'at itu telahdilaksanakan!Kata Salamah: "Aku berperang bersama Rasulullah sebanyak tujuh kali, danbersama Zaid bin Haritsah sebanyak sembilan kali".Salamah terkenal sebagai tokoh paling mahir dalam peperangan jalankaki,dan dalam memanah serta melemparkan tombak dan lembing. Siasatyang dijaiankannya serupa dengan perang gerilya, yang buta jumpai
 
sekarang ini. Jika musuh datang menyerang, ia menarik pasukannya mundurkebelakang. Tetapi bila mereka kembali atau berhenti untuk beristirahat,maka diserangnya mereka tanpa ampun….!Dengan siasat seperti ini ia mampu seorang diri menghalau tentara yangmenyerang luar kota Madinah di bawah pimpinan Uyainah bin Hishan aI-Fizari dalam suatu peperangan yang disebut perang Dzi Qarad. Ia pergimembuntuti mereka seorang diri, lain memerangi dan menghalau merekadari Madinah, hingga akhirnya datanglah Nabi membawa balabantuan yangterdiri dari shahabat-shahabatnya.Pada hari itulah Rasulullah menyatakan kepada para shahabatnya: -- '"rokohpasukan jalan kaki kita yang terbaik ialah Salamah bin al-Akwa'... !"Tidak pernah Salamah berhati kesal dan merasa kecewa kecuali ketika tewassaudaranya yang bernama 'Amir bin al-Akwa' di perang Khaibar ....Ketika itu 'Amir mengucapkan pantun dengan suara keras di hadapan tentaraIslam, katanya: -"Kalau tidak karena-Mu tidaklah kami 'kan dapat hidayat Tidak akan shalatdan tidak pula akan berzakatMaka turunkanlah ketetapan ke dalam hati kamiDan dalam berperang nanti, teguhkanlah kaki-kaki kami".Dalam peperangan itu 'Amir memukulkan pedangnya kepada salah seorangmusyrik. Tetapi rupanya pedang yang digenggam-nya hulunya itu melanturdan terbalik hingga menghujam pada ubun-ubunnya yang menyebabkankematiannya.Beberapa orang Islam berkata: -- "Kasihan 'Arnir ... ! Ia terhalangmendapatkan mati syahid!"Maka pada waktu itu, -- yah, hanya sekali itulah, tidak lebih -- Salamahmerasa amat kecewa sekali. Ia menyangka sebagai sangkaan shahabat-shahabatnya bahwa saudaranya 'Amir itu tidak mendapatkan pahala berjihaddan sebutan mati syahid, disebabkan ia telah bunuh diri tanpa sengaja.Tetapi Rasul yang pengasih itu, segera mendudukkan perkara pada tempatyang sebenarnya, yakni ketika Salamah datang kepadanya bertanya: --"Wahai Rasulullah, betulkah pahala 'Amir itu gugur ... ?"Maka jawab Rasulullah saw.: -"Ia gugur bagai pejuangBahkan mendapat dua macam pahalaDan sekarang ia sedang berenangDi sungai-sungai surga ... !"Kedermawanan Salamah telah cukup terkenal, tetapi ada hal yang luar biasa.Hingga ia akan mengabulkan permintaan orang termasuk jiwanya apabilapermintaan itu atas nama Allah ...!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->