Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
85Activity
P. 1
Contract Assignment on Elements of Contracts

Contract Assignment on Elements of Contracts

Ratings: (0)|Views: 10,213|Likes:
Published by Adilah Hamzah

More info:

Published by: Adilah Hamzah on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2014

 
 
 
  
Mhgvlz{ om W{hykhd hcj Lh~
Ihgdfloy Docovy om W{hykhd hcj Lh~ 
Lh~ om Goczyhgz $LIH 90:7+
Xvfwzkoc 9 " Flfbfczw om Goczyhgzw 
Chbf
Hjklhd ikczk Dhbqhd $80408:>+ZLI 8 
Lfgzvyfy‛
w chbf
Fcgke Bvwzhmh ‘Hmkmk ikc Hi# Dhlkb
 
 
 
KCZYOJVGZKOC
 ^f fczfy kczo goczyhgzw f}fy{ jh{# Zdfwf goczyhgzw hyf bhjf oyhll{ f#n# iohyjkcn h ivw,iv{kcn gommff hz h wdop, iv{kcn h yflohj pdocf ghyj# Do~f}fy wobfzkbfw ~ykzzfc goczyhgzw hyfyfxvkyfj, wvgd hw ~dfc iv{kcn h dovwf oy h ghy# H goczyhgz bfhcw zdhz zdfyf kw hc hnyffbfcz ifz~ffcz~o phyzkfw ~dkgd kw fcmoygfhilf i{ lh~#  Ommfy hcj hggfpzhcgf hchl{wkw kw h zyhjkzkochl hppyohgd kcgoczyhgz lh~ vwfj zo jfzfybkcf ~dfzdfy hc hnyffbfcz ftkwzw ifz~ffc z~o phyzkfw# Zdf ozdfyw hyfgocwkjfyhzkoc hcj kczfczkoc zo gyfhzf lfnhl yflhzkocwdkp ifz~ffc zdf phyzkfw kc moybkcn h goczyhgz# ZdfLh~ om Goczyhgz kc Bhlh{wkh kw no}fycfj i{ zdf Goczyhgzw Hgz 8;60#
 
Wfgzkoc 9$d+
8
wzhzfw zdhz hchnyffbfcz fcmoygfhilf i{ lh~ kw h goczyhgz# 
FLFBFCZW OM H ]HLKJ GOCZYHGZ 8#
 
OMMFY 
Zdf mkywz flfbfcz zo gocwzkzvzf h }hlkj goczyhgz kw ommfy oy pyopowhl#
 
Hc ommfy kw hc ftpyfwwkoc om ~kllkcncfww zo goczyhgz oc gfyzhkc zfybw, bhjf ~kzd zdf kczfczkoc zdhz kz wdhll ifgobf ikcjkcn hw woochw kz kw hggfpzfj i{ zdf pfywoc zo ~dob kz kw hjjyfwwfj i{ }kyzvf om Wfgzkoc 9
 
$h+
9
hcj wfgzkoc 9 $i+
7
om Goczyhgzw Hgz 8;60# Hc hnyffbfcz bvwz dhppfc ifz~ffc z~o oy boyf phyzkfw ~dfc zdfyf kwftpyfwwkoc om ~kllkcncfww zo fczfy kczo h goczyhgz hcj ~dfc kz bhjf ~kzd h lfnhl kczfczkoc zdhz kz wdhllif ikcjkcn# Myob zdhz, zdf goczyhgz ~kll lfnhll{ fcmoygfhilf i{ lh~# Wfgzkoc 9$g+
:
om wzhzfw zdhz hpfywoc bhekcn zdf ommfy / pyopowhl kw zdf )ommfyoy) ~dklf zdf pfywoc hggfpzkcn zdf ommfy/pyopowhl kw
zdf “ommfyff‒# Hw hc fthbplf, H ommfyw dkw Mfyyhyk zo I moy 
zdf pykgf om YB960000#  I hggfpzw zdfommfy i{ iv{kcn zdf ghy# H kw zdf ommfyoy hcj I kw zdf ommfyff# Kc
 
wfgzkoc ; om Goczyhgzw Hgz 8;60, zdfyfhyf z~o ~h{w zdhz ommfy ghc if bhjf fkzdfy oyhll{, kc ~ykzkcn, i{ gocjvgz oy i{ h gobikchzkoc om zdfwfbfzdojw#
6
 
 
Zdfyf hyf z~o z{pfw om ommfy wdovlj if dkndlkndzfj zdhz kw, mkywz,
vcklhzfyhl 
#
Kc h vcklhzfyhl
 
8
Goczyhgzw Hgz 8;60, w 9 $d+
9
Goczyhgzw Hgz 8;60, w 9 $h+
7
Goczyhgzw Hgz 8;60, w 9 $i+
:
Goczyhgzw Hgz 8;60, w 9 $g+
6
W{fj Hdbhj Hlwhnomm,
Pykcgkplfw om zdf Lh~ om Goczyhgz kc Bhlh{wkh
, 9007, Lftkw Cftkw, Wkcnhpoyf# p 90#
 
 
goczyhgz, ocl{ ocf phyz{ zo zdf goczyhgz bhefw h pyobkwf hcj zdf ommfyff hggfpzw zdf ommfy i{pfymoybkcn h gfyzhkc hgz# Zdf ommfy ghc if bhjf zo ocf phyz{ oy zo zdf ~oylj hz lhynf zdyovnd hchj}fyzkwfbfcz# Zdf ommfy kw hggfpzfj ocgf zdf hgz kw pfymoybfj# Ocl{ ocf pfywoc bhefw zdf pyobkwf#Zdfyf kw co oilknhzkoc moy zdf ozdfy phyz{ zo bhef hc{ pyobkwf# Moy kcwzhcgf, H pyobkwfw zo ph{ hyf~hyj zo I km I mkcjw H.w jon# Kc zdkw wkzvhzkoc zdfyf ghc if ocl{ I ghc pfymoyb zdf hgz hcj ocgf zdhzhgz kw pfymoybfj H kw oilknfj zo ph{ zdf yf~hyj# Zdf mkcjkcn om zdf jon kw h gocjkzkoc pyfgfjfcz zo zdfyf~hyj ~dkgd bfhcw {ov nfz zdf bocf{ hmzfy zdf jon kw movcj# Vcklhzfyhl ommfy kw wdo~c kc zdf ghwfom Ghylkll } Ghyiolkg Wboef Ihll Gobphc{
8
#
 
Zdf Ghyiolkg Wboef Ihll Gobphc{ bhjf h pyojvgzghllfj h wboef ihll zdhz kz glhkbfj govlj pyozfgz zdf vwfy myob nfzzkcn kcmlvfcqh $mlv+#  Zdf Gobphc{pvilkwdfj hj}fyzkwfbfczw glhkbkcn zdhz kz ~ovlj ph{ §800 zo hc{ocf ~do wzkll noz wkge ~kzd kcmlvfcqhhmzfy vwkcn kzw pyojvgz#Zdf gobphc{ f}fc jfpowkzfj §8000 ~kzd zdf Ihce, zo wdo~ zdfky nfcvkcfkczfczkoc kc zdf bhzzfy# Byw# Ghylkll iovndz ocf om zdf ihllw hcj vwfj kz kc zdf bhccfy wpfgkmkfj, {fzwzkll bhchnfj zo nfz   kcmlvfcqh# ^dfc wdf hwefj moy zdf yf~hyj zdf Ghyiolkg Gobphc{ glhkbfj zdhzzdfyf ~hw co fcmoygfhilf goczyhgz ifz~ffc kz hcj zdf vwfy om zdf wboef ihll oc zdf nyovcjw zdhz zdfyf~hw co hggfpzhcgf om zdf ommfy, ifghvwf Byw Ghylkll dhj cf}fy cozkmkfj zdf Gobphc{ zdhz wdfhggfpzfj kzw ommfy, coy mvyckwdfj hc{ gocwkjfyhzkoc# Zdf kwwvf hyowf, kw zdfyf h }hlkj hcj ikcjkcngoczyhgz ifz~ffc Byw Ghylkl hcj zdf gobphc{? Zdf govyz dflj zdhz kc vcklhzfyhl ommfyw, zdfhj}fyzkwfbfcz kw hc ommfy ~d
kgd ~hw hggfpzfj i{ Byw Ghylkll#Zdf govyzw hlwo looefj hz zdf phyz{‟w
kczfczkoc, k#f# zdf mhgz zdhz 8000 povcjw ~fyf jfpowkzfj kc zdf Ihce wdo~fj h nfcvkcf kczfczkoc zogyfhzf h lfnhl yflhzkocwdkp# Zdfyf ~hw gocwkjfyhzkoc mvyckwdfj i{ Byw ghylkll ~dfc wdf pvygdhwfj zdfwboef ihllw# Dfcgf zdfyf ~hw h ikcjkcn goczyhgz# Zdf wfgocj z{pf om ommfy kw
iklhzfyhl#
H iklhzfyhlgoczyhgz kw hc hnyffbfcz kc ~dkgd iozd phyzkfw bhef h pyobkwf oy pyobkwfw zo zdf ozdfy phyz{# Moyfthbplf H ommfyw zo wfll dkw dovwf zo I moy YB960000# I hggfpzw zdf ommfy i{ pyobkwkcn zo ph{ H#Bhc{ pfoplf govlj coz jkmmfyfczkhzf ifz~ffc ommfy hcj hc kc}kzhzkoc zo zyfhz# ^dhz kw hckc}kzhzkoc zo zyfhz? Kc}kzhzkoc zo zyfhz kw coz hc ommfy# Kz kw ~kllkcncfww zo cfnozkhzf h goczyhgz# Km zdfcfnozkhzkocw hyf wvggfwwmvl zdfc kz ifgobfw hc ommfy dfcgf hc hnyffbfcz fcmoygfhilf i{ lh~# Zdfyfhyf bhc{ ~h{w gobf kczo zdf wkzvhzkoc om kc}kzhzkoc zo zyfhz, mkywz,
glvi bfbifywdkp
#
Kc zdf ghwf om Hijvl Yhwdkj Hijvl Bhakj } Kwlhcj Nolm Pyopfyzkfw Wjc# Idj
9
, zdf govyz dflj zdhz h pfywoc bhekcnhc hpplkghzkoc zo ifgobf h bfbify om h wogkhl glvi ~hw coz bhekcn hc ommfy# Zdf glvi bhjf zdf ommfy
 
8
U84;7R 8 XI 96=
9
U8;4;R 7 BLA 7>=

Activity (85)

You've already reviewed this. Edit your review.
Donna Ng liked this
Loh Pei Hoon liked this
Zulaikha Ariani liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Pak Jim Musa liked this
Lay Ying Tan liked this
Jacky Kong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->