Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
File 0001

File 0001

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by Martin Kho

More info:

Published by: Martin Kho on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2011

pdf

text

original

 
\.r'r$:kS$irnnlraIernrH) leks NIEET\1A\AGtRt:05,^\12010Pr€sidentClub S$immingChrmpionshipKapitSlviDmingPool.l3-l{ NovembcrResults-DAY ONENIOR\lNCSESSIONI I l1l0l0 PageI
lvent Itsovsl5-l?100L( VeterBackstrokc
I t-au..lcishi: l-au.Tail{(rng.i 1ic. Heng\r'",r15Sibu\marrurSAI:'ent2(;irlsI5-17lfi) L(' Merertta{ksrrokrAgelqm
AgcTeaml-il\lrriAmaleurS.\l6SibuAmareurS,\
Hii. Sie$Sic\\nnic-Chieng(huiFcHapp)1;ia.Cin i inI).l(j\\neth,\|l)abellt]-\\'onq5Kapit,\.ral.urSA59€dL|I!_E!!!I!TrlEl5SlbulmarcurSAl-iKolaSdnramhannraleurSr\1-<KnpitAm.rreurS,\
lrLl.l-rl:l 1.00l:l).00
SeedTirne
l:16.00lrl{).00I::6.0ll::1.8lseedTime1;05.511:07501:06.00
\r
\TI i18.99l:11.00l:21.00l:19.00li:1.00ScedTirr€I:ll.0i)l :11.81li2-s.011:08.00i:11.9SI :15.00lrl8.00I:ll.:9l::0.00I :llt.8|l:11.06NT1:3000l::7.8:\TI :11.0|NI1:i1.00I:10.16l:ll.0ll:-lI9lLrLallll!1r1:106ll:11.20l:28.69l:l1.60
Final5Tine
Erent3llovs 1.3-11100LC \leterlJxckslrol{rI Alex. TionrSieHungI.lasorrJir,ns-Kula\I l.lng.EcYehI AdarshPhilip..-s MaLriceYcLr\\ci..6 Tions.lluo Jratt7l-au.SinC;ei8 \g. ZongZhc9\\rilson.SiaIjiSirr{l0 Kho.Lik lra\imr\gc rermPoincl.lSibur\mateurS^I.l\iiri{marcurSA1.iSil)uAmareurSA1'iKapir{mareurSAl -lKaprL\nrateurSAl3SibuAmateurSAllSibuAmareufS,\L.lSibu^niar.urSA1lSibuArnalcurSA1.1KapirAmareLrrSA
:05.56:07.lll:09.011:10.10:11.6i:l6.82:11.38:lr).18:: Ll5:l.l.0I
Ev€nl{Girls ll-l:1 I00L( }teter Back\trokeNameAqe IeamI Nita.WongZhi Yi2 EleanorAsau..:l FseclKimiko,\n\ic.l,jSibuArnareLrrS,\llKapitAnrateurSAl:1KapirAmaieurSA
Er4b I!!!LI:ll.8l1::5.821i26.76
frent5 BoIs I l-12100LC NleterllnckstrokeN.rmeAgeIcan'seedI im(Frnrh lrnrrI'o.1\'clson Sim.\VccShengI Ngu.Jung\\'ci: \'u. \lingShenl HaritPhilip..5 Kc\in. La\\ Lik\\'en6 AnsnnCio.CuangPin!I l-cxllurricareI)a\id..lt Ngu.JiungJing9 Ha|QShia\'.iir\enIlongl0Thornas.1ongTllolts KeeIL  nslc.".Aj ngl: I ing.Sic Ilengli EdselI)ai,\nric.l1IIii,Pu(|ngHungl5 FtsuBil An)ie..1:KolaSamafahanAmareufSAllSibLr'\nratcrrSAl:NlrrlAinatrurSAl:KapirAnrateurS,\l:Sjb!.\narcarSAI IKor,rSanrrrahan,\nrateLrrS,^1lKrpitAmal.urSAI ISihuAnrateLrrSAIIKaprl\naLeurSA1:SibuAnrareLfSA1lVir AnreLrrSAllKapilAmareLrfS,\llKepir,\marcufSA1IKotaSanaraharAnrateurSAI IKatritAnrateurS,\
l:09.19l:11.8:I r I5.0-1l:16.9.1I:18.i7l:ll.lll12l.l-1I:l1.25l:15.16li:6.90lil8.89l:10.971:ll.5ll:.10.66
 
S.fas"kSwim ingTeanr
H)I eksXIEETMA\AGIR 7:05A\1 lll.120l0 Pagel2{)10PresidentClub SrIimmingChampionshipKapit SlvimmirgPool,l3-l{ NoyemberResults-D,\\' ONE IUOILNINGSf SSION
1!! I!!LSccdTime
Lrent6(;irls1l-12100LC NletcrBacksrroKeI Angela.Chicn( Chui FeiI Lconq.\\ranYilr.qI Lim. PuiLin,lAn eal_im.Qrg5Cind]. SuiYea Zhcr)6 LlsieAsau..7 Lim.YeeQil:KoIaSamarahanAnrateurSAl:NliriAmareurSr\I ISibLr.\marcurSAI IK(,1.rSamarahanAmateurSr\II\ib!  nrateurSAllKapirAmareurSAl2KolaSamarahan^m.rrcurSA
l r!!!!lr!tr!oit!!l:11.63I;l1.8-11:12..1I1:ll.l51:18.51l:12.:16l:12.0:l:17.00L:ll.:i01:21.00l:15.00l:16.0{)l::6.00\IT[\ent 7 Bovsl0 & frnd€r100LC lleterBacl$trok€
\amcAsc Team
SeedTineFinalsTime
PointsElent 8(;irlsl0& tlndcr l{10LCllcter BackrrokeTLau.JasperI Patrick.Lau l']enpHii ,\listerLcc.ChangI inJNcc.(iui Ping5 KilianLlngShihuang..6 KukocIJngShimao.i Chin.SiawYuIt Chin.YairnSha\9llii. PuongHou1{)Pompe\Lim.leI I Alifi Danial.Bin ljalri1l AdrianChua.\\rciKiarll 1.im.I IongYang1.1Hii. Puonq\\'eil Tiong.\\rLrit ingI(l!\endolcnFena.,\k Donal(ildn.Zhrn \rrittr..1Chiong.ChunSin5 T\ler MichelleLee.\'crkIier6Chin.ChiaN{on7 I eresaYung.ChUnKiingI0Miri AmareLrrSil0SibuAnrareurSAl0\4if ,\nraLcu.SAISibuAnraleurS,^9SibulmateurSAl(lSrbuAmalcurSAI0l\tiriAmateurSA10:iibLrAnrar.urSA9Kor,rSanurahan.\niareurS]\8KotaSamarahanAmareurSAlJ\lrrAmareu.SA-rK('(eSamarahanAnraleurS,\ljKoIaSanrdfaharAmalcurSA6KotaSamarahanAnrateurSA
1:I 1.841::i.qilil9.66l:l1.09l:3L69lil2.95l:11.171::16.7-s1:ll.(17l:i8.00l:18.8.:ll:15.7il:51.811:51.i5lr!l! I!r!Lli:1.61| :l).-sII :l7.051:i7.llilr.1l.:91:.li.:81:.18.6:1:16.881:2155l::8.00l:16.00l:l1.lill:i5.6'll:i5.00l:l.l.5il:.10.00l:-1000l:i5.:ll:18.00l:5:.00NI
SccdTime
N!!reA_csTlqqll0SibLr,\nraLcufSAl0NlrfrAmalcurSAl0KoraSamarahan]\mrtcurSAl0Sjb'.AmateurSAl0SibuAnarcurSA9\liriAnralcurSA9\4irlAmareLrrS]\
l:39.-l-ilil6.00l:50.00l:,1,i.001:11.00l:50.:3: r: tl.9-1
]illJ
37.0r:)I u.99_:9.00
ll.l.1I i.50:7.7819.601-1.5139.58.l/).I11).60
l-\ent 9 Bovs l5-1?50 LC NleterBreastsrroKe
{pe Tellrls*d TimcFinal\ limcP!i!!l
I Lau.Jesshi:H\\ong.Yunn(lhiat3 i-au.TaiI long'1t ook.Mun.lur5 Tie.Ilcn!!\\enE\enl l0Girls15-1750LC
15N{iriAmareurSAl-iMlri,^m.llcurSAl6SihuAmar.urSAl7\lrri AnratcurSAl5SibLr.\rnarcufSAMctcr Breaststrokr
Aqq TeanlierdIimc Frndl\Tirnc
PointsI:
Hii.Sic$Sie$Happ)Sia.CirrCinG\\ynclhAF':rbella.\\ong
l5SrbuAmarcurSAl5KafllAmateurSA15Kapirr\marcurSA
40.0011.22
li.5 l
 
Sdrr\rl(SriimrnincT.am
Iltcnt ll BoYs13-1150
NclrcElcanofAsau..
AgcTeam
1lKapirAnraleLrrS,^llSibuAmatcurSAl'1KaprtArnatcurSA
Sccd Time
3.t.00.lL00:l8.3J1r.5737.001t.0017.0010.00.{-1:11.1.5111.0011.t:
j.1.61
l -s.00
l.l.9l
13.0039.00l9.t:
,l0.ll
10.0010.1I.1000I1.0610.0010.2911.00-1?.tl.111l..12.00.18.00
\t
\I
SccdTimeFrnalsTimc
H] leks\IEETNIANAaif.R70t]\N{ t1 l1tot0lrageI2010Pr€sidentClub Sl}imlningChampionshipKaIitS$imnrrngPool,13-11\oremberRcsults-DAY ONU MOR\INGSESSIONLC l'[eterBr€nststroke
I Kho.Lik l:a2 Ling.FeYchI Alex.l io.gSieHungI I iong.H.uoFatt1 Ng.Zon-{rlhe6 AdarshPhilip..I\\rilson-Sir 1ngSinSli Lau.Sir Cei9 Kong.ChackSenlrErentl2Girls13-l,t5{}LC
l 1KaprlInatcurSA1.1SibuAmareurSAl:lSibLr,\malcurSA1lSibuAnrareLrrSI1.1S;bu,\nraLc!fSA13KapirAmareLrrS,^l-lSibuAmaLeurSAljSibu^mrLcurSAl 1NiriAnrarcurSAMeter Breaststroke
.li.21I5.:li16.10t6.66i6.66l6.80I1.1539.6111.15
lC! TeitlaSeedIimcFinah TimcPointli
I:Nita.\\'onqZhi YiLseelKinikoAn\ie.
11.i.llr.li
l]ent lJ Bors1l-i2 5{}l.CN{ctcrBreaststroko
Namc\sc Tex!15$!LTim!Fin.ls f iae
I Tang-(hongIIeDg: Talr.ChoonI locI Yu. \'lirrgShenI Ha\rt Philip..5 \\'elsonSim.\\'cc Sheng6 Ke\ in.La$ Lik wen6 NlohdFarihi. .8 Ngu.Jiurg.lingli Ngu.JLng \\ ei10 AdenYil.YangJun1lSladi.Bintladil: HarnShiau.Chlen IIorrgl3 Ansley.Ajangl 1 ,\rrsonCo.(iuangPilrg15EdsclPaiAnyle.l6 I-e\ilurricr|:jDa\i.t..I7 I homa\.TongI uolr! Keel8 hlsuBit,\n)ie..l9 Chen.Yii Yawl0 IIii. PuongHung1:\4iriAnr:rtcu.SAllKoraSamafahanAnrateurSr\l:NlrriAmateufSAl:Kapu'\m.ucurSAl:KotaSimarahlnAmareurSr\l:SibLrAnrareurS,\l:vlifi,\rnaLcufSAI ISibuAnrnieLrrS,\I ISibu.\mrtcurSAllK.taSamarahanAmateurSAI I\'tiri AmareLrfSALIKatit,\ rar.urSA1l\lniAmaieLrrSAI IKoraSamafahanImarcurSAllKapitAnraieurS,\llKaprAm.ucurSAl:SibuAmareLrSALIKapitAmarcurSA1l\1ni AmaieLrrSA1IKolaSamafahan^mateurSA
I Cindl.SuiYer ZhenIAn.ncla.ChiengClhuiI eiI 1an.Huc).1Leong.WanYing5 l)eborahLee.LeeAnn6 l-lsieAsau..7 I.im.YccQi8AntheaLim.Qng9Lrm.PuiLini1.00ll.:2l5 l'136.l6.t6.i8i8.lli8.21:l8.i638.36-'t8.1938.65i9.6ti-10.i71t.17.11.6611.791.t.72i0..16l:00.5'1I:21.11
FinalsTimq
39.1r
10.07I t.66.l:l.l.l1.1.1611.:-r,11.t516.1916.1:Event1,1Girls I l- 1250 LC NI€t€rBreasrstroke
Aqe IeanlI ISibuAmaleurSA1lKotaSamarahan{nraleLrrS,^I IKota Samx.ahanAmatcurSAl:NllriImatcurSAiIKtIa SanrarahanAmalcurSAl:KapjlAnratcurSA1lKota SrmarahanAnaLcufSAI IKota Sanrafah.rnAnrdleurS,\llSrb!Anr:rtcurSA
,lLl0
10.i011.00'15.lI11.00.r5.00\T15.001',r.00

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->