Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Devizaalapú kölcsönszerződések

Devizaalapú kölcsönszerződések

Ratings: (0)|Views: 1,843 |Likes:
Published by Dr. Lehmann György
Tudva azt, hogy hazánkban többszázezer ember otthona van közvetlen

veszélyben devizában nyilvántartott jelzálog-típusú kölcsönszerződéseknek hitelezői felmondása folytán,

tudva azt, hogy a többszázezer magyar ember otthonát veszélyeztető állapotot

kizárólag a szerződést diktáló hitelezői bankoknak tisztességtelen, erkölcstelen és törvénysértő, adósok teljesítését ellehetetlenítő szerződési nyilatkozatainak kölcsönszerződésbe foglalása idézte elő,

tudva azt, hogy az ország egyik hatalmi ága,
Tudva azt, hogy hazánkban többszázezer ember otthona van közvetlen

veszélyben devizában nyilvántartott jelzálog-típusú kölcsönszerződéseknek hitelezői felmondása folytán,

tudva azt, hogy a többszázezer magyar ember otthonát veszélyeztető állapotot

kizárólag a szerződést diktáló hitelezői bankoknak tisztességtelen, erkölcstelen és törvénysértő, adósok teljesítését ellehetetlenítő szerződési nyilatkozatainak kölcsönszerződésbe foglalása idézte elő,

tudva azt, hogy az ország egyik hatalmi ága,

More info:

Published by: Dr. Lehmann György on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

 
Tudva azt,
hogy hankban bbszázezer ember otthona van zvetlenveszélyben devizában nyilvántartott jelzálog-típusú kölcsönszerz
ő
déseknek hitelez
ő
ifelmondása folytán,
tudva azt
, hogy a többszázezer magyar ember otthonát veszélyeztet
ő
állapototkizárólag a szerz
ő
dést diktáló hitelez
ő
i bankoknak tisztességtelen, erkölcstelen éstörvénysért
ő
, adósok teljesítését ellehetetlenít
ő
szerz
ő
si nyilatkozatainakkölcsönszerz
ő
désbe foglalása idézte el
ő
,
tudva azt
, hogy az ország egyik hatalmi ága, a törvényhozói és végrehajtó hatalmiág nem képes a veszélyhelyzetet rendezni, a többszázezer embernek lakhatáshozvaló alkotmányos jogát biztosítani,
az orsg sik hatalmi ágához a róságokhoz fordultam abbi keresetlevelemmel azzal a szándékkal, hogy, az alkotmányos rend, illetve atörvényesség helyreálljon
.
Célom az
 
, hogy az alábbiakban megfogalmazott, és a bírósági tárgyalásig
 
még kiegészítend
ő
relmeim alapn olyan tartalsági harozatszülethessen, mely irányt mutathat valamennyi tisztességtelen, erkölcstelen éstörvénysért
ő
szerz
ő
dési nyilatkozatokat tartalmazó, hitelez
ő
i bank által diktáltszerz
ő
dés módosításához a további peres vagy egyéb eljárásokban. 
Elvárom
a törvényhozói és végrehajtó hatalomtól azt, hogy az alkotmányos jogokatsért
ő
törvénytelenségeket kiküszöbölni szándékozó bírósági eljárásokban soron kívülirendeletalkotással teljes tárgyi költségmentességet biztosítson.
Elvárom
a i hatalomtól azt, hogy az alkotmányos jogokat rt
ő
állapotrendbetételére irányuló bírósági eljárásokban soronkívüliséget biztosítson.
Elvárom
az Ügyvédi Kamaráktól azt, hogy olyan pártfogó ügyvédeknek adjanaklehet
ő
séget az alkotmányos jogokat sért
ő
állapot megszüntetését célperes ésegyéb eljárásokban, akik sem sikerdíjat, sem bármiféle egyéb juttatást senkit
ő
l nemfogadnak el a pártfogói díjon kívül.
Elvárom
a Közjegyz
ő
i Kamarától azt, hogy a közjegyz
ő
k által készített, hitelez
ő
ibank által diktált szerz
ő
dések érvénytelenségének megállapítása esetén kötelezze azérintett közjegyz
ő
ket a szerz
ő
déssel kapcsolatosan adósoktól átvett di jak felénekvisszafizetésére.-----------------------------------Léhmann György
Dr. Léhmann György 8600 Siófok Szűcs u. l.
/tel: 84-313-176 és 20-4939851/
ügyvéd irata
=====================================================================
Tisztelt Fővárosi Bíróság!
Az önhibájukon vül,
kizárólag a hitelezők tisztességtelen és erkölcstelen magatartásáravisszavezethető okokból tönkrementek lakhatását célzó devizahitelt felvevő adós magyar állampolgárok 
 
érdekében az alábbiakat adom elő:Hazánk tisztességes lakosságáért, nemzetünk fennmaradásáért aggódó híradások 
 „Devizahitelesek kétségbeejtő helyzetben” 
és hasonló címmel folyamatosan vészharangokat kongatnak többszázezer magyar család kétségbeejés egyre reménytelenebb helyzetét jelezve úgy, hogy ennek a rendkívül súlyos problémának jogrendszerünkbe illeszkedő méltányos és általános megoldására eddig még csak elképzelések sem születtek.A magyar törvényhozás pedig észlelve ezt a drámai, vagy inkább tragikus állapotot, néhány jogszabálylétrehozásával igyekszik tőle telhetően jogszabály módosítással a jövőre nézve némileg változtatni ezen ahelyzeten, de ezek a változtatások részben nem eredményezhetik jövőben sem a banki hitelezői magatartásalapvető megváltozását, részben a korábbi hitelszerződések károsultjainak helyzetén nem változtat semmit.Ennek a törvényhozásnak eredményeként hozták meg „
az egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő változtatásáról 
” szóló
2008. évi CXV. tv
-t, melynek tartalmát részben a Ptk-nak az alábbi törvényszövegeinél kivastagított és aláhúzott szövegrészeként olvashatjuk:
1959. évi IV. törvénya Polgári Törvénykönyvről 
201. § 
(1) A szerződéssel kikötött szolgáltatásért - ha a szerződésből vagy a körülményekből kifejezetten más nemkövetkezik - ellenszolgáltatás jár.(2) Ha a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között anélkül, hogy az egyik felet az ajándékozás szándéka vezetné, a szerződés megkötésének időpontjában feltűnően nagy az értékkülönbség, a sérelmet szenvefél a szerződésmegtámadhatja.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak irányadók abban az esetben is, ha a hitelnyújtó szerződésbenmeghatározott szolgáltatása és a teljes hiteldíj között - a szerződéskötés egyéb körülményeit is figyelembe véve - feltűnően nagy az értékkülönbség.
685. § 
 E törvény alkalmazásában
 f) teljes hiteldíj: a kölcsönért fizetendő ellenérték, amely tartalmazza a kamatokat, folyósítás jutalékokat és minden egb - a lcn felhasználásával kapcsolatosan teljesíten-ellenszolgáltatást.
Ennek az új törvényszövegnek láttán természetesen felmerül az emberben az, hogy ha a
2008. éviCXV. tv.
címe szerint
 „uzsoratevékenységgel szembeni fellépést” 
emleget, akkor miért a szerződésnek 
megtámadhatóságán alapuló
érvénytelenségi okként megjelölt feltűnő értékaránytalansággal kapcsolatosigényérvényesítési lehetőséget terjeszti ki ahelyett, hogy a Ptk-nak 
 „uzsorás szerződés”-
sel kapcsolatosszerződés
semmiségén alapuló
érvénytelenségét terjesztette volna ki erre az esetre a
202.
§ kiegészítésével,de ez a kisebb probléma.A nagyobb probléma ezzel a törvényhozási
 „segítő” 
szándékkal az, hogy a Ptk. 201. § 3. bek-e szerinti
 „új” 
feltűnő értékaránytalansági megtámadási lehetőség
a hitel összegét állítja szembe
a teljes hiteldíj – 
Ptk.685. § f. pontja
– szintén új jogszabályhely – fogalma szerinti
kölcsönösszegnek ott meghatározott járulékaival növelt összegével.
Ebből következően amennyiben a feltűnő értékaránytalanságnak bíróság általi megállapításához szükségesaránytalansági mértékét a háború előtti
 „felén túli sérelmet meghaladó mértékű aránytalanság” 
mértékbenelfogadjuk, akkor tehát egy év alatt a felvett kölcsönösszeg 50 % mértékében kell indokolatlanul emelni afelvett tartozását az adósnak hitelező által ahhoz, hogy a vizsgált 2008. évi CXV tv. rendelkezése alapján a bíróság szerződés érvénytelenségének megállapítása mellett a szerződést úgy korrigálja, hogy a feltűnőértékaránytalanság mértékére csökkentse a tartozást.Ugyanis a feltűnő értékaránytalanságra hivatkozással szerződés érvénytelenítési peres eljárás a Ptk.
2
 
236. § 2. bek. c. pontja szerint csak a kölcsön felvételétől számított egy éven belül indítható meg.Attól tartok, hogy ily módon ez a jogszabály a törvénytelenül – uzsorásan – eljáró banki hitelezők érdekeitszolgálja inkább, és ezért ebben az iratomban a továbbiakban erre a törvényre a törvény alábbi miniszteriindokolása miatt kívánok hivatkozni:
2008. évi CXV. törvény indokolásaegyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról  Általános indokolás
 A pénzügyi szféra és a gazdaság jelenlegi helyzetében kiemelkedő fontosságú, hogy hatékonyabban érvényesüljenek a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányosságát védő jogintézmények. Ennek érdekében jelen törvény tovább erősíti azuzsoratevékenységgel szembeni polgári jogi védelmet. Ezzel egyidejűleg a törvény megteremti az üzletszerűen végzetuzsorás tevékenységek elleni büntetőjogi fellépés lehetőségét. Az uzsoratevékenység számos formában megjelenhet,ennek megfelelően a törvény egyes rendelkezései más-más körben biztosítják a különböző uzsorás tevékenységekkel  szembeni fellépés lehetőségét.1. Ennek megfelelően a törvény 1. §-ának (1) bekezdése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (atovábbiakban: Ptk.) szerződéses szabályai között a 201. § új (3) bekezdéseként megfogalmazott rendelkezéssel immár kifejezett módon is megtámadhatóvá teszi a feltűnően nagy hiteldíj kikötése mellett létrejött kölcsönszerződéseket.2
. Az uzsoratevékenység a társadalom legszegényebb rétegeit, a leginkább rászorulókat érinti. Akik „meg vannak szorulva”, szinte bármilyen feltételt elfogadnak azért, hogy a pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsönné gyorsabban - akár „magánuzsorázóktól” - jussanak pénzhez. Ezt a kiszolgáltatott, rossz anyagi helyzetet használják ki az uzsorások 
. Napjainkban egyre jobban terjednek ezek a magatartások, egyre több sértettet érintve.
 Részletes indokolás
 Az 1. §-hoz1. A nzügyi szra és a gazdaság jelenlegi helyzeben kiemelkefontosságú, hogy hakonyabbanérvényesüljenek a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányosságát védő jogintézmények, ezáltal biztosítva azt, hogy a feltűnően nagymértékű hiteldíj mellett nyújtott kölcsönre vonatkozó szerződések is kellő biztonsággal megtámadhatók legyenek a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő értékkülönbségére hivatkozással. Ennek megfelelően a törvény 1. §-ának (1) bekezdése a Ptk. szerződéses szabályai között a 201. § (3) bekezdéseként megfogalmazott rendelkezéssel imr kifejezett don is megtámadhateszi a feltűnően nagy hiteldíj kise mellett trejötkölcsönszerződéseket.
 A nyújtott szolgáltatáshoz képest - annak feltételeire, illetve a szerződéskötés körülményeire figyelemmel - aránytalanul magas mértékben megállapított hiteldíjra alapított megtámadás természetesen csak abban a körben vezethet eredményre, amelyben a jogszabályok a teljes hiteldíj számítását és közlését előírják.
2. A törvény 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított módosírendelkezés a teljes hiteldíj - Ptk.-ban eddig ismeretlen - fogalmát használja, ezért indokolt, hogy a Ptk. 685. §-ának definíciós rendelkezései között a teljes hiteldíj fogalma is meghatározást nyerjen.
szben azért vánok erre hivatkozni, mert a jogalkotó által megharozott
 „uzsoratevékenység” 
fogalmával egyetértek azzal a különbséggel, hogy indokolatlannak tartom a pénzügyi intézmények 
 „uzsorásait” 
megkülönböztetni a
 „magánuzsorázóktól”.
Ezzel a helyreigazítással tehát a miniszteri indokolásnak fenti meghatározásából kiindulva szerintem is azalábbiakban határozható meg a pénzügyi uzsoratevékenység lényege:
 „Az uzsoratevékenység a társadalom legszegényebb rétegeit, a leginkább rászorulókat érinti. Akik 
„meg vannak szorulva”
szinte bármilyen feltételt elfogadnak azért, hogy pénzhez jussanak. Ezt akiszolgáltatott, rossz anyagi helyzetet használják ki az uzsorások.” 
Így helyes, és pontos.----------------------Részben pedig azért figyelemre mélaz idézett miniszteri indokolás, mert értelmezhetetlen a
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
zolcsee liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->