Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac_dang_phuong_trinh_mat_phang_trong_khong_gian

Cac_dang_phuong_trinh_mat_phang_trong_khong_gian

Ratings:
(0)
|Views: 313|Likes:
Published by dieulyquehuong

More info:

Published by: dieulyquehuong on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
Trường THPT Chu Văn An
-
Văn Yên _ Yên Bái                                                   GV: Bùi Thị Nhung 
ải 
 
PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
 
Ch
ủ đề: PHƯƠNG TR 
ÌNH M
ẶT PHẲNG
 
I- M
ột số kiến thức cần lưu
ý
:1.
Véctơ 
0
n
n
ằm trên đường thẳng vuông góc với mp(
 
) được gọi là véc tơ pháp tuyến của
mp(
 
).2. N
ếu 2 véctơ 
,
u v
là 2 véc tơ không cùng phương và có giá song song hoặc nằm tr 
ên mp(
 
)thì véct
ơ 
,
n u v
là m
ột véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (
 
).3.
Phương tr 
ình Ax+By+Cz+D=0 v
ới
2 2 2
0
A B
g
ọi là phương tr 
ình t
ổng quát của mặt
ph
ẳng (
 
). Khi đó mp(
 
) có m
ột véctơ pháp tuyến l
à
( ; ; )
n A B
.4. Mp(
 
) đi qua điểm M
0
(x
0
;y
0
;z
0
) và có véctơ pháp tuyến
( ; ; )
n A B
thì mp(
 
) có phương
trình là A(x-x
0
)+B(y-y
0
)+C(z-z
0
)=0.(Ch
ó ý: Cã to¹ ®é 1 ®iÓm thuéc mp vµ VTPT cña mp => viÕt ®­îc PT tæng qu¸t cña mp)
.
5. N
ếu (
 
) đi qua 3 điểm A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c)với
0
abc
thì ph
ương tr 
ình m
ặt phẳng
(ABC) là
1
x y za b c
(1). PT(1) được gọi l
à PT m
ặt phẳng theo đoạn chắn.
 6. Các mp(Oxy); (Oyz); (O
xz) có phương tr 
ình l
ần lượt l
à z=0; x=0; y=07. Hình chi
ếu của điểm M(a;b;c) tr 
ên các tr
ục toạ độ Ox; Oy; Oz lần lượt l
à M
x
(a;0;0);M
y
(0;b;0); M
z
(0;0;c). Hình chi
ếu của M tr 
ên các m
ặt phẳng toạ độ (Oxy); (Oyz); (Oxz) lần lượt l
àM
1
(a;b;0); M
2
(0;b;c); M
3
(a;0;c). 
8. Điểm đối xứng với điểm M(a;b;c) qua
các m
ặt phẳng toạ độ (Oxy); (Oyz); (Oxz) lần lượt l
à
'1
( ; ; )
M a b c
;
'2
( ; ; )
M a b c
;
'3
( ; ; )
M a b c
 
II- M
ột số dạng toán thường gặp:
 D
ạng 1:
Vi
ết phương tr 
ình mp
( )
 
đi qua 3 điểm không thẳng h
àng A, B, C.B1: T
×m t®é
AB,AC

 B2: T×m
n AB,AC

  
B3: ViÕt PT mp(P) ®i qua ®iÓm A vµ nhËn
n
lµm VTPT.
 
D
ạng
2:
 
Vi
ết phương tr
ình mp
( )
 
 
đi qua điểm M
0
cho trước v
à song song v
ới mp(
 
) cho trước
(
0
( )
 
).
B1: T
×m VTPT
n
cña mp
( )
 B2: Mp
( )
cÇn t×m ®i qua ®iÓm M
0
vµ nhËn
n
lµm VTPT.
 
D
ạng 3:
Vi
ết phương tr
ình mp trung tr
ực của đoạn thẳng AB
.B1: T
×m t®é
AB

vµ to¹ ®é trung ®iÓm I cña ®o¹n AB.
  
B2: Mp cÇn t×m ®i qua ®iÓm I vµ nhËn
AB

lµm VTPT.
 
D
ạng 4:
Vi
ết phương tr
ình mp
( )
 
đi qua điểm M
0
cho trước v
à vuông góc v
ới đường thẳng d chotrước
.B1: T
×m VTCP
u
cña d.B2: ViÕt PT mp
( )
®ia qua ®iÓm M
0
vµ nhËn
 
u
lµm VTPT.
 
D
ạng 5:
Vi
ết phương tr
ình mp
( )
 
đi qua điểm M
0
và song song v
ới hai đường thẳng
phân bi
ệt
d
1
;d
2
cho trước.
(d
1
và d
2
không song song)B1: T
×m c¸c VTCP
1 2
u ,u

cña d
1
vµ d
2
.B2: T×m
1 2
n u ,u
 B3: ViÕt PT mp(
)
®i qua ®iÓm M
0
vµ nhËn
n
lµm VTPT.
 
 
 
Trường THPT Chu Văn An
-
Văn Yên _ Yên Bái                                                   GV: Bùi Thị Nhung 
ải 
 
D
ạng 6:
Vi
ết phương tr
ình mp
( )
 
đi qua điểm A
và ch
ứa đường thẳng d cho trước.
(A
)
B1:
T×m t®é ®iÓm M
0
 
d vµ VTCP 
u
cña d.B2: T×m
0
n AM ,u
 B3: ViÕt PT mp(
) ®i qua ®iÓm A vµ nhËn
n
lµm VTPT 
.
D
ạng 7
:
Vi
ết phương tr
ình mp
( )
 
ch
ứa đường thẳng d
1
và song song v
ới đường thẳng d
2
cho
trước
. (d
1
và d
2
không song song)B1: T
×m t®é ®iÓm M
1
1
d
vµ VTCP 
1 2
u ,u

cña d
1
vµ d
2
.B2; T×m
1 2
n u ,u
 B3: ViÕt PT mp (
) ®i qua ®iÓm M
1
vµ nhËn
n
lµm VTPT.
 
D
ạng 8:
Vi
ết phương tr
ình mp
( )
 
ch
ứa 2 đường thẳng cắt nhau d
1
và d
2
.
B1:
T×m t®é ®iÓm M
1
 
d
1
(hc ®iÓm M
2
 
d
2
)
vµ c¸c VTCP 
1 2
u ,u

cña d
1
vµ d
2
.B2: T×m
1 2
n u ,u
 B3: ViÕt PT mp (
) ®i qua ®iÓm M
1
(hoÆc M
2
) vµ  nhËn
n
lµm VTPT.
 
D
ạng 9:
Vi
ết phương tr
ình mp
( )
 
ch
ứa 2 đường thẳng song song d
1
và d
2
.
 B1:
T×m t®é ®iÓm M
1
 
d
1
vµ ®iÓm M
2
 
d
2
vµ c¸c VTCP 
u
cña d
1
.B2: T×m
1 2
n u,M M
 B3: ViÕt PT mp (
) ®i qua ®iÓm M
1
(hoÆc M
2
) vµ  nhËn
n
lµm VTPT 
 
D
ạng 10:
Vi
ết phương tr
ình mp
( )
 
đi qua 2 điểm A, B v
à vuông góc v
ới mp(
 
) cho trước.
(ABkhông vuông góc v
ới
( )
 
).
 B1: T
×m t®é
AB

vµ VTPT 
n

cña mp
.B2: T×m
n AB,n
 B3: ViÕt PT mp (
) ®i qua ®iÓm A (hoÆc B) vµ  nhËn
n
lµm VTPT.
 
D
ạng 11:
Vi
ết phương tr
ình mp
( )
 
ch
ứa đường thẳng d v
à vuông góc v
ới mp
( )
 
cho trước.
(
đường thẳng
d không vuông góc v
ới
( )
 
)
B1:
T×m t®é ®iÓm M
d , VTCP
u
cña d vµ VTPT 
n

cña (
).B2:
n u,n
 B3: ViÕt PT mp (
) ®i qua ®iÓm M vµ  nhËn
n
lµm VTPT.
 
D
ạng 1
2
:
Vi
ết phương tr
ình mp
( )
 
đi qua điểm M
0
và vuông góc v
ới 2 mp (P) và (Q) cho trước
.
 (Hai mp (P) và (Q) không song song).B1: T
×m c¸c VTPT
1 2
n ,n

cña (P) vµ (Q)
 B2: T×m
1 2
n n ,n
 B3: ViÕt PT mp (
) ®i qua ®iÓm M
0
vµ  nhËn
n
lµm VTPT 
 
D
ạng 1
3: Vi
ết phương tr
ình mp
( )
 
đi qua điểm M
0
, song song v
ới đường thẳng d v
à vuông góc v
ới
mp(
 
) cho trước
.(
đường
th
ẳng
d không song song v
ới
mp(
 
)).B1:
m t®é VTCP
u
cña d vµ VTPT 
n

cña mp
.B2: T×m
n u,n
 B3: ViÕt PT mp (
) ®i qua ®iÓm M
0
vµ  nhËn
n
lµm VTPT 
 
D¹ng 14:
 
Vt PT mp
( )
 
tiÕp xóc ví i t cÇu t©m I i ®iÓm H
B1: m t®é
IH

 
 
Trường THPT Chu Văn An
-
Văn Yên _ Yên Bái                                                   GV: Bùi Thị Nhung 
ải 
 
B2: ViÕt PT mp(
) ®i qua ®iÓm H vµ nhËn
IH

lµm VTPT.
 
        III- Bài t
ập:
 
Bài 1: Vi
ết PT mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(2;1;4); B(
-1;-3;5).Bài 2: Cho t
ứ d
i
ện ABCD với A(2;3;1); B(4;1;
-2); C(6;3;7); D(-5;-4;8).a)
 
Vi
ết PT mặt phẳng (ABC).
 b)
 
Tính độ dài đường cao tứ diện hạ từ D.
 Bài 3: Vi
ết phươ 
ng trình m
ặt phẳng:
 a)
 
Đi qua điểm A(1;0;2) v
à song song v
ới mp(Oxy).
 b)
 
Đi qua điểm M(2;
-4;3) và vuông góc v
ới trục Ox.
 c)
 
Đ
i qu
a điểm I(
-1;2;4) và song song v
ới mp: 2x
-3y+5z-1=0Bài 4: Vi
ết PT mặt phẳng đi qua 3 h
ình chi
ếu của điểm M(1;2;
-3) trên các tr
ục toạ độ.
 Bài 5: Vi
ết phương tr 
ình c
ủa mp(P) chứa gốc toạ độ v
à vuông góc v
ới cả hai mặt
ph
ẳng có phương tr 
ình:x-y+z-7=0 và 3x+2y-12z+5=0Bài 6:
Trong không gian Oxyz cho 2 điểm  A((1;0;
-2); B(-1;-1;3) và mp(P): 2x-y+2z+1=0. Vi
ết phương
trình mp(Q)
đi qua 2 điểm A, B v
à vuông góc v
ới mp(P).
 
Bài 7: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(
-1;2;0); B(-3;0;2); C(1;2;3); D(0;3;-2). Vi
ết phương tr 
ìnhm
ặt phẳng chứa AD v
à song song v
ới BC.
 
Bài 8: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d:
212
x y z
đ
i
ểm
A(1;-2;2). Vi
ết
ph
ương
trình m
ặt
 ph
ẳng
(P) ch
ứa
 
đ
i
ểm
A và
đường
th
ẳng
d.Bài 9: Cho d là giao tuy
ến
c
ủa
hai m
ặt
ph
ẳn
g( ):2 4 0
x y z
 
   
( '): 3 1 0
x y z
 
 
. Vi
ết
 ph
ươ 
ng trình m
ặt
ph
ẳng
 
đ
i qua
đ
i
ểm
M(1;0;1) và ch
ứa
 
đường
th
ẳng
d.Bài 10: Vi
ết
ph
ươ 
ng trình m
ặt
ph
ẳng
ch
ứa
Oy và
đ
i qua
đ
i
ểm
A(-1;3;-2)Bài 11: Trong không gian Oxyz cho 2
đường
th
ẳng
 
1
2 2: 11
x d y z
 
2
1: 13
xd y z
. Vi
ết
ph
ươ 
ng trìnhm
ặt
ph
ẳng
(P) ch
ứa
d
1
và song song v
ới
d
2
.Bài 12: Trong không gian Oxyz cho 2 m
ặt phẳng
:
( )
 
: x-2y+z-4=0 ;
( ')
 
: x+2y-2z+4=0.a)
 
Ch
ứn
g t
hai m
ặt
ph
ẳng
( ),( ')
 
c
ắt
nhau theo m
ột
giao tuy
ến
d
1
.b)
 
Vi
ết
ph
ươ 
ng trình m
ặt
ph
ẳng
ch
ứa
d
1
và song song v
ới
 
đường
th
ẳng
d
2
:121 2
x y z
 Bài 13: Trong không gian cho
đường
th
ẳng
d là giao tuy
ến
c
ủa
hai m
ặt
ph
ẳng
có ph
ươ 
ng trình x-2y-z-2=0 và x+2y-4=0. Vi
ết
ph
ươ 
ng trình m
ặt
ph
ẳng
(P) ch
ứa
d và vuông góc v
ới
mp(Q): 2x-y+2z-3=0.Bài 14: Trong không gian Oxyz cho 2 m
ặt
ph
ẳng
 
( ):2 1 0
x y
 
( '): 1 0
z
 
.a)
 
Ch
ứn
g t
2 m
ặt
ph
ẳng
( );( ')
 
c
ắt
nhau theo m
ột
giao tuy
ến
d.b)
 
Vi
ết
ph
ươ 
ng trình mp(P) ch
ứa
d và cách
đ
i
ểm
I(-1;2;3) m
ột
kho
ảng
b
ằng
3. --------------------------------------------------------------------------------- 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->