Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Jesus Explains His Parables

Jesus Explains His Parables

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
How to interpret Jesus' parables by the example of His interpretation of the Seed and the Sower.
How to interpret Jesus' parables by the example of His interpretation of the Seed and the Sower.

More info:

Published by: New Life Mission Canada on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2011

pdf

 
yfy@yoge{"fy"yhcgd#gob8
Afwvw Ftplhkcw Dkw Phyhilfw
I{ Yowf Yonfyw hcj ^kllkhb Ihyyfzz
Do~ jkj Afwvw gobbvckghzf zyvzd zo zdf pfoplf?
Bz 8717: Hll zdfwf zdkcnw wphef Afwvw vczo zdf bvlzkzvjf kc phyhilfw5 hcj ~kzdovz h phyhilfwphef df coz vczo zdfb1 76 Zdhz kz bkndz if mvlmkllfj ~dkgd ~hw wpoefc i{ zdf pyopdfz, wh{kcn, K~kll opfc b{ bovzd kc phyhilfw5 K ~kll vzzfy zdkcnw ~dkgd dh}f iffc efpz wfgyfz myob zdfmovcjhzkoc om zdf ~oylj#By :177 Hcj ~kzd bhc{ wvgd phyhilfw wphef df zdf ~oyj vczo zdfb, hw zdf{ ~fyf hilf zodfhy kz# 7: Ivz ~kzdovz h phyhilf wphef df coz vczo zdfb1 hcj ~dfc zdf{ ~fyf hlocf, dfftpovcjfj hll zdkcnw zo dkw jkwgkplfw#Afwvw vwfj
phyhilfw
zo gobbvckghzf zyvzd‚ 
zdf ^oyj 
‚zo zdf pfoplf# Zdf hio}f zftzw hlwozfll vw zdhz Afwvw
hl~h{w
vwfj phyhilfw zo zfhgd zdf pfoplf1 “~kzdovz h phyhilf wphef Df coz#‒
^d{ jkj Afwvw wpfhe kc phyhilfw?
Bz 87180 Hcj zdf jkwgkplfw ghbf, hcj whkj vczo dkb, ^d{ wpfhefwz zdov vczo zdfb kcphyhilfw? 88 Df hcw~fyfj hcj whkj vczo zdfb, Ifghvwf kz kw nk}fc vczo {ov zo eco~ zdfb{wzfykfw om zdf ekcnjob om dfh}fc, ivz zo zdfb kz kw coz nk}fc#By :19 Hcj df zhvndz zdfb bhc{ zdkcnw i{ phyhilfw, hcj whkj vczo zdfb kc dkw jogzykcf,Afwvw wpoef kc phyhilfw zo zfhgd
jogzykcf
zo Dkw mollo~fyw hcj zo zfhgd zdf
b{wzfykfw
om zdfekcnjob om dfh}fc zdhz dhj iffc efpz wfgyfz myob zdf movcjhzkoc om zdf ~oylj#
Do~ jkj Afwvw opfc zdf vcjfywzhcjkcn om phyhilfw zo Dkw jkwgkplfw?
By :180 Hcj ~dfc df ~hw hlocf, zdf{ zdhz ~fyf hiovz dkb ~kzd zdf z~fl}f hwefj om dkb zdfphyhilf# 88 Hcj df whkj vczo zdfb, Vczo {ov kz kw nk}fc zo eco~ zdf b{wzfy{ om zdf ekcnjob om Noj1 ivz vczo zdfb zdhz hyf ~kzdovz, hll zdfwf zdkcnw hyf jocf kc phyhilfw1 89 Zdhz wffkcn zdf{bh{ wff, hcj coz pfygfk}f5 hcj dfhykcn zdf{ bh{ dfhy, hcj coz vcjfywzhcj5 lfwz hz hc{ zkbf zdf{wdovlj if goc}fyzfj, hcj zdfky wkcw wdovlj if moynk}fc zdfb# 87 Hcj df whkj vczo zdfb,
Eco~ {fcoz zdkw phyhilf
? hcj do~ zdfc ~kll {f
eco~ hll phyhilfw
?Zdf jkwgkplfw jkj coz vcjfywzhcj zdf phyhilf om zdf wo~fy zdhz Afwvw nh}f kc Bhye :17"4#Afwvw zolj zdfb zdhz
km 
zdf{ govlj vcjfywzhcj zdhz phyhilf, zdfc zdf{ govlj vcjfywzhcj
hll phyhilfw
# Zdfc, Afwvw pyogffjfj zo wdo~ zdfb do~ zo vcjfywzhcj zdhz phyhilf $kc }fywfw 8:"90+wo zdhz zdf{ govlj vcjfywzhcj hll phyhilfw#By :17 Dfhyefc5 Ifdolj, zdfyf ~fcz ovz h wo~fy zo wo~1By :18: Zdf wo~fy wo~fzd zdf ~oyj#By :1: Hcj kz ghbf zo phww, hw df wo~fj, wobf mfll i{ zdf ~h{ wkjf, hcj zdf mo~lw om zdf hky ghbf hcj jf}ovyfj kz vp#By :186 Hcj zdfwf hyf zdf{ i{ zdf ~h{ wkjf, ~dfyf zdf ~oyj kw wo~c5 ivz ~dfc zdf{ dh}fdfhyj, Whzhc gobfzd kbbfjkhzfl{, hcj zhefzd h~h{ zdf ~oyj zdhz ~hw wo~c kc zdfky dfhyzw#By :16 Hcj wobf mfll oc wzoc{ nyovcj, ~dfyf kz dhj coz bvgd fhyzd5 hcj kbbfjkhzfl{ kz wpyhcnvp, ifghvwf kz dhj co jfpzd om fhyzd1By :18= Hcj zdfwf hyf zdf{ lkef~kwf ~dkgd hyf wo~c oc wzoc{ nyovcj5 ~do, ~dfc zdf{ dh}fdfhyj zdf ~oyj, kbbfjkhzfl{ yfgfk}f kz ~kzd nlhjcfww5By :1= Ivz ~dfc zdf wvc ~hw vp, kz ~hw wgoygdfj5 hcj ifghvwf kz dhj co yooz, kz ~kzdfyfj h~h{#
 
yfy@yoge{"fy"yhcgd#gob9By :18> Hcj dh}f co yooz kc zdfbwfl}fw, hcj wo fcjvyf ivz moy h zkbf1 hmzfy~hyj, ~dfchmmlkgzkoc oy pfywfgvzkoc hykwfzd moy zdf ~oyj.w whef, kbbfjkhzfl{ zdf{ hyf ommfcjfj#By :1> Hcj wobf mfll hbocn zdoycw, hcj zdf zdoycw nyf~ vp, hcj gdoefj kz, hcj kz {kfljfj comyvkz#By :184 Hcj zdfwf hyf zdf{ ~dkgd hyf wo~c hbocn zdoycw5 wvgd hw dfhy zdf ~oyj, 8; Hcj zdfghyfw om zdkw ~oylj, hcj zdf jfgfkzmvlcfww om ykgdfw, hcj zdf lvwzw om ozdfy zdkcnw fczfykcn kc,gdoef zdf ~oyj, hcj kz ifgobfzd vcmyvkzmvl#By :14 Hcj ozdfy mfll oc nooj nyovcj, hcj jkj {kflj myvkz zdhz wpyhcn vp hcj kcgyfhwfj5 hcjiyovndz moyzd, wobf zdkyz{, hcj wobf wktz{, hcj wobf hc dvcjyfj#By :190 Hcj zdfwf hyf zdf{ ~dkgd hyf wo~c oc nooj nyovcj5 wvgd hw dfhy zdf ~oyj, hcjyfgfk}f kz, hcj iykcn moyzd myvkz, wobf zdkyz{molj, wobf wktz{, hcj wobf hc dvcjyfj#Zdf whbf phyhilf kw yfpfhzfj kc Lvef 416"86 ~kzd wobf }hykhzkoc kc ~oyjkcn1Lv 416 H wo~fy ~fcz ovz zo wo~ dkw wffj1Lv 4188 Co~ zdf phyhilf kw zdkw1 Zdf wffj kw zdf ~oyj om Noj#Lv 416 hcj hw df wo~fj, wobf mfll i{ zdf ~h{ wkjf5 hcj kz ~hw zyojjfc jo~c, hcj zdf mo~lw om zdfhky jf}ovyfj kz#Lv 4189 Zdowf i{ zdf ~h{ wkjf hyf zdf{ zdhz dfhy5 zdfc gobfzd zdf jf}kl, hcj zhefzd h~h{ zdf~oyj ovz om zdfky dfhyzw, lfwz zdf{ wdovlj iflkf}f hcj if wh}fj#Lv 41= Hcj wobf mfll vpoc h yoge5 hcj hw wooc hw kz ~hw wpyvcn vp, kz ~kzdfyfj h~h{, ifghvwf kzlhgefj bokwzvyf#Lv 4187 Zdf{ oc zdf yoge hyf zdf{, ~dkgd, ~dfc zdf{ dfhy, yfgfk}f zdf ~oyj ~kzd ao{5 hcjzdfwf dh}f co yooz, ~dkgd moy h ~dklf iflkf}f, hcj kc zkbf om zfbpzhzkoc mhll h~h{#Lv 41> Hcj wobf mfll hbocn zdoycw5 hcj zdf zdoycw wpyhcn vp ~kzd kz, hcj gdoefj kz#Lv 418: Hcj zdhz ~dkgd mfll hbocn zdoycw hyf zdf{, ~dkgd, ~dfc zdf{ dh}f dfhyj, no moyzd,hcj hyf gdoefj ~kzd ghyfw hcj ykgdfw hcj plfhwvyfw om zdkw lkmf, hcj iykcn co myvkz zopfymfgzkoc#Lv 414 Hcj ozdfy mfll oc nooj nyovcj, hcj wpyhcn vp, hcj ihyf myvkz hc dvcjyfjmolj# Hcj ~dfcdf dhj whkj zdfwf zdkcnw, df gykfj, Df zdhz dhzd fhyw zo dfhy, lfz dkb dfhy#Lv 4186 Ivz zdhz oc zdf nooj nyovcj hyf zdf{, ~dkgd kc hc docfwz hcj nooj dfhyz, dh}kcndfhyj zdf ~oyj, effp kz, hcj iykcn moyzd myvkz ~kzd phzkfcgf#Afwvw opfcfj zdf vcjfywzhcjkcn om zdf phyhilf zo Dkw jkwgkplfw i{ hppl{kcn h wpkykzvhlbfhckcn zo fhgd om zdf yfhl oiafgzw kc zdf phyhilf#8+ Wffj zdhz kw wo~c 2 Zdf ^oyj om Noj $Zdf Ikilf+9+ Nyovcj ~dfyf zdf wffj kw wo~c 2 Pfoplf‛w Dfhyzw7+ Mo~lw zdhz jf}ovy 2 Whzhc / zdf ~kgefj ocf $BZ 8718;+:+ Wgoygdkcn wvc 2 hmmlkgzkoc, pfywfgvzkoc, zfbpzhzkoc6+ [ovcn plhcz zdhz ~kzdfyw h~h{ 2 h moybfy iflkf}fy =+ Zdoycw 2 ghyfw om zdkw ~oylj, jfgfkzmvlcfww om ykgdfw, lvwzw om ozdfy zdkcnw / plfhwvyfw om zdkwlkmf 
 
yfy@yoge{"fy"yhcgd#gob7
^dfyf jkj Afwvw nfz zdfwf jfmkckzkocw?
Km Df noz zdfb myob Dkw o~c jk}kcf ~kwjob, zdfc kz ~ovlj coz if powwkilf moy zdf jkwgkplfwzo vwf zdf whbf bfzdoj zo vcjfywzhcj hll zdf phyhilfw# Df hwefj Dkw jkwgkplfw “eco~ {f coz zdkwphyhilf?‒ hw km zdf{ wdovlj coz cffj Dkw ftplhchzkoc# Wo zdf jfmkckzkocw bvwz if avwz hw h}hklhilfmoy zdfb zo eco~ hw moy Dkb# Do~? I{ wfhygdkcn zdf Wgykpzvyfw# Zdf Olj Zfwzhbfcz ~hw hll zdfWgykpzvyfw zdf{ dhj hz zdf zkbf wo lfz‛w wff ~dhz zdf{ bkndz dh}f eco~c18+ Wffj1 Fg 881= Kc zdf boyckcn
wo~
zd{
wffj 
# Py 88184 Zo dkb zdhz
wo~fzd ykndzfovwcfww
wdhll if h wvyf yf~hyj# Pw 88;1897 ½ Bkcf f{fw mhkl moy zd{ whl}hzkoc, hcj moy zdf
~oyj 
om zd{
ykndzfovwcfww
# Pw 88;18>9 ½ B{ zocnvf wdhll wpfhe om zd{
~oyj 
1 moy hll zd{
gobbhcjbfczw
hyf
ykndzfovwcfww
# Py 414 Hll zdf ~oyjw om b{ bovzd hyf kc ykndzfovwcfww# Kwh 66180 Moy hw zdf yhkcgobfzd jo~c, hcj zdf wco~ myob dfh}fc, hcj yfzvycfzd coz zdkzdfy, ivz ~hzfyfzd zdf fhyzd, hcjbhefzd kz iykcn moyzd hcj ivj, zdhz kz bh{
nk}f wffj zo zdf wo~fy 
, hcj
iyfhj zo zdf fhzfy 
1 88
Wowdhll b{ ~oyj if
zdhz nofzd moyzd ovz om b{ bovzd1 kz wdhll coz yfzvyc vczo bf }okj, ivz kz wdhllhggobplkwd zdhz ~dkgd K plfhwf, hcj kz wdhll pyowpfy kc zdf zdkcn ~dfyfzo K wfcz kz#9+ Nyovcj1 Afy :17 ½ Moy zdvw whkzd zdf LOYJ zo zdf bfc om Avjhd hcj Afyvwhlfb, Iyfhe vp{ovy 
mhllo~ nyovcj 
, hcj wo~ coz hbocn zdoycw# : Gkygvbgkwf
{ovywfl}fw
zo zdf LOYJ, hcj zhefh~h{ zdf moyfwekcw om 
{ovy dfhyz 
, {f bfc om Avjhd hcj kcdhikzhczw om Afyvwhlfb1 lfwz b{ mvy{gobf moyzd lkef mkyf, hcj ivyc zdhz cocf ghc xvfcgd kz, ifghvwf om zdf f}kl om {ovy jokcnw# Do80189 Wo~ zo {ovywfl}fw kc ykndzfovwcfww, yfhp kc bfyg{5 iyfhe vp {ovy mhllo~ nyovcj1 moy kz kwzkbf zo wffe zdf LOYJ, zkll df gobf hcj yhkc ykndzfovwcfww vpoc {ov# 87 [f dh}f plo~fj~kgefjcfww, {f dh}f yfhpfj kckxvkz{5 {f dh}f fhzfc zdf myvkz om lkfw1 ifghvwf zdov jkjwz zyvwz kczd{ ~h{, kc zdf bvlzkzvjf om zd{ bkndz{ bfc#7+ Mo~lw zdhz fhz1 8Ek 9819: Dkb zdhz jkfzd om Hdhi kc zdf gkz{ zdf jonw wdhll fhz5 hcj dkbzdhz jkfzd kc zdf mkflj wdhll
zdf mo~lw om zdf hky fhz 
# Pw 9>19 ^dfc
zdf ~kgefj, f}fc bkcf fcfbkfwhcj b{ mofw
, ghbf vpoc bf zo
fhz 
vp b{ mlfwd, zdf{ wzvbilfj hcj mfll# Dhi 8187 Zdov hyz om pvyfy f{fw zdhc zo ifdolj f}kl, hcj ghcwz coz looe oc kckxvkz{1 ~dfyfmoyf looefwz zdov vpoc zdfbzdhz jfhl zyfhgdfyovwl{, hcj doljfwz zd{ zocnvf ~dfc zdf
~kgefj jf}ovyfzd
zdf bhc zdhz kw boyf
ykndzfovw
zdhc df? Afy 891; Bkcf dfykzhnf kw vczo bf hw h wpfgelfj ikyj, zdf
ikyjw yovcj hiovz hyf hnhkcwz dfy 
5 gobf {f, hwwfbilf hll zdf ifhwzw om zdf mkflj,
gobf zo jf}ovy 
# 80
Bhc{ phwzoywdh}f jfwzyo{fj 
b{ }kcf{hyj, zdf{ dh}f zyojjfc b{ poyzkoc vcjfy mooz, zdf{ dh}f bhjf b{plfhwhcz poyzkoc h jfwolhzf ~kljfycfww#:+ Wgoygdkcn wvc1 Pw 89816 Zdf LOYJ kw zd{ effpfy1 zdf LOYJ kw zd{ wdhjf vpoc zd{ ykndzdhcj# = Zdf
wvc wdhll coz wbkzf zdff
i{ jh{, coy zdf booc i{ ckndz# > Zdf LOYJ wdhll
pyfwfy}fzdff myob hll f}kl 
1 df wdhll pyfwfy}f zd{ wovl# Aoc :14 Hcj kz ghbf zo phww, ~dfc zdf wvc jkj hykwf,zdhz Noj pyfphyfj h }fdfbfcz fhwz ~kcj5 hcj zdf
wvc ifhz vpoc zdf dfhj om Aochd
, zdhz
dfmhkczfj, hcj ~kwdfj kc dkbwflm zo jkf
, hcj whkj, Kz kw ifzzfy moy bf zo jkf zdhc zo lk}f#6+ ^kzdfyfj plhcz1 Aoi 4188 Ghc zdf yvwd nyo~ vp ~kzdovz bkyf? ghc zdf mlhn nyo~ ~kzdovz~hzfy? 89 ^dklwz kz kw {fz kc dkw nyffccfww, hcj coz gvz jo~c, kz
~kzdfyfzd ifmoyf hc{ ozdfy dfyi
#87 Wo hyf zdf
phzdw om hll zdhz moynfz Noj 
5 hcj zdf
d{pogykzf.w dopf wdhll pfykwd
1=+ Zdoycw1 Fg >1= Moy hw zdf
gyhgelkcn om zdoycw
vcjfy h poz, wo kw zdf
lhvndzfy om zdf mool 
1zdkw hlwo kw }hckz{#Afwvw wdo~fj do~ Wgykpzvyf jfmkcfw kzw o~c w{biolw hcj zolj Dkw jkwgkplfw zdhz km zdf{ govljvcjfywzhcj zdkw phyhilf, zdf{ govlj vcjfywzhcj hll phyhilfw# Zdkw fwzhilkwdfw h
pykcgkplf
om 
kczfypyfzkcn 
zdf phyhilfw#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->