Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Rebuild Restore

Rebuild Restore

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
How to heal broken relationships and restore broken people illustrated by repairing and restoring broken vehicles.
How to heal broken relationships and restore broken people illustrated by repairing and restoring broken vehicles.

More info:

Published by: New Life Mission Canada on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

 
Yfphky, Yfivklj, Yfwzoyf
Km {ovy ghy kw nk}kcn {ov zyovilf, {ov mkywz kcwpfgz kz zdoyovndl{ zo gdfge ovz zdf wovygf om zdf pyoilfbw#Wobfzkbfw hll kz cffjw kw zo yfbo}f zdf chkl hcj phzgd zdf zkyf, oy gdhcnf zdf wphye plvnw, oy wobfbkcoy zvcf"vp# Ivz wobfzkbfw kz cffj bhaoy bfgdhckghl ~oye, zdf fcnkcf hcj/oy zyhcwbkwwkoc yfivklz,oy f}fc zdf fczkyf jyk}f zyhkc# Wobfzkbfw zdf gowz zo mkt kz kw boyf zdhc zdf ghy kw ~oyzd wo {ov avce kzhcj no iv{ h cf~ ocf# Ivz 90, 70, :0 oy boyf {fhyw lhzfy wobfocf bh{ hjopz zdhz ghy wffkcn kzw }hlvfhw hc hczkxvf hcj zozhll{ yfivklj kz# Hmzfy h {fhy oy boyf om dhyj ~oye, ilooj, w~fhz, hcj zfhyw zdf{ ~kllif jyk}kcn h wdkc{, cf~ bojfl ~oyzd zdovwhcjw om jollhyw boyf zdhc cf~ ghyw myob zdf loghl jfhlfy#Zdkw kw kllvwzyhzk}f om dvbhc yflhzkocwdkpw# Wobfzkbfw hll {ov cffj zo jo kw ekww hcj bhef vp, oy yfbo}f zdf chkl ~kzd h wkbplf hpolon{# Ivz wobfzkbfw zdf wkzvhzkoc yfxvkyfw h bhaoy o}fydhvl# Zdfboyf zkbf zdhz dhw flhpwfj ~kzdovz pyopfy bhkczfchcgf, zdf boyf kc}fwzbfcz yfxvkyfj kc yfphkykcn hcjyfwzoykcn# Hcj km {ov hyfc.z h bfgdhckg, hwwkwzhcgf myob h zdkyj phyz{ bh{ if cfgfwwhy{#Co~ zdfyf hyf Bfgdhckgw hcj zdfyf hyf bfgdhckgw# Ocf zkbf ~f wpfcz zdovwhcjw om jollhyw yfivkljkcnzdf zyhcwbkwwkoc hcj zyhcwmfy ghwf om ovy mhyb zyvge# Ivz kz ocl{ yhc moy h mf~ jh{w ifmoyf kz ~ovljc.z nokc yf}fywf# ^f dhj hcozdfy bfgdhckg looe hz kz hcj jkwgo}fyfj zdhz ~f dhj iffc wghbbfj# Zdf{ dhjgdhynfj vw cf~ pykgfw hcj kcwzhllfj olj avce kcwzfhj#Yvlf '81 HL^H[W mollo~ zdf o~cfy.w bhcvhl# Om govywf zdf o~cfy.w bhcvhl moy zdf dvbhcioj{/bkcj/yflhzkocwdkpw kw zdf Dol{ Ikilf# Co ocf eco~w {ovy bkcj lkef zdf Noj ~do gyfhzfj kz hcj kwzdf ocl{ ocf xvhlkmkfj zo mkt, yfphky, yfivklj, hcj yfwzoyf kz#Yvlf '91 IF^HYF om bfgdhckgw ~dowf zyhkckcn hcj xvhlkmkghzkocw gobf myob hc{ ozdfy wovygf zdhczdf O~cfyw. Bhcvhl# ^oyljl{ pw{gdolon{ hw zhvndz kc hll hggyfjkzfj vck}fywkzkfw, ~dfzdfy Gdykwzkhc oy wfgvlhy, dhw h loz om zyvzd bktfj kc ~kzd h loz om fyyoy# Mf~, km hc{, gobf zdyovnd zdfyf vcwghzdfj, ~kzdzdfky pdklowopdkfw hcj pykcgkplfw ikilkghll{ pvyf hcj vcbktfj ~kzd fyyoy# Km {ov govcwfl ~kzd ocf om zdfwf bfgdhckgw, {ov bh{ zdkce {ov.}f movcj zdf hcw~fyw zo mkt {ovy yflhzkocwdkpw, ivz ~kll jkwgo}fy lhzfy zdhz {ov dh}f iffc wghbbfj# Kz.w ekcj om lkef dkykcn h ilkcj bfgdhckg#“Jh}kj jkj coz zhef govcwfl om bfc ~do ~fyf wkcckcn hnhkcwz Noj# Zdkw kw ~dfyf bhc{ mhkl# Zdf{ hyflfmz kc bkjckndz jhyecfww ifghvwf zdf{ gdoowf zo govcwfl ~kzd bfc ~do ~hle coz kc zdf govcwfl om zdfLoyj# Zdf{ ~kll ftgvwf wkc kc zdf wkccfy ~dfc kz kw coz yfpfczfj om, hcj phww o}fy ~yocnw ~dfc Noj dhwcoz moynk}fc zdfb# Jh}kj zyvwzfj kc Noj boyf zdhc kc bhc# Zdf jfgkwkoc om Noj ~hw hggfpzfj hw avwzhcj bfygkmvl# Od, do~ bhc{ hyf ~hlekcn kc ilkcjcfww, hcj lfhjkcn ozdfyw kc zdf whbf phzd, ~dfyf iozdbvwz pfykwd, ifghvwf zdf{ ~kll coz dffj zdf yfpyoomw om zdf Wpkykz om Noj(‒ Phbpdlfz '94, 8=#“Zdf ~oylj kw mvll om mhlwf zfhgdkcn5 hcj km ~f jo coz yfwolvzfl{ wfhygd zdf Wgykpzvyfw moy ovywfl}fw, ~fwdhll hggfpz zdf ~oylj.w fyyoyw moy zyvzd, hjopz kzw gvwzobw, hcj jfgfk}f ovy o~c dfhyzw# Kzw jogzykcfw hcjgvwzobw hyf hz }hykhcgf ~kzd zdf zyvzd om Noj# # # # Kz kw h bhzzfy om zdf dkndfwz kbpoyzhcgf hcj kczfyfwz zovw zdhz ~f vcjfywzhcj ~dhz zyvzd kw, hcj ovy pfzkzkocw wdovlj no moyzd ~kzd kczfcwf fhycfwzcfww zdhz ~fbh{ if nvkjfj kczo hll zyvzd# Zyvzd kw whgyfj, jk}kcf# Kz kw wzyocnfy hcj boyf po~fymvl zdhc hc{zdkcn flwfkc zdf moybhzkoc om h gdhyhgzfy hmzfy zdf lkefcfww om Gdykwz# Kc kz zdfyf kw mvllcfww om ao{#‒
Kc Dfh}fcl{Plhgfw
, 8:0#Km {ovy ghy jofwc.z yvc, jo {ov zhef kz mkywz zo zdf ioj{ wdop moy h phkcz aoi? Jo {ov zo~ kz zo zdf ghy ~hwd? ^dhz nooj kw h pyfzz{, wdkc{ ghy zdhz {ov dh}f zo zo~ hyovcj? Co, {ov dh}f h xvhlkmkfjBfgdhckg kcwpfgz kz zdoyovndl{ hcj mkt f}fy{ ~oyc phyz zdhz govlj goczykivzf zo zdf jkmmkgvlz{#“Zdf ~obhc kc zdf phyhilf wfhygdfw jklknfczl{ moy dfy lowz gokc# Wdf lkndzw zdf ghcjlf hcj w~ffpw zdfdovwf# Wdf yfbo}fw f}fy{zdkcn zdhz bkndz oiwzyvgz dfy wfhygd# Zdovnd ocl{ ocf pkfgf kw lowz, wdf ~kllcoz gfhwf dfy fmmoyzw vczkl zdhz pkfgf kw movcj# Wo kc zdf mhbkl{, km ocf bfbify kw lowz zo Noj, f}fy{
 
bfhcw wdovlj if vwfj moy dkw yfgo}fy{# Oc zdf phyz om hll zdf ozdfyw, lfz dfyf if jklknfcz, ghyfmvl wflm"fthbkchzkoc# Lfz zdf lkmf"pyhgzkgf if kc}fwzknhzfj# Wff kz zdfyf kw coz wobf bkwzhef, wobf fyyoy kcbhchnfbfcz, i{ ~dkgd zdhz wovl kw gocmkybfj kc kbpfckzfcgf# Km zdfyf kw kc zdf mhbkl{ ocf gdklj ~do kwvcgocwgkovw om dkw wkcmvl wzhzf, phyfczw wdovlj coz yfwz# Lfz zdf ghcjlf if lkndzfj# Wfhygd zdf ~oyj om Noj, hcj i{ kzw lkndz lfz f}fy{zdkcn kc zdf dobf if jklknfczl{ fthbkcfj, zo wff ~d{ zdkw gdklj kw lowz# Lfzphyfczw wfhygd zdfky o~c dfhyzw, fthbkcf zdfky dhikzw hcj pyhgzkgfw#‒ HVGY, Avl{ 8, 8;00#Km {ovy iyoefc yflhzkocwdkp kw hmmlkgzfj ~kzd yoozw om ikzzfycfww zdhz ~fyf plhczfj z~fcz{ {fhyw oy boyfhno, zdfc joc.z zdkce zdhz gdhcnkcn zdf wphye plvnw ~kll bhef zdf ghy yvc lkef cf~# Lh{ zdf htf zo zdfyooz om zdf zyff# Lfz zdf Dol{ Wpkykz jo zdoyovnd ~oye om wfhygdkcn zdf dfhyzw hcj wdo~kcn {ov hll zdhzcffjw zo if mktfj#“Hll ~do ~ovlj dh}f zdfky chbfw yfzhkcfj kc zdf Iooe om Lkmf wdovlj co~, kc zdf mf~ yfbhkckcn jh{wom zdfky pyoihzkoc, hmmlkgz zdfky wovlw ifmoyf Noj i{ woyyo~ moy wkc hcj zyvf yfpfczhcgf# Zdfyf bvwz ifjffp, mhkzdmvl wfhygdkcn om dfhyz#‒
Zdf Nyfhz Goczyo}fyw{
, :;0#“Eco~ zdov zdf Noj om zd{ mhzdfy, hcj wfy}f dkb ~kzd h pfymfgz dfhyz hcj ~kzd h ~kllkcn bkcj1 moy zdfLOYJ wfhygdfzd hll dfhyzw, hcj vcjfywzhcjfzd hll zdf kbhnkchzkocw om zdf zdovndzw1 km zdov wffe dkb, df~kll if movcj om zdff5 ivz km zdov moywhef dkb, df ~kll ghwz zdff omm moy f}fy#‒ 8
Gdyockglfw 941;“K dh}f gocwkjfyfj zdf jh{w om olj, zdf {fhyw om hcgkfcz zkbfw# K ghll zo yfbfbiyhcgf b{ wocn kc zdf ckndz1 Kgobbvcf ~kzd bkcf o~c dfhyz1 hcj b{ wpkykz bhjf jklknfcz wfhygd#‒ Pw >>16"=“O LOYJ, zdov dhwz wfhygdfj bf, hcj eco~c
bf
# Zdov eco~fwz b{ jo~cwkzzkcn hcj bkcf vpykwkcn, zdovvcjfywzhcjfwz b{ zdovndz hmhy omm# Zdov gobphwwfwz b{ phzd hcj b{ l{kcn jo~c, hcj hyz hgxvhkczfj
~kzd
hll b{~h{w# Moy 
zdfyf kw
coz h ~oyj kc b{ zocnvf,
ivz 
, lo, O LOYJ, zdov eco~fwz kz hlzonfzdfy#### Wfhygd bf, O Noj,hcj eco~ b{ dfhyz1 zy{ bf, hcj eco~ b{ zdovndzw1 Hcj wff km 
zdfyf if hc{
~kgefj ~h{ kc bf, hcj lfhj bf kczdf ~h{ f}fylhwzkcn#‒ Pw 87;18":, 97"9:“Zdf dfhyz
kw
jfgfkzmvl hio}f hll
zdkcnw
, hcj jfwpfyhzfl{ ~kgefj1 ~do ghc eco~ kz? K zdf LOYJ wfhygd zdf dfhyz,
zy{ zdf yfkcw, f}fc zo nk}f f}fy{ bhc hggoyjkcn zo dkw ~h{w,
hcj 
hggoyjkcn zo zdf myvkz om dkw jokcnw#‒ Afy 8>1;"80“Lfz vw wfhygd hcj zy{ ovy ~h{w, hcj zvyc hnhkc zo zdf LOYJ#‒ Lh 71:0
Ocgf zdf pyoilfbw hyf movcj, do~ hyf zdf{ yfphkyfj kc zdf goczftz om yflhzkocwdkpw?“Lfz f}fy{ ocf ifnkc myob zdkw dovy zo wffe zdf ekcnjob om Noj# Km zdfyf hyf ~yocnw zdhz wdovlj ifgocmfwwfj, zdfc lfz zdf ~oye om gocmfwwkoc ifnkc# Zdf hpowzlf dhw ftdoyzfj vw zo gocmfww ovy mhvlzw ocfzo hcozdfy, hcj zo pyh{ ocf moy hcozdfy, zdhz ~f bh{ if dfhlfj# Km zdfyf hyf jkmmkgvlzkfw zdhz wzhcj kc zdf~h{ om vckoc hcj lo}f ocf moy hcozdfy, lfz vw, kc zdf lo}f hcj mfhy om Noj, moy Gdykwz.w whef, hcj moy ovy wovlw. whef, pvz zdfb h~h{# Lfz f}fy{zdkcn lkef pyfavjkgf hcj vcekcjcfww jkf, hcj gobf kczo dhyboc{,zdhz ~f bh{ if hz pfhgf hbocn ovywfl}fw# ^f ghccoz gdfykwd vcekcjl{ zdovndzw hcj mfflkcnw, hcj wzkllif Gdykwzlkef# Lfz pykjf if o}fygobf# Dvbilf {ovywfl}fw kc zdf wkndz om zdf Loyj, hcj glfhy zdf yviikwdh~h{ myob zdf jooy om {ovy dfhyz, hcj lfz zdf Wh}kovy kc# Zdfyf kw cffj om dfhyz"~oye ifkcn jocf#‒
[ovzd.w Kcwzyvgzoy 
, Avcf 94, 84;:#“.Df zdhz go}fyfzd dkw wkcw wdhll coz pyowpfy5 ivz ~dowo gocmfwwfzd hcj moywhefzd zdfb wdhll dh}fbfyg{#. Pyo}fyiw 94187#### Zdyovnd jfmfgzw kc zdf gdhyhgzfy, Whzhc ~oyew zo nhkc goczyol om zdf ~dolfbkcj, hcj df eco~w zdhz km zdfwf jfmfgzw hyf gdfykwdfj, df ~kll wvggffj# Zdfyfmoyf df kw gocwzhczl{wffekcn zo jfgfk}f zdf mollo~fyw om Gdykwz ~kzd dkw mhzhl wopdkwzy{ zdhz kz kw kbpowwkilf moy zdfb zoo}fygobf# Ivz Afwvw plfhjw kc zdfky ifdhlm Dkw ~ovcjfj dhcjw, Dkw iyvkwfj ioj{5 hcj Df jfglhyfw zohll ~do ~ovlj mollo~ Dkb1 .B{ nyhgf kw wvmmkgkfcz moy zdff#. 9 Goykczdkhcw 891;# .Zhef B{ {oef vpoc{ov, hcj lfhyc om Bf5 moy K hb bffe hcj lo~l{ kc dfhyz1 hcj {f wdhll mkcj yfwz vczo {ovy wovlw# Moy B{{oef kw fhw{, hcj B{ ivyjfc kw lkndz#. Bhzzdf~ 8819;, 70# Lfz cocf, zdfc, yfnhyj zdfky jfmfgzw hw
 
kcgvyhilf# Noj ~kll nk}f mhkzd hcj nyhgf zo o}fygobf zdfb#‒
Zdf Nyfhz Goczyo}fyw{
, :4;#Wobfzkbfw ~f hyf zfbpzfj zo zdkce zdhz zdf gowz om yfphkykcn, yfwzoykcn, hcj yfivkljkcn h iyoefcyflhzkocwdkp kw coz ~oyzd zdf kc}fwzbfcz# Hcj km kz kc}ol}fw h cfkndiovy oy ozdfy jkwzhcz pfywoc, ~f bh{if hilf zo avwz bo}f h~h{# Ivz km kz kc}ol}fw h wpovwf, gdklj, oy phyfcz, ~f ghc.z avwz zhef zdfb zo zdfavce{hyj moy yfg{glkcn# Zdf “jfhj‒ ghy ghccoz if yfbo}fj myob ovy ihge{hyj hcj ~kll yfbhkc h jhkl{,vcwkndzl{ hcj phkcmvl yfbkcjfy om h mkt"kz aoi h~hkzkcn ovy hzzfczkoc# Joc.z nk}f vp vczkl i{ Noj.w nyhgf{ov dh}f jocf hll kc {ovy po~fy zo mkt zdf yflhzkocwdkp#“^dfc {ov mffl zdhz wobf ocf dhw jocf {ov hc kcavy{, {ov wh{, .K ~kll lfz dkb hlocf, hcj dh}f cozdkcnboyf zo jo ~kzd dkb#.### UKcwzfhjR Lfz zdf pyfgkovw plhcz om lo}f wpykcn vp kc {ovy dfhyzw# ^dfc {ovy cfkndioy zykfw zo kcavyf {ov, yfzvyc nooj moy f}kl# Jo hll kc {ovy po~fy zo plfhwf hcj dflp dkb, hcj {ov~kll wooc wff zdf dhyjcfww bflzfj myob dkw dfhyz, km kz kw powwkilf moy kz zo if o}fygobf hz hll# ^f hyf zobhckmfwz zdf lo}f zdhz Afwvw dhw bhckmfwzfj, zdhz ~f bh{ if eco~c hcj yfhj om hll bfc, hw coz om zdf~oylj, ivz om zdf Mhzdfy# Wffe Noj ~kzd dvbklkhzkoc om wovl, moy zdf moynk}fcfww om {ovy wkcw# No zo {ovy iyozdfy hnhkcwz ~dob {ov dh}f dhj mfflkcnw om fcbkz{, hcj wh{, .K ~hcz hll }hykhcgf zo gfhwf#. Noj dhwwhkj, .I{ zdkw wdhll hll bfc eco~ zdhz {f hyf b{ jkwgkplfw, km {f dh}f lo}f ocf zo hcozdfy#. Zhef {ovy iyozdfy ykndz i{ zdf dhcj, hcj hwe dkb zo moynk}f {ov# Kz ~kll coz dvyz {ov zo nfz jo~c oc {ovy ecffw, km cfgfwwhy{ zo jo wo# Nfz hll zdf yoozw om ikzzfycfww ovz om zdf ~h{# Dh}f hll zdfwf mfflkcnw ilozzfj ovz i{dfhyz{ gocmfwwkoc ocf zo hcozdfy# Jo coz if whzkwmkfj ~kzd h woyz om nfcfyhl gocmfwwkoc# Gobf ykndz zozdf pokcz# Lfz zdf ilooj om Afwvw ghcgfl {ovy ~yocnw kc zdf Iooe om Lkmf# [ov ~hcz zo if wfz myff, zdhz{ov bh{ pfymfgz dolkcfww kc zdf mfhy zo Noj#‒
Yf}kf~ - Dfyhlj 
, Hvnvwz 8:, 8444#Kc h z~o"ghy gollkwkoc ~dkgd “zozhlw‒ iozd, iozd dh}f zo if gobplfzfl{ yfphkyfj kc oyjfy moy gobplfzfdfhlkcn zo zhef plhgf# Ocf oy iozd bkndz if hz mhvlz# Kcwvyhcgf bh{ dflp zo go}fy gowzw# Ivz {ov jo cozdh}f goczyol o}fy ~dhz zdf ozdfy pfywoc jofw ~kzd zdfky ghy# [ov ghc ocl{ zhef yfwpocwkiklkz{ zohpolonkqf moy, ph{ moy, hcj yfphky zdhz ~dkgd kw kc {ovy po~fy zo jo wo#“Zdowf ~do lo}f Afwvw hcj zdf wovlw moy ~dob df dhj jkfj ~kll mollo~ hmzfy zdf zdkcnw ~dkgd bhef moy pfhgf# Ivz zdf{ bvwz zhef ghyf lfwz kc zdfky fmmoyzw zo pyf}fcz jkwgoyj, zdf{ wvyyfcjfy zyvzd5 lfwz kc~hyjkcn omm jk}kwkoc, zdf{ whgykmkgf pykcgkplf# Zyvf iyozdfydooj ghc cf}fy if bhkczhkcfj i{gobpyobkwkcn pykcgkplf#### Zdhz pfhgf hcj dhyboc{ ~dkgd hyf wfgvyfj i{ bvzvhl gocgfwwkocw zo h}okjhll jkmmfyfcgfw om opkckoc hyf coz ~oyzd{ om zdf chbf# Oc pokczw om mfflkcn ifz~ffc bhc hcj bhc,gocgfwwkocw wdovlj wobfzkbfw if bhjf5 ivz cf}fy wdovlj ocf kozh om pykcgkplf if whgykmkgfj zo oizhkcdhyboc{#### Zdf hpowzlf Phvl ftdoyzw vw, .Km kz if powwkilf, hw bvgd hw lkfzd kc {ov, lk}f pfhgfhil{ ~kzdhll bfc#. Ghyf wdovlj if zhefc i{ Gdykwzkhcw zo nk}f co ommfcwf, zdhz zdf zyvzd bh{ coz if f}kl wpoefc om#Ivz zdf zftz wvnnfwzw zdhz co hbovcz om jklknfcgf hcj ghyf ~kll pyfwfy}f zdkw dhyboc{ kc hll ghwfw#‒
Yf}kf~ hcj Dfyhlj 
, Ahcvhy{ 8=, 8;00#Jo coz lfz mfhy om zdf ilooj, w~fhz, hcj zfhyw zdhz yfwzoykcn hc olj ghy ~kll gowz {ov# Looe hdfhj zo zdfao{ hcj pfhgf om jyk}kcn wvgd h }hlvhilf hwwfz#“^dfyfmoyf wffkcn ~f hlwo hyf gobphwwfj hiovz ~kzd wo nyfhz h glovj om ~kzcfwwfw, lfz vw lh{ hwkjff}fy{ ~fkndz, hcj zdf wkc ~dkgd jozd wo fhwkl{ ifwfz vw, hcj lfz vw yvc ~kzd phzkfcgf zdf yhgf zdhz kw wfzifmoyf vw, Looekcn vczo Afwvw zdf hvzdoy hcj mkckwdfy om ovy mhkzd5 ~do moy zdf ao{ zdhz ~hw wfz ifmoyfdkb fcjvyfj zdf gyoww, jfwpkwkcn zdf wdhbf, hcj kw wfz jo~c hz zdf ykndz dhcj om zdf zdyocf om Noj# Moy gocwkjfy dkb zdhz fcjvyfj wvgd goczyhjkgzkoc om wkccfyw hnhkcwz dkbwflm, lfwz {f if ~fhykfj hcj mhkcz kc{ovy bkcjw# [f dh}f coz {fz yfwkwzfj vczo ilooj, wzyk}kcn hnhkcwz wkc#### ^dfyfmoyf lkmz vp zdf dhcjw~dkgd dhcn jo~c, hcj zdf mffilf ecffw5 Hcj bhef wzyhkndz phzdw moy {ovy mffz, lfwz zdhz ~dkgd kw lhbfif zvycfj ovz om zdf ~h{5 ivz lfz kz yhzdfy if dfhlfj# Mollo~ pfhgf ~kzd hll bfc, hcj dolkcfww, ~kzdovz~dkgd co bhc wdhll wff zdf Loyj1 Looekcn jklknfczl{ lfwz hc{ bhc mhkl om zdf nyhgf om Noj5 lfwz hc{ yoozom ikzzfycfww wpykcnkcn vp zyovilf {ov, hcj zdfyfi{ bhc{ if jfmklfj#‒ Dfiyf~w 8918":, 89"86#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->