Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
On Indian Economy for Prajasakti Over 2010

On Indian Economy for Prajasakti Over 2010

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by v_konduri1177
This is a compilation of articles written since January 2010 to February 2011 to Prajasakti Business Watch over various issues that matters for Indian Economy and Globalisation, n some policy discourse. Hope this availability of collective information at a single click will be helpful for the readers who are interested to read contemporary economic developments in TELUGU language.
This is a compilation of articles written since January 2010 to February 2011 to Prajasakti Business Watch over various issues that matters for Indian Economy and Globalisation, n some policy discourse. Hope this availability of collective information at a single click will be helpful for the readers who are interested to read contemporary economic developments in TELUGU language.

More info:

Published by: v_konduri1177 on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2011

pdf

text

original

 
Monday, February 28, 2011
 
ప ర ధనయతల ఏం
?
 
సం  
?
 
మయ సంకమ
?
 
ఈ వం ‌    ప ంట‌ ఆ ంర ర 
 
2011-2012
 
ఆ సంత బడట‌ర పద  ఉం
.
 
ఈ సంతం బడ
  
అంత ంగణ  ం  ంద
.
 
అ బ
27
 
న 
  
వ సం భత ఆ యసమం ణం దశగ నంన సంహం య  ం న షం
  
పఠ  ం ఉంంద
.
 
 మల ఆ సం  గ ఉ 
.
ం 
  
 ఆ యస మం ణం ం పం బడర శ 
 
ం  ంద
.
 
ఆర యణం
,
 
,
 
 ం 
,
 
ప ర  ృద తనం ంయ  ై  ఈ 
  
మం ణం అ  ంగ  
.
 
బడట‌ ంన ఆ యసల  
  
ఈ ల ణంగ ఉన  ంద
.
 
ర యణం ం గ ంనసం
.
 
ఒై న ర ధ ల
,
 
ర ళసంఘఉపయ మం‌ంఅవ 
,
 
ర ధ ఆ 
  
సం అయంంవంమఖర యణం ధణ 
  
  ంం అం   వస ం  నంగ ఉంద
.
 
ర యణం ప ర త 
,
యత 
,
 
వంం  ప  ళతం అ
 
ఉం
.
 
 మ ఖ  ం ం    షంగ ఆత ఇ 
  
 అశం ఉంద
.
 
అం ఈ ఏద ఆత  ంం ృదణంగ 
  
ఉంం అంల ఉ 
.
 
ం ర యణం ఒ ణం ఆత  ల 
  
  నద ర త ఆత  అం
.
 
 త ం సంతలగ ఇం అం
  
  ఈ అంల వస  ం ం 
.
 
గ ప‌ న 
20
 
 ఆ 
  
ం సమశం మ  భత ఆ ంర ర య ఫయ ర ం‌
,
య‌
  
ర ం‌ణన  ం ప
.
 
 ప ై న ం  యస 
  
ర ల ం నఅం
  
ఆత    ల అంనంత ఎ    తంవం ల  
.
 
ై   ఉనంన అంత 
  
మ ం  ఆ మ    వదం
.
అం
  
మ  ర యణం  ంన అం అంత  ై అం ఆధంగ 
  
  ం  అనద ం ఉంద
.
 
ర ణంఒ ఖయై పతర  
.  2009-2010
ఆ 
  
సంతం భతశం ద న  స   
69.76
 
గ ఉంద
.2010-2011
 
ఆ సంతం ఈ స 
82.07
 
  ంద
.
 
న ఇద ంతగ 
  
 
93
 
   బర   వం 
99.85
 
 స  ంద
.
 
వ సం 
  
స  ర ంన   ం
,
 
మ ంతృత ర ల
  
ర  ర  ం ఆ  ం అంత  మట‌  వన 
  
 ం
.
 
ర యంఈ 
  
అంత ట‌  ‌
100
 
 ం
.  2011-2012
ఆ 
  
సంతం ఈ  
120-125
 
   ల అం   
.
 
ఇ 
  
ం ం భతశం ద    
69
 
 ం ం న
 
అంద
.
 
ఈ   ఉత  ద ఖ ంద
.
 
ం అవయంగ 
 
ఎ
-
 
ద య ఉన య సం ంత ంద
.
 
ఈ య  
  
.
 
ర భతం ం
.
 
ఈ  ం బం ఉన ఏై మ  ర తం తన ఆల ంం
.
 
 
ర   
.
 
య
  
సంసంఒ మ   ఖంఉంం సంయై త
  
ంం  మ  
.
 
త ం   ం ర ల ం మ   అస  ం 
  
   ంద
.
 
 భతశం మ అృద బంగ మ అృ 
  
ంణంఉం
.
 
ఆృదంస
,
 
మ అృద 
  
ంం ఒ నం మతర  అన స ర ృం భతశం ప ంం 
  
 ర   ర ంగ ం
.
 
ర త
  
 గ యహ ం  అ  ం అనద  బడట‌ సంన 
  
   ర తం ఇ  ఎంత ఆం నష ంన ల ై గ
 

.  2008-09
 
బడ  
.4,14,099
 
 
 
లగ 
, 2009-10
 
బడ  
.5,02,299
 
 ఆం లంద
.
 
అం సం
 
 
.9,16,398
 
 ఇంనమ
.
 
ఇద ర త ఆం 
79.54
తం
.
 
ఇ ం 
  
సంన   ం య త ఆ   ం ల న  ం 
  
ప  ప లంద
.
 
ం సంన  త 
 
 
.11,41,398
 
 ంద
.
 
ర తం ఈ ష ంద
.
 
ం స 
,
 
ం ర  సంక  
  
ర త  ం త  ంంద
.
 
ఉహణశం ఉన 
657
 
ంద గ 
  
సం న సం ల
16
 
 పల ఉంం అం
.
  
సంై 
1
 
తం సం  
, (
 
ఆ  
)
 
  
.1,60,000
 
ప ల ఆం
  
ర   ంద
.
 
అం ఇద
2
 
  ం ం ణం ర తం నష న ఆం 
 
సమనం
.
 
అం ఎ
-1
 
హం వ ఒ   అ  న ం‌
  
 ‌న  అల   ద పల ఆం  ంద
.
 
ఈ ై న 
  
 ల ం
,
 
ం  ర  ర   ఏ మతర ర  ఉంద
,
సంన 
  
    ఏ మతర ర  ఉంన షల 
.
 
ఆ యసంన  
  
వల ప ర ృద 
.
 
ర ై  ర ర 
  
భమ  ంద
.
 
ఈ  ర ళ సంఘం ఆయం ఒ ధనం
-
ర త 
  
ర ై  భయ ధనం
-
 
 ందంంద
.
 
ర యం త సంతం  ంగ 
  
భఎ అంం
.
 
అ 
  
బల స   ల    ంంద
.
 
ఈ ధన 
  
  సంగ ర తం ంన వన 
,
 
 అృదయ ర మ అసై న 
  
ల ర తం  అనవన 
.
 
ఇ అల ఇ ర ై ంం బల త
  
సంతం   ఈ సంతం
25.6
 
తం 
.
 
 ర భం ప ర ృద 
  
నత నై   ంద
.
 
ై  అంత   న మ 
2009-2010
ఆ 
  
సంతం ం
2010-2011
 
ఆ సంతం  ర తయ బల
31
 
తం త  
.
 
ఆ సంతం శం న   ర తయ బల ం
24
‌
  
మతర 
.
 
అం భతశ ప ర  ంం ఇ  ర ై బల  
,

  
ర తయ బల  
,
 
ర తం బల  దవదశగ న  ంద
.
 
ఈ మ 
  
దం   న ం భత ఆ యసర   నసష ై న నల
 
  
.
 
 ర ర పదం బడఈ   ఊ ం ఆ యస బ
  
ం  ంత ై న ఊ ం అనద ంం బడట‌ఒ ఖయై న 
  
సంంంద
.
Saturday, February 26, 2011
 
న ం త ై 
 
Published  in  Prajasakti  Daily,  February  26th  2011  A  Comment  on  Railway  Budget
 
 
త ఆ యస ఎన ర త ర ై  భయం  ై  ఖ ఎంద
.
 
ఈ ధనం
  
ం
52
 
ప ర ల త సంతం ప ర ంం
.
 
 ర  ం ఒమ  బడట‌
  
ర సంం 
.
 
ం ఇ ఈ సంతం   
,
 
స ర న శ ఉ  అన 
  
.
 
ై  బడర బర 
25,2011
 
 గ ంద
.
 
అ ఈంగ 
  
ణం ఏ ంనం
.
 
ఏ ంం 
.
 
ధణంగ బడ
  
త సంతం   ం అసం ంగ న  
,
 
అం 
  
దం ం
,
 
ఆ ల   మన   యభం ంం
.
 
 నర పదంన 
  
ై  బడట‌ ఈ ం ఏ 
.
 
ఒ ంర గ ఉసం న వ
,
దన 
  
వ ఎై  ఈ బడట‌
2011-2012
 
సంత  న బ 
,
 
అ   అన 
  
సంహం లంద
.
 
ర పదంన త ై  ై న స ల
,
 
ై 
,
ష‌
  
  ల
,
 
సంబంత శ ర    
12
 
 ం ర ళ 
  
బడట‌ర సంం   ంద
.
 
ఇం నం
11
 
 ం ర ళ ం శ 
.
ఇ 
 
12
 
 ర ళ ం ం అం స ప ర ల  తం ం అ ర యంగ 
  
నసం 
.
 
భత ఆ యసం ై  ర  ంతంగ ఉం న ంర 
  
 ంద
.
 
 అం ర ం ఆ యస
9
 
తం ృదం ం వ ంం
  
ర యం ై  
11
 
తం ృద ం
.
 
అ స  న ఆ యసఅస
  
 యంద
.
 
 నంగ త ంగ భత ై  స ణ ై మ
  
సయ అం  ం
5
 
 ంద
.
 
ై  ఆశ   య
,

  
ఆష‌ 
.
 
ం ప ఆం ం ఎ పల ఖ  
  
 ం  ఆషష    
.
 
ల ర తం 
76
 
తంగ ఉన ఈ ష త
  
ం సంత 
95
 
 ంద
.
 
వస  అంల
,
 
 యత
,
 
ర యణం ం
  
ణ ం ఈ ష 
115
ంద
.
 
అం ం పల సంపదం భత
  
ై  
115
 
పఖంద
.
 
ణ య ై  ంపసంపన
146
 
పల ఖ  
.
 
అం త ంగ భత ై  సన 
15
 
తం  న  ంద
.
 
బభతై ర    ై ల
 
  
.
 
త ఆ యస ఎన ర త ర ై  భయం  ై  ఖ ఎంద
.
 
ఈ ధనం
  
ం
52
 
ప ర ల త సంతం ప ర ంం
.
 
 ర  ం ఒమ  బడట‌
  
ర సంం 
.
 
ం ఇ ఈ సంతం   
,
 
స ర న శ ఉ  అన 
  
మల త  ం  ల ం
.
 
ై  స ణ    
,
అృద 
  
 ల ం
.
 
ఈ ం  ల మతర  శ ం ర త ర ై 
  
భయం  ంన   ై  ఖ ల 
.
 
ం ఈ ం
  
ం న ర పనం అం
.
 
 ఖయై న షం ల 
 

.
 
ం తణ యం సబంద
. 2007-2008
 
 
25000
 
పల
  
ఉం
2010-2011
 
ఆ సంత ఈ ల
1328
 
 దం
.
 
తన ల
,
 
ప ర 
.
 
ష ఉంై 
  
శ ర   ంద
.
 
స ణ షం బడ ంగ 
.
 
త సంతం
  
బడట‌ సంత య  ై  ై న  ణం     యంగ ంద
. 2009
 
 ర ంన ‌
2020
 
తర ం ర ం
2020
 
 శం అనంగ  
2,5000
 
 త 
  
ై మ   ణం గ
.
 
అం  ఎ  ఈ  ల  వ
.
 
అ 
  
సంబంం శ  యల
,
 ర ల
,
ల
,
 
 ణ 
,
 
ర ళ త ం  
  
మ ం బడట‌ర సంం ంద
.
 
ై గ ఈ సంత  
800
 
 ై  ై న 
  
 ణం త గ  సర న మతర బడట‌  ంద
.
 
ర త ర ై 
  
భయంఈపన ర పనయం గ  ఏ ంగ 
  
ఇం ప ర ల   బడట‌ర పద  ంద
.
 
 
190
 
ై  ై న  సంబంం స  
  

12
 
ం ర   ంంద
.
 
ఆంర ర ర ల
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->