Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mektubat 2

Mektubat 2

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 632|Likes:
Published by silverpen

More info:

Published by: silverpen on Aug 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

 
MEKTUBATMECMUASI
(İkinci Kısım)
MüellifiBediüzzamanSaid Nursî 
[ Yirmidokuzuncu Mektub ]
Yirmidokuzuncu Mektub Dokuz Kısım dır. Bu kısım, Birinci Kısımdır; Dokuz Nüktedir.
ِهِدم ْ ح َِ ب  ُِ س َُ يَلِا ئ ٍْ شَن ْ ِْِاَ وِِ ر َ ا ن ِ مْ ر َ اِ   اِس ْِ ب
ٰ ٰ
Aziz, sıddık kardeşim ve hizmet-i Kur’âniyede pek ciddî bir arkadaşım!
Bu defaki mektubunda, vaktim ve halim müsaade etmediği mühim bir mes'eleye dair cevab istiyorsun. Kardeşim, bu sene elhamdülillah risaleleri yazanlar pek çoğalmış. İkincitashih bana geliyor. Sabahtan akşama kadar sür'atli bir tarzda meşgul oluyorum. Çok mühimişlerim de geri kalıyor ve bu vazifeyi daha azîm görüyorum. Hususan şaban ve ramazanda,akıldan ziyade kalb hissedardır, ruh hareket eder. Şu mes'ele-i azîmeyi başka vakte ta'lik edip,ne vakit Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden kalbe sünuhat gelse, tedricen size yazılır. Şimdilik (Üç Nükteyi) beyan edeceğim:
(Birinci Nükte:)
Kur’ân-ı Hakîm'in esrarı bilinmiyor, müfessirler hakikatınıanlamamışlar diye beyan olunan fikrin iki yüzü var ve onu diyen, iki taifedir.
(Birincisi:)
Ehl-i hak ve ehl-i tedkiktir. Derler ki: "Kur’ân, bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Her asır nusus ve muhkematını teslim ve kabul ile beraber, tetimmat kabilinden hakaik-i hafiyesindendahi hissesini alır; başkasının gizli kalmış hissesine ilişmez." Evet zaman geçtikçe, Kur’ân-ıHakîm'in daha ziyade hakaiki inkişaf eder demektir. Yoksa hâşâ ve kellâ selef-i sâlihînin beyan ettikleri hakaik-i zahiriye-i Kur’âniyeye şübhe getirmek değil. Çünki onlara imanlâzımdır. Onlar nasstır, kat'îdir, esastırlar, temeldirler. (Kur’ân
ن  ٌ  ِ ُى  ِ بر ََ ع
)
 
fermanıylamanası vazıh olduğunu bildirir. Baştan başa hitab-ı İlahî, o manalar üzerine döner, takviyeeder, bedahet derecesine getirir. O mensus manaları kabul etmemekten, hâşâ sümme hâşâ,Cenab-ı Hakk'ı tekzib ve Hazret-i Risalet'in fehmini tezyif etmek çıkar. Demek maânî-imensusa, müteselsilen menba'-ı Risaletten alınmıştır. Hattâ (İbn-i Cerir-i Taberî)
239
 
 bütün maânî-i Kur’ânı muan'an sened ile müteselsilen menba'-ı Risalete îsal etmiş ve o tarzda,mühim ve büyük tefsirini yazmış.
(İkinci Taife:)
Ya akılsız bir dosttur, kaş yapayım derken göz çıkarıyor veya şeytanakıllı bir şmandır ki,ahkâm-ıİslâmiyeye ve hakaik-i imaniyeye karşı gelmek istiyor.Kur’ân-ı Hakîm'in -senin tabirinle- birer polat kal'ası hükmünde olan surlu sureleri içinde yol bulmak istiyor. Böyleler, hâşâ hakaik-i imaniye ve Kur’âniyeye şübhe îras etmek için bu nevisözleri işaa ediyorlar.
(İkinci Nükte:)
Cenab-ı Hak, Kur’ânda çok şeylere kasem etmiş. Kasemat-ıKur’âniyede çok büyük nükteler var, çok sırlar var. Meselâ:(
  َ ح َ ضُَ و   ُ م ْ  َ اَ و
)
 
dakasem, Onbirinci Söz'deki muhteşem temsilin esasına işaret eder. Kâinatı bir saray ve bir şehir suretinde gösterir. Hem(
 ِ كح َْ ا ِ ر ْُ ق ْ اَ و  ٓ ي
ٰ
)
 
deki kasem ile, i'cazat-ı Kur’âniyeninkudsiyetini ve ona kasem edilecek bir derece-i hürmette olduğunu ihtar eder.
(
اَذِاِج ْَ اَ و  ٌ  ِ ظ َ ع  َ م ُَ  ْ  َ تْ  َ   ٌ س َ َ ق َ   ُَ  ِاَ و * َ  َ * ُ ج ُُ ا  ِ ِ اَ م َِ ب  ُ س ِ ْ ُاَ َ ف
)
dekikasem; ldızların sukutuyla vahye şübhe îras etmemek için cinn ve şeytanların gayhaberlerden kesilmelerine alâmet olduğuna işaret etmekle beraber; yıldızları dehşetliazametleriyle ve kemal-i intizam ile yerlerine yerleştirmek ve seyyaratları hayret-engiz bir surette döndürmekteki azamet-i kudret ve kemal-i hikmeti, o kasem ile ihtar ediyor.(
ِَ َ ر ْ م ُْ اَ و
()
 ِ َ يِ اَاَ و
)
 
daki kasem de; havanın temevvücatı ve tasrifatı içindemühim hikmetleri ihtar etmek için, rüzgârlara memur melaikelere kasem ile nazar-ı dikkaticelbediyor ki, tesadüfî zannolunan unsurlar, çok nazik hikmetleri ve ehemmiyetli vazifelerigörüyorlar. Ve hâkeza... Herbir mevkiin, ayrı ayrı nüktesi ve faidesi vardır. Vakit müsaidolmadığı için, yalnız icmalen(
ِ  ُ  ْ يز َ اَ و ن ِ  ِ اَ و
)
 
kasemindeki çok nüktelerinden bir nükteye işaret edeceğiz. Şöyle ki:Cenab-ı Hak, tîn ve zeytin ile kasem vasıtasıyla, azamet-i kudretini ve kemal-irahmetini ve büyük nimetlerini ihtar ederek, esfel-i safilîn tarafına giden insanın yüzünü otaraftan çevirip, şükür ve fikir ve iman ve amel-i sâlih ile tâ a'lâ-yı illiyyîne kadar terakkiyat-ımaneviyeye mazhar olabilmesine işaret ediyor. Nimetler içinde tîn ve zeytinin tahsisininsebebi; o iki meyvenin çok mübarek ve nâfi' olması ve hılkatlerinde de, medar-ı dikkat venimet çok şeyler bulunmasıdır. Çünki hayat-ı içtimaiye ve ticariye ve tenviriye ve gıda-yıinsaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi; incirin hılkati, zerre gibi bir 
240
 
çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp dercetmek gibi, bir hârika mu'cize-i kudretigösterdiği gibi; taamında, menfaatinde ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve dahasair menafi'indeki nimet-i İlahiyeyi kasem ile hatıra getiriyor. Buna mukabil, insanı iman veamel-i sâlihe çıkarmak ve esfel-i safilîne düşürmemek için bir ders veriyor.
(Üçüncü Nükte:)
Surelerin başlarındaki huruf-ı mukattaa İlabir şifredir. Hasabdine, onlarla bazı işaret-i gaybiye veriyor. O şifrenin miftahı, o abd-i hastadır, hem onunveresesindedir. Kur’ân-ı Hakîm madem her zaman ve her taifeye hitab ediyor; her asrın her tabakasının hissesini câmi' çok mütenevvi' vücuhları, manaları olabilir. Selef-i Sâlihîn ise, enhâlis parça onlarındır ki, beyan etmişler. Ehl-i velâyet ve tahkik, seyr ü sülûk-ı ruhaniyeye aidçok muamelât-ı gaybiye işaratını onlarda bulmuşlar. İşarat-ül İ'caz Tefsirinde, (El-Bakara)Suresinin başında, i'caz-ı belâgat noktasında bir nebze onlardan bahsetmişiz; müracaat edilsin.
(Dördüncü Nükte:)
Kur’ân-ı Ham'in hakitercümesi kabil olmağıYirmibeşinci Söz isbat etmiştir. Hem manevî i'cazındaki ulviyet-i üslûb ise, tercümeyegelmez. Manevî i'cazında olan ulviyet-i üslûb cihetinden gelen zevk ve hakikatı beyan veifham etmek pek müşkil. Fakat yolu göstermek için bir-iki cihete işaret edeceğiz. Şöyle ki:Kur’ân-ı Mu'ciz-ül Beyan
(
ُَ ِ خْاَ و ِ ْَلْاَ و ِاَ مس َ اُ ْ خَ ِ ِ ت َ ي ن ْ ِَ و
ٰ
 ِ  ُ ط ُ ب ى  ِ ف  ْ ُ كُ ق ُ  ْَ يَ وِ ِ م ِَ  ِ ب ٌ َ يِ  ْ طَُاَ مس َ اَ و *  ْ ُ ك ِ اَ  ْ َاَ و  ْُ ك ِ  َ س ِْ َا
ٰ
 َ ْَلْاَ و ِاَ مس َ اَ َ خَ* ثٍَ َ  ٍم َُ  ُ  ى ِ ف  ٍْ خَ ِد ْ  َ ب ن ْ ِًق ْ خَ ْُ ك ِ ت َ َُا
ٰ
  ُ ِ  ُ ي *ٍةََذُَ ق ْ ِ ُ ْ  َ ع  ُ ز ُْ  َ يَل *ِ  ِ  ْ  َ َ و ِءر ْ م َْ ا ن َ ْ  َ بُ ح ُَ ي *ٍ  َ يَاِ َ  ِى  ِ فِ وُدص ُ  ا  ِاَ ِ ب   ٌ  ِ  َ عَ  ُ َ و  ِْ  َ ا ى  ِ ف َ َ  َ ا  ُ ِ  ُ يَ وِ  َ  َ ا ى  ِ ف  َْ  َ ا
)
gibiâyetlerle, o derece hârika bir ulviyet-i üslûb ve i'cazkârane bir cem'iyet içinde hallakıyetinhakikatını hayale tasvir ediyor, gösteriyor ki: Sâni'-i Âlem olan şu kâinatın ustası, iş başındaolarak Şems ve Kamer'i hangi çekiç ile yerlerine çakıyorsa; aynı çekiç ile, aynı anda zerreleriyerlerine (meselâ zîhayatların gözbebeklerinde) yerleştiriyor. Semavatı hangi ölçü ile, hangimanevî âlet ile tertib edip açıyorsa; aynı anda, aynı tertib ile gözün perdelerini açar, yapar,tanzim eder, yerleştirir. Hem Sâni'-i Zülcelal manevî kudretin hangi manevî çekici ileyıldızları göklere
241

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aalfaa Beta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->