Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23056, 2.3.2011]

Oslobođenje [broj 23056, 2.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 429 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 2. 3. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.056Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Obilje`en Dan nezavisnosti
DANAS PRILOG
Najsvjetlijata~ka
u historiji BiH
Prvi mart 2011.
Foto: D`enan KRIJE[TORAC
Prvi mart 1992.
3. strana
U toku izrada planova za intervenciju u Libiji
Velesile prijete vojnom akcijom
Zlatko Sejmenovi} iz Tripolija za Oslobo|enje
Ostajemo u Jafari
2. i 17. strana
Sutra odlukaPredsjedni{tva SDP-a
Po~inje formiranje vlasti u FBiH
2. strana
Hrvatska
Danas noviprosvjedi
14. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 2. mart 2011. godine
U @I@I
2
Predsjedni{tvo BiH
Na sino}njem prijemu u Sarajevupovodom obilježavanja 1. marta, Dananezavisnosti BiH, velikom broju uzvanicaobratili su se ~lanovi Predsjedni{tva BiHŽeljko Komši} i Bakir Izatbegovi}.BiH je jedino mogu}a kao zemlja je-dnakih prava naroda i pojedinaca, odkojih niko pojedina~no ne može imatiekskluzivno pravo na bilo šta, kao niekskluzivno pravo na bilo koji dio ovezemlje. "Jedno bez drugog ne ide i nedaje nikakve rezultate, nego samoproizvodi konlikt", rekao je Komši}, aIzetbegovi} je pozvao sve odgovorne uBiH da se "izbave iz okova balkanskoginata i iracionalnosti, kao i kontinui-ranog nepovjerenja", i zajedno gradeovu zemlju.
VIJESTI
Upravokako je to i najav ljivano, Socijaldemokratska partija BiH bi na sutra{njoj(3. mart) sjednici partijskogPredsjedni{tvatrebala donijeti odluku o po~etku ormi- ranja vlasti u FBiH.Ovo je ju~er u izjavi za Oslo-bo|enjepotvrdilapotpredsjedni- ca SDP-a BiH i delegatkinja u klu- busrpskognaroda u novomsazi- vuDomanarodaParlamentaFBiH iz Unsko-sanskog kantona Mira Ljubijanki}.
Ko `eli, bujrum
- Predsjedni{tvo SDP-a na dne- vnomredusjednicekoja je zaka- zana za 3. mart ima dono{enje odluke da kre}emo u ormiranje vlasti. To podrazumijeva, prije svega, konstituiranjeDomanaro- daParlamentaFBiH. Ta odluka je prakti~nodonesena i Predsjedni{- tvo SDP-a }e je samopotvrditi na toj sjednici. Pa ko `eli s nama, buj- rum, kazala je Ljubijanki}. Dosad je iz {est kantonalnih skup{tinaizabrano36 delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH, {to ~ini ve}inu od 58 delegata, koliko, prema Ustavu, broji taj dom najvi{egzakonodavnogorga- naFBiH. U novisazivDomanaro- dadelegate su izabraleskup{tine Sarajev skog, Tuzlanskog, Unsko- sanskog, Zeni~ko-dobojskog, Bo- sanskopodrinjskog i Srednjobo- sanskog kantona. I dalje se ~eka izbordelegata u Livanjskom, Za- padnohercegova~kom, Posav - skom i Hercegova~ko-neretvan- skom kantonu.- Tih 36 delegata izabranih u Dom naroda FBiH ~ini vi{e od polovinepredstavnika u tom do- mu, {to je dovoljno da se odr`ikonstituiraju}a sjednica, kazala je Ljubijanki}. Ona je naglasila da SDPBiH u ovome ima podr{kuStrankedemokratskeakcije te Na- rodne stranke Radom za boljitak  i Hrvatskestrankeprava, odnosno stranakapotpisnica SDP-ove pla- torme za uspostavu vlasti. Prema ju~era{njoj izjavi sekre- tara Doma naroda Parlamenta FBiH Izmira Had`iav di}a, Sekre- tarijat Doma jo{ nije dobio nika- kvu zvani~nu najavu u vezi sa konstituiraju}om sjednicom. - Dom naroda do danas nije dobio nikakvu najavu ili zah- tjev, tako da zasad nema akti- vnosti u vezi s organiziranjem konstituiraju}e sjednice, kazao je Had`iav di}.Ina~e, ukoliko Predsjedni{tvo SDP-a u ~etvrtak donese odluku da }e krenuti u ormiranjeDoma naroda, bit }e to pet mjesecinakon op}ih izbora u BiH i isteka usta- vnih i zakonskihrokova u kojima su trebalebitiuspostav ljenekan- tonalne skup{tine i izvr{en izbor delegata za Doma naroda Parla- menta FBiH. Centralna izborna komisija BiH u vezi s pitanjemor- miranjaDomanarodaParlamen- ta FBiH nije promijenila stav. Dr`avna institucija koja provodi izborniproces u BiH smatra da se konstituiraju}a sjednica Doma naroda FBiH - koji, uz ostalo, ut- vr|uje listu kandidata za pred- sjednika i dopredsjednike FBiH i vr{i izbor delegata iz reda bo{- nja~kog i hrvatskog naroda za Dom narodaParlamentarneskup- {tine BiH - ne mo`e biti odr`anadok sve kantonalne skup{tine ne izaberu predstavnike.
Kre{i} ili delegati
Podsjetimo da su 28. januara24 nova delegata Doma naroda usvojili izjavu kojom su pozvali kantonekoji to nisuu~inili da iza- berudelegate u rokudesetdana. Delegati su se tad okupili na osnovu inicijative koju je potpi- salonjih15, odnosno na osnovu poslovni~keodredbe da prvusje- dnicuDoma narodamo`esazva- tinajmanjedesetdelegataukoli- ko to ne u~inipredsjedavaju}i iz prethodnogsaziva. Mada se tvrdi da je rano govoriti, i ovaj put od predsjedavaju}eg pro{log sazi- va Stjepana Kre{i}a (biv {i ~lan HDZ-a 1990, sad u HSP-u) mo`ebiti zatra`eno zakazivanje sje- dnice, a ukoliko on to ne u~ini, delegati ponovo mogu iskoristi- tiodredbuPoslovnikao raduDo- ma naroda.
S. [e.
Sutra odluka Predsjedni{tva SDP-a
Po~injeformiranje
vlasti u FBiH
Izabrano je 36 delegata u novi Dom naroda federalnog Parlamenta, {to je ve}ina od 58, koliko broji taj dom i dovoljno za konstituiraju}u sjednicu, ka`e Mira Ljubijanki}
MiraLjubijanki}: Nemavi{e~ekanja
- UJaari je normalno, mirno i sigurno, najkra}ere~eno. Proi- zvodnja jo{ne radi,s obzirom na to da su radniciiz BiH, anga`ira- ni uproizvodnji, prije dva dana evakuirani, a dio libijskihradni- ka je trenutnoanga`ovanmimo frme, rekao je ju~er za Oslo- bo|enjeZlatkoSejmenovi}, di- rektorMIMS-ove Jaare u Libiji.
Podr{ka Libijaca
Jaara je nadomakTripolija i jedna je od najmodernijiha- brika u ovom dijelu svijeta. Sejmenovi} isti~e da Jaara unkcionira prili~no normal- no u skladu sa novonastalom situacijom: obezbje|enje, pro- daja i transport, naplata i kon- takti sa kupcima, ostale pra- te}e slu`be u frmi - rade.- Od uposlenika iz BiH ostala smo nas ~etvorica~lanovaUpra- vekojivodimo sve procese, za- jedno sa libijskim kolegama i uposlenicima, ka`e Sejmeno- vi}.  Naro~itomoramista}ipo- dr{ku i lojalnostna{ihlibijskihko- lega, koju nam pru`aju od po~et- kaovihzbivanja u Libiji i koji su nam u svakommomentu na ra- spolaganjuupru`anjupomo}i. To se pogotovopokazalozna~aj- nimna po~etku,kod za{titeupo- slenikaiz BiH i imovinefrme, ka- da su se organizovaledanono}ne de`ure i obilasci. Dodu{e, kod nas i nijebilonitijednoginciden- ta, ali  izuzetno smo im zahvalni. Kompletnaatmosera u Jaari je odli~na i u duhuzajedni{tva i so- lidarnosti, ka`eSejmenovi}. Libiju je napustilo20 radnika Jaare iz BiH, koji su me|u za- dnjimaiza{li, uva`avaju}ipre- dnost evakuacije `ena, djece, bolesnih, starih i radnikabh.fr- mi iz unutra{njostiLibije. Svi su evakuiranikomercijalnimleto- vimaprekoIstanbula u organi- zacijiMIMSgrupacije.
Voda i sokovi
- Svevrijemebili smo van ika- kveopasnosti, za{ti}eni, obezb- ije|eni s dovoljnohrane i svega potrebnogza normalanboravak. Evakuacija je organiziranamir- no i bez panike i svi su stiglibez- bjednosvojimporodicama. @e- lim imzahvalitina kompletnom anga`manu u Jaari, te hrabrom, mirnom i dostojanstvenom dr`anju tokom ove,novonasta- lesituacije, ka`eSejmenovi}. Narednih dana, naravno uva`avaju}i i doga|aje, Jaara planira pokrenuti proizvodnju vode, zbogpotreba na tr`i{tu. Za- visno od prilikaplaniraju i pokre- tanje proizvodnje sokova, ali smanjenim kapacitetom zbog manjegbrojaradnika. - Nitko nam ne praviprobleme ve} su nam, kako sam rekao,dodatno na usluzi i uposlenici, poslovni partneri, drugi prija- telji i poznanici. Tripoli je ina~e sve ovo vrijeme- uz manjeinci- dente- miran i siguran, a u dije- lugdje se nalaziabrikapogoto- vo je mirno, nagla{avaSejmeno- vi}, isti~u}i da je i do sada - kao{to }e biti i ubudu}e- apsolutni prioritetza{tita i sigurnostupo- slenikai imovinefrme.
V. S.
ZlatkoSejmenovi} iz Tripolija za Oslobo|enje
Ostajemo u Jafari
Iz Libije se u BiH vratilo i 20 radnikaMIMS-ove fabrikeJafara:
stigli su prekoIstanbulakomercijalnimletovimau organizacijigrupacije
Planovi za pro{irenje
Jaara Co Tripoliosnovana je2005.kao zajedni~kiproje- katgrupacijeMIMSSarajevo i TesarukijatatJaaraTripoli, a pod pokroviteljstvomlibijskeDirekcije za stranaulaganja. To je biloprvostranoulaganje u Libiji u ovojbran{i: radi se o proizvodnjivo}nihsokova, punjenjuvode i proizvodnji za~inaharise. Dosada{njavrijednostinvesticije je cca 25 mi- lionaeura. Tokom2008. MIMS je od lokalnogpartneraku- pioudio u vlasni{tvu i postao100% vlasnikJaara Co, a to- kompro{legodineMIMS je zapo~eopregovorekoji su re- zultiraliugovorom sa InvesticionimondomAricinvest za pro{irenjekapacitetai proizvodnihpogona u Jaari. - Ne}emo se povla~itiiz Libije. Razlozizbogkojih smo se odlu~iliinvestirati u Libijupostojeidaljeinadamo se da }e se trenutniproblemirije{itida nastavimo sa plano- vima u Jaari, ka`e Sejmenovi}.
Zlatko Sejmenovi}
Prijem povodom Dana nezavisnosti
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 2. mart 2011. godine
3
Sarajevo ZenicaBiha}Gora`de
Sve~ana sjednica
PredstavniciSkup{tineKantonaSara- jevo, GV-aGradaSarajeva i OV-a gradskih op}inaju~er su zajedni~komsve~anomsjednicom obilje`ili 1. mart, Dan neza- visnosti BiH. Rije~i dobrodo{lice zastu- pnicima i vije}nicima, te brojnimgosti- ma uputila je predsjedavaju}a Skup{ti- ne KS-a Mirjana Mali}, a prisutnima se obratio i profesorPravnogfakulteta u Sa- rajevu ]azim Sadikovi}. Tako|er je po- lo`enocvije}epredVje~nomvatrom, namezarju Kova~i, Spomen-obilje`je ubi- jenoj djeci opkoljenog Sarajeva, pred bistuJosipaBrozaTita, groblje Lav, Spo- men-park Vraca i Spomen-obilje`je na Trgu ZAVNOBiH-a.
Mladi kod Kamenog spava~a
U Bosanskomnarodnompozori{tuZeni- ca, povodom1. marta, Dananezavisnosti BiH, odr`anaje sve~anost~iji su organizatoribi- li Skup{tina i Vlada ZDK-a. O zna~aju 1. martagovorio je MiralemGalija{evi}, a os- vrnuo se i na doga|ajekoji su uslijedilinakon progla{enjanezavisnosti BiH. U umjetni~kom programunastupili su Kamernisimfonijski orkestar i Kamernimje{oviti hor, muzi~ari iz Osnovne i Srednjemuzi~ke{koleZenica i glu- mac BNP-a ZenicaMugdimAv dagi}. Praznik  su obilje`ili i aktivistiLokalnogomladinskog vije}aregijeZenicaprigodnimprogramom kod spomen-obilje`jaKamenispava~.
Zna~ajan datumza BiH
Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH,u Biha}u je ju~erodr`anasve~anasje-dnicaSkup{tine USK-a, kojoj su poredpo- slanikaprisustvovaliministri u VladiKan- tona, te predstavnici javnog i politi~kog `ivota. Ozna~ajuovogva`nogdatumaza BiH, prisutnima se obratiopredsjedavaju}i kantonalneSkup{tineHuseinRo{i}. Dele- gacijaSkup{tine i Vlade USK-a te Op}ineBi- ha}, kao i predstavnicipoliti~kihstranaka i bora~kihudru`enja, obi{li su {ehidskome- zarjeHumci, katoli~kogroblje u @egaru, par- tizansko u Bori}ima, te mezarIrfanaLjubi- janki}a kod d`amijeFethija.
Po~ast braniteljima
Dan nezavisnosti BiH ju~er je nizom sadr`ajaobilje`en i u Gora`du. Program obilje`avanja po~eo je na centralnom spomen-obilje`ju Gora`de, grad heroj, svojimbraniocima, gdje je odatapo~ast te polo`enocvije}e za poginulebranioce BiH.U Gradskojgalerijisve~ano je otvore- najedinstvenaizlo`baunikatnihru~nih radova nastalih kao rezultat petomje- se~nogradapolaznikaKulturno-eduka- tivnog centra Gjungjoren - Gora`de, dok je u saliCentra za kulturuuprili~ena promocija knjige “Ogledi o dr`avnosti i politi~ki razvoj BiH” autora prof. dr. Mirka Pejanovi}a.
U @I@I
Prvimart je ro|endandr`aveBosne i Hercegovine i, koliko god ga neki negirali, on se ne mo`eizbrisati, poru~io je ju~er MiroLazovi}, predsjednikForu- ma parlamentaraca BiH 1990, koji je u povodu Dana nezavi- snosti BiH u Sarajevuorganizi- rao sve~anu akademiju. - Siguran sam da }e 1.martos- tatijedna od najsvjetlijihta~aka u istoriji Bosne i Hercegovine. Logi~no je da se on slavi na ci- jelom prostoru BiH, ne samo u FBiH. Apsurdno je da slav ljenje Dana nezavisnosti odbijaju upravo one politi~ke stranke i njihovi predstavnici koji u ime dr`ave BiH imajuvelikeprivile- gije i ogromnu mo} i predstav - ljaju ovu zemlju u inostranstvu. Da nijebilo tog datuma,ne bi bi- lo ni njih kao funkcionera, zato je nelogi~no da upravo te snage odbijaju Dan nezavisnosti, rekao je Lazovi} novinarima.
Uprkos prijetnjama
Sve~anaakademijeodr`ana je u zgradiParlamenta BiH, odno- sno u sali u kojoj su, kako je La- zovi} naglasio, prije 19 godina, tada{njiparlamentarciizglasa- liodlukekoje su gra|animaBo- sne i Hercegovine omogu}ile da se na referendumu29. febru- ara i 1. marta 1992. izjasne da`ele `ivjeti u nezavisnoj i sa- mostalnojdr`aviravnopravnih naroda.Sve~anosti je prisustvovao i ~lanPredsjedni{tvaBosne i Her- cegovineBakirIzetbegovi}, ko- ji je podsjetio da je prije 19 go- dina izglasana odluka o refe- rendumu, usprkos nedvosmi- slenim prijetnjama ratom, pa ~ak i nestankomjednognaroda. - Bosna i Hercegovina je op- stala i opsta}e. Sada je na nama da dovr{imozapo~eto, da osigu- ramo stabilnost zemlje i pro- speritetnu budu}nost za gene- racije koje dolaze. Vrijeme je da u ovoj zemlji okrenemo no- vustranicu, da istinskiprionemo na posao i preuzmemo punu odgovornost za njenusudbinu. Moramo uvesti Bosnu i Herce- govinu u NATO i Evropskuuni- ju. To je istorijskizadatak ove ge- neracije politi~kih lidera. Pozi- vamsvojekolege da u~inimo sve kakobismobili na visiniovogza- datka. Na{a zemlja nema vi{e vremena za gubljenje. Na{i gra|ani u svakompogledumo- raju biti ravnopravni sa osta- limgra|animaEvrope. Osiguraj- mo trajnu stabilnost, unaprije- dimo zemlju kroz neophodne reforme i u~inimo je privla~nom za investicije, poru~io je Ize- tbegovi}.On je u izjavi za novinareoci- jenio da u skorije vrijeme ne}e biti pribli`eni suprotstav ljeni stavovi o 1. martu, Danu neza- visnosti, koji se u Federaciji BiH slavi kao praznik, a Republici Srpskoj negira.Usprkosrazli~itimstavovima o praznicima, Izetbegovi} je uvjeren da ~lanoviPredsjedni{- tvaBosne i Hercegovinenema- ju razli~ita gledanja na bu- du}nost.
Komotna za sve
- Mi `elimoboljubudu}nost, Bosnu i Hercegovinu sigurnu, stabilnu, prosperitetnu, komo- tnu za sve njenegra|ane i naro- de, kazao je Izetbegovi}. On je podsjetio na ispitivanje javnogmnijenja od pro{legodi- ne “Sistem ranog upozorava- nja“, koje je zabilje`ilo da 55 postoSrba u BiH izra`avapatri- otskaosje}anja, 80 postoHrva- ta i gotovo svi Bo{njaci. - Zna~i, stvaripo~inju da sto-je na dvijenoge, rekao je Izetbe- govi}, ~estitaju}i Dan nezavi- snosti svima koji vole Bosnu i Hercegovinu. U ime mladih~estitkugra|ani- maBosne i Hercegovineju~er je iz Parlamenta BiH uputila stu- denticaPravnogfakulteta u Sara- jevuIngaHad`i}, a u ime svihru- daraisto je u~inio i EminHara~i} iz rudnikaBanovi}i. U Federaciji BiH 1. mart se obilje`ava kao praznik, dok jeu Republici Srpskoj to radni dan kao i svaki drugi.
J. FETAHOVI]
Najsvjetlijata~ka
u historiji BiH
Koliko god ga negirali, prvi mart se ne mo`e izbrisati, poru~io Miro Lazovi}, predsjednik Foruma parlamentaraca BiH 1990
Izetbegovi} pozvao kolege da BiH u~ine stabilnom
Ivo Toma{evi}
Pulji} je odigrao klju~nu ulogu
Neta~na je tvrdnja da su hercego- va~kifratri, napose fra JozoZov ko, odi- graliklju~nuuloguprilikomopredje- ljivanjaHrvatazapadneHercegovine na referendumuprije19 godina, koju je izrekaoAv doHebib, ratnipomo}nik  MUP-a BiH,smatrasekretarBiskupske konferencije BiH Ivo Toma{evi}: “To je neutemeljenaizjavane samo za menenego, vjerujem, za sve one ko- jito~noznaju{ta se u to vrijemede{a- valo. Naravno, svako ima pravo na svoj izri~aj, ali ako }emo govoriti jezikom ~injenica, ondastvaristojedruga~ije“, isti~e Toma{evi}, napominju}i da je prije rata u Bosni `ivje- lo preko dvije tre}ine Hrvata, a u Hercegovini ostatak: “Preko 760.000 Hrvata bilo je po popisu i sigurno je da je njih 560.000 `ivjelo u Bosni. A trebaimati u vidu i to da Hrvati iz zapa- dneHercegovinenisujedinihercegova~kiHrvati i da su se u to vri- jememnogiizja{njavali i kao Jugosloveni“, nagla{avaToma{evi}. “Maloprijereferendumabiskupi su se sastali, a onda je kar- dinalVinkoPulji}sro~iotek st, sam se potpisao pod pozivHrva- tima da iza|u na referendum. To je bilo klju~no. Ne zabora- vimokakva su vremenabila, mnogiljudinisuznali{to da mi- sle i kako da postupe. Naravno da su sve}enici, po poslanju slu`be, du`nislijediti duh onoga{to je bio stavmetropolitaPu- lji}a. I to je odnijeloprevaguvezano za izlazak i opredjeljenje Hrvata na referendumu“, smatra mons. Toma{evi}.
E. K.
Sve~ana akademija u povodu Dana nezavisnosti BiH
VinkoPulji}: Pozvao na referendum Podsje}anje na istorijskedane
Foto: D. TORCHE

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
epapo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->