Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
BOI DUONG TOAN 5

BOI DUONG TOAN 5

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by binh0574

More info:

Published by: binh0574 on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2011

pdf

text

original

 
§Ò KT kh¶o s¸t chÊt lîng HS kh¸ giái líp 5
N¨m häc 2009-2010
M«n to¸n
(Thêi gian: 60 phót Kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò)
---------------------------------------I-C©u 1
: (1 ®iÓm): So s¸nh c¸c ph©n sè sau (kh«ng quy ®ång)a.
5651
6661
b.
4143
5153
II-C©u 2:
(2 ®iÓm): TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:a. 53,2 : (x – 2,5) + 45,8  (khi x=6,5)b. 0,86 x (4,21 + 57,9 : 10) – 3,5a. 110 + 126 : 2,8 x 6,4b. (4,72 + 3,57 x 4,1 + 8,5 x 2,434) x 100
III-C©u 3:
(1 ®iÓm): ViÕt díi d¹ng sè thËp ph©n b»ng ®¬n vÞ lµ Giê:a. Nöa giê; b. 1 giê rìi;c. 15 phót; d. 45 phót
IV-C©u 4:
(3 ®iÓm):N¨m 1995 tæng sè d©n cña mét x· cã 3500 ngêi, n¨m 1996 sè d©n cña x· ®ã cã 3577 ngêi.Hái sau mét n¨m sè d©n cña x· ®ã t¨ng bao nhiªu phÇn tr¨m (%)?
V-C©u 5:
(3 ®iÓm):Mét ®¸m ®Êt  h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 80m, chiÒu réng 40m. Ngêi ta ®µo trong ®¸m®Êt c¸i ao h×nh trßn cã ®êng kÝnh 30m.a.TÝnh diÖn tÝch phÇn ®Êt cßn l¹i cña ®¸m ®Êt.b. Khi trång cµ chua trªn ®¸m ®Êt cßn l¹i, mçi m
2
thu ®îc 5 kg cµ chua. Hái c¶ ®¸m ®Êt thu®îc bao nhiªu t¹ cµ chua?
§Ò KT kh¶o s¸t chÊt lîng HS kh¸ giái líp 5
N¨m häc 2009-2010
M«n: TiÕng viÖt
(Thêi gian: 60 phót- kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò)
---------------------------------------I-C©u 1
:(1 ®iÓm): Trong c¸c nhãm tõ sau, mét tõ kh«ng cïng cÊu t¹o víi 3 tõ cßn l¹i. Em h·y chØ ratõ ®ã vµ nãi râ sù kh¸c biÖt gi÷a chóng.QuÇn dµi, ¸o dµi, quÇn ¸o, ¸o Êm.
II-C©u 2
: (1 ®iÓm): Tõ ng÷: S«ng TiÒn vµ S«ng HËu trong c©u díi ®©y ®Æt sau dÊu 2 chÊm gi¶ithÝch cho tõ ng÷ nµo tríc ®ã?§ång b»ng nam bé cã 2 con s«ng lín ch¶y qua: S«ng TiÒn vµ s«ng HËu.
II-C©u 3
: (2 ®iÓm): X¸c ®Þnh bé phËn chñ ng÷, vÞ ng÷, tr¹ng ng÷ trong c¸c c©u sau vµ ph©n lo¹ic©u theo cÊu t¹o:
1
 
-Sau nh÷ng c¬n ma xu©n, mét mµu xanh non ngät ngµo, th¬m m¸t tr¶i ra mªnh m«ng trªnkh¾p c¸c sên ®åi.-Tra, níc biÓn xanh l¬ vµ khi chiÒu tµ, biÓn ®æi sang mµu lôc.-Hå ChÝ Minh, b»ng thiªn tµi trÝ tuÖ vµ sù ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña m×nh, ®· kÞp thêi ®¸pøng nhu cÇu bøc thiÕt cña lich sö.
IV-C©u 4
: (2 ®iÓm): ViÕt mét ®o¹n v¨n (5 ®Õn 6 c©u) kÓ l¹i mét cuéc nãi chuyÖn gi÷a em
vµ c¸cb¹n vÒ mét bé phim ®· xem, trong ®ã cã dïng dÊu hai chÊm (:), dÊu ngoÆc kÐp ("...
").
V-C©u 5
: (4 ®iÓm):Díi m¸i trêng TiÓu häc, tuæi häc trß cña em g¾n liÒn biÕt bao kØ niÖm víi thÇy c«, b¹n bÌ vµm¸i trêng th©n yªu. Em h·y nªu c¶m xóc cña m×nh vÒ nh÷ng kØ niÖm ®¸ng nhí Êy
I- Tæng tØ HiÖu tØ 
Bµi 1 : Tríc ®©y lóc tuæi anh b»ng tæi em hiÖn nay th× tuæi anh gÊp ®«i tuæi em .T×m tuæi mçingêi hiÖn nay ? BiÕt hiÖn nay tæng sè tuæi cña hai anh em lµ 60 tuæi .Hd: - LËp luËn ®Ó suy ra tuæi em hiÖn nay lµ 2 phÇn th× tuæi anh hiÖn naylµ3phÇn T×m ra tuæianh lµ 24 tuæi tuæi emlµ 36 tuæi .Bµi 2 : Khi thùc hiÖn phÐp chia hai sè tù nhiªn cho nhau  ta t×m ®îc th¬ng cña phÐp chia ®ã lµ 6vµ sè d lµ 51 .Tæng cña sè bÞ chia, sè chia ,th¬ng sè vµ sè d lµ 969 .t×m phÐp chia ®ã ?Bµi3 . Cho bèn sè cã tæng lµ 45 .NÕu ®em sè thø nh©t céng víi 2 .Sè thø hai trõ ®i 2 . Sè thø banh©n víi 2 . Sè thø t chia cho 2 th× ®îc 4 kÕt qu¶ b»ng nhau . H·y t×m 4sè ®· cho ?Bµi 4 : Tuæi lan sau ®©y  8 n¨m gÊp ba lÇn rìi tuæi lan c¸ch ®©y 7 n¨m . TÝnh tuæi lan hiÖn nay ?Bµi 5 . Kho thø nhÊt nhiÒu h¬n kho thø hai 278,5 tÊn g¹o . NÕu chuyÓn 77,5 tÊn g¹o tõ kho thø nhÊtsang kho thø hai th× 3/5 sè g¹o kho thø nhÊt b»ng 2/3 sè g¹o kho thø hai . T×m sè g¹o cña mçi kho ?II .
Hai tØ sè
:
Lo¹i 1
– Tæng kh«ng ®æi :Bµi1. Sè s¸ch ng¨n tñ díi b»ng 3 lÇn ng¨n tñ trªn . NÕu ®em 3 quyÓn s¸ch tõ  ng¨ndíi ®Ó lªn ng¨ntrªn th× sè s¸ch ng¨n trªn b»ng 2/5 sè s¸ch ng¨n díi .TÝnh sè s¸ch mçi ng¨n lóc ®Çu ?Bµi 2 . Cã hai thïng dÇu sè dÇu thïng thø nhÊt b»ng 2/7 sè dÇu thïng thø hai .NÕu lÊy 1 lÝt dÇu tõ thïng thø hai ®æ sang thïng thø nhÊt th× sè lÝt dÇu thïng thø nhÊt b»ng 1/3 sèlÝt dÇu thïng tø hai . Hái lóc ®Çu mçi thïng cã bao nhiªu lÝt dÇu?
Lo¹i 2
: HiÖu kh«ng ®æiBµi 1 . N¨m nay tuæi Thµnh b»ng 1/8 tuæi «ng . Sau 4 n¨m n÷a ,tuæi Thµnh sÏ b»ng 1/6 tuæi «ng .Hái n¨m nay thµnh vµ «ng Thµnh , mçi ngêi bao nhiªu tuæi?Bµi 2 . HiÖn nay tuæi cha b»ng 11/3 tuæi con . Sau 4 n¨m n÷a tuæi cha sÏ gÊp 3 lÇn tuæi con . TÝnhtuæi mçi ngêi hiÖn nay ?III .
To¸n chuyÓn ®éng
:
Bµi 1
. Lóc 7 giê s¸ng ,Toµn ®i xe ®¹p tõ A vÒ B víi vËn tèc 15 km/giê .§Õn 9 giê Nam ®i xe ®¹p tõB vÒ A víi vËn tèc 18 km/ giê .Hái hai ngêi gÆp nhau lóc mÊy giê ? biÕt qu·ng ®êng AB dµi 129 km.
Bµi 2
. Mét «t« chë hµng tõ AvÒ B lóc 3 giê víi vËn tèc 60 km /giê . Mét «t« kh¸c ®i tõ A ®Õn B ®Ó®uæi theo lóc 3 giê 20 phót víi vËn tèc 70 km /giê .§êng tõ A vÒ B dµi 150 km. hái «t« thø hai ®uæikÞp «t« thø nhÊt lóc mÊy giê ?  N¬i ®ã c¸ch B bao nhiªu km?
Bµi 3.
Hai b¹n nam vµ Hoµng cïng khëi hµnh tõ A vÒ B. Nam ®i nöa qu·ng ®êng ®Çu víi vËn tèc15km/giê ,vµ nöa qu·ng®êng cßn l¹i víi vËn tèc 12 km/giê .Hoµng ®i nöa thêi gian ®Çu víi vËn tèc15 km/giê vµ nöa thêi gian sau víi vËn tèc 12 km/giê .hái trong hai b¹n ai ®Õn tríc
Bµi 4
. Hai ®éng tö cïng chuyÓn ®éng trªn mét ®êng trßn cã chu vi 700 m.XuÊt ph¸t cïng mét lócvµ cïng mét ®Þa ®iÓm .NÕu chuyÓn ®éng theo cïng chiÒu th× cø 5/6 phót l¹i gÆp nhau 1lÇn .NÕuchuyÓn ®éng ngîc chiÒu th× cø sau 2/3 phót l¹igÆp nhau mét lÇn . T×m vËn tèc cña c¸c  ®éng tö®ã ?
2
 
Hd : Tæng q® hai ®éng tö ®i trong 2/3 phót lµ 700m vµ hiÖu q® hai ®éng tö ®i trong5/6 phót lµ700mVËy tæng q® hai ®éng tö ®i trong 1 phót lµ :700:2 x3 =1050 (m)HiÖu q® hai ®éng tö ®i trong 1phót lµ :700 : 5 x 6 = 840 (m)Q§ ®éng tö thø nhÊt ®i trong 1 phót lµ :(1050+ 840 ) :2 = 945 (m)Q® ®éng tö thø hai ®i trong 1 phót lµ:1050 – 945 = 105 (m)IV – H×nh häc :Bµi 1 : Cho tam gi¸c abc ,m lµ ®iÓm chÝnh gi÷a c¹nh bc .trªn ac lÊy ®iÓm n sao cho an  =1/4ac .nèi ®iÓm m víi n. kÐo dµi mnvµ aB c¾t nhau t¹i P. Nèi ®iÓm P víi C. BiÕt diÖn tÝch APN =10 cm
2
a-
TÝnh S
PN
.
b-
tÝnh S
AB
.Bµi 2 : Cho tam gi¸c ABC .Trªn BC lÊy ®iÓm E sao cho CE = 2/5 BC .Trªn AE lÊy ®iÓm I sao EI = 1/3AE
a-
Cho
S
CI
 
= 4cm
2
.TÝnh
S
AB
b- KÐo dµi CI c¾t AB t¹i G .So s¸nh AG vµ BGBµi 3 : Cho tam gi¸c abc . Trªn bc lÊy e sao cho be = 1/ 3 bc .KÐo dµi ae vÒ phÝa e. Trªn ae kÐo dµilÊy d sao cho ae = 2 ed . Nèi dc.a-So s¸nh S
CD
vµ S
AB
b-Trªn Ac lÊy M sao cho AM = 2 MC . Nèi DM . DM c¾t BC t¹i K. So s¸nh Ekvµ KC , DK vµ KMBµi 4 :Cho h×nh thang ABCD .Cã AB = 1/2 BC; AB =1/3CD. §iÓm M lµ trung ®iÓm cña c¹nh BC.a-So s¸nh diÖn tÝch tam gi¸c ABD víi diÖn tÝch tam gi¸c BCD ;so s¸nh diÖn tÝch tam gi¸c ABD víidiÖn tÝch tamgi¸c BMDb-Nèi A víi M c¾t BD t¹i N. So s¸nh ®o¹n th¼ng AN víi ®o¹n th¼ng NM.
NOÄI DUNG BOÀI DÖÔÕNG HOÏC SINH GIOÛI 5
*.Soá Töï Nhieân
 
Ñeå vieát soá töï nhieân ngöôøi ta duøng 10 chöõ soá:  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Caùc chöõ soá ñeàu nhoû hôn 10.
0 laø soá töï nhieân nhoû nhaát.
Khoâng coù soá töï nhieân lôùn nhaát.
Caùc soá leû coù chöõ soá haøng ñôn laø: 1, 3, 5, 7, 9.Daõy caùc soá leû laø: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,….
Caùc soá chaün coù chöõ soá ôû haøng ñôn laø: 0, 2, 4, 6, 8.Daõy caùc soá chaün laø:2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,….
Hai soá töï nhieân lieân tieáp chuùng hôn, keùm nhau 1 ñôn vò.
Hai soá chaün (leû) lieân tieáp chuùng hôn keùm nhau 2 ñôn vò.
Soá coù 1 chöõ soá (töø 0 ñn 9), coù: 10 soá.Scoù 2 chöõ soá (töø 10 ñeán 99),coù: 90 soá.Soá coù 3 chöõ soá (töø 100 ñeán 999), coù: 900 soá.Soá coù 4 chöõ soá (töø 1000 ñeán 9999), coù: 9000 soá ………
Soá nhoû nhaát Soá lôùn nhaátSoá coù 1 chöõ soá: 0 9Soá coù 2 chöõ soá: 10 99Soá coù 3 chöõ soá: 100 999Soá coù 4 chöõ soá: 1000 9999
Trong daõy soá töï nhieân lieân tieáp, cöù moät soá leû thì ñeán moät soá chaün, roài leû,roài chaün,  ......
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->