Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Baze de Date

Baze de Date

Ratings: (0)|Views: 145 |Likes:
Published by bobo1010

More info:

Published by: bobo1010 on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2011

pdf

text

original

 
 
BAZE DE DATE
 
 
 
Fundamente ale bazelor de date
Tehnologiile informa
ţ 
ionale influen
ţ 
eaz
ă
continuu
ş
i produc modific
ă
ri substan
ţ 
ialeasupra mijloacelor de lucru din întreaga lume. Informa
ţ 
ii care erau alt
ă
dat
ă
stocate îndepozite pline de dulapuri, pot fi accesate ast
ă
zi prin intermediul unei singure ap
ă
s
ă
ri abutonului
mouse
-ului. Astfel, pentru stocarea informa
ţ 
iilor din orice mediu imaginabil în zilelenoastre sunt folosite sistemele de baze de date. De la bazele de date mari, a
ş
a cum suntsistemele care permit rezervarea
on-line
a biletelor pentru companiile aeriene
ş
i pân
ă
lafi
ş
ele dintr-o bibliotec
ă
, sistemele de baze de date sunt folosite pentru memorarea
ş
idistribuirea datelor de care încep s
ă
depind
ă
tot mai mult vie
ţ 
ile noastre.Pân
ă
în urm
ă
cu câ
ţ 
iva ani, sistemele mari de baze de date se g
ă
seau numai pecalculatoare de tip
mainframe
. Îns
ă
, a
ş
a cum era
ş
i firesc, proiectarea, achizi
ţ 
ionarea sau între
ţ 
inerea unei astfel de ma
ş
ini reprezenta o sarcin
ă
costisitoare
ş
i dificil de realizat. Odat
ă
 cu apari
ţ 
ia calculatoarelor din clasa sta
ţ 
iilor de lucru, pe care le întâlnim la tot pasul (biblioteci,laboratoare de informatic
ă
, departamente de lucru, etc.)
ş
i care sunt puternice
ş
i în acela
ş
itimp destul de ieftine, programatorii au posibilitatea de a proiecta rapid
ş
i la costuri reduseproduse informatice care s
ă
permit
ă
între
ţ 
inerea
ş
i distribuirea datelor.Cercetarea aferent
ă
bazelor de date are aproape 35 de ani de istorie, ani care aucondus în mod inevitabil la cele mai relevante
ş
i importante dezvolt
ă
ri ale ingineriei
software
. În mod natural, tehnologiile specifice bazelor de date, arhitecturile
ş
i cadrele conceptuale aufost tot mai bine consolidate în ultimile decade. Mai mult, în ultimii ani, managementulbazelor de date a evoluat astfel încât bazele de date au devenit o component
ă
cheie asistemelor informa
ţ 
ionale moderne. Acest aspect a provocat un impact adânc precum
ş
imodific
ă
ri semnificative în modul de lucru al institu
ţ 
iilor 
ş
i organiza
ţ 
iilor, contribuind într-om
ă
sur 
ă
relevant
ă
la adoptarea celor mai adecvate decizii care s
ă
le poat
ă
garanta succesul în afaceri
ş
i nu numai. În acest context, este important s
ă
men
ţ 
ion
ă
m anumi
ţ 
i factori care aucontribuit la aceast
ă
explozie: noile tehnici
ş
i instrumente de modelare, cele mai importante,fiind cele care se bazeaz
ă
pe o gândire orientat
ă
obiect, apari
ţ 
ia proces
ă
rii de tipul
client-server 
, diminuarea semnificativ
ă
a pre
ţ 
urilor aferente atât componentei
hardware
cât
ş
i acelei
software
 
ş
i, nu în ultimul rând, necesitatea unei administr 
ă
ri eficiente
ş
i corecte acantit
ăţ 
ilor tot mai mari de informa
ţ 
ii care caracterizeaz
ă
activit
ăţ 
ile fiec
ă
rei organiza
ţ 
ii dinzilele noastre. În prezent, bazele de date fac parte tot mai mult din via
ţ 
a noastr 
ă
de zi cu zi în a
ş
am
ă
sur 
ă
, încât uneori nici m
ă
car nu mai con
ş
tientiz
ă
m c
ă
le utiliz
ă
m. Atunci când cump
ă
ă
mceva de la un supermarket, probabil c
ă
va fi accesat
ă
o baz
ă
de date. Casierul va trece uncititor de coduri de bare peste fiecare dintre articolele pe care le achizi
ţ 
ion
ă
m. Acesta esteconectat la un sistem informatic pentru baze de date, care utilizeaz
ă
codul de bare pentru aidentifica pre
ţ 
ul produsului pe care l-am ales, evident dintr-o baz
ă
de date care gestioneaz
ă
 produsele. De asemenea, dac
ă
stocul pentru un produs scade sub o anumit
ă
limit
ă
, esteposibil ca sistemul s
ă
emit
ă
în mod automat o comand
ă
c
ă
tre un furnizor, pentru a ob
ţ 
ine unstoc suplimentar din acel articol.
Ce este baza de date?
Majoritatea bazelor de date iau na
ş
tere începând cu o list
ă
într-un editor de texte sau într-o foaie de calcul. La momentul respectiv, suntem tenta
ţ 
i s
ă
credem c
ă
a fost aleas
ă
ceamai bun
ă
solu
ţ 
ie, atât timp cât necesit
ăţ 
ile informa
ţ 
ionale sunt satisf 
ă
cute, este adev
ă
rat, încontextul unei cantit
ăţ 
i reduse de informa
ţ 
ii. În timp îns
ă
, acest volum cre
ş
te (spre exemplu,
3
 
 
odat
ă
cu cre
ş
terea activit
ăţ 
ii unei organiza
ţ 
ii, ceea ce face ca solu
ţ 
iile (privite ini
ţ 
ial ca fiindcele mai adecvate) s
ă
nu mai fie potrivite. Mai mult, pe m
ă
sur 
ă
ce lista devine tot mai mare, încep s
ă
apar 
ă
redundan
ţ 
e
ş
i inconsisten
ţ 
e la nivelul datelor gestionate. Datele devin greu de în
ţ 
eles sub forma listei, iar posibilit
ăţ 
ile de c
ă
utare, reg
ă
sire
ş
i extragere a subseturilor dedate pentru revizuire, actualizare sau utilizare devin extrem de limitate. Odat
ă
cu apari
ţ 
iaacestor probleme, o idee bun
ă
, chiar o necesitate în anumite situa
ţ 
ii, ar fi aceea altransferului acestor date într-o baz
ă
de date creat
ă
cu ajutorul unui sistem de gestiune albazelor de date. În prezent ne este tot mai clar faptul c
ă
explozia informa
ţ 
ional
ă
este de ani bunitr 
ă
s
ă
tura definitorie care caracterizeaz
ă
activit
ăţ 
ile fiec
ă
rei organiza
ţ 
ii sau institu
ţ 
ii, indiferentde domeniul s
ă
u de activitate. Volumul tot mai însemnat de informa
ţ 
ii nu mai poate fi utilizateficient cu ajutorul mijloacelor tradi
ţ 
ionale. Practic, constat
ă
m c
ă
procesul de prelucrareautomat
ă
a datelor prin intermediul sistemelor electronice de calcul a devenit o necesitatepentru majoritatea domeniilor de activitate. În acest context, putem afirma c
ă
cea maievoluat
ă
metod
ă
de organizare a datelor în vederea prelucr 
ă
rii lor automate o întâlnim labazele de date. În literatura de specialitate exist
ă
numeroase defini
ţ 
ii aferente conceptului de baz
ă
dedate. În continuare vom prezenta câteva dintre ele, care, în opinia noastr 
ă
, acoper 
ă
cel maibine conceptul de baz
ă
de date.„O baz
ă
de date con
ţ 
ine toate informa
ţ 
iile necesare despre obiectele ce intervin într-omul
ţ 
ime de aplica
ţ 
ii, rela
ţ 
ii logice între aceste informa
ţ 
ii
ş
i tehnicile de prelucrarecorespunz
ă
toare. În bazele de date are loc o integrare a datelor, în sensul c
ă
mai multefi
ş
iere sunt privite în ansamblu, eliminându-se pe cât posibil acele informa
ţ 
ii redundante. Deasemenea, este permis accesul simultan la acelea
ş
i date, care se reg
ă
sesc în acela
ş
i locsau sunt distribuite spa
ţ 
ial, a mai multor persoane de preg
ă
tiri diferite, fiecare cu stilulpersonal de lucru” [Bâsc
ă
, 1997, p.11].Referitor la defini
ţ 
ia prezentat
ă
anterior, putem spune c
ă
avem unele re
ţ 
ineri în ceeace prive
ş
te utilizarea conceptului de informa
ţ 
ie. Astfel, autorul vede baza de date ca unansamblu de informa
ţ 
ii, p
ă
rere pe care o împ
ă
rt
ăş
im par 
ţ 
ial
ş
i numai în cazul în care se facereferire la baza de date în general, dar nu
ş
i la o baz
ă
de date rela
ţ 
ional
ă
. Este cert faptul c
ă
 atunci când facem referire la baza de date rela
ţ 
ional
ă
, nu putem vorbi de informa
ţ 
ii, ci numaide date.„Totodat
ă
, putem privi baza de date ca ansambluri unitare de date, structurate,corelate logic între ele
ş
i memorate împreun
ă
cu descrierea formal
ă
a structurii lor 
ş
i aleg
ă
turilor logice dintre ele, a c
ă
rui gestionare este realizat
ă
de un sistem
software
unitar 
ş
ispecializat, numit sistem de gestiune a bazei de date” [Georgescu, Georgescu, 2005, p.63].O defini
ţ 
ie complet
ă
 
ş
i explicativ
ă
a no
ţ 
iunii de baz
ă
de date este oferit
ă
în [Velicanu etal., 2003, p.51]. Astfel, aceasta reprezint
ă
un ansamblu de colec
ţ 
ii de date:
organizat, pe niveluri de organizare a datelor (conceptual, logic, fizic), a
ş
a cum reiese
ş
idin arhitectura pe niveluri a unui sistem de baze de date;
coerent, conform restric
ţ 
iilor de integritate
ş
i a leg
ă
turilor dintre date, care rezult
ă
dinmodelul logic aferent;
structurat, conform unui model de date pentru bazele de date;
cu redundan
ţă
minim
ă
 
ş
i controlat
ă
, care este asigurat
ă
prin modelul de date implementat
ş
i prin tehnicile de proiectare ale bazei de date;
accesibil mai multor utilizatori în timp real, adic
ă
mai mul
ţ 
i utilizatori, concomitent, potob
ţ 
ine informa
ţ 
iile dorite atunci când au nevoie de ele.
4

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->