Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contabilitatea Cheltuielilor

Contabilitatea Cheltuielilor

Ratings:
(0)
|Views: 8,177|Likes:
Published by Andreea Jercan

More info:

Published by: Andreea Jercan on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2015

pdf

text

original

 
Contabilitatea cheltuielilor
1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea cheltuielilor
Componenţa cheltuielilor, modul de evaluare şi de constatare a acestora sunt determinate deprevederile
Bazelor conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare
şi
S.N.C. 3„Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii” 
.În
S.N.C. 3
componenţa cheltuielilor – pe felurile de activităţi ale unei întreprinderi aparte(operaţională, de investiţii, financiară) şi pe evenimente excepţionale.
Cheltuielile
 
reprezintă diminuările de avantaje economice care apar în procesul desfăşurăriiactivităţii economico-financiare a întreprinderii. Spre deosebire de consumuri, cheltuielile nu seinclud în costul produselor fabricate (serviciilor prestate), ci se reflecîn
Raportul privind rezultatele financiare
şi se scad din venituri la determinarea profitului (pierderii) net al perioadei degestiune.Cheltuielile se efectuează la întreprinderile care desfăşoară toate tipurile de activităţi. Înfuncţie de direcţiile efectuării, acestea se subdivizează în trei grupe:1. Cheltuieli ale activităţii operaţionale.2. Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale.3. Cheltuieli privind impozitul pe venit.
Cheltuielile  activităţii  operaţionale
cuprind  cheltuielile  ocazionate  de  desfăşurareaactivităţii de bază a întreprinderii. Acestea cuprind:a) costul vânzărilor;b) cheltuielile comerciale;c) cheltuielile generale şi administrative;d) alte cheltuieli operaţionale.
Costul vânzărilor 
 
reprezintă o parte din consumurile aferente produselor, mărfurilor vânduteşi serviciilor prestate. Acesta cuprinde:a) la întreprinderile de producţie – consumurile materiale directe, consumurile directe privindretribuirea muncii, inclusiv contribuţiile pentru asigurările sociale, consumurile indirecte deproducţie aferente produselor vândute;b) la întreprinderile de comerţ – valoarea de bilanţ a mărfurilor vândute (suma cea mai micădintre valoarea de intrare a mărfurilor procurate şi valoarea realizabilă netă);c) la întreprinderile de prestări servicii consumurile de materiale, consumurile privindretribuirea muncii, precum şi consumurile indirecte de producţie aferente serviciilor prestate.
Cheltuielile  comerciale
sunt  cheltuielile  aferente  desfacerii  produselor,  mărfurilor  şiprestărilor de servicii, şi anume: cheltuielile privind operaţiunile de marketing; cheltuielile privindambalajele şi ambalarea produselor şi mărfurilor; cheltuielile de transport privind desfacerea;cheltuielile de reclamă; cheltuielile privind reparaţiile şi deservirea cu termen de garanţie aproduselor şi mărfurilor vândute; cheltuielile aferente creării rezervelor pentru datorii dubioase;cheltuielile privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vândute; cheltuielile privindretribuirea muncii salariaţilor de la întreprinderile de comerţ care cuprind salariile de bază şisuplimentare, diverse adaosuri, sporuri, prime plătite vânzătorilor, casierilor, hamalilor, precum şibucătarilor, ospătarilor la întreprinderile de alimentaţie publică şi altui personal care participănemijlocit la vânzarea mărfurilor; comisioanele plătite organizaţiilor de desfacere, de intermediere,de  comerţ  exterior,  cheltuielile  privind  procurarea  licenţelor  pentru  exportul  produselor  şi
 
mărfurilor; cheltuielile privind întocmirea declaraţiilor vamale pentru vânzarea produselor pestehotarele republicii etc.
Cheltuielile generale şi administrative
cuprind cheltuielile privind deservirea şi gestiuneaîntreprinderii în ansamblu: cheltuielile privind uzura, reparaţia şi întreţinerea mijloacelor fixe,cheltuielile privind amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală gospodărească;cheltuielile de întreţinere a personalului administrativ şi de conducere; impozitele, taxele şi plăţilevirate în buget potrivit legislaţiei în vigoare (cu excepţia impozitului pe venit), precum şi taxa pevaloarea adăugată nerecuperată, accizele; cheltuielile în scopuri de binefacere şi sponsorizare;cheltuielile pentru protecţia muncii; cheltuielile de reprezentare; cheltuielile pentru deplasările deserviciu ale personalului de conducere; cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii, deorganizare a timpului liber şi odihnei salariaţilor întreprinderii; cheltuielile de organizare aferentedesfăşurării adunărilor acţionarilor, întocmirii actelor; cheltuielile pentru lucrările de cercetăriştiinţifice, inovaţii şi raţionalizări cu caracter de producţie; cheltuielile pentru pregătirea şireciclarea  cadrelor,  achitarea  diverselor  servicii  prestate  întreprinderii,  în  conformitate  cucontractele  încheiate;  cheltuielile  aferente  angajării  forţei  de  muncă;  cheltuielile  pentruîntreţinerea unităţilor de producţie şi economice de deservire etc.
Alte cheltuieli operaţionale
cuprind cheltuielile privind vânzarea altor active curente;cheltuielile privind arenda operaţională; cheltuielile sub formă de amenzi, penalităţi, despăgubiri;cheltuielile  din modificarea  metodelor  de evaluare  a activelor  curente;  cheltuielile  aferentedobânzilor pentru credite şi împrumuturi; consumurile indirecte de producţie nerepartizate; lipsurileşi  pierderile  din  deteriorarea  valorilor;  cheltuielile  aferente  produselor  rebutate,  precum  şicheltuielile aferente anulării comenzilor de producţie, încetării activităţii unităţii de producţie carenu a fabricat produse şi cheltuielile anticipate care s-au dovedit a fi inutile.
Cheltuielile activităţii neoperaţionale
cuprind cheltuielile suportate de întreprindere ladesfăşurarea altor feluri de activităţi. Acestea cuprind:a) cheltuielile activităţii de investiţii;b) cheltuielile activităţii financiare;c) pierderile excepţionale.
Cheltuielile activităţii de investiţii 
rezultă din ieşirea activelor pe termen lung şi cuprindcheltuielile şi pierderile aferente ieşirii activelor nemateriale, activelor materiale în curs de execuţie,terenurilor, mijloacelor fixe, resurselor naturale, activelor financiare pe termen lung, sumelereducerii valorii activelor pe termen lung ieşite; pierderile din participaţiile în alte întreprinderi şioperaţiunile cu părţile legate.
Cheltuielile activităţii financiare
rezultă din modificarea mărimii şi structurii capitaluluipropriu, împrumuturilor şi creditelor întreprinderii. Acestea cuprind cheltuielile privind operaţiunileaferente plăţii redevenţelor, arendei finanţate a activelor materiale pe termen lung, diferenţelenefavorabile de curs valutar etc.
Pierderile excepţionale
rezultă din evenimentele sau operaţiunile rare şi netipice care nusunt legate de activitatea economico-financiară (ordinară) a întreprinderii. Acestea cuprind dauneleprovocate de calamităţile naturale, pierderile din perturbările politice, modificarea legislaţiei ţării.
Cheltuielile  privind  impozitul pe venit
cuprind suma totală  a cheltuielilor  privindimpozitul pe venit luată în considerare la calcularea profitului (pierderii) net al perioadei degestiune.Structura cheltuielilor întreprinderii este prezentată în schema 11.1.
162
Cheltuielile întreprinderii
Cheltuieliale activităţiioperaţionaleCheltuieliale activităţiineoperaţionaleCheltuieliprivind impozitulpe venit
Costul
 
vânzărilor Cheltuielicomer-cialeCheltuieligenerale şiadmi-nistrativeAltecheltuielioperaţio-naleCheltuieliale activi-tăţii deinvestiţiiCheltuielialeactivităţiifinanciarePierderiexcepţio-nale
 
Schema 11.1.
Structura cheltuielilor întreprinderii
11.2. Evaluarea şi constatarea consumurilor şi cheltuielilor
La contabilizarea consumurilor şi cheltuielilor apar două probleme principale:1) evaluarea (măsurarea) consumurilor şi cheltuielilor, adică calcularea sumelor acestora, caretrebuie să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele financiare;2) constatarea consumurilor şi cheltuielilor, adică stabilirea perioadei de gestiune în careacestea trebuie să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele financiare.În conformitate cu cerinţele
Standardelor Naţionale de Contabilitate
, consumurile şicheltuielile se evaluează la valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente ieşite, a sumelor calculate la retribuirea muncii şi ale contribuţiilor pentru asigurările sociale, uzurii mijloacelor fixeşi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, amortizării activelor nemateriale, rezervelor create,cheltuielilor şi plăţilor preliminate, corecţiilor la datoriile dubioase etc.Consumurile şi cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în baza respectăriiurmătoarelor principii:
specializarea exerciţiilor;
prudenţa;
concordanţa;
necompensarea.
Principiul specializării exerciţiilor
prevede că cheltuielile se constată şi se reflectă încontabilitate în perioada de gestiune în care au avut loc, indiferent de momentul plăţii efective amijloacelor băneşti sau a altei forme de compensare. De exemplu, energia electrică consumată,furnizată de către terţi se trece la consumuri sau cheltuieli în perioada de gestiune în care a fostconsumată, dar nu în momentul achitării acesteia; chiria plătită în avans se trece la consumuri saucheltuieli în perioadele în care obiectul arendat a fost utilizat etc.
Principiul prudenţei
prevede că cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate înmomentul efectuării acestora. De exemplu, lipsurile constatate cu ocazia inventarierii valorilor înmărfuri şi materiale, precum şi pierderile din deteriorarea acestora; valoarea produselor rebutatedefinitiv; cheltuielile privind remedierea rebuturilor etc. se înregistrează în contabilitate ca cheltuielila data depistării acestora, indiferent de motive şi vinovaţi. Suma de recuperare a acestora(veniturile) se constată numai în cazul când întreprinderea are o certitudine întemeiată, adică oconfirmare documentară (acordul în scris al salariatului privind recuperarea daunei materiale,decizia judecătorească etc.).Principiul  prudenţei  oferă  întreprinderilor,  după  caz,  dreptul  să  creeze  rezervelecorespunzătoare pe seama cheltuielilor perioadei privind recuperarea pierderilor probabile aferentedatoriilor dubioase, returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vândute, reparaţia cu termen degaranţie şi deservirea produselor şi mărfurilor vândute etc. Totodată, principiul prudenţei nujustificrearea rezervelor latente, ceea ce poate genereze supraevaluarea neîntemeiată acheltuielilor şi diminuarea rezultatului financiar.
163

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
Florin Magdici liked this
Cosmina Niculina Neag liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Bianca Berendi liked this
Roşu Sorina Elena liked this
Alina Iuliana Tabirca liked this
Monica Zlati liked this
Ken Laszlo liked this
Daniela Efros liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->