Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
23Activity
×
P. 1
Walang Panginoon

Walang Panginoon

Ratings: (0)|Views: 8,226|Likes:
Published by LittleBadGurL.
Isang tahasang pagkikritik sa maikling kwentong isinulat ni Deogracias A. Rosario
Isang tahasang pagkikritik sa maikling kwentong isinulat ni Deogracias A. Rosario

More info:

Published by: LittleBadGurL. on Mar 03, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

09/24/2013

 
 
Xo`kakva}ak ~o Boakeaj` Kplj}c*
Bo* Vl`ajl M* OfoeoiljNLL?6 Ff* @vonl Xvlnac|~ ]oflvjlvcXlfvlvc 8=% 68??
 
Poeoj` Xoj`ajccj
ja Mlc`vonao~ O* Vc~ovac
\joj` }aj`aj kc xoeoj` ~o xobo`o} j` kplj}cj` a}c oq joaj}va`o jo okc ~ojaeoeoboj ja}c* Joj` ~ab|eoj kcj` fo~odaj oq joe|j`kc} okc ~o b`o xo~oka} jojovojo~oj j` xoj`|jodaj` }o|doj` ~a Bovnc~* ^|foea} koeo|joj joboj oq jo}|pookc ~o boeaja~ jaqoj` xo`dada`oj}a ~o boxoj`"oxaj` ~a Mcj ]lcj`*@oq|jxoboj% ~o |jo oq dajma kc bo~qomcj` joaj}ajmadoj oj` aeoj` fodo`a j` kplj}c }|eom jo eoboj` qocj` ko}ox|~oj* A}c oq joj` ~ajo~ok}oj jo jaBovnc~ oj` kojqoj` koeofop o} oj` xo`fafada~ jaqo j` moba} jo kopoj`a~ j` koqMcj ]lcj`* Joaj}ajmadoj kc eoj` oj` axajodadapo}a` ja}c joj` fo~odaj kc a}c ~oakoeopoj` xo`koko}ocj* @ajoqo xoeo jaqo oj` b`o `opaj` xoj`"ooxa ja Mcj]lcj` o} joa~ jaqoj` bo`oea} oj` kojqoj` koeofop ma}}c xovo k|j` ~okoeaj`boxomooj oj` Mcj ~o koeofop oq }avodaj ~aqo ja}c jo dajma joboj jofa`c ~okplj}c*Bo`oeaj` oj` ~|b|eo} j` kplj}cj` a}c modae jok|k|do jaqo oj` ~abxo}qoj` f|bofo~o j` kojqoj` b`o `ajo`opoj` kplj}c* O} a~o jo okc ~o b`obobfofo~oj` aqcj* Booqc~ oj` xo`koko~|j|m"~|jcm o} oj` b`o ~oea}oj``ajoba} oq ~aqoj` eoecj` jo`xo`ojmo va}c* ]oeo`oj` bovovobmoboj bc oj` b`omobmobaj` jokoxoeccf ma}c* Dajma a}c joeoeoqc ~o b`o joj`qoqova ~o }c}ccj` f|doq*
 
B`o ]ojcj`9?*
 
O
jc oj` bo~o~ofa bc ~o op}cv jo ~|b|eo} ja}c3
Boeopok oj` kojqoj` koa~axoj |kce ~o b`o joj`qoqova ~o kojqoj` xoea`am* Bo`oeaj`* Koqo dajma jokoxo`}o}okoj` ~aqo oq fajoj~o`oj` ¾Obo j`Boaakeaj` Kplj}cj` ]o`oec` ~o Foj~o½* Fajafa`qoj jaqo j` f|doq oj` fopo}}o|doj ~o kojqoj` b`o a~aj|~|eo} jo boaakeaj` kplj}c* Kokoafo ~o afoj`boj|j|eo} oj` xobobovooj jaqo j` xo`~|eo} j` boakeaj` kplj}c*
6
*
 
O
jc oj` blj~odl j` kplj}c3
Axajododoqo` eoboj` ma}c jo dajma moxo} xajoj`|j`|jodoj j` `oea} oj`mobmobaj* Oj` eodo} j` ko~obooj oq boq ko|k|eoj` xov|~o c kovbo ~o d|ea*Bo`aj` bodajodcj koda} ~o xajokobo`|ecj` fodo`a j` aqcj` f|doq* Dajma vajmoxo} axajo||foqo ~o ~ovaeaj` b`o koboq oj` xo`do}ce ~o xo`koko~oeoj` `ajopo~o aqc j` a~oj` }oc* Booovaj` `opaj a}c j` afo* Doe* Oj` aqcj` koeofop*
>
*
 
O
jc oj` bl}oblj~odl j` kplj}c3
Axajovovo}aj` j` blj~odl j` kplj}c jo dajma moxo} }oqc bopopoeoj j` xo`"o~o ~o b`o xvcfelboj` m|bovo}aj`* Bo}|}c }oqcj` bo`}aa~ ~o b`o xo~oka}~oxo`ko} ~o d|ea% }oqc vaj oq bokokovoc~*
=*
 
^
oj`"oqcj ko fo ~o blj~odl3
C
c* ^oj`"oqcj okc modae }c}cc joboj a}c* O} moxo} eoboj` maj jo}aj a}cj`}|eovoj o} a~of|doq*

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lrae Amatz liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Janric Madeja added this note|
tnx
Jericho Prosas added this note|
hay
Nova Mae Felisco added this note|
salamat
Merix Enriquez added this note|
tnx na2lungan nyo ako sa assignment ko
Claire Bautista added this note|
tnx:P

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->