Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De 004

De 004

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by iswear2008

More info:

Published by: iswear2008 on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2011

pdf

text

original

 
 
Nh
n gia s
ư 
môn Hóa H
c cho m
i
ñ
i t
ư 
ng                                                                                                Mã
ñ
thi: 004
 
 
 
Copyright © 2007 Lê Ph
m Thành                                                                           C 
 
nhân ch
 
t l 
ư 
ng cao Hóa H 
c –
ð
HSPPhone: 0976053496                                                                                                                 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Trang 1/5
 
 
ðÁP ÁN ð THI ðI HC
 
Môn thi: Hoá h
c - Không Phân ban
 
Th
 
i gian làm bài: 90 phút 
 
S
 
câu tr 
 
c nghi
m: 50
 
 
 
 
H
, tên thí sinh
:.......................................................................................
S
báo danh
:…...........................
  
Câu 1.
 
Dãy s
p x
p nào sau
ñ
ây
ñ
úng
v
 
i chi
u t
ă
ng d
n
ñ
phân c
c c
a liên k 
t:A.
 
HF < HCl < HBr < HI B.
 
HI < HBr < HCl < HFC.
 
HCl < HF < HBr < HI D.
 
HCl < HBr < HF < HI
 
Câu 2.
 
Trong quá trình s
n xu
t gang, x
y ra ph
n
ng:
 
Fe
2
O
3
(r)  +  3CO (k)   2Fe (r)  +  3CO
2
(k)
H > 0Cho các bi
n pháp:1.
 
T
ă
ng nhi
t
ñ
ph
n
ng  2.
 
T
ă
ng áp su
t chung c
a h
 3.
 
Gi
m nhi
t
ñ
ph
n
ng  4.
 
Dùng ch
t xúc tácY
u t
giúp t
ă
ng hi
u su
t c
a ph
n
ng trên là:A. (1) B. (1), (2), (4) C. (3) D. (2), (3), (4)
 
Câu 3.
 
Cho 4 dung d
ch trong su
t, m
i dung d
ch ch
ch
a m
t lo
i cation và m
t lo
i anion trong s
cácion sau: Ba
2+
, Al
3+
, Na
+
, Ag
+
, CO
32-
, NO
3-
, Cl
-
, SO
42-
. Các dung d
ch
ñ
ó là:
 
A. AgNO
3
, BaCl
2
, Al
2
(SO
4
)
3
, Na
2
CO
3
B. AgCl, Ba(NO
3
)
2
, Al
2
(SO
4
)
3
, Na
2
CO
3
 C. AgNO
3
, BaCl
2
, Al
2
(CO
3
)
3
, Na
2
SO
4
D. Ag
2
CO
3
, Ba(NO
3
)
2
, Al
2
(SO
4
)
3
, NaNO
3
 
 
Câu 4.
 
L
ư
u hu
nh tác d
ng v
 
i axit sunfuric
ñ
c, nóng:   S + 2H
2
SO
4
 
 
3SO
2
+ 2H
2
OTrong ph
n
ng này, t
l
s
nguyên t
l
ư
u hu
nh b
kh
: s
nguyên t
l
ư
u hu
nh b
oxi hóa là:A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 3 : 1 D. 2 : 1
 
Câu 5.
 
Cho các kim lo
i: Cu; Al; Fe; Au; Ag. Dãy g
m các kim lo
i
ñư 
c s
p x
p theo chi
u t
ă
ng d
ntính d
n
ñ
i
n c
a kim lo
i (t
trái sang ph
i) là:A.
 
Fe < Au < Al < Cu < Ag B.
 
Fe < Al < Au < Cu < AgC.
 
Fe < Al < Cu < Ag < Au D.
 
Al < Fe < Au < Ag < Cu
 
Câu 6.
 
Cho a mol NO
2
h
p th
hoàn toàn vào dung d
ch ch
a a mol NaOH. Dung d
ch thu
ñư 
c có giá tr
 pH làA. pH = 7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. Ph
thu
c vào a
 
Câu 7.
 
Natri, kali, canxi
ñư 
c s
n xu
t trong công nghi
p b
ng cách nào sau
ñ
ây?A.
 
Ph
ươ 
ng pháp th
y luy
n B.
 
Ph
ươ 
ng pháp nhi
t luy
nC.
 
Ph
ươ 
ng pháp nhi
t phân D.
 
ð
i
n phân h
 
p ch
t nóng ch
y
 
Câu 8.
 
Ch
n m
t ch
t thích h
 
p d
ư 
i
ñ
ây
ñ
phân bi
t ba ch
t sau: Al, Mg, Al
2
O
3
 A. Dung d
ch HCl B. Dung d
ch CuCl
2
 C. Dung d
ch HNO
3
loãng D. Dung d
ch NaOH
 
Câu 9.
 
Cho m
t l
ư 
ng s
t d
ư
tan trong HNO
3
loãng thu
ñư 
c dung d
ch X có màu nâu nh
t. H
i trong Xch
y
u có nh
ng h
 
p ch
t gì cho d
ư 
i
ñ
ây?A.
 
Fe(NO)
3
+  HNO
3
+  H
2
O B.
 
Fe(NO
3
)
2
+  HNO
3
+  H
2
OC.
 
Fe(NO
3
)
2
+  Fe(NO
3
)
3
+  H
2
O D.
 
Fe(NO
3
)
2
+  H
2
O
 
Câu 10.
 
T
ph
n
ng hóa h
c sau: Fe(NO
3
)
2
+  AgNO
3
 
 
Fe(NO
3
)
3
+  AgCh
ra phát bi
u
ñ 
úng
?A. Fe
2+
có tính kh
m
nh h
ơ 
n Ag B. Fe
3+
có tính oxi hóa m
nh h
ơ 
n Ag
+
 C. Fe
2+
có tính oxi hóa m
nh h
ơ 
n Fe
3+
D. Ag
+
có tính kh
y
u h
ơ 
n Fe
2+
 
 
ñ
: 004
 
 
 
Nh
n gia s
ư 
môn Hóa H
c cho m
i
ñ
i t
ư 
ng                                                                                                Mã
ñ
thi: 004
 
 
 
Copyright © 2007 Lê Ph
m Thành                                                                           C 
 
nhân ch
 
t l 
ư 
ng cao Hóa H 
c –
ð
HSPPhone: 0976053496                                                                                                                 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Trang 2/5
Câu 11.
 
Ch
 
ñ
ung 1 thu
c th
nào d
ư 
i
ñ
ây có th
phân bi
t
ñư 
c các dung d
ch không màu: AlCl
3
,ZnCl
2
, MgCl
2
, FeSO
4
, Fe(NO
3
)
3
, NaCl
ñ
ng trong các l
m
t nhãn.A. Dung d
ch NaOH B. Dung d
ch Na
2
CO
3
C. Dung d
ch Ba(OH)
2
D. Dung d
ch NH
3
 
 
Câu 12.
 
Ph
n
ng Cu  +  H
+
+  NO
3-
 
 
Cu
2+
+   NO  +  H
2
OH
s
c
a các ch
t theo th
t
là:A. 1; 4; 1; 1; 1; 2 B. 3; 8; 2; 3; 1; 6C. 3; 8; 2; 3; 2; 4 D. 2; 12; 3; 2; 3; 6
 
Câu 13.
 
Cho ph
n
ng hóa h
c:   CO (k)  +  Cl
2
(k)    COCl
2
(k)Bi
t r
ng
 
nhi
t
ñ
T, n
ng
ñ
cân b
ng c
a CO là 0,2M và c
a Cl
2
là 0,3M và h
ng s
cân b
ng là4M
-1
. N
ng
ñ
cân b
ng c
a ch
t t
o thành (COCl
2
)
 
nhi
t
ñ
T c
a ph
n
ng có giá tr
nào d
ư 
i
ñ
ây?A. 0,015 M B.  0,24 M C. 0,3 M D. 0,5 M
 
Câu 14.
 
Tr
n 3 dung d
ch H
2
SO
4
0,1M; HNO
3
0,2M; HCl 0,3M v
 
i nh
ng th
tích b
ng nhau thu
ñư 
cdung d
ch A. L
y 300 ml dung d
ch A cho ph
n
ng v
 
i V lít dung d
ch B g
m NaOH 0,2M và KOH0,29M thu
ñư 
c dung d
ch C có pH = 2. Giá tr
V là:
 
A. 0,424 lít B. 0,414 lít C. 0,214 lít  D. 0,134 lít
 
Câu 15.
 
Nguyên t
kh
i trung bình c
a
ñ
ng kim lo
i là 63,546. Trong t
nhiên t
n t
i hai lo
i
ñ
ng v
 
ñ
ng Cu,
6529
Cu.
6329
Thành ph
n % c
a Cu
6529
theo s
nguyên t
là:A. 27,3% B. 26,7% C. 26,3% D. 23,7%
 
Câu 16.
 
Cho 6 gam Cu kim lo
i tác d
ng v
 
i 120 ml dung d
ch A g
m HNO
3
1M và H
2
SO
4
0,5M thu
ñư 
c V lít khí NO
 
 
ñ
i
u ki
n tiêu chu
n. Xác
ñ
nh V (ml):
 
A. 1,344 ml B. 0,672 ml C. 0,0672 ml D.
ð
áp án khác.
 
Câu 17.
 
Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam h
n h
 
p hai kim lo
i trong dung d
ch HCl d
ư
th
y t
o ra 2,24 lít khí H
2
(
ñ
ktc). Cô c
n dung d
ch sau ph
n
ng thu
ñư 
c
m
gam mu
i khan. Giá tr
c
a
m
A. 17,1 gam B. 13,55 gam C. 10,0 gam D. Không tính
ñư 
c
 
Câu 18.
 
Hòa tan m gam h
n h
 
p X (g
m Al, Fe, Zn và Mg) b
ng dung d
ch HCl d
ư
. Sau ph
n
ng, kh
il
ư 
ng dung d
ch axit t
ă
ng thêm (m – 2) gam. Kh
i l
ư 
ng (gam) c
a mu
i t
o thành trong dung d
ch là:A. m + 34,5  B. m + 35,5 C. m + 69 D.  m  +  71
 
Câu 19.
 
Cho 1 gam b
t s
t ti
p xúc v
 
i oxi m
t th
 
i gian, th
y kh
i l
ư 
ng b
t v
ư 
t quá 1,41 gam. N
uch
t
o thành m
t oxit s
t duy nh
t thì oxit
ñ
ó là:A. FeO B. Fe
2
O
3
C. Fe
3
O
4
D. Không xác
ñ
nh
ñư 
c
 
Câu 20.
 
Cho 100 ml dung d
ch h
n h
 
p CuSO
4
1M và Al
2
(SO
4
)
3
1M tác d
ng v
 
i dung d
ch NaOH d
ư
,l
c l
y k 
t t
a
ñ
em nung
ñ
n kh
i l
ư 
ng không
ñ
i thu
ñư 
c ch
t r
n có kh
i l
ư 
ng làA. 18,2 gam  B. 10,2 gam C. 9,8 gam D. 8,0 gam
 
Câu 21.
 
Chia 20 gam h
n h
 
p X g
m Al, Fe, Cu thành hai ph
n b
ng nhau. Ph
n 1 tác d
ng h
t v
 
idung d
ch HCl thu
ñư 
c 5,6 lít khí (
ñ
ktc). Ph
n 2 cho vào dung d
ch NaOH d
ư
thu
ñư 
c 3,36 lít khí (
ñ
ktc). % kh
i l
ư 
ng Cu có trong h
n h
 
p là:A. 8,5% B. 13% C. 16% D. 17%
 
Câu 22.
 
Nung nóng hoàn toàn 28,9 gam h
n h
 
p KNO
3
và Cu(NO
3
)
2
. H
n h
 
p khí sinh ra
ñư 
c d
n vàon
ư 
c l
y d
ư
thì còn 1,12 lít khí (
ñ
ktc) không b
h
p th
(coi oxi không tan trong n
ư 
c). % kh
i l
ư 
ngKNO
3
trong h
n h
 
p ban
ñ
u là:A. 92,53% B. 65,05% C. 34,95% D. 17,47%
 
Câu 23.
 
Hòa tan 4 gam h
n h
 
p g
m Fe và kim lo
i X (hóa tr
II,
ñ
ng tr
ư 
c H trong dãy
ñ
i
n hóa) b
ngdung d
ch HCl d
ư
, thu
ñư 
c 2,24 lít khí H
2
(
ñ
ktc). M
t khác
ñ
hòa tan 2,4 gam X thì c
n dùng ch
ư
a
ñ
n250 ml dung d
ch HCl 1M. X là kim lo
i nào d
ư 
i
ñ
ây ?A. Ca B. Mg C. Be D. Zn
 
 
 
Nh
n gia s
ư 
môn Hóa H
c cho m
i
ñ
i t
ư 
ng                                                                                                Mã
ñ
thi: 004
 
 
 
Copyright © 2007 Lê Ph
m Thành                                                                           C 
 
nhân ch
 
t l 
ư 
ng cao Hóa H 
c –
ð
HSPPhone: 0976053496                                                                                                                 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Trang 3/5
Câu 24.
 
Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam Fe
3
O
4
b
ng dung d
ch HNO
3
thu
ñư 
c 448 ml khí N
x
O
y
(
ñ
ktc).Xác
ñ
nh N
x
O
y
?A. NO B. N
2
O  C. NO
2
D. N
2
O
5
 
 
Câu 25.
 
ð
t m
t l
ư 
ng Al trong 6,72 lít O
2
. Ch
t r
n thu
ñư 
c sau ph
n
ng cho hòa tan hoàn toàn vàodung d
ch HCl th
y bay ra 6,72 lít H
2
. Các th
tích khí 
ñ
o
 
(
ñ
ktc). Kh
i l
ư 
ng Al
ñ
ã dùng làA. 5,4 gam B. 8,1 gam C. 10,8 gam D. 16,2 gam
 
Câu 26.
 
Phát bi
u nào sau
ñ
ây
ch
ư 
a
chính xác?A. Tính ch
t c
a các ch
t ph
thu
c vào thành ph
n phân t
và c
u t
o hóa h
cB. Các ch
t là
ñ
ng phân c
a nhau thì có cùng công th
c phân t
 C. Các ch
t có cùng kh
i l
ư 
ng phân t
ñ
ng phân c
a nhauD. S
xen ph
tr
c t
o thành liên k 
t
σ
, s
xen ph
bên t
o thành liên k 
t
π
 
 
Câu 27.
 
Các r
ư 
u b
c 1, 2, 3
ñư 
c phân bi
t b
 
i nhóm OH liên k 
t v
 
i nguyên t
C có:5.
 
s
th
t
trong m
ch 1, 2, 3 6.
 
s
liên k 
t v
 
i nguyên t
H là 1, 2, 37.
 
b
c t
ươ 
ng
ng 1, 2, 3 8.
 
c
A, B, C
ñ
u sai
 
Câu 28.
 
Hai ch
t A, B có cùng công th
c phân t
C
4
H
10
O. Bi
t:-
 
Khi th
c hi
n ph
n
ng tách n
ư 
c (H
2
SO
4
 
ñ
c, 180
o
C), m
i ch
t ch
t
o m
t anken-
 
Khi oxi hóa A, B b
ng oxi (Cu, t
o
), m
i ch
t cho m
t an
ñ
ehit-
 
Khi cho anken t
o thành t
B h
 
p n
ư 
c (H
+
) thì cho ancol b
c 1 và b
c 3Tên g
i c
a A, B l
n l
ư 
t là?A. 2-metylpropanol-2 butanol-1 B. butanol-1 2-metylpropanol-1C. butanol-2 2-metylpropanol-1 D. 2-metylpropanol-1 butanol-1
 
Câu 29.
 
Dãy t
t c
các ch
t
ñ
u ph
n
ng v
 
i HCOOH là:A. AgNO
3
/NH
3
, CH
3
NH
2
, C
2
H
5
OH, KOH, Na
2
CO
3
 B. NH
3
, K, Cu, NaOH, O
2
, H
2
 C. Na
2
O, NaCl, Fe, CH
3
OH, C
2
H
5
ClD. CH
3
NH
2
, C
2
H
5
OH, KOH, NaCl
 
Câu 30.
 
Cho các ch
t sau: CH
3
COOH (A), C
2
H
5
COOH (B), CH
3
COOCH
3
(C), CH
3
CH
2
CH
2
OH (D).Chi
u t
ă
ng d
n nhi
t
ñ
sôi (t
trái qua ph
i) c
a các ch
t trên là:A. D, A, C, B B. C, D, A, B C. A, C, D, B D. D, A, C, B
 
Câu 31.
 
Hai este A, B là d
n xu
t c
a benzen có công th
c phân t
là C
9
H
8
O
2
. A và B
ñ
u c
ng h
 
p v
 
iBr
2
theo t
l
mol 1:1. A tác d
ng v
 
i dung d
ch NaOH cho 1 mu
i và 1 an
ñ
ehit. B tác d
ng v
 
i dung d
chNaOH d
ư
cho 2 mu
i và n
ư 
c. Công th
c c
u t
o c
a A và B l
n l
ư 
t là:A. HOOC – C
6
H
4
– CH = CH
2
 và     CH
2
= CH – COOC
6
H
5
 B. C
6
H
5
COOCH = CH
2
 và     C
6
H
5
– CH = CH – COOHC. HCOOC
6
H
4
CH = CH
2
 D. C
6
H
5
COOCH = CH
2
 và     HCOOCH = CH – C
6
H
5
và     CH
2
= CH – COOC
6
H
5
 
 
Câu 32.
 
Ph
n
ng nào sau
ñ
ây
không
dùng
ñ
ch
ng minh
ñ
c
ñ
i
m c
u t
o phân t
c
a glucoz
ơ 
:
 
A. Hòa tan Cu(OH)
2
 
ñ
ch
ng minh phân t
có nhi
u nhóm ch
c – OH
 
B. Ph
n
ng v
 
i 5 phân t
CH
3
COOH
ñ
ch
ng minh có 5 nhóm OH trong phân t
 C. Tác d
ng v
 
i Na
ñ
ch
ng minh phân t
có nhóm OHD. Ph
n
ng tráng g
ươ 
ng
ñ
ch
ng t
trong phân t
glucoz
ơ 
có nhóm ch
c – CHO.
 
Câu 33.
 
Ch
n câu
ñ 
úng
trong các câu sau:A. R
ư 
u
ñ
a ch
c hòa tan Cu(OH)
2
t
o thành dung d
ch màu xanh.B. Khi oxi hóa r
ư 
u no
ñơ 
n ch
c thì thu
ñư 
c an
ñ
ehitC.
ð
un nóng r
ư 
u metylic v
 
i H
2
SO
4
 
ñ
c
 
170
0
C thu
ñư 
c eteD. Ph
ươ 
ng pháp chung
ñ
i
u ch
r
ư 
u no,
ñơ 
n ch
c b
c 1 là cho anken c
ng n
ư 
c.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->