Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Division of AP inevitable

Division of AP inevitable

Ratings: (0)|Views: 370|Likes:
Published by sktherider

More info:

Published by: sktherider on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2012

pdf

text

original

 
1
− 
s˳ϠÁÇÁ©«s   @¬sªyLRiùLi c
− 
sµ³ 
− 
sµ³y©yÛÍÁ[@x qsÌÁV x qsª«sVxqsù
LSxtísQû
− 
s˳ Ï ÁÇÁ©« s @LiaRPLi BxmsöV²R ¶V ËØLiVVLiÖÁLig` i FyLiVVLiÈÁVNR PV ª« s¿Á[èzqsLiµj ¶. A
− 
sLji¬sxqsúNR Pª« sV ª« sWLæ RiLiÍÜ[¬sNT P ª«sV×Áþ}qsò¾»½ÌÁVgR iV úxmsÇÁÌÁ \ lLiÌÁV ÊÁLi²T ¶ ª« sVVLiµR ¶VNR PV rygR iV»R ½VLiµj ¶. ÛÍÁ[NR P F¡¾»½[ ËØLiVVÌÁlLi[}msÖÁF¡»R ½VLiµj ¶. A ©« sxtí sQLi FsLi»R½ @¬s ÛÍÁNRPäÌÁV NR PÈí Á²R¶Li BxmsöV²R ¶V Fsª« sLj iNUP ryµ³ R¶ùLiNSNRPF¡ª« s¿R ÁVè. Azqsò©«suí yÖÁõ N]ÖÁÀÁ©« sLi»R ½ xqsVÌÁVª« sogS, ryª« sWÑÁNR P
− 
sµ³ ¶*LiryÖÁõ N]ÌÁª«s²R ¶Li ryµ³R ¶ùLiNSµR ¶V.   NS¬d s, úxmsxqsVò»R ½Li »R ½ª«sV»R½ª« sV úFyLi»yÌÁNR PV ÇÁLRiVgR iV»][LiµR¶¬s BLR iV úFyLi»yÌÁ ªyLRiV ¿Áxmso»R½V©« sõ ©«suí yÌÁNR P©yõ @µj  NR PÀ³ Áèé»R ½LigS ®ªs[ÌÁ lLiÈý ÁV FsNR PV䪫sgSª« soLiÈÁVLiµj ¶. ˳ Ï ÁW
− 
sV¬s
− 
s˳ Ï ÁÑÁLi¿R Á²R ¶LiNR P©yõ, Bµô ¶LR iV ª«sV©« sVxtsvÌÁ ª« sVµ³ ¶ù
− 
s®µ¶[*uy¬sõ lLi¿R Áèg]Èí Á²R¶Li úxmsª« sWµR¶NR PLR iLi. µR¶VLR iµR¶Xxtí sQª«saS»R ½Vò, lLiLi²R ¶Vª« sLæSÌÁ ª« sVµ³ ¶ù, NRPVÌÁLi}msLjiÉÜ[, ª« sV»R ½Li }msLj iÉÜ[, ª« sLñ iLi }msLjiÉÜ[, úFyLi»R ½Li }msLj iÉÜ[ 
− 
s®µ¶[*uyÌÁV ¿ÁÌÁlLi[gji©« sxmso®²¶[ ©y¸R ¶VNR PVÌÁNR PV gR iVLj Lixmsoª«sxqsVòLiµj ¶ @®©s[µj ª« sLR ª« sW©« s LSÇÁNU P¸R¶WÍýÜ[FsµR ¶VgRiVµR ¶ÌÁ xqsWú»R ½LigS ª«sWLj iF¡LiVVLiµj ¶. LSuí yû¬sõ FsLi»R ½ aSLi¼½¸R ¶VV»R ½LigS
− 
s²R¶g]ÈíÁª« s¿][è  AÍÜ[ÀÁLi¿Á[ªyLR iV ®ªs©«sNR PÊÁ²T¶F¡LiVV, BLR iV úFyLi»yÌÁ ª« sVµ³ ¶ù FsLi»R ½
− 
s®µ¶[*uy¬sõ ¬sLixmsgR iÌÁª« sV¬sAÍÜ[ÀÁLi¿Á[ªylLi[ª« sVVLiµR ¶V ª« sLR ixqsÍÜ[ DLi²R ¶²R ¶®ªs[V ®©s[ÉÓ Á LSÇÁNU P¸R ¶V
− 
suyµR ¶Li.  úxmsÇÁÌÁV»R ½ª« sV úFyLi»y¬sõ FsLi»R½gS ú}ms
− 
sVxqsVò©yõLR i®©s[µj ¶ ÛÍÁNR PäNSµR ¶V. B»R½LR i úFyLi»yÌÁ ªyLj i¬s FsLi»R ½gS ®µ¶[*ztsQxqsVò©yõLRi®©s[®µ¶[BxmsöV²R ¶V |qsLiÉÓ Á®ªsVLiÈÁVNR PV @xqsÌÁV N]ÌÁª« sW©« sLi! ¾»½ÌÁLigSßØ |qsLiÉÓ Á®ªsVLiÉÜ[, xqs\ ®ªsVNSùLiúµ³ y |qsLiÉÓ Á®ªsVLiÉÜ[ÊÁÌÁLigSª« so©yõ¸R ¶VLiÛÉÁ[ @Ló iLi  A úFyLi»R ½ úxmsÇÁÌÁV »R ½ª« sV ®©s[ÌÁ©« sV gS²³ R¶LigS ú}ms
− 
sVxqsVò©yõLRi¬sNSµR ¶V; B»R ½LR i úFyLi»yÌÁ ªyLj i¬s  ¼½Èí Á²R ¶®ªs[V xms¬sgS |msÈí ÁVNRPV©« sõ ©y¸R¶VNR PVÖÁõ ÊÁÌÁxmsLR iVxqsVò©yõLR i¬s @LóR iLi.2009 ²T¶|qsLiÊÁLR iV 9©« s LSxtí sQû
− 
s˳ Ï ÁÇÁ©« s úxmsúNT P¸R¶V @LR iLi˳ ÏÁ##\ ®ªsVLiµR¶¬s ZNP[LiúµR¶ x¤¦Ü[Li ª« sVLiú¼½ ÀÁµR¶LiÊÁLRiLi úxmsNR PÉÓ ÁLi¿R ÁgS®©s[{qsª« sWLiúµ³R ¶ÍÜ[ª« sxqsLi»R ½ ©ylgi[aR P*LR iLSª«so ª« sLiÉÓ Á N]LiµR ¶LR iV "\ ÛÇÁALiúµ³ ¶' úxmsª« sVVÅÁVÌÁV, AÍÜ[¿R Á©yxmsLR iVÌÁV ry©« sVNR PWÌÁLigS xqsöLiµj ¶Li¿yLR iV. ª« sVW²][ L][ÇÁÙ {qs©± s ª« sWLj iLiµj ¶. ""F~LR iVgR iVúFyLi»R ½Li ©y¸R ¶VNRPVÌÁV (ZNP[LiúµR¶úxms˳ Ï ÁV»R ½*LiQ\ |ms ª«s¼½ò²T ¶ ¾»½ÀÁè) »R ½ª« sV ª« sWÈÁ©« sV ®©sgæ iLi¿R ÁV NR PVLiÈÁVLiÛÉÁ[ 
− 
sVLR iLi»y GLi ¿Á[xqsVò©yõLR iV? c @LiÈÁW ÇÁ©« sLi ª« sVª«sVøÖÁõ 
 
2úxmsbPõxqsVò©yõLR iV''c  @®©s[ INR P ÊÁWÈÁNR Pxmso ªyµy¬sõ BLR iV úFyLi»yÌÁ LSÇÁNU P¸R ¶V ©y¸R ¶VNR PVÌÁV ª« sVVLiµR ¶VNR PV ¾»½¿yèLR iV. Bµj úx msÇÁÌÁ ©« sVLiÀÁ \ |msNT P ª« sÀÁè©« s AÍÜ[¿R Á©«sNSµR ¶V. ©y¸R ¶VNR PVÌÁ ®ªsVµR ¶Îý Ï Á ©«sVLiÀÁ úxmsÇÁÌÁ
− 
sVµR¶ LR iVµô j¶©« s @Õ³ ÁúFy¸R ¶VLi. Bµj¶ BLR iV úFyLi»yÌÁ ©y¸R ¶VNR PVÌÁ ÍØÌÁWÀd Á NR PV{qsò! @Õ³ ÁúFy¸R ¶WÌÁ LR iVµô R¶V²R ¶V @LiÛÉÁ[B®µ¶[. BLR iV\ ®ªsxmsoÌÁV©«sõ ÇÁ©« sLi ¬sÇÁLigS @²R ¶gSÖÁ=©« s ª« s°ÖÁNR P úxmsaR PõÌÁV ¿yÍØ ª« so©yõLiVV. NR PXuñ ycg][µyª« sLk i ÛËÁ[zqs©± s ÍÜ[ÊÁ¸R ¶VÌÁö²T ¶©« s ÌÁOR PQÌÁ N][Èý Á LRiWFy¸R¶VÌÁ ¿R Áª« sVVLR iW, xqsx¤¦¦¦ÇÁªy¸R ¶VV ¬sZOP[QFyÌÁ©« sV gR iVÇÁLS»` ½ LSxtí sQûúxms˳ϠÁV»R ½*Li, Lj iÌÁ¸R ¶V©±s= ª« sLiÉÓ Á NSL]ölLi[ÉÞ  xqsLixqó sÌÁV xmsÈí ÁVNRPVF¡»R ½V©« sõxmso²R¶V N][ryòÑÁÍý ØÍý Ü[ @²ï ¶Vxms²T ¶©« s úxmsª« sVVÅÁ ©y¸R ¶VNR PV²R ¶V INRPä²R ¶W ÛÍÁ[LR iV. N][xqísÍÞ NSLji²yL` i NR PV, |qsÇÞ ÌÁNRPV ª« sù¼½lLi[NR PLigS ÇÁ©«sLi L][®²ý¶NT Pä©« sxmso²R ¶V ªyÎý Ï Á©« sV xmsÌÁNR PLj iLiÀÁ©«s ©y¸R ¶VNRPV²R ¶VÛÍÁ[²R¶V. JÊÁVÎØxmsoLRiLi gR i©«sVÌÁ Öd ÁÇÁÙ ª« sùª« s¥¦¦¦LRiª« sVW @Li¾»½[. ÊÁx¤¦¦¦§ÎÏ ÁÇؼ½ xqsLixqósÌÁV, ®µ¶[bd P¸R¶V NSL]ölLi[ÉÞ xqsLixqó sÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØÍÜ[
− 
sµ³ ¶*Liry¬sõ xqsXztí sQxqsVò©« sõxmsöV²R ¶V ªyÎýÏ Á©« sV ¬sÌÁµk ¶zqs©« s ©y¸R ¶VNR PV²T ¶ }msLR iV INR PäQ\ÛÉÁ©y ª«sV©« sNR PV gR iVLRiVòLiµy? ÛÍÁ[µR ¶V.  ""ª« sWF¡LRiV F~LRiVgR iV úFyLi»R ½Li»][®©s[gS¬d s,
− 
sV»][NSµR¶V. Bµj 
− 
sVNR PV ª« sW ¥¦¦¦
− 
dsV'' @©« sõ ©y¸R ¶VNR PVÛÍÁ[ª« sV©«sNRPV NR P¬szmsryòLR iV. µyµyxmso ÌÁORPQ FsNR PLSÌÁ ª«sN`Pöé ˳ ÏÁWª« sVVÌÁV @©yùúNSLi»R ½\ ®ªsVF¡LiVV©« sxmsöV²R ¶V @²ï ¶VNR PV©« sõ ©y¸R ¶VNR PV²R ¶V INR Pä²R¶W NR P¬szmsLi¿R Á²R ¶V. ÀÁª« sLR iNRPV  @©yùúNSLi»R ½\ ®ªsV©«s ¸R ¶VW¬sª« sLj i+ÉÓ Á ˳ Ï ÁWª« sVVÖÁõ  xmso©« sLRiVµ³ ô ð ¶Lj iLi¿yÌÁ®©s[AÍÜ[¿R Á©« sÌÁV©« sõÈíÁV NR PW²y ª« sV©« sNR PV NR P¬szmsLi¿RÁª« so. @FyLRi\ ®ªsV©« s ¸R ¶VVª« saR PNT c
− 
sµyùLô ð iaRPNTPòª« s©« sLR iVÖÁõ ªyxqsòª« s úxmsÇØxqsª«sVxqsùÌÁ xmsLj iuyäLR iLi N][xqsLi
− 
s¬s¹¸¶WgjiLi¿R ÁgR iÌÁ ©y¸R ¶VNRPV²R ¶V ª« sV©« sNR PV ÛÍÁ[²R ¶V. @µj ¶ ®©s[ÉÓ Á ¿yLj iú»R½NRP
− 
suyµR ¶Li!BxmsöV²R¶V ª« sV©« sLi ¿RÁWxqsVò©« sõµR ¶Íý Ø, LSÇÁNUP¸R ¶WÌÁV, NSL]ölLi[ÉÞ  xqsLixqó sÌÁ úFy¹¸¶WÑÁ»R ½ NSLRiùúNR Pª«sWÌÁVgS ª« sWLj iF¡LiVV©«s xmn sÖÁ»R ½LigS, F¢LRixqsª« sWÇÁLiÍÜ[¿ÁÌÁlLi[lgi[ 
− 
sµ³ ¶*Liry¬sõ.BNR Pä²R¶ ˳ Øª¯[®µ¶[*gSÌÁ©«sW, Buí yLiVVuí yÌÁ©« sV ª« sùQQNR Li¿Á[¸R ¶V²y¬sNT P   ryª« sW©«  úxmsÇÁÌÁNRPV @ª« sNSaSÌÁV ÛÍÁ[ª« so. ª« sV©« sNT PxmsöV²R ¶V NSLR iùNR PLR ÌÁ róy©« sLiÍÜ[NR PLi|ms¬ds Dµ][ùgR iVÌÁV NR P¬szmsxqsVò©yõLR iV.  ©y¸R ¶VNR PVÌÁ ró y©« sLiÍÜ[NR PLi|ms¬d s zqsCª¯[ÌÁV úxms®ªs[bPxqsVò©yõLR iV. FsÈÁV\ ®ªs\|ms©yxqslLi[, ®ªs[µj ¶NR PÌÁ
− 
sVµR¶ ®ªsÖÁlgi[LSÇÁNU P¸R¶V úxmsª«sVVÅÁVÖÁõ µR ¶gæ iLR igS xmsLj ibd PÖÁLi¿R ÁLi²T ¶ ªyÎÏ Á§þ Gµ][ INR P NSL]ölLi[ÉÞ xqsLixqó sNR PV zqsBJ @LiVVª« soLiÉØLR iV. ÛÍÁ[µy,
 
3uy²][ zqsBJ @LiVVª« soLiÉØLR iV. A lLiLi²R¶W NSNR PF¡¾»½[, ªyÎý ÏÁ ALi»R ½LR iLigjiNR PVÍý Ü[NR P¬dsxqsLi @LR i²R ¶ÇÁ©« sV zqsBJÌÁV ª« soLiÉØLR iV. NSL]ölLi[ÉÞ  NR PLi|ms¬d sÌÁ µ][zms²U ¶ ©« sVLi²T ¶ úxmsÇÁÌÁ µR¶Xztí sQ¬s ª«sV×dÁþLi¿R Á²y¬sZNP[C DµR¶ùª«sWÌÁV rygR iV»R ½V©yõ¸R ¶V®©s[ AL][xmsßáÖÁõ @Li»R ½ ¾»½[ÖÁgæ S N]Éí Ó Áxms®²¶[¸R ¶VÛÍÁ[Li. ©y¸R ¶VNR PVÌÁV AbPLiÀÁ©« sÛÉí Á[, gRi»R ½ xmsµj ¶}¤¦¦¦©« sV ®©sÌÁÌÁVgS LSxtí sQû LSÇÁNU P¸R ¶WÌÁ¬d sõ, ªyÎÏ Á§þ xqsXztí sQLiÀÁ, úxms¼½uíy»R ½øNR PLigS ª« sWLj iè©« s úxmsaRPõ ¿RÁVÛÉí Á[¼½LRiVgR iV»R½V©yõLiVV. ryª« sW©«  úxmsÇÁÌÁ»][FyÈÁW, ®ªs[Vµ³ yª« soÌÁV NR PW²y C D¿R ÁVèÍÜ[xms²T ¶F¡NR P»R½xmsöÛÍÁ[µR¶V. Fyú¼½ZNP[¸R ¶VVÌÁV xqsz¤¦¦¦»R½Li µk ¶¬sNT P
− 
sV©« s¥¦¦¦LiVVLixmsoNSµR ¶V. LSxtí sQû
− 
s˳ ÏÁÇÁ©« s ÇÁLjigji¾»½[G úFyLi»y¬sNT P Fsª«sLR iV ª« sVVÅÁùª« sVLiú¼½ @ª«so»yL][, N]»R ½òª« sVLiú¼½ª«sLæ SQÍý Ü[Fsª« slLiª« sLR iV ª«soLiÉØL][NRPW²y µyµyxmso @Lôð iLi @LiVVF¡»R ½Wª«soLiµj ¶.  ©y¸R¶VNR PVÌÁV BLi»R ½gS lLi¿R Áèg]²R ¶V»R ½V©yõ BLRiV úFyLi»yÌÁ  úxmsÇÁÌÁV BxmsöÉÓ ÁNU P ryª« sVLR ixqsùLigS®©s[ª« so©yõLR iV. ªyÎý Ï ÁNRPV xqsÍت«sVVÌÁV. @LiVV¾»½[, C zqós¼½ FsNRPV䪫 s NSÌÁLi N]©« srygR iNRPF¡ª« s¿RÁVè. ª«sVL][\®ªsxmso, úxmsÇÁÍýÜ[¬s ˳ Øª¯[®µ¶[*gSÌÁV BxmsöV²R ¶V ˳ Øª¯[ú®µ¶[NSÌÁVgS ª«sWLj iF¡¸R ¶WLiVV. B
− 
s ®µ¶[*xtsQLigS ª« sWLj i ªyÎý Ï Á ª« sV©« sxqsVÍýÜ[zqó sLR ixms²R¶NR P ª« sVVLi®µ¶[C xqsª« sVxqsù©« sV ¾»½[ÍØèÖÁ. LSxtí sQû
− 
s˳ ÏÁÇÁ©«s @¬sªyLR iùLi @¬s úxmsµ³ y©« sLigS {qsª« sWLiúµ³ ¶VÌÁV gR iª«sV¬sLi¿yÖÁ. ÇØÕÁ»y LS}qsò LSxtí sQû
− 
s˳ϠÁÇÁ©« sNR PV úFy¼½xmsµj ¶NRPÌÁV, xtsQLR i»R ½VÌÁV  ª« sLiµR ¶Íصj¶ NR P¬szmsryòLiVV.
− 
sÉÓ ÁÍý Ü[úFyßáúxmsµR ¶\ ®ªsV©« sµj¶, úxmsÇØry*ª«sVù¸R ¶VV»R ½\®ªsV©« sµj ¶ xqs*¸R¶VLixmsLj iFyÌÁ©« s. @µj ¶ BLR iV úFyLi»yÌÁNRPW ª«sLjiòxqsVòLiµj¶. A úFy¼½xmsµj ¶NR P
− 
dsV®µ¶[ 
− 
sVgR i»y @LiaSÌÁV rygSÖÁ. ªyÉÓ ÁÍý Ü[ ª«sV×d Áþ NU PÌÁNR P\ ®ªsV©« s
− 
s lLiLi®²¶[ @LiaSÌÁV.
− 
sÉÓ ÁÍý Ü[®ªsVVµR ¶ÉÓ Áµj ¬d sÉÓ ÁxmsLixmsNSÌÁV; lLiLi²R ¶ª« sµj¶ LSÇÁµ³y¬s ©« sgR iLR iLi. B»R ½LRi xmsLixmsNSÌÁV ÍØLi¿³ Á©« s\®ªsV©« s®ªs[. @xmsöÉý Ü[, LSÇÁµ³ y¬s ©«sgR iLR iLigS \ |¤¦¦¦µR¶LSËص` ¶ zqsµ³ ô ð ¶LigS ª« soLi²R ¶²R ¶®ªs[V ¾»½ÌÁVgR iV ˳ Øuy úxmsÇÁÌÁ GNUPNRPLRißáNR PV úxmsµ³y©«s úFy¼½xmsµj ¶NRP. @xmsöÉÓ ÁZNP[ \|¤¦¦¦µR ¶LSËص` NR PV µyµyxmso ª«sVW²R ¶Vª« sLiµR¶ÌÁ ¸R ¶W\ Û˳ Á xqsLiª«s»R ½=LSÌÁ  ¿RÁLj iú»R ½ª« soLiµj ¶. ®µ¶[aR PLiÍÜ[®©s[HµR ¶ª« s ª«sV¥¦¦¦©«sgR iLR iLigS ª«soLiµj¶. Bµj ¶ Fsª« sLRiW NSµR ¶©«sÛÍÁ[¬s ªyxqsòª« sLi. @ÍØlgi[, ALiúµ³R ¶úxms®µ¶[a` P

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->