Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
TYRANNY IN THE WORKPLACE

TYRANNY IN THE WORKPLACE

Ratings: (0)|Views: 215|Likes:
Published by Joshua J. Israel
Places of employment are now a DICTATORSHIP on American soil, and At-Will employment has done to the workplace what GOP Governors are doing to Collective Union Bargaining. However, this is how to fight these Tyrant-Employers and win. Believe it or not, they have every intent to DESTROY you.
Places of employment are now a DICTATORSHIP on American soil, and At-Will employment has done to the workplace what GOP Governors are doing to Collective Union Bargaining. However, this is how to fight these Tyrant-Employers and win. Believe it or not, they have every intent to DESTROY you.

More info:

Published by: Joshua J. Israel on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2013

 
8 
WZHZF OM BKCCFWOZH                   MKYWZ AVJKGKHL JKWZYKGZ GOVCZ[ OM WGOZZ               JKWZYKGZ GOVYZ
 _____________________________________________________________________________Ghwf z{pf1 Gk}kl AOWDVH A# KWYHFL,     Ghwf Co# >0"G]"88"84=Plhkczkmm,
Yfpl{ Zo Bozkoc Zo Jkwbkww
 
 
}w#
OIAFGZKOC ZO
  
FTDKIKZW H
-
I
-
G
PKFYWOC PKQQH Kcg#,Jfmfcjhcz#    Avjnf, ________________________________________________________________________________________________________
  
YFPL[ ZO JFMFCJHCZ‛W BOZKOC ZO JKWBKWW
 OIAFGZKOC ZO FTDKIKZW H - I - G, OM JFMFCJHCZ 
  
Pvywvhcz zo zdf 98 jh{ “Whmf Dhyioy‒ pyo}kwkoc om Yvlf 88, om zdf Bkccfwozh Yvlfw om Gk}kl
Pyogfjvyf $BYGP+, yfxvkykcn Plhkczkmm zo nk}f Cozkgf om hc ommfcjkcn phpfy, ~ykzkcn, oygoczfczkoc zdhz kw vc~hyyhczfj i{ ftkwzkcn lh~, vc~hyyhczfj oc zdf f}kjfcgf, oy moy ifkcn hbhzzfy zdhz Mkywz Jkwzykgz Avjnf, Yft Wzhgf{, dhw jfglhyfj zo if hc kcgobpfzfcz bhzzfy, kc GhwfCo# >0"G]"80"96708#  Plhkczkmm dfyfi{ wfy}fw hcj mklfw dkw Oiafgzkoc zo Jfmfcjhcz
w Ftdkikz H -I - G zdhz hyf hnhkc yf"kczyojvgfj kc kzw Bozkoc Zo Jkwbkww moy avjnbfcz zdfyfvpoc#  Zdfyfmoyf,zo pyo}kjf Govcwfl om Jfmfcjhcz ~kzd oppoyzvckz{ zo ~kzdjyh~, yfbo}f, oy goyyfgz bhzzfywvc~hyyhczfj i{ ftkwzkcn lh~, Plhkczkmm wzhzfw hw mollo~w18#
 
Oc zdf 97
yj
jh{ om Mfiyvhy{, 9088, Plhkczkmm yfgfk}fj h Bozkoc Zo Jkwbkww, zonfzdfy ~kzd hBfboyhcjvb Om Lh~, hcj hc Hppfcjkt om Ftdkikzw kc wvppoyz om whkj Bozkoc#9#
 
Hw }fykmkghzkoc moy zdf Hppfcjkt om Ftdkikzw, zdf HMMKJH]KZ om Hzzoycf{, Phzykge A#Yoocf{, jkj jfglhyf zdhz zdf Ftdkikzw hyf h zyvf hcj hggvyhzf gop{ om zdf Gdhynf om Jkwgykbkchzkoc, h zyvf hcj hggvyhzf go
p{ om Jfmfcjhcz‛w Yfwpocwf
zo zdf Bkccfwozh
 
9 
Jfphyzbfcz om Dvbhc Ykndzw $BJDY+ Jkwgykbkchzkoc Gdhynf, hcj h zyvf hcj hggvyhzf gop{om h BJDY lfzzfy zo jkwbkww whkj Gdhynf#7#
 
Do~f}fy, kc kzw Bfboyhcjvb, zdf Jfmfcjhcz mhlwfl{ hwwfyzw zdhz $Ftdkikz G+ kw pyoom om hmkcjkcn om Co Pyoihilf Ghvwf, hcj Jfmfcjhcz hjjkzkochll{ dhw kczyojvgfj hc vcwkncfj hcjvc}fykmkfj Bfboyhcjvb myob zdf BJDY zdhz kw ~kzdovz yfpyfwfczhzkoc i{ zdf pfywoc ~dopyfphyfj kz#  Kc hjjkzkoc, zdkw Bfboyhcjvb jofw goczyhjkgz zdf lfzzfy om BJDYGobbkwwkocfy, ~do glfhyl{ wzhzfw zdhz,
“zdf Gobbkwwkocfy bh{ jkwbk
ww h gdhynf km mvyzdfyvwf om zdf Jfphyzbfczw yfwovygfw
kw coz ~hyyhczfj,‒ hcj
, zdhz zdkw gdhynf dhw iffc jkwbkwwfjpvywvhcz zo zdf hvzdoykz{ om Bkcc# Wzhz# 7=7H#94$=+$d+#:#
 
Zdfyfmoyf, co mkchl hjavjkghzkoc oc zdf bfykzw om zdkw Gdhynf dhw iffc bhjf, hcj Plhkczkmm dhwCoz iffc nk}fc h mvll hcj mhky oppoyzvckz{ zo if dfhyj oc zdf Gdhynf kwwvfw5 hcj, JkwzykgzGovyz Avjnf, Yft Wzhgf{, jkj Coz yfcjfy hc{ mkchl hjavjkghzkoc oc zdf bfykzw om zdkw Gdhynf,kc Ghwf Co# >0"G]"80"96708, hcj Avjnf Wzhgf{ hjjkzkochll{ jfglhyfj zdhz zdf Jkwzykgz Govyzkw Coz Iovcj
i{ “hc{zdkcn‒ zdhz oggvyyfj kc zdf BJDY#
 6#
 
Hw h yfwvlz, zdf Jfmfcjhcz dhw eco~kcnl{ yf"kczyojvgfj f}kjfczkhy{ bhzzfyw zo pyfavjkgf zdfbkcj om zdf Govyz hnhkcwz Plhkczkmm, hcj zo iykcn pyfavjkgf zo zdf hjbkckwzyhzkoc om avwzkgf kczdkw hgzkoc, kc }kolhzkoc om zdf mollo~kcn Pyomfwwkochl Gocjvgz Yvlf1
Yvlf 7#8, Bfykzoykovw Glhkbw hcj Goczfczkocw#
H lh~{fy wdhll coz iykcn oyjfmfcj h pyogffjkcn, oy hwwfyz oy goczyo}fyz hc kwwvf zdfyfkc, vclfww zdfyf kw hihwkw kc lh~ hcj mhgz moy jokcn wo zdhz kw coz myk}olovw, ~dkgd kcglvjfw h noojmhkzd hynvbfcz moy hc ftzfcwkoc, bojkmkghzkoc, oy yf}fywhl om ftkwzkcn lh~#  !!!
=#
 
Zo if wpfgkmkg, $Ftdkikz G, Bfboyhcjvb+ kw hc vcwkncfj hcj vc}fykmkfj wzhzfbfcz zdhz kw~kzdovz yfpyfwfczhzkoc i{ zdf pfywoc ~do pyfphyfj kz, zdfyfmoyf, $Ftdkikz G, Bfboyhcjvb+ kwkchjbkwwkilf dfhywh{ f}kjfcgf zdhz ghccoz if gocwkjfyfj i{ hc{ Govyz om Lh~#  Kc hjjkzkoc,Avjnf Wzhgf{ dhw jfglhyfj, kc Ghwf >0"G]"80"96708, zdhz zdf Jkwzykgz Govyz kw Coz Iovcj i{
 
7 
hc{zdkcn zdhz oggvyyfj kc zdf BJDY5 zdfyfmoyf, zdf yf"kczyojvgzkoc om pyogfww hcj pyogfjvyfkc zdf BJDY kw dfyfi{ vc~hyyhczfj i{ ftkwzkcn lh~, hcj i{ avjkgkhl jfgyff, hcj zdfJfmfcjhcz dhw eco~kcnl{ }kolhzfj Yvlf 7#8 om zdf Yvlfw om Pyomfwwkochl Gocjvgz, i{ mhlwfl{goczfcjkcn zdhz h mkcjkcn om Co Pyoihilf Ghvwf dhw iffc bhjf i{ zdf BJDY Gobbkwwkocfy
Kc Yf Jkwgkplkcf om Jfjfmo, $BC W# Gz# 9004+ >69 C#^#9j 697, 694"679
#>#
 
^dfc yf}kf~kcn Jfmfcjhcz‛w
$Ftdkikz I+, zdkw nfcfyhlkqfj wzhzfbfcz dhw kczyojvgfj bhc{vcw~oyc gocglvwoy{ hllfnhzkocw hcj bhc{ vc}fykmkfj wzhzfbfczw zdhz hyf vcwvppoyzfj i{w~oyc Hmmkjh}kz myob zdf pfywoc hwwfyzkcn kz, oy myob zdf pfywochl eco~lfjnf om zdf ~kzcfww5zdfyfmoyf, $Ftdkikz I+ kw hc hmzfy"zdf"mhgz nfcfyhlkqfj wzhzfbfcz goczhkckcn zdf iflkfmw hcjopkckocw hcj goczfczkocw om lfnhl govcwfl, hcj zdf Pkfywoc Jfmfcjhcz dhw ocl{ hpplkfj dkwwknchzvyf zo hnyff ~kzd zdf goczfczkocw, zdf opkckocw, zdf gocglvwoy{ hllfnhzkocw, hcj zdfnfcfyhl wzhzfbfcz om lfnhl govcwfl#4#
 
Hw h yfwvlz, $Ftdkikz I+ kw hc vcw~oyc hmzfy"zdf"mhgz nfcfyhlkqfj wzhzfbfcz om h phwzoggvyyfcgf zdhz kw gobplfzfl{ }okj om f}kjfczkhy{ wvppoyz, zdhz kw pyfphyfj i{ hc hzzoycf{ ~do~hw coz phyz om zdf
yfw nfwzof,
hcj zdf wzhzfbfczw bhjf hyf coz myob pfywochl eco~lfjnf om whkj hzzoycf{5 zdfyfmoyf, $Ftdkikz I+ kw kcgobpfzfcz dfhywh{ f}kjfcgf zdhz kw kchjbkwwkilf kc hGovyz om lh~, hcj $Ftdkikz I+ ghccoz if gocwkjfyfj moy zdf zyvzd om hc{zdkcn hwwfyzfj zdfyfkc
Yhjlomm }# Mkywz Hbfykghc Chzl# Ihce, $BC Hpp# 8;;8+ :>0 C#^#9j 86:, 86="86> 
#;#
 
^dfyfmoyf, wkcgf zdf Jkwzykgz Govyz ghccoz if iovcj i{ hc{zdkcn zdhz oggvyyfj kc zdf BJDY,
Jfmfcjhcz‛w $
Ftdkikz H - I - G+ kw hlwo kyyflf}hcz, kbbhzfykhl, gollhzfyhl bhzzfyw ovzwkjf zdfwgopf om zdf plfhjkcnw kc zdkw gk}kl hgzkoc5 $Ftdkikz I+ kw hc kchjbkwwkilf hmzfy"zdf"mhgzdfhywh{ wzhzfbfcz zdhz ghccoz if kczyojvgfj oy gocwkjfyfj i{ h Govyz om Lh~, hcj zdf$Ftdkikz G, Bfboyhcjvb+ kw hc vcw~oyc hcj vc}fykmkfj dfhywh{ wzhzfbfcz zdhz kw ~kzdovz

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Joshua J. Israel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->