Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bất đẳng thức Bunhiacốpxki

Bất đẳng thức Bunhiacốpxki

Ratings: (0)|Views: 6,135 |Likes:
Published by Pham Phong
NGUOITHAY
NGUOITHAY

More info:

Published by: Pham Phong on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
Tröôøng THPT Chuyeân Tieàn Giang
 GV Ñoã Kim Sôn Chuyeân ñeå boài döôõng hoïc sinh gioûi K10 Page
1
I.B
t
đẳ
ng th
ứ 
c Bunhiacôpxki ( BCS ) :
Cho 2 b
 
s
th
c
( )
12
;;...;
n
aaa
( )
12
;;...;
n
bbb
, m
i b
g
m n s
. Khi
đ
ó ta có:
( )
( )( )
222222211221212
.........
nnnn
abababaaabbb
+ + + + + + + + +
 D
u
đẳ
ng th
c x
y ra khi và ch
khi:
1212
...
nn
aaabbb
= = =
v
ớ 
i quy
ướ 
c n
ế
u m
u b
ng 0 thì t
ph
i b
ng 0.
II. Các h
qu
:H
qu
1:
 N
ế
u
11
...
nn
axax
+ + =
(không
đổ
i) thì
( )
221221
min......
nn
 xxaa
+ + =+ +
 
đạ
t
đượ 
c khi
11
...
nn
 x xaa
= =
 
H
qu
2:
 N
ế
u
2221
...
n
 x
+ + =
(không
đổ
i) thì
( )
22111
max......
nnn
axaxCaa
+ + = + +
 
đạ
t
đượ 
c khi
11
...0
nn
 x xaa
= =
 
( )
22111
min......
nnn
axaxCaa
+ + = + +
 D
u “=” x
y ra
11
...0
nn
 x xaa
= =
 
III.B
t
đẳ
ng th
ứ 
c Bunhiacôpxki m
ở 
r
ng:
M
ở 
ng b
t
đẳ
ng th
c Bunhiacôpxki cho 3 dãy s
th
c
không âm
 
( )
12
;;...;
n
aaa
;
( )
12
;;...;
n
bbb
;
( )
12
;;...;
n
ccc
ta luôn có :
( )
( )( )( )
2333333333111222121212
............
nnnnnn
abcabcabcaaabbbccc
+ + + + + + + + + + + +
 
Ch
ứ 
ng minh:
Đặ
t
333333333333121212
...,...,...
nnn
 AaaaBbbbCccc
= + + + = + + + = + + +
 
www.nguoithay.orgwww.nguoithay.orgwww.nguoithay.org
 
Tröôøng THPT Chuyeân Tieàn Giang
 GV Ñoã Kim Sôn Chuyeân ñeå boài döôõng hoïc sinh gioûi K10 Page
2
 N
ế
u 0
 A
=
ho
c0
 B
=
ho
c0
=
thì b
t
đẳ
ng th
c hi
n nhiên
đ
úng vì khi
đ
ó c
hai v
ế
c
a b
t
đẳ
ng th
c
đề
u b
ng 0.V
y ta ch
xét tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p 0;0;0
 AB
> > >
 
Đặ
t ;;
iiiiii
abc xy AB
= = =
v
ớ 
i 1;2;3
i
=
 Khi
đ
ó ta có:
333123333123333123
111
 xxx yyy zz
+ + =+ + =+ + =
và b
t
đẳ
ng th
c c
n ch
ng minh tr 
ở 
thành:
111222333
1
 xyzxyzxy
+ +
 Áp d
ng b
t
đẳ
ng th
c Cauchy cho 3 s
không âm:
( )
333
;;1;2;3
iii
 xyzi
=
ta có:
333111111333222222333333333
333
 xx xy xx xy xx xy
+ ++ ++ +
 C
ng các b
t
đẳ
ng th
c trên l
i ta
đượ 
c:
111222333
1
 xyzxyzxy
+ +
(
đ
 pcm)
Đẳ
ng th
c x
y ra
111111222222333333
abc AB xyabc xy AB xyabc AB
= == == = = == == =
 Hay
( )
::::1;2;3
iii
abcABCi
= =
t
c là:
111222333
::::::
abcabcabc
= =
 
 
T
ng quát : b
t
đẳ
ng th
c Bunhiacôpxki m
ở 
ng cho r 
ng cho
m
dãy s
th
c
không âm:
 Cho
m
dãy s
th
c không âm:
( )
12
;;...;
n
aaa
,
( )
12
;;...;
n
bbb
, … ,
( )
12
;;...;
n
 KK
 Ta có:
( )
( )( ) ( )
111222121212
........................
mmmmmmmmmmnnnnnn
abKabKabKaaabbbKK
+ + + + + + + + + + + +
 D
u “=” x
y ra khi và ch
khi:
111222
::...:::...:::...:
nnn
abKabKab
= =
( ch
ng minh t
ươ 
ng t
nh
ư
trên)
I- M
T S
VÍ D
:
 
Bài 1:
Cho ,,
 xy
là ba s
d
ươ 
ng th
a 491649
 xy
+ + =
. Ch
ng minh r 
ng:1256449
 xy
= + +
 
www.nguoithay.orgwww.nguoithay.org
 
Tröôøng THPT Chuyeân Tieàn Giang
 GV Ñoã Kim Sôn Chuyeân ñeå boài döôõng hoïc sinh gioûi K10 Page
3
Đẳ
ng th
c x
y ra khi nào?
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n gi 
Áp d
ng B
Đ
T Bunhiacôpxki cho sáu s
2;3;4
 xy
158;;
 xy
ta
đượ 
c:
( )
( ) ( ) ( )
222222
1258415849.4916234
Txyzxy xy xy
= + + + + = + + + +
 
22
1582.3.4.49
 xy xy
≥ + + =
 1256449
 xy
= + +
 
Đẳ
ng th
c x
y ra khi12158523434916492
 x xy y xy z 
== ==+ + ==
 
Bài 2 :
Cho0;0
 xy
> >
22
 yxy
+ +
.Ch
ng minh:325
 xy
+ +
 
 H 
ướ 
ng d 
ẫ 
n gi 
Gi
thi
ế
t:
2222
111222
 xyxyxy
+ ≤ + ⇔ − + −
 Áp d
ng B
Đ
T Bunhiacôpxki cho 2 b
s
:
( )
111;3;;22
 xy
ta có:
222
11111.13.1052222
 yxy
+ +
 
( )
2
325
 xy
+
 325
 xy
+
 325
 xy
+ +
 
Đẳ
ng th
c x
y ra khi15210135210
 x y
= += +
 
Bài 3 :
Cho ,,0
abc
; 1
abc
+ + =
.Ch
ng minh:
www.nguoithay.org

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
Thanh Tâm liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Quỷ Long liked this
hoangdt8 liked this
nghquan129 liked this
laisac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->