Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
విష్ణు సహస్రనామం

విష్ణు సహస్రనామం

Ratings: (0)|Views: 2,460|Likes:
Published by jyothivalaboju

More info:

Published by: jyothivalaboju on Aug 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
వశణ
 
షసషరనాభ
 
తరభు
 

 
శ  
 
షసషభ
 
   తభల
 
హ   ంఫయధయం
 
శ   ం
 
వఴయం
 
చతయజం
 
|
 
఩షనఴదనం
 

 
షయ఩హంత
 
||
 
హషం
 
ఴ఺శనహ   యం
 
వ  ః
 
తభకలశం
 
|
 
఩రహవరహతజం
 
ఴంే
 
కతం
 
త
 
||
 
హహమ
 
శ   యహమ
 
హషయహమ
 
శ
 
|
 
న
 
   ై
 
ఫసధ
 
హ఺హ   మ
 
న
 
నభః
 
||
 
ఄహరహమ
 
   మ
 
మ
 
఩యభత
 
|
 
ష   ైకయ఩యహమ
 
శ
 
షయశ
 
||
 
మష
 
షయణభే   
 
జనషంహయఫంధ
 
|
 
భచే
 
నభష   ై 
 
శ
 
఩బశ
 
||
 
ఓం
 
న
 
శ
 
఩బశ
 
఩య
 
఻
 

 
   ైవంహమన
 
ఈహచ
 
 
ధరహన
 
హఴ
 
 
షయవః
 
|
 
 
 
మ఺  యః
 
హంతనఴం
 
఩నరహబశత
 
|| (1)
 

 
మ఺  య
 
ఈహచ
 
ూకం
 
   ైఴతం
 
ల
 
ూ
 
హ కం
 
఩రహమణం
 
|
 
ష఼   ఴంతః
 
కం
 
కభయంతః
 
హ఩మరహనహః
 
బం
 
|| (2)
 

 
ధయషయధరహణం
 
బఴతః
 
఩య
 
భతః
 
|
 
ూ
 
జ఩న఼చే
 
జంతయనషంహయఫంధ
 
|| (3)
 

 
శ
 
ఈహచ
 
జగతబం
 
ేఴేఴభనంతం
 
఩యతభం
 
|
 
ష఼   ఴభషస   
 
఩యశషతతః
 
|| (4)
 
త
 
యమతం
 
బహ   
 
఩యశభఴమం
 
|
 
మ
 
ష఼   ఴనభషంవ
 
మజభనష
 
 
|| (5)
 
ఄ
 
ధనం
 
శ   ం
 
షయలక
 
భవయం
 
|
 
లహధం
 
ష఼   ఴతం
 
షయద఼ఃఖ
 
బ
 
|| (6)
 
ఫసణం
 
షయధయజం
 
లహం
 
ర  ఴయనం
 
|
 
లకథం
 
భసదతం
 
షయబతబధఴం
 
|| (7)
 
ఏశ 
 

 
షయధరహణం
 
ధరధ఺కతభోభతః
 
 
 
మదహ   
 
఩ండరహం
 
ష   ైయర నయః
 
ష
 
|| (8)
 
఩యభం
 
 
భసే  జః
 
఩యభం
 
 
భసత఩ః
 
|
 
఩యభం
 
 
భసదస
 
఩యభం
 
మః
 
఩రహమణం
 
|| (9)
 
఩   ణం
 
఩త
 
 
భంగఱం
 
 
భంగళం
 
|
 
   ైఴతం
 
ేఴం
 
 
బం
 
మమః఺
 
|| (10)
 
మతః
 
షరహణ
 
బ
 
బఴంమహగ
 
|
 
మ఺ ంవ
 
఩ళమం
 
మం
 
఩నర
 
మగ
 
|| (11)
 
తష
 
లక఩నష
 
జగథష
 
బ఩ే
 
|
 
  రహభషసష
 

 
 
హ఩బమ఩సం
 
|| (12)
 
మ
 
భ
 
ణ
 
ఖ
 
భతనః
 
|
 
ఊ఺ః
 
఩ర
 

 
ఴ
 
బత
 
|| (13)
 
ఊ఺రహభం
 
షసషష
 
దహ
 
భభః
 
|
 
ఛంోన఼శట఼఩త
 
ే
 
బగహ
 
ేఴష఼తః
 
|| (14)
 
ఄభాంద
 
జం
 
వూ  ర  ఴూనందన
: |
 
హభ
 
సాదమం
 
తష
 
హంతర  
 
మజే
 
|| (15)
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
balasrinivas liked this
alasowmya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->