Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KonalPages2

KonalPages2

Ratings: (0)|Views: 873 |Likes:
Published by srg_pal

More info:

Published by: srg_pal on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

 
RReeaaddAAddoobbeeAAccoobbaatt44..00&&MMooee 
KKoonnaallPPaaggeessPPaarrtt22 
iY"LÑ
 
i
Y"LÎÏé BÀ|&R"ïÑ SPehÑ AóLå ÏûùZ"ëeho `NéX &YÀ|ÑGÔï TX BÀ|L["L k']ή YjR® Cm&T"® R"Ô k'\&YÜV®.UL"T"WRÎÏé T"WRm &T"êé T"ÀPYâLå `YÖÜ`T\ 32 N"¿ÎêL"XyNQ‹LÄÑ `T"ûjÏV Jû W"^hU"W'] L[mTó CP &YÀ|Ñ GÔï N"xÏWùÖTÔ]âLå iÜ]â. ARÔTz T"âÎR&T"® T"ÀPYâ RWmné CWÀ| &TâUy|&U L[mTóehÎ RhÏV"]YâL["L CûjR]â. JûYÔ fûÌQÔ.`\"ûYÔ,Aâor]ãehÑ, S"L LÔÁ'LehÑ n\jR AWY"Ô. …GÔ']&VL[mTó `L"|‹Lå… G] ¿Ô YjR"Ô AWY"Ô.L[mTó `L"|mTRÖh ¿ÔÇ, …E]eh H&RãÑ CïÏ B'N CûjR"é `N"é…GÔï AWY"ÁPÑ &Lyf\"Ô fûÌQÔ.ARÖh AWY"Ô xÏô CÔTÑ GÔ\"é GÔ]`YÔ&\ `RêV"® G]ëÑ, R"ÔTóV"YRÖh ¿ÔÇ Jû xÏôuPÔ &T"LÑ `L"å[ &YÀ|Ñ G]ëÑ iïf\"Ô.L[mTóV"Lm &T"hÑ AWY"'] UQj® `L"å[ GjRm `TÀÊÑ¿ÔYWùé'X. AR]"é fûÌQÔ `TÀ áTÑ `L"À| AWY"'] UQÑ `N£®`L"åf\"Ô. UïS"å AWY"Ô Tó¥PmT|f\"Ô. `TÀ áTÑ `L"ÀP fûÌQÔR"óVïef\"Ô.CjÏV" ¿ØY®Ñ Eå[ AóLå pÎW" `T[âQñ'V Jyz iY"LÎÏéi|f\"âLå. R‹L'[ fûÌQÁÔ Y"êN"Le LûÏ C‹hå[ iÎR"ÀPYâ&L"ùé çN"ê¥Ô 'LL["é R"ó Lyze `L"åf\"âLå.`U"ÎRÑ TÏ']j® S"yLå SPehÑ iY"LÑ ÏûùZ"ùé R"ó Lyze `L"åÄÑkLüop&V ¿efVU"]®. `L"z&VÖ\Ñ SPjR TÏ]"ÔL"Ñ S"å CWë CjkLüopS'P`Tïf\®. AóLå Ç® UQm `TÀL'[m &T"é R‹L'[ AX‹Lêήe`L"åf\"âLå. Ty|mÇP'Y, 'L k'\V Y'[Lå, R'X `L"å["R ç.çN"ê 'LV"é R"ó Lyze `L"ÀPëPÔ J&W i먄 hÑU"[¿U"L hÑñVzήBzmT"|f\"âLå.CWë ¿Ø®Ñ `L"ÀP"yPÑ `R"Pâf\®.ùØmÇWÎÏóûj® rU"â 30 f.¡. _WÎÏàå[ Jû hefW"UÑ iY"LÑ. Tήhz'NLå iP Cé'X. AòY[ë pÜV fW"UÎÏé Jû XyNÑ &Tâiz¥ûef\"âLå. AÏé T"Ïm&Tâ AóLå. \YâLå rÖïmÇ\ fW"U‹Líóûj®YjR UeLå.YVé YWmÇLå G‹hÑ AóLå iyPÑ iyPU"L BzmT"ze `L"Àzûef\"âLå.TX AóLå `TÀL'[ ùPëÑ AZL"L Cûef\"âLå. ¿jÏ] S"å SPjR AZfm
 
&T"yz¥é ¿RóPÑ `TÖ\ `T‹Lìâ WŸpR"ëÑ, CWÀP"YR"L YjR D&W"|U®ñR"ëÑ EXfÔ SÑTâ JÔ U"Pé &S"ñ &LÑ`Té'X ùPëÑ AZL"LCûjR]â.TXêP¿Ñ &Tpe `L"Àzûj&RÔ. GéX"&U Jû S"Yé A[ë ùêVe izVL'RLå.`Nex TÖÜV GjRe ioN¿ñÔÜm &Tp]"âLå. ñLëÑ SyT"L CûjR"âLå. 'LhàefuÑ &R"å ¡® 'L 'YήÑ, `Yh S"yLå TZfV® &T"é &Tp]"âLå.Jû Aó `N"Ô]"â, R]eh JÔTR"Y® YVÏé `TÀ'Qm &T"Ô\ EQâëLå&R"ÔÜVR"LëÑ ARÖh &Ué Tåíeho `NéY® R'P TyPR"LëÑ, GéX"AóLÄ&U `T"®Y"Lo `N"Ô] Jû ùcVÑ. N¤LÎÏé R‹LÄeh GòùRUêV"'RuÑ Cé'X GÔT®, Dò {p‹ L"WQU"L Y"WÑ Jû `TÀ RÖ`L"'X`N£® `L"åÄÑ RñüS"yzé AóLíÔ k'X'Vm TÖÜe &LyLY" &YÀ|Ñ?Y"P'Leh ä| f'PmTÏé'X, &Tûj®Líé `NéX ¿zVùé'X, RÁV"LSPU"P ¿zYÏé'X, &WcÔ L"â| Cé'X, fÀPé `N£TYâL'[m TÖÜ&T"úpPÑ ÇL"â `N£V ¿zYÏé'X (`N£R"é, &T"úN"&W pêefÔ\]â), &Y'Xf'PmTÏé'X, ¤Ôï &Y'[ EQëeh GjR EÎRWY"R¿Ñ Cé'X. CR]"é&Yï YÅ¥ÔÜ ùToN"WÎÏÖhÎ Rå[mT|f&\"Ñ GÔf\"âLå TXâ.WŸpÁ GÔ\ Aó ¿Ñ'T¥é Jû CWë ù|Ï¥é SP]U"|YR"Lo `N"Ô]"â.AYû'PV Y"üe'L RÁeL'R.AóLå R"ó Lyze`L"åÄÑ kLüop¥é AóLå Uy|&U T‹&LÖTÏé'X.ïmÇ\ fW"U‹Líàå[ B¥WeLQeL"] BÀLÄÑ &SâÎÏe LPãeL"L R"óLyze `L"åf\"âLå. 'LLíé Y'[Vé AÂj® `L"åf\"âLå. TX CP‹Líé`TÀLå RÎRÑ LQYÔU"âLÄeh ÇP'Y Lyz ù|Y'Rm T"âÎ&RÔ. J&W JûS"å AjR BÀLå `TÀL["L U"ïf\"âLå. iÎR"ÀPYâ &L"ùé Y"NóéAWY"ÁÔ EûYop'X'V A'UehÑ T CWë ¿ØY®Ñ S'P`Tïf\®.UWÎR"X"] TÏ`]y| Az p'X C®. RÁÎRÁ T"L‹L["Lo `N£VmTy|C'QeLmTyP AjRo p'X çeL["é AX‹LêeLmTy| &Rêé 'YeLmT|f\®.L"'X HØ U A[ùé &Râ AÅL[Ñ &S"efm Ç\mT|f\®. A®Y'W-AR"Y®CWë ¿Ø®Ñ &RêÔ GÏ&W AÑT"WU"£e hùj® fPehÑ LÖçWÎ'R HÖÜ,A'Ro rÖÜàÑ hÑñVzή BzmT"ze `L"ÀzûjR AóLå, &Râ Ç\mTyP®ÑJmT"ê 'Yή AZ BWÑnefÔ\]â. …&T"\"&W &T"\"&W G‹L N"ñ AÅL[Ñ&S"efm &T"\"&W… GÔï LRÜV Tz &RêÔ nÔ]"é K|fÔ\]â.&L"ùóé Cûj® AÅL[Ñ Jû f.¡. `R"'Xùé Eå[®. YVé YWmÇL'[ÎR"Àz hïeh YÅ¥é AÅL[Ñ &S"efo `Néf&\Ô. AWY"Ô Yj®&NWUÏVÎÏÖh &UX"fù|Ñ GÔfÔ\]â.AÅL[ÎÏé `TêV`R"û BXUWÑ kÖf\®. ARÔ g&Z Jû çN"ê.A‹&L Yj®&NûÑ AóLíÔ 'L Y'[VéL'[ E'Pή R"ó'V Aïef\"â. AïTyPR"óLå Jû `L"zUWÎÏé hùfÔ\]. çeL'[uÑ U"'XL'[uÑ AïήGÜfÔ\]â. AóLå ijR'X ùêήm &T"|fÔ\]â. AYâL'[uÑ ¡Ü AØ'L
 
`Yzef\®. Y"üùé Jû CWë Uy|&U `TÀQ"L Y"Z ¿zjR AYâLå R‹LåLQY'] CZj®, Y"ü'Y CZj® ¡["Î ®Vêé ¤ühfÔ\]â.JmT"êm T"PéLå AjRm nW"jÏV`U‹hÑ L"ÖÜÔ A'XLíé TWëfÔ\].U"ânàÑ Y¥ÖÜàÑ Azήe `L"À| ñL ÙÀP JmT"êm T"PéL'[m T"zVTzYyPU"Lo rÖÜo rÖÜ KXñ|fÔ\]â.&SâÎÏe LPãeL"L R"ó Lyz, ÇP'Y Lyz, Y'[Vé &T"yP BÀLÄÑR"óVïή Y'[V'X E'Pήùy| UX‹L UX‹L ùÅÎRTz JÔïÑ ÇêV"UéfÔ\]â.Jû XyNÑ &Tâ T‹&LÖ\ f&WeLÎ ®ÔTùVé S"PLÑ JÔ'\m T"âÎR® &T"Ô\nW'U¥é YVé YWmÇLíÓ&P ÏûÑn SPeL BWÑnef&\Ô S"Ô...
R
ñü CXefVo sZàÑ RñZL AWpV'Xm &T"X&Y U"rTy|e fPef\®. C®Jû N¡TÎÏV ER"WQÑ. Jû TÎÏê'L¥é NUL"XÎÏV Rñüo pïL'RLå TÖÜJû Ly|'W GØÏ¥ûj&RÔ. CjRe Ly|'W'V GØ®YRÖL"L Jû U"RÑ CWëTLX"Lm TzeL &YÀz¥ûjR®. B]"é Ly|'W `YíYjR®Ñ GÔ ¡® J&WAÑÇ U'Z! (LÂÁ¥é AÔÇ U'Z GÔï Ryz ùP"©âLå SÀT&W!) GéX"ÎÏ'NLíóûj®Ñ AÑÇLå...Jû TÎÏê'L¥é GÔ Ly|'WeL"L ¤Ôï TeL‹L'[ J®ef-B]"é U\ÏV"LLy|'W'V ùy|ùy| GÔ ¡® L|Ñ R"ehRé. ARÔ N"WÑ GÔ]`YÔ\"é S"ÔJû Aó! AR"Y®,
sexual impotence
L"WQU"LÎR"Ô T"óVé L'RL["L GØÏYûf&\]"Ñ! C'R&V ùêY"L ù[ef ¤Ôï TeL‹Lå. AYjÏL"ùPÑYûÎRU"Lo `N"Ô&]Ô. …S"ÁûeL TV&UÔ LÀ&Q!… GÔï BïRé `N"Ô]"å.`\"û C'QV R[ TÎÏê'L¥é, hÜmnyP GÔ Ly|'W'V ¿Ô 'Yή GÔ¡® L|Ñ Y'NLå, AY_ïLå. C'Ro `N£ÏûmTYâ RñÅÔ ¿Ô]ÂÎR"[âLíé JûYâ. AYâ GÔ']m Ü AYR"Áήe hÜmnyzûehÑ JûLûή-S"Ô GjRm TÎÏê'Leh GØ®f&\&]" AjRm TÎÏê'L'V pX"fή,AjRm TÎÏê'Leh HÖ\"Ö&T"é GØ®&YÔ GÔT®.CjR CPÎÏé S"Ô Jû EÀ'U'Vo `N"éóùP ùûÑÇf&\Ô. S"Ô GØÏ YûÑCjRe &L"Qé TeL‹L'[m TXûÑ &Sêé T"W"yzo `N"éfÔ\]â. B]"é D-`U¥óé C'R ùUâpÎ&R LzR‹Lå YûfÔ\]. JûYâ CjRm TeL‹L'[kïÎÏùPo `N"éó BpêVûeh pT"êr `N£ÏûjR"â.kX'U CmTz¥ûef\®. `T"®Y"L&Y S"Ô
mainstream
LûήeLÄehGjRùRÎÏàÑ Jήm &T"L"RYÔ. CjRm TeL‹L'[ Y"pmTYâLå C'R ñLGíÏé Çêj®`L"å[ ¿zuÑ.C&R&T"é UÖ`\"û NÑTYÑ. G]eh Y"bjÏ¥Ô pïL'RLå, hïS"YéLåñLëÑ nzehÑ. hÜmT"L AYâ CjÏV" |&Pùé GØÏV L'RLå.A&N"LñÎÏWãeh A|ÎRTzV"L, `TÀL'[m TÖÜV ñL ¿efVU"] L'RA'Y. AÑ'T¥Ô L'RL'[ùP CXefV ôÏV"L `YÖÜ `TÖ\'Y.AÏàÑhÜmT"L AÑ'T¥Ô L'RLíé `RêuÑ ®&YcÑ Y"bjÏ¥Ô L'RLíé

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kkisss16 liked this
SeshanRamanujam liked this
guna_ce8903 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->