Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
25Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
osmanlı halkı

osmanlı halkı

Ratings: (0)|Views: 4,742 |Likes:
Published by Ilker Kiremit

More info:

Published by: Ilker Kiremit on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
T.C.ATATÜRK ÜN
Đ
VERS
Đ
TES
Đ
 SOSYAL B
Đ
L
Đ
MLER ENST
Đ
TÜSÜ
Đ
LKÖ
Ğ
RET
Đ
M ANAB
Đ
L
Đ
M DALIÖzlem BEKTA
Ş
ÖZTA
Ş
KIN
XV-XVII. YÜZYILLARDA OSMANLI HALKI
DOKTORA TEZ
Đ
 TEZ YÖNET
Đ
C
Đ
S
Đ
 Doç. Dr. Ali Sinan B
Đ
LG
Đ
L
Đ
 Erzurum-2008
 
 II
 
 II
Đ
Ç
Đ
NDEK
Đ
LERSAYFA NO
 
ÖZET……………………………………………………………………………….....IIIABSTRACT………………………………………………………………………….....VÖNSÖZ………………………………………………………….……………………VIIKISALTMALAR……………………………………………...………………………XIG
Đ
R
ĐŞ
...............................................................................................................................I
 
1.ARA
Ş
TIRMANIN KAYNAKLARI:......................................................................2
 1.1.Ar
ş
iv Vesikaları..................................................................................................21.2.Kaynak Eserler....................................................................................................31.3.Ara
ş
tırma Eserler................................................................................................3
2.Reâyâ Kavramı ve Devlet Reâyâ
Đ
li
ş
kisi................................................................4
 2.1.Reâyâ kavramı.....................................................................................................42.2.Devlet-Reâyâ
Đ
li
ş
kisi...........................................................................................52.3.Hükümdar Reâyâ
Đ
li
ş
kisi.....................................................................................72.4.Devletin Reâyâ Tasnifi......................................................................................112.5.Millet Sistemi....................................................................................................17
3.Reâyânın Tabi Oldu
ğ
u Hukukî Nizâm ve Kanunlar..........................................22
 3.1.
Ş
er’î Hukuk Açısından Reâyâ...........................................................................223.2.Örfî Hukuk Açısından Reâyâ ve Kanûn Metinleri............................................26
B
Đ
R
Đ
NC
Đ
BÖLÜM.........................................................................................................53
 
1.
Ş
EH
Đ
RL
Đ
REÂYÂ......................................................................................................53
 
1.1.
Ş
ehir ve
Ş
ehir Hayatı..........................................................................................53
 1.1.1.
Ş
ehir kavramı.................................................................................................531.1.2.
Ş
ehir hayatı.....................................................................................................54
1.2.Osmanlı
Ş
ehirlerinin Fizyonomik Yapısı..........................................................56
 
1.3.Osmanlı
Ş
ehirlerinin Demografik Yapısı.........................................................71
 
1.4.
Ş
ehirlilerin Hukukî Statüsü...............................................................................74
 1.4.1.Yönetici-
Ş
ehirli
Đ
li
ş
kisi..................................................................................741.4.2.
Ş
ehirli müslümanların hukukî statüsü............................................................751.4.3.
Ş
ehirli gayr-i müslimlerin hukukî statüsü......................................................76
1.5.
Ş
ehirli Halkın Ekonomik Faaliyetleri...............................................................81
 1.5.1.
Ş
ehirli Müslim halkın ekonomik faaliyetleri.................................................811.5.2.
Ş
ehirli gayr-ı müslim halkın ekonomik faaliyetleri.......................................81
1.6.
Ş
ehirli Halkın Gündelik Hayatı.........................................................................82
 1.6.1.
Ş
ehirli Müslim halkın gündelik hayatı...........................................................821.6.2.
Ş
ehirli gayr-ı müslim halkın gündelik hayatı.................................................89
1.7.
Ş
ehirli Muâf Reâyâ.............................................................................................89
 
1.8.Osmanlı
Ş
ehirlerinde
Đ
ktisadî Hayat ve Ticaret..............................................91
 1.8.1.Esnaf...............................................................................................................911.8.2.Sanayi tesisleri...............................................................................................99
 
I

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
urbanomadic liked this
necef123 liked this
uygaraydemir liked this
Gulsen Ulker liked this
egitmen liked this
Last Janisary liked this
Ayhan Adsiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->