Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seeyon Kural - Nov 2010 - A Catholic Tamil Magazine

Seeyon Kural - Nov 2010 - A Catholic Tamil Magazine

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Seeyon Kural - Nov 2010 - A Catholic Tamil Magazine
Seeyon Kural - Nov 2010 - A Catholic Tamil Magazine

More info:

Published by: TAMIL CATHOLIC MAGAZINES on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2011

pdf

text

original

 
SYmTo 2010 
ºúVôu ÏWp
○   
ºúVô²ÚkÕ úTÑm
CúVÑ®u ÏWp...
Esú[,,,,,
RûXûUdÏ LhÓlTÓúYôm!
¡±vÕ CúVÑ®p G]dÏ ©¬VUô]YoLú[.CkR CRr ¡±vÕ ©\l× RVô¬l× CRr G]Xôm,AYÚûPV YÚûLûV G§oúSôd¡ Yôr¡u\ SômSmûUúV AqYÚûLdÏj RVôoTÓjR Cq®Rr ERÜmG] Smסú\u, CjRÚQj§p JÚ Ød¡V Lô¬VjûREeLs TôoûYdÏ ùLôiÓ YW ®Úmסú\u, LPkRYôWj§p Gu ¡°²d¡tÏ JÚYo YkRôo AYÚûPVTeÏ ÏÚYô] YûWd Ïû\ á±dùLôiúP«ÚkRôo,AYÚûPV SPY¥dûL N¬«pûXùVußm AYoUdL°Pm GRtùLôÓjRôÛm SuùLôûPLsYôeÏYRôLÜm ×Lôo á±]ôo, CWiÓ Sôs L¯jÕúYù\ôÚ NûT ¡±jRY SiTo JÚYo YkRôo, AYÚmRu NûT RûXûUl úTôRLo UdLû[ HUôt± RNUTôLm Yôe¡ ARu êXUôn 10 HdLo ¨XmYôe¡®hPôùWußm Ïû\ á±]ôo, Sôu AYoL°PmùNôu]RôYÕ, TQm CpXôUp Cû\ F¯Vm ùNnVØ¥VôÕ, AYoLs SpY¯«p TQm úNojR]Wô ¾VY¯«p TQm úNojR]Wô GuTûRd LPÜs A±Yôo,§ÚfNhPjûRd ùLôÓlTYÚm ¾ol× A°lTYÚmJÚYúW AqYô±ÚdL EeLû[ AÓj§ÚlTYodϾolT°dL ¿óeLs Vôo? (VôdúLô× 4:12), A§ÛmBiPYWôp A©ú`Lm ùNnVlùTtß NûT«uLiLô¦lTô[Wôn ApXÕ JÚ vRôT]j§uRûXYWôn ùTôßl©p AUojRlTh¥ÚlTYûWdÏû\á\ SUdÏ BiPYo AàU§ RW®pûX,1NôØúYp 26:9p A©Nô« NÜûXd ùLôpXØtTÓûL«p RôÅÕ á±V YôojûRLú[ CÕ,GiQôLUm 12YÕ A§LôWj§p úUôúNGj§úVôl©V ùTiûQ UQkRÕ Ï±jÕ BúWôàmª¬VôØm úUôúNdÏ G§WôLl úTÑ¡u\ûRlTôod¡ú\ôm, BiPYo úUôúN«u Y¯VôL UhÓUôúT£]ôo AYo GeLs Y¯VôLÜm úTN®pûXVô? (Gi12:2) ARtÏ BiPYo Gu A¥Vôu úUôúNdÏ G§WôLlúTN ¿eLs Hu AgN®pûX Guß úLôTlTÓYûRTôod¡ú\ôm, (Gi 12:8), UhÓUu± BiPYoª¬VôûUÙm. BúWôû]Ùm úRYNêLj§ÚkÕRtLôLUôL ®Xd¡]ôo, 2ϱ 26:16-21p E£VôAWNû]d ϱjÕ Yô£d¡ú\ôm, AYû]YûUÙs[Y]ôn Bd¡]ôo BiPYo, B]ôpR]dÏm GpXôm ùR¬Ùm Gu\ BQYj§p AYuLPÜs HtTÓj§V RûXûU ÏÚdLû[úV G§odÏmúTôÕ LPÜs AYû] úRY NêLj§ÚkÕ®XdÏYûRlTôod¡ú\ôm, Cuß ùTÚmTôXô]SmUYoLs ùNnÙm RYßLs CÕRôu, EeLsRûXYoLÞdÏ ¸rlT¥ÙeLs, AYoLÞdÏlT¦k§ÚeLs Guß G©úWVo 13:17 ùNôp¡\Õ, CûRU\kÕ YôrYRôp Smªp TXo úRY NêLj§ÚkÕ¿dLlThÓ úRY NkúRô`jûRÙm Id¡VjûRÙm CZkÕúTô¡ú\ôm, G]úY Au× YôNLoLú[ C²YÚmLôXeL°XôYÕ Sôm AkR RYû\ ùNnVô§ÚlúTôm.RûXûUdÏ LhÓlTÓúYôm! Ruû] UßRjRúTÕÚûYj RûXYWôLd ùLôiÓRôu BiPYo§ÚfNûTûV Lh¥ GÝl©]ôo, G]úY RûXYoLû[jLiLô¦lTÕ RûXYoLÞdùLpXôm RûXY]ô¡VCúVÑ®u úYûX, CúVÑ HtTÓj§V RûXYoLÞdÏmAYoL°u A§LôWeLÞdÏm LhÓlThÓ YôrYúRSUÕ úYûX GuTûR EQokÕ YôrúYôm!
EeLÞdÏ LPÜ°u YôojûRûV GÓjÕfùNôu] EeLs RûXYoLû[ ¨û]ÜáÚeLs -G,©, 13:7
¡±vÕ®u Au©p:
PôdPo ú_. Bo
NôûY ùYpX Ø¥ÙUô?AiúQ Guû]d LôlTôjÕeL!(Cû[Oo Tϧ)קolúTôh¥SWLjûRl Tt±V BfNoV ùY°lTôÓLs!(ùRôPo)LpYô¬ ùUhÓ - L®ûRCYûWj ùR¬ÙUô? ùSúLªVô©WôUQ NúLôRW¬u EiûU Nôh£Vm(TWTWl× ùRôPo)Cû\ AûZl©u úUuûU EQoúYôm!Áh× YWXôt±p NôWôs (UL°o Tϧ)ùUôo RdLôn - CYûWj ùR¬ÙUô?ºúVôu TeLô[o §hPmúYRôLUm - JÚ TôoûYU¬Vôs úVôúNl×Pu ᥠYôrkÕ EiûUVô?¾ol×dÏ B[ôLôRT¥ ¾ol©Pô¾oLsCYoLs Nôh£Ls. Vôo CYo?ùR¬ÙUô EeLÞdÏ? Õ°o®hP A§NV úLôp¾odLR¬N]eLÞm ùY°lTôÓLÞm
 
SYmTo 2010 
ºúVôu ÏWp
○   
NôûY ùYpX Ø¥ÙUô?
NôÜ Gu\ôp AfNm ùLôs[ôR U²RúW CpûXGuß ùNôpXXôm, UWQ TVm ªL A§LUôLdLôQlTÓYÕ TôuÓ
(bandu)
LXôfNôWm ¨XÜm¡ZdLôl©¬dL SôÓL°p Rôu Guß áP ùNôpXXôm,AYoLs VôWôYÕ ùNn®û] ApXÕ HÜRpùNnYRôpRôu JÚYu C\d¡\ôu Guߨû]d¡\ôoLs, G]úY VôÚûPVRôYÕ úSôn Øt±®hPôp EPú] AYoLs úSôVô°ûV úYß GYÚmA±VôR K¬Pj§tÏ GÓjÕf ùNuß J°jÕûYd¡\ôoLs, úSôn GkR éRm ApXÕ úTVôpYkRúRô ARtÏ úSôVô° Re¡«ÚdÏm CPmùR¬VôRRôp éRm ¿eL úSôÙm ¿eÏm GuTÕRôuAYoLÞûPV ®ÑYôNm,úSôVô° C\kÕ ®hPôp ©\Ï JúW TVmRôu,EPú] Uk§WYô§ûV AûZdL AYo Vôo HÜRpùNnRôúWô AYo ùTVûWf ùNôpX. ©\Ï Gu]SPdÏm GuTûR ùNôpX úYi¥V AY£VªpûXApXYô?ùSnVômúY£ ÏXj§p ùTiLs UhÓmRôu AZúYiÓm, AYoLs ÅhûPf Ñt± JlTô¬ ûYjÕAÝYôoLs, úMô²
(ngoni)
ÏXj§p ùTiLs AZjùRôPeL BiLÞm úNokÕ AÝYôoLs, VôWôYÕAZ®pûXùVu\ôp AYu L§ AúRô L§ Rôu,NôÜ GuTÕ GpXô U²RÚdÏúU ùTôÕYô]ÕRôu, VôÚm ARtÏ ®§ ®XdLpX Cû[OoLsNôûYlTt± ¨û]lT§pûX, YVRôL BL AfNmLqÜm, LPúXôÓ úNÚm úTôÕ S§ ©u YôeÏYÕúTôX YVRôÏm úTôÕ UWQ TVm ùUpX ùUpX RûXçdÏm, Hu NôÜ Gu\ôp AfNm úRôuß¡\Õ?UWQ TVm UWQúYRû]ûVd ϱjÕ£k§lTRôpRôu GußùNôpX Ø¥VôÕ,NôRôWQ CVtûLUWQj§tÏ AqY[ÜùT¬V úYRû]Jußm CpûXGuTÕRôu A±®VpA±O¬u LÚjÕYÛÏu± AN§A§LUô¡ CVtûLUWQm ¨Lr¡\Õ,B]ôp §¼o UWQmC q Y û L V ô ] ÕApX, NôÜ GlúTôÕ?GqYôß? NôÜdÏl©u Gu]? CkR úLs®Ls Rôu UWQ TVj§tLô]LôWQeLs,¿ UiQôn CÚd¡\ôn. UiÔdúL §Úm ×Yôn(ùRôè 3:19) GuTÕ Cû\ LhPû[, Sôm NôLjRôuúYiÓm, Et\ôo E\®]ûW ®hÓl ©¬VjRôuúYiÓm SUÕ AÚûUVô] EPûX ®hÓùNpXjRôu úYiÓm, AûNYt\ E«Wt\ EPûXúYß SôuÏlúTo çd¡f ùNpXjRôu úYiÓm!LoSôPLô TpLûXd LZLm JÚØû\ JÚ A±®VpùTôÚhLôh£ HtTôÓ ùNn§ÚkRÕ, C\kR ©\ÏEPÛdÏ HtTÓm Uôt\eLû[ JqùYôÚ U¦ úSWCûPùY°«p TPjúRôÓ ®[d¡]o, AkR CPj§pUhÓm TôoûYVô[oLs ªLd Ïû\YôL CÚkR]o,U²Ro úRôp®VûPÙm CPmRôu NôÜ NôûYùYu\ U²Ro GYÚªpûX, Sm BiPYo CúVÑ¡±vÕ JÚYo UhÓm Rôu NôûY ùYußE«ojùRÝkRôo, 1972 Bm BiÓ WxVô®ÚkÕRl©úVô¥ AùU¬dLô®p RgNUûPkRYo ULô L®ú_ôNl lúWôhv¡ CYÚdÏ úSôTp T¬Ñm ¡ûPjRÕ,CYo
To Urania
Gu\ èp.
“for, though our life maybe a thing to share, who is there in this world to share ourdeath?
Guß úLh¡\ôo, Bm YôrûYl T¡okÕùLôs[ TXo Es[]o, B]ôp VôWôYÕ NôûYlT¡okÕ ùLôs[ ØuYÚYôWô?B]ôp. ¡±vÕ CúVÑûYl ©uTtßTYoLÞdÏNôÜ AfNm RÚm Lô¬VúU ApX, Gu ÁÕ Sm©dûLùLôsúYôo C\kRôÛm YôrYo Guß BiPYoRôúUùY°lTÓj§Ùs[ôo, YôrûYd ϱjÕm NôûYdϱjÕm ¡±vRYoLÞdÏj ùR°Yô] LÚjÕEiÓ, ×ûRVûXl úTôp LôlTôt± ûYj§ÚdÏmGiQeLs ¨û\úYßYÕ Nô®p Rôu,SUÕ YôrÜ AtTUô]YôrÜ ApX, AÕ ®ûXU§lTt\Õ BÏm, Bm©\dL CVXôR GjRû]úVôúLô¥ U²Ro Cû\Y²uU]§p UhÓUôLYôr¡u\]o, B]ôp SômU²RWôLl ©\dÏm UôùTÚmStúTtû\l ùTt\YoBúYôm,Sôm CÚYo SUdÏ CÚYo,Sôm Juß SUdÏ JußGuß ùNôu]ôp ©u]oêußdÏ CPúUÕ? G]úYNôûY ùYu\YúWôÓ úNokÕ¨ûX YôrûYfùNôkRUôdÏúYôm, SôØmNôûY ùYpúYôm!PôdPo,
ù_Lu úUôLu
. RoU׬
U¬jR BuUôdL°u ¨û]Ü Sôû[ Jh¥V SYmTo UôR £\l×d LhÓûW
 
SYmTo 2010 
ºúVôu ÏWp
○   
§Ú,Nô, ùWYùWih ùNpYdÏUôo.
WôVlúThûP.ùNuû] - 14,
AiúQ Guû]dLôlTôjÕeL!
Cû[Oo Tϧ 
LûP£ LôXj§p úRYu GeÏm GÝl×RûXdùLôiÓ YW ®Úmס\ôo, NôjRôú]ô R]dÏùLôÓdLlThP LôXm Ø¥YûPVl úTô¡\Õ GuTûREQokRY]ôn GqY[Ü Ø¥ÙúUô AqY[Yôn_]eLû[ RiPû]«úX CÝjÕ áÓUô]ôpùR¬kÕ ùLôs[lThPYoLû[Ùm Yg£jÕTôRô[jÕdÏ CÝjÕf ùNpX ®Úmס\ôu,TX úSWeL°p YôT Rm© ReûLLs ClT¥Vôn×Xm×YÕiÓ GlT¥VôYÕ T¬ÑjRUôn YôZúYiÓm Guß Rôu ®Úmסú\ôm, BXVj§p©WNeLm úLhÏm úTôÕ GlT¥Ùm T¬ÑjRUôn YôrkÕ®PXôm Gu\ Sm©dûL YkÕ ®Ó¡\Õ, B]ôpEXLj§p YôÝmúTôÕ SiTû]f Nk§dÏm úTôÕTôY ãr¨ûXLû[ G§oùLôsÞm úTôÕ GuT¬ÑjRùUpXômTgNôn T\kÕ úTôn®Ó¡\Õ, AÓjRYôW BWôRû]dÏYÚmúTôÕ ûLL ô p L sØ ± d L l T h PØP¥Yû]lúTôpYÚ¡ú\u, ØPYuùLôm× úRàdÏBûNlTÓYÕ úTôXT ¬ Ñ j R j § t ÏBûNlTÓ¡\ú]ôGuù\i¦ JÚK W j § pJÕe¡«Úd¡ú\u,B]ôp GeLs úTôRLo Gu NjÕÚúY G]dÏ®úWôRUôn NkúRô`lTPôúR. Sôu ®ÝkRôÛmGÝk§ÚlúTu. Sôu CÚ°úX EhLôokRôÛmBiPYo G]dÏ ùY°fNUô«ÚlTôo Guß ùNôpGu ûLûVl ©¥jÕ GÝkÕ SP Guß ùNôpGuû]j çd¡ ®Ó¡\ôo, Sôàm NlTô¦ ÏQUô¡100 ÁhPo KhPlTkRVj§p KÓYÕ úTôX K¥YÚ¡ú\u, B]ôp Lpí¬«p ùNu\Õm GuLôpLs ÁiÓm ØPUô¡u\], ClT¥f NûT«pÕs°d ϧlTÕm Lpí¬«p AkRo Tp¥ A¥lTÕmGu Au\ôP YôrdûL«p Yô¥dûLVô¡®hPRôpSôu úY¥dûLVôn Uô±®húPú] Guù\i¦úYRû]lTÓm Au× Rm©Lú[. ClT¥ NûT«p JÚKhPØm. NØRôVj§p JÚ KhPØm CÚlTRôp ¿CWh£dLlTP®pûXùVuß Euû]úV ùSôkÕùLôs[ôúR. ApXÕ CWh£dLlThPôÛm T¬ÑjRUônYôrYÕ Ø¥VôR Lô¬Vm Guß
º CkR TZm×°dÏm
Guß T¬ÑjRUôn YôÝm úTôÕBXVj§tÏ YÚ¡ú\u Guß Ø¥ùYÓjRôpLpXû\dÏ ùNpÛm úTôÕm T¬ÑjRjûRLôQØ¥VôÕ, CpûX SmûUlúTôp Rôu GpúXôÚmS¥lTôoLs Guß Ut\YoLû[ Ïû\YôL U§lÀhÓ¡±vÕ®u AuûT ®hÓ ©¬kÕ ®PôúR, AiúQ®NVjÕdÏ YôeLuà ¿ ál©ÓYÕ úLdÏÕ Rm©,¡±vÕÜdÏs G]RÚûU ©sû[Lú[ ØRXôYÕJÚ Tô® U]m §Úm×múTôÕ AYàûPV TôYmUu²dLlThÓ CúVÑ ¡±vÕ®u CWjRjRôpAYàûPV BjÕUô LÝYlTÓ¡\Õ, CkRdLô¬Vj§p ØÝYûRÙm CúVÑ ¡±vÕúY ùNnÕ®Ó¡\ T¥Vôp SmªPj§p G§oTôolTÕ ®ÑYôNjûRUôj§Wm Rôu, ClúTôÕ BRôØdÏs U¬j§ÚkREu B® ¡±vÕÜdÏs E«ol× AûPkRô¡®hPÕ,ClúTôÕ Eu B®E«ol× AûPkÕ®hPRôp CÕ YûW®úWôRUôLl TôojRúTôRLo E]dÏ úRYçRû]l úTôp ùR¬¡\ôoCÕYûW BWôRû]GlúTôÕ Ø¥Ùm GuT§úXLY]Uôn CÚkR ¿GlúTôÕ Oô«tßd ¡ZûUYÚm úRYû] GlúTôÕBWô§dLXôm GußG§oTôolTôn, BmEiûURôu CqY[ÜCÚkÕm Hu T¬ÑjRUônYôZØ¥V®pûX,Eu B® E]dÏs CúVÑ ¡±vÕ®]ôpE«ol©dLlThPôÛm Eu BjÕUô®úX TôYjûRúUtùLôs[ ApXÕ TôY ãr¨ûXLû[ ®hÓKÓ¡\ ùTXu CpûX, G]úY TôYj§p CÚkÕÁ[ Ø¥V®pûX, £ß ÏZkûRûVl Tôod¡ú\ômSmûUlúTôp E«o CÚd¡\Õ, £¬d¡\Õ. TôpÏ¥d¡\Õ. AÝ¡\Õ, SmûUlúTôp LôpLÞm ûLÙmARtÏ CÚkRôÛm AdÏZkûRVôp SPdLØ¥V®pûX SmûUlúTôp KP Ø¥V®pûX, LôWQmAdLôpLÞdÏ ùTXu CpûX BRXôp AÕRYÝ¡\Õ, CûRlúTôXjRôu CWh£l©u úTôÕ B®E«oÁh× AûPkRôÛm AûRj ùRôPokÕ BjÕUôùTX]ûPVô®hPôp v§WUô] ¡±vRY YôrdûLYôZ Ø¥VôÕ,AiúQ GlT¥uú] BjÕUô®pE«ol©dLlTÓ¡\Õ, ùNôpÛeLiúQ GußúLhTÕ úLh¡\Õ, Rm© Ne¸Rm 19:7 p ùNôu]T¥

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->