Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cap 3-Standarde, grafica si tehnica inteligenta

Cap 3-Standarde, grafica si tehnica inteligenta

Ratings: (0)|Views: 166 |Likes:
Published by Pride91
Standarde, grafica si tehnica inteligenta
Standarde, grafica si tehnica inteligenta

More info:

Published by: Pride91 on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2011

pdf

text

original

 
 
34
 
CAPITOLUL 3CONDI
Ţ
II TEHNICE DE CALITATE PENTRUINSTALA
Ţ
IILE ELECTRICE DE AUTOMATIZARE
3.1. Prescrip
ţ
ii generale
Prescrip
ţ
iile necesare pentru instalarea, exploatarea
ş
i între
ţ
inerea echipamentuluielectric
ş
i electronic al instala
ţ
iilor de automatizare pentru ma
ş
ini industriale trebuie s
ă
fie datesub form
ă
de planuri, scheme, diagrame
ş
i tabele întocmite conform STAS 12120/1...6-83
ş
iSTAS 10851-77.Prescrip
ţ
iile necesare depind de complexitatea echipamentului de automatizare.În cazul unui echipament simplu, documenta
ţ
ia corespunz
ă
toare poate faceobiectul unui singur document, cu condi
ţ
ia ca în cadrul acestuia s
ă
fie reprezentate toateaparatele echipamentului, precum
ş
i racordarea la re
ţ
eaua de alimentare.Produc
ă
torul principal (care trebuie s
ă
realizeze coordonarea între proiectarea
ş
iexecu
ţ
ia echipamentelor de automatizare
ş
i a ma
ş
inii industriale) trebuie s
ă
asigure pentru fiecaresubansamblu de ma
ş
in
ă
documenta
ţ
ia tehnic
ă
complet
ă
respectiv
ă
.Observa
ţ
ii:1. în cazul echipamentelor în care se utilizeaz
ă
un num
ă
r restrâns de componenteelectronice
ş
i dac
ă
acestea se pot identifica u
ş
or pentru între
ţ
inere, înlocuire sau reglaj,informa
ţ
iile necesare pot face parte din schema general
ă
a echipamentului electric. Dac
ă
acestecomponente fac parte dintr-un subansamblu, pe schema general
ă
a circuitelor, trebuie s
ă
sefigureze punctele de conectare ale subansamblului cu alte p
ă
ţ
i ale echipamentului deautomatizare, iar pe schema separat
ă
trebuie s
ă
se prezinte informa
ţ
iile necesare asuprasubansamblului.2. în cazul echipamentelor care con
ţ
in un num
ă
r mare de componente electronice,documenta
ţ
ia tehnic
ă
trebuie s
ă
con
ţ
in
ă
schemele din care s
ă
rezulte atât componenteleelectronice cât
ş
i leg
ă
turile lor cu alte echipamente ale ma
ş
inii, iar fiecare component
ă
s
ă
poat
ă
fiidentificat
ă
în raport cu schema
ş
i invers. Dac
ă
acela
ş
i tip de component
ă
este utilizat
ă
în maimulte locuri în echipament, schema trebuie s
ă
indice simbolul de identificare propriu fiec
ă
reicomponente de acela
ş
i tip.
3.2. Componen
ţ
a diferitelor tipuri de documente
Documenta
ţ
ia tehnic
ă
a unei instala
ţ
ii electrice de automatizare trebuie s
ă
 cuprind
ă
:-planul de amplasare;-schema func
ţ
ional
ă
;-schema circuitelor;-descrierea func
ţ
ion
ă
rii
ş
i/sau diagrama sau tabelul de secven
ţ
e
ş
i/sau toatecelelalte metode convenabile pentru descrierea func
ţ
ion
ă
rii (dac
ă
este necesar);
 
 
35-schema conexiunilor exterioare sau un tabel echivalent sau indicarea pe schemea unor trimiteri reciproce, care s
ă
permit
ă
unui circuit de-a lungul echipamentului, dac
ă
estenecesar;-nomenclatorul aparatelor 
ş
i componentelor electrice;-instruc
ţ
iuni de între
ţ
inere
ş
i metode de reglare, dac
ă
este necesar, sau carteatehnic
ă
a instala
ţ
iei;-lista pieselor de uzur 
ă
 
ş
i de schimb, care sunt recomandate în vederea întocmiriicomenzii, dac
ă
este posibil;
3.3. Reguli pentru întocmirea documenta
ţ
iei tehnice
Pentru identificarea diferitelor documente, constructorul ma
ş
inii poate adopta unadin urm
ă
toarele variante:-fie, s
ă
treac
ă
pe fiecare document num
ă
rul de referin
ţă
al tuturor celorlaltedocumente referitoare la acela
ş
i echipament electric;-fie, s
ă
întocmeasc
ă
o list
ă
a tuturor documentelor cu titlul
ş
i num
ă
rul lor.Dimensiunile planurilor, schemelor, diagramelor 
ş
i tabelelor trebuie s
ă
fieconform STAS 1-76, seria A de format maxim A1. Se recomand
ă
formatele de 297mm(în
ă
l
ţ
imea A4), lungimea lor nedep
ăş
ind 840mm (de 4 x l
ăţ
imea A4). Pentru schema circuitelor,se recomand
ă
formatul A3.Se poate utiliza reprezentarea monofilar 
ă
sau multifilar 
ă
la alegere, cu respectareaSTAS 12120/1...6-83.Toate semnele conven
ţ
ionale utilizate în planuri, scheme, diagrame
ş
i tabeletrebuie s
ă
fie omogene
ş
i alese conform STAS 11381.Semnele conven
ţ
ionale de identificare ale elementelor, bornelor 
ş
i conductoarelor vor fi acelea
ş
i în toate documentele
ş
i în echipamentul de automatizare.În tabelul 3.1. se dau literele reper conform STAS 12120/2...83 pentruidentificare categoriilor de elemente din schemele.
Tabelul 3.1
. Litere reper pentru identificare elementelor în schemele electriceLitera Categoria elementului Litera Categoria elementuluiA Ansambluri
ş
i subansamblurifunc
ţ
ionaleN Dispozitive de calcul, regulatoareB Traductoare P Instrumente de m
ă
sur 
ă
, dispozitivede încercareC Condensatoare Q Aparate de comuta
ţ
ie pentrucircuite electrice de for 
ţă
 D Elemente binare R RezistoareE Dispozitive diverse S Aparate de comuta
ţ
ie mecanic
ă
 pentru circuite electriceF Dispozitive de protec
ţ
ie T TransformatoareG Generatoare U Modulatoare, convertoareH Dispozitive de semnalizare V Tuburi electronice,semiconductoareK Relee, contactoare W C
ă
i de transmisie, ghiduri de und
ă
,antene
 
 
36L Inductan
ţ
e X Borne, fi
ş
e, socluriM Motoare electrice Y Dispozitive mecanice ac
ţ
ionateelectricZ Sarcini corective, transformatoarehibride, filtre, egalizatoare
3.4 Reguli pentru întocmirea tipurilor de documente specifice
 
3.4.1. Planul de amplasare
Planul de amplasare trebuie s
ă
con
ţ
in
ă
toate prescrip
ţ
iile necesare execut
ă
riiopera
ţ
iilor preliminare instal
ă
rii ma
ş
inii.De asemenea, trebuie specificate datele necesare pentru alegerea tipului,caracteristicile
ş
i curentul nominal sau de reglaj a dispozitivului de protec
ţ
ie contrasupracuren
ţ
ilor care se instaleaz
ă
la începutul cablului de alimentare a echipamentului electric deautomatizare.Pentru cabluri trebuie s
ă
se indice clar pozi
ţ
ia, dimensiunile
ş
i sec
ţ
iune minim
ă
,dac
ă
aceasta nu se poate deduce din valoarea curentului nominal.Dac
ă
este necesar, trebuie s
ă
se indice dimensiunile, scopul
ş
i amplasareacanalelor de cabluri, care trebuie prev
ă
zute în funda
ţ
ii de utilizator.Planul de amplasare trebuie, s
ă
prevad
ă
spa
ţ
iile rezervate pentru asigurareaîntre
ţ
inerii sau înlocuirii aparatajului electric.Dac
ă
nu se d
ă
nici o schem
ă
de conexiuni exterioare, planul de amplasare trebuies
ă
con
ţ
in
ă
detalii asupra locului de trecere a principalelor jgheaburi
ş
i cabluri. Totodat
ă
, eltrebuie s
ă
indice pozi
ţ
ia aparatelor de comand
ă
situate în afara carcaselor cât
ş
i a dispozitivelor de conectare, utilizate pentru racordarea diferitelor p
ă
ţ
i ale echipamentului electric, care au fostseparate pentru transport.Un exemplu de plan de amplasare pentru o instala
ţ
ie de automatizare se prezint
ă
 în anexa A.
3.4.2. Schema func
ţ
ional
ă
 
Schema func
ţ
ional
ă
trebuie s
ă
permit
ă
în
ţ
elegerea principiilor de func
ţ
ionare,printr-o reprezentare relativ simpl
ă
. Schema func
ţ
ional
ă
reprezint
ă
, prin semne conven
ţ
ionale sauprin figuri simple, echipamentul de automatizare ca
ş
i interdependen
ţ
ele sale func
ţ
ionale, f 
ă
ă
s
ă
 fie necesar 
ă
reprezentarea tuturor leg
ă
turilor ce se realizeaz
ă
fizic.
3.4.3. Schema circuitelor
Schema circuitelor trebuie s
ă
permit
ă
în
ţ
elegerea func
ţ
ion
ă
rii în detaliu aechipamentului de automatizare. Aceasta reprezint
ă
un echipament de automatizare sau o parte aechipamentului cu ajutorul semnelor conven
ţ
ionale asociate cu conexiuni electrice
ş
i alte leg
ă
turicare intervin în func
ţ
ionarea sa.Observa
ţ
ie:Schema circuitelor permite în
ţ
elegerea func
ţ
ion
ă
rii în detaliu a opera
ţ
iunilor cepot fi realizate de ma
ş
ina industrial
ă
. Ea reprezint
ă
cu ajutorul semnelor conven
ţ
ionale,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->