Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cap 6-Standarde, grafica si tehnica inteligenta

Cap 6-Standarde, grafica si tehnica inteligenta

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Pride91
Standarde, grafica si tehnica inteligenta
Standarde, grafica si tehnica inteligenta

More info:

Published by: Pride91 on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2011

pdf

text

original

 
 
63 
CAPITOLUL 6ALTE DOCUMENTE DE PROIECTARE
6.1. Documenta
ţ
ia tehnologic
ă
 
Documenta
ţ
ia tehnologic
ă
cuprinde indica
ţ
ii precise care se dau executantuluiinstala
ţ
iei de automatizare, pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor care apar din proiectultehnic. Prin proiect tehnic se în
ţ
elege în acest caz documenta
ţ
ia enumerat
ă
în capitolul 3, carecuprinde schemele electrice, tabelele de conexiuni, jurnalul de cabluri, desene de execu
ţ
ie etc.Documenta
ţ
ia tehnologic
ă
este destinat
ă
urm
ă
toarelor trei faze:-execu
ţ
ie (mecanic
ă
, electric
ă
 
ş
i electronic
ă
), pentru realizarea reperelor mecanice, electrice
ş
i electronice, cum ar fi: subansambluri ale dulapurilor, panourilor 
ş
isertarelor de automatizare, cablaje imprimate, bobinaje etc.;-montaj, pentru descrierea modului, a succesiunilor fazelor de montaj
ş
ifurnizarea altor indica
ţ
ii la montarea componentelor unei instala
ţ
ii de automatizare. Faza demontaj erste faza cea mai des întâlnit
ă
, mai ales atunci când num
ă
rul componentelor tipizate,standardizate este mare;-control tehnic de calitate, faza care se execut
ă
dup
ă
fiecare din opera
ţ
iile maiimportante care sunt incluse în fazele enumerate mai sus.Documenta
ţ
ia tehnologic
ă
este alc
ă
tuit
ă
din fi
ş
e tehnologice. Fi
ş
ele tehnologicecuprind urm
ă
toarele date: num
ă
rul desenului din proiectul instala
ţ
iei pentru care se realizeaz
ă
 fi
ş
a, materiale standardizate utilizate, dimensiunile la care se folosesc aceste materiale. Fi
ş
eletehnologice cuprind în principal o în
ş
iruire de opera
ţ
ii tehnologice, în ordine obligatorie, strict
ă
,necesare pentru o bun
ă
execu
ţ
ie. La fiecare opera
ţ
ie se indic
ă
sau se descriu am
ă
nun
ţ
iturm
ă
toarele: manevrelor pe care le face muncitorul, locul unde se execut
ă
opera
ţ
ia, dimensiunile,
ş
i cotele legate de opera
ţ
ia respectiv
ă
, valorile m
ă
rimilor din instala
ţ
ie care trebuiesc atinse,sculele, dispozitivele
ş
i aparatele de m
ă
sur 
ă
 
ş
i verificare necesare realiz
ă
rii opera
ţ
iei, num
ă
rul demuncitori necesari
ş
i calificarea acestora, durata opera
ţ
iunii conform normelor de lucru stabilite.Se indic
ă
cazurile care necesit
ă
întocmirea de fi
ş
e de m
ă
sur 
ă
tori dup
ă
executarea opera
ţ
ieitehnologice
ş
i valorile care trebuiesc atinse.In practic
ă
, muncitorul având la dispozi
ţ
ie desenele din proiect
ş
i fi
ş
eletehnologice trebuie s
ă
fie capabil s
ă
execute, s
ă
pun
ă
în func
ţ
iune
ş
i s
ă
depaneze instala
ţ
ia deautomatizare, f 
ă
ă
nici un alt sprijin.La echipamentele conduse cu calculatorul, manipulatoare
ş
i robo
ţ
i, fi
ş
eletehnologice se transform
ă
în programe pentru echipamentele numerice de conducere, eleefectuând opera
ţ
iuni pe care ar fi trebuit s
ă
le fac
ă
operatorul uman.
 
 
64
6.2. Norme de consumuri
ş
i manoper
ă
specific
ă
 
Normele de consumuri specifice sunt liste cu cantit
ăţ
ile din fiecare materialutilizat la fabricarea instala
ţ
ie, cumulate de la fiecare reper 
ş
i subansamblu.În aceste liste se trec: denumirea standardizat
ă
a materialului, numerelestandardelor care îi definesc caracteristicile tehnice, cantitatea, în unitatea de m
ă
sur 
ă
 corespunz
ă
toare (buc
ăţ
i, metri, kilograme etc.), numerele desenelor de execu
ţ
ie în care aparereperul sau subansamblul c
ă
ruia îi este destinat materialul.Normele de manoper 
ă
specific
ă
sunt liste care con
ţ
in num
ă
rul de ore de munc
ă
 necesare pentru realizarea instala
ţ
iei de automatizare. În ele se cumuleaz
ă
num
ă
rul de ore pefiecare meserie (electrician, electronist, l
ă
c
ă
tu
ş
etc.)
ş
i fiecare nivel de calificare al meserieirespective.
6.3. Documenta
ţ
ia de ambalare
Ambalarea unei instala
ţ
ii de automatizare
ş
i a componentelor ei (dulap, panou,sertar, aparat etc.) se realizeaz
ă
în ambalaje tipizate, care s
ă
asigure rigidizarea acesteia (lad
ă
,palet
ă
, palet
ă
-lad
ă
). Documenta
ţ
ia de ambalare trebuie s
ă
con
ţ
in
ă
o foaie de ambalaj
ş
i o fi
şă
deambalare.În foaia de ambalaj se trec: tipul ambalajului -standardizat, codul ambalajului
ş
icon
ţ
inutul ambalajului.Fi
ş
a de ambalare indic
ă
urm
ă
toarele:1.Materiale de protec
ţ
ie, fixare
ş
i conservare neprev
ă
zute în desenele de execu
ţ
ieale ambalajului.2.Instruc
ţ
iuni pentru ambalare:-amplasarea în ambalaj;-prinderea instala
ţ
iei sau subansamblului în ambalaj;-sigilarea antifurt (se indic
ă
modalit
ăţ
ile de sigilare
ş
i materialul de sigilat);-inscrip
ţ
ionare (se indic
ă
locul unde se aplic
ă
inscrip
ţ
ion
ă
rile
ş
i tipulinstcrip
ţ
ion
ă
rii):-nestivuibil;-fragil;-a nu se r 
ă
sturna;-a se feri de umezeal
ă
;-locul de prindere a cablurilor pentru manevrarea l
ă
zii.
6.4. Documenta
ţ
ia necesar
ă
calculului de pre
ţ
 
Pentru calculul pre
ţ
ului unei instala
ţ
ii de automatizare sunt necesare urm
ă
toareledocumente:-Standardul profesional al instala
ţ
iei;-Lista de manoper 
ă
specific
ă
;-Lista subansamblurilor realizate în colaborare la alte unit
ăţ
i;-Specifica
ţ
ia echipamentului de automatizare;-Lista consumurile specifice de materiale;-Documenta
ţ
ia de ambalare;-Alte documenta
ţ
ii care concur 
ă
la stabilirea pre
ţ
ului instala
ţ
iei.
 
 
65Calculul pre
ţ
ului instala
ţ
iei se face pe baza acestor documente. În pre
ţ
ulinstala
ţ
iei intr 
ă
toate costurile de materiale
ş
i manoper 
ă
, energie, costurile lucr 
ă
rilor efectuate încolaborare la care se adaug
ă
beneficiul dorit a se ob
ţ
ine la vinderea produsului. În costurileinstala
ţ
iei ca
ş
i produs de serie trebuiesc de asemenea cuprinse costurile de cercetare, proiectare
ş
i de preg
ă
tire a fabrica
ţ
iei, costurile realiz
ă
rii
ş
i test
ă
rii prototipului, costuri legate de punerea înfunc
ţ
iune
ş
i alte costuri care se consider 
ă
necesar a fi incluse în costul final al produsului. Nuintr 
ă
m aici în probleme de detaliu de stabilire a pre
ţ
ului unui produs, care sunt problemeeconomice, pe care fiecare firm
ă
poate s
ă
le rezolve cu politica economic
ă
pe care
ş
i-o impune.În acest paragraf am dorit numai s
ă
trecem succint în revist
ă
câteva din rezultatele activit
ăţ
ii depreg
ă
tire a fabrica
ţ
iei care concur 
ă
la stabilirea pre
ţ
ului instala
ţ
iei de automatizare, f 
ă
ă
a aveapreten
ţ
ia de a da o prezentare detaliat
ă
 
ş
i precis
ă
a modului în care se calculeaz
ă
pre
ţ
ul unuiprodus. Acest lucru constituie obiectul unui curs de economie.
6.5. Conceperea ofertelor. Fi
ş
a tehnic
ă
 
O instala
ţ
ie de automatizare cu un caracter mei general de utilizare poate fidestinat
ă
mai multor beneficiari, c
ă
rora trebuie s
ă
le fie f 
ă
cut
ă
cunoscut
ă
prin metode de reclam
ă
,
ş
i de ofert
ă
. Reclama se realizeaz
ă
prin intermediul fi
ş
elor tehnice pentru beneficiari specializa
ţ
i,cu un grad mai ridicat de cuno
ş
tin
ţ
e în domeniu
ş
i prin prospecte pentru reclama general
ă
.Fi
ş
a tehnic
ă
trebuie s
ă
cuprind
ă
denumirea produsului, caracteristicile tehniceprincipale, schi
ţ
e, scheme, figuri, poze ale produsului singur 
ş
i în diverse aplica
ţ
ii, prezentareaconcludent
ă
a cât mai multor aplica
ţ
ii posibile ale instala
ţ
iei.Prospectul trebuie s
ă
prezinte într-o form
ă
cât mai atractiv
ă
produsul, cuprincipalele lui aplica
ţ
ii
ş
i principalele lui caracteristici tehnice.Ac
ţ
iunea de ofertare se realizeaz
ă
prin trimiterea la diver 
ş
i poten
ţ
iali beneficiari afi
ş
ei tehnice sau a prospectului sau prin prezentarea produsului sau a prospectelor la diversetârguri
ş
i expozi
ţ
ii.
6.6. Documenta
ţ
ia pentru controlul de calitate (recep
ţ
ie)
Pentru realizarea opera
ţ
iilor de verificare a calit
ăţ
ii execu
ţ
iei unei instala
ţ
ii deautomatizare, personalului îns
ă
rcinat cu aceste opera
ţ
ii trebuie s
ă
i se pun
ă
la dispozi
ţ
ieurm
ă
toarele documente:-Lista reperelor la care se cer s
ă
fie întocmite fi
ş
e de m
ă
sur 
ă
tori separate;-Lista reperelor la care se cer certificate de calitate pentru introducerea în dosarulde omologare;-Standardul profesional al instala
ţ
iei, care cuprinde lista verific
ă
rilor tehnice
ş
imetodele de verificare;-Cartea tehnic
ă
a instala
ţ
iei;-Documenta
ţ
ia de ambalare;-Inventarul de livrare al instala
ţ
iei.
6.7. Clauzele contractuale în proiectarea

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->