Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kriminalistika V.

kriminalistika V.

Ratings:
(0)
|Views: 7,950|Likes:
Published by Nina Atanasijevic

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nina Atanasijevic on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
m,V. KRIMINALISTIKA I NAČIN VRŠENJA POSLOVARESORA JAVNE BEZBEDNOSTI
I. KRIMINALISTIČKA TAKTIKA
1. POJAM I VRSTE KRIMINALITETA 
O samom kriminalitetu postoje brojne definicije, zavisno od toga sa kojegstanovišta se kriminalitet posmatra i odredjuje: pravnog, sociološkog, političkog isl. Najprihvatljivija je definicija prema kojoj
kriminalitet kao negativna društvenapojava predstavlja skup aktivnosti jednog lica ili grupe ljudi u odredjenomvremenskom periodu, koji su u suprotnosti sa pravnim propisima i normamaponašanja a čije nepoštovanje i kršenje povlači odgovarajuću krivičnu sankciju,čija vrsta i visina zavisi od stepena društvene opasnosti.
U širem smislu podkriminalitetom se često podrazumeva ASOCIJALNO - ne društveno odnosnoANTISOCIJALNO ponašanje.Asocijalno ponašanje bi bilo ono, koje odredjeno društvo smatra nemoralnim,nepoželjnim ili neprilagodjenim sebi samom kao što je alkoholizam, narkomanija,skitničenje, prostitucija, kocka i sl. Antisocijalno ponašanje je ponašanje protivnodruštvu, tj. Zakonskoj normi.
2. POJAM I PODELA KRIMINALITETA 
Kriminalitet se često deli na:
lakši
i
teži.
U lakši kriminalitet ubrajaju se krivičnadela (KD u daljem tekstu) manje društvene opasnosti pa čak i prekršaji. Postoji itzv.
skriveni ili latentni kriminalitet 
čija je posledica pritajena za razliku od KD savidljivom posledicom. Prema tome skriveni kriminalitet postoji faktički a ne ipravno – TAMNA BROJKA kriminaliteta.Imamo podelu na
klasični i politički
kriminalitet, u istu podelu spada i
privrednikriminalitet,
koji ima karakteristike i klasičnih i političkih delikata.Prema nosiocima, kriminalitet se može podeliti na:
kriminalitet povratnika,maloletnički kriminalitet, profesionalni kriminalitet i dr.
Sa aspekta i područja koje obuhvata može se podeliti na kriminalitet
DPZ,kriminalitet Opštine, kriminalitet Republike, unutrašnji kriminalitet,medjunarodni kriminalitet, kriminalitet belog okovratnika, kompjuterskikriminalitet, i dr.
Sa stanovišta pravnog aspekta kriminalitet je pojam kojim se označava skup svihvrsta društveno negativnih i pravnim propisima zabranjenih ponašanja kojima senarušava pravni poredak države, a takva ponašanja su u krivičnim zakonimapredvidjena kao inkriminisana tj. zabranjena.1
 
3. OSNOVNA NAČELA KRIMINALISTIKE 
NAČELO ZAKONITOSTI– Znači da se organi kojima je društvo poverilozadatke u suzbijanju kriminaliteta moraju strogo i dosledno pridržavati pozitivnihzakonskih propisa kada rade na sprečavanju, otkrivanju i rasvetljavanju KD;Ustava Republike Srbije, ZKP-a, KZ-a, Zakona o unutrašnjim poslovima.Povredom ovog načela mogu biti ugrožena osnovna ljudska prava i slobodeutvrdjene Ustavom i Zakonskim propisima, zbog čega je bitno njegovopoštovanje.NAČELO ISTINE – Prilikom rasvetljavanja KD i otkrivanja njegovih učinilaca,kao i prilikom obezbedjenja, prikupljanja i izvodjenja dokaza, svi organikrivičnog postupka dužni su da istinito i u potpunosti utvrde činjenično stanjekako bi se u krivičnom postupku donela što objektivnija odluka.NAČELO OBJEKTIVNOSTI – Podrazumeva da utvrdjivanje istine i pristuprasvetljavanju KD bude oslobodjen subjektivizma i pristrasnosti, sujetnogpostupanja i sličnih stavova koji mogu veoma negativno uticati na konačan ishodu krivičnom postupku odnosno da dovedu do nepravilnog i nezakonitog rešenja .Kriminalista od samog početka rada, u konkretnom slučaju mora da budestaložen, odmeren, ispravan i pravedan prema ljudima čiju delatnost i ponašanjeistražuje. Ne bi smeo da unosi u sopstveni rad ništa subjektivnog i ličnog.NAČELO OPERATIVNOSTI I BRZINE– Uspeh u rasvetljavanju KD,otkrivanju i hvatanju njegovog učinioca u velikoj meri zavisi od blagovremenostipostupanja. Ovo načelo se ispoljava u brzom, efikasnom i smišljenom postupanjuuvek kada za to prema faktičkoj situaciji postoji operativna potreba. To sunajčešće oni dogadjaji i pojave koje u sebi sadrže elemente KD. Pozitivne efektenačela brzine treba razlikovati od brzopletosti. Ovo načelo je značajno tokomcelog postupka, a naročito kod obezbedjenja lica mesta, potražne delatnosti,izlaska na lice mesta, korišćenja službenih pasa i sl.Uz brzinu, operativnost kriminaliste je veoma važno načelo koje dopunjavanačelo brzine. Operativnost pretpostavlja poznavanje stanja, prilika, kriminalnihžarišta, pojavnih oblika ispoljavanja i vršenja KD na odredjenom području, a presvega povezanost sa gradjanima koji su u situaciji da dodju do podataka o KD injihovim učiniocima.NAČELO METODIČNOSTI I TAKTIČKOG PLANIRANJA – Prva saznanja iindicije o izvršenom KD, njihovo proveravanje i stvaranje verzija o KD i učiniocumora se odvijati na osnovu logički sačinjenog i razradjenog plana.Operativnoplaniranje zavisi kako od prikupljenih obaveštenja, dokaza i činjenica, tako i odprognoze kriminalnog ponašanja i ono mora biti elastično zbog neodredjenostinaših saznanja, a i zbog mogućih obrta u kriminalnom ispoljavanju i drugihobjektivnih i subjektivnih razloga koji se unapred ne mogu predvideti. Da bi se uovom smislu metodično postupalo potrebno je saznate činjenice, detaljno proučitipa zatim predložiti planirane radnje takodje po načelu metodičnosti – 
redosled ipostupnost mera i radnji.
NAČELO TEMELJITOSTI I UPORNOSTI – Ovo načelo u radu kriminalistedobija puni smisao samo pod uslovom pune primene načela metodičnosti, kao i2
 
načela brzine i operativnosti.Primenom ovog načela izbegava se površnost a sadruge strane inspiriše kriminalistu da svojim radom dovede konkretnu krivičnustvar ili do pokretanja krivičnog postupka i stvaranja preduslova za donošenjepresude, ili pak do obustave daljeg rada zbog nepostojanja elemenata KD.Temeljitost i upornost u kriminalističkom radu podrazumeva da se sa istompažnjom ispituju sve činjenice i okolnosti kako one koje su na izgledsitne ibeznačajne tako i one koje su očigledne. Temeljitost i upornost u radu doprinosismanjenju tamne brojke kriminaliteta.NAČELO KOORDINACIJE I SARADNJE – Podrazumeva saradnju kakoizmedju samih OUP-a (organa unutrašnjih poslova), tako i saradnju OUP-a sadrugim organima, imajući u vidu rasprostranjenost i pojavne oblike KD. Saradnjase ostvaruje na nivou opštinskih, medjuopštinskih (okružnih), pokrajinskih irepubličkih OUP-a. Saradnja i koordinacija se mogu ostvarivati uglavnom na dvanačina:a)
putem neposrednih kontakata i b) zamolnim putem.
NAČELO JEDINSTVENOG RUKOVODJENJA U SPROVODJENJUKRIMINALISTIČKE DELATNOSTI – Ovo načelo ima veliki značaj zaorganizovanje operativnog rada u onim slučajevima kada treba preduzeti veći brojoperativno – taktičkih mera i radnji , pa je po pravilu potreban veći brojPolicijskih službenika OUP-a i veći tehnički potencijal. To je slučaj kada se radio intenzivnom angažovanju OUP-a na teškim i složenim kriminalističkimslučajevima i kada se operativno – taktičke i tehničke mere primenjuju premaorganizovanoj kriminalnoj grupi. Takva situacija nameće potrebu formiranja štabakoji će rukovoditi akcijom koja se odvija po unapred utvrdjenom i razradjenomplanu, pri čemu rukovodilac štaba prati rezultate rada članova ekipe (tima) kao irazvoj celokupne akcije, daje zadatke i usmerava akciju, prikuplja izveštaje i sl.NAČELO ČUVANJA SLUŽBENE TAJNE – Predstavlja jedno od osnovnihnačela u radu na otkrivanju i rasvetljavanju KD i njihovih učinioca kojeg semoraju pridržavati policijski službenici OUP-a. Načelo čuvanja službene tajne neodnosi se u istoj meri na sve operativno – taktičke mere i radnje. Neke se upotpunosti preduzimaju tajno kao npr.
Praćenje, specijalno osmatranje, zaseda idr;
dok se druge vrše otvoreno kao npr.
obezbedjenje lica mesta, racija, proveraalibija i dr.
Neke od ovih mera i radnji planiraju se u tajnosti da bi se obezbedilonjihovo uspešno vršenje. Sa ovim načelom u veoma uskoj vezi je i načelooperativnosti i brzine. Odavanje službene tajne može imati nepovoljan značaj zauspeh istrage.NAČELO PREVENTIVNOG POSTUPANJA – Podrazumeva predhodnoproučavanje kategorija svih lica koji vrše KD, pojavnih oblika i etiološkihkarakteristika. Ovo proučavanje kriminaliteta za jedan odredjeni period vremena ina odredjenom prostoru pruža značajan prognostički elemenat budućegkriminalnog ispoljavanja, kao i mera koje će to ispoljavanje sprečiti ili bar umanjiti.NAČELO STRUČNOSTI I SPECIJALIZACIJE – Podrazumeva stručnousavršavanje kriminalističkih radnika, koje treba da bude kontinuirano sa obziromna najrazličitije metode i načine vršenja KD i korišćenje naučnih dostignuća pri3

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dragana Jeremic liked this
Dragana Jeremic liked this
Merima Ćoralić liked this
Bojana Koki liked this
Ведрана Марјановић liked this
Dalibor Milojic liked this
Bojana Koki liked this
slavy_nk5316 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->