Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kriminalistika V.

kriminalistika V.

Ratings:
(0)
|Views: 7,854|Likes:
Published by Nina Atanasijevic

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nina Atanasijevic on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
m,V. KRIMINALISTIKA I NAČIN VRŠENJA POSLOVARESORA JAVNE BEZBEDNOSTI
I. KRIMINALISTIČKA TAKTIKA
1. POJAM I VRSTE KRIMINALITETA 
O samom kriminalitetu postoje brojne definicije, zavisno od toga sa kojegstanovišta se kriminalitet posmatra i odredjuje: pravnog, sociološkog, političkog isl. Najprihvatljivija je definicija prema kojoj
kriminalitet kao negativna društvenapojava predstavlja skup aktivnosti jednog lica ili grupe ljudi u odredjenomvremenskom periodu, koji su u suprotnosti sa pravnim propisima i normamaponašanja a čije nepoštovanje i kršenje povlači odgovarajuću krivičnu sankciju,čija vrsta i visina zavisi od stepena društvene opasnosti.
U širem smislu podkriminalitetom se često podrazumeva ASOCIJALNO - ne društveno odnosnoANTISOCIJALNO ponašanje.Asocijalno ponašanje bi bilo ono, koje odredjeno društvo smatra nemoralnim,nepoželjnim ili neprilagodjenim sebi samom kao što je alkoholizam, narkomanija,skitničenje, prostitucija, kocka i sl. Antisocijalno ponašanje je ponašanje protivnodruštvu, tj. Zakonskoj normi.
2. POJAM I PODELA KRIMINALITETA 
Kriminalitet se često deli na:
lakši
i
teži.
U lakši kriminalitet ubrajaju se krivičnadela (KD u daljem tekstu) manje društvene opasnosti pa čak i prekršaji. Postoji itzv.
skriveni ili latentni kriminalitet 
čija je posledica pritajena za razliku od KD savidljivom posledicom. Prema tome skriveni kriminalitet postoji faktički a ne ipravno – TAMNA BROJKA kriminaliteta.Imamo podelu na
klasični i politički
kriminalitet, u istu podelu spada i
privrednikriminalitet,
koji ima karakteristike i klasičnih i političkih delikata.Prema nosiocima, kriminalitet se može podeliti na:
kriminalitet povratnika,maloletnički kriminalitet, profesionalni kriminalitet i dr.
Sa aspekta i područja koje obuhvata može se podeliti na kriminalitet
DPZ,kriminalitet Opštine, kriminalitet Republike, unutrašnji kriminalitet,medjunarodni kriminalitet, kriminalitet belog okovratnika, kompjuterskikriminalitet, i dr.
Sa stanovišta pravnog aspekta kriminalitet je pojam kojim se označava skup svihvrsta društveno negativnih i pravnim propisima zabranjenih ponašanja kojima senarušava pravni poredak države, a takva ponašanja su u krivičnim zakonimapredvidjena kao inkriminisana tj. zabranjena.1
 
3. OSNOVNA NAČELA KRIMINALISTIKE 
NAČELO ZAKONITOSTI– Znači da se organi kojima je društvo poverilozadatke u suzbijanju kriminaliteta moraju strogo i dosledno pridržavati pozitivnihzakonskih propisa kada rade na sprečavanju, otkrivanju i rasvetljavanju KD;Ustava Republike Srbije, ZKP-a, KZ-a, Zakona o unutrašnjim poslovima.Povredom ovog načela mogu biti ugrožena osnovna ljudska prava i slobodeutvrdjene Ustavom i Zakonskim propisima, zbog čega je bitno njegovopoštovanje.NAČELO ISTINE – Prilikom rasvetljavanja KD i otkrivanja njegovih učinilaca,kao i prilikom obezbedjenja, prikupljanja i izvodjenja dokaza, svi organikrivičnog postupka dužni su da istinito i u potpunosti utvrde činjenično stanjekako bi se u krivičnom postupku donela što objektivnija odluka.NAČELO OBJEKTIVNOSTI – Podrazumeva da utvrdjivanje istine i pristuprasvetljavanju KD bude oslobodjen subjektivizma i pristrasnosti, sujetnogpostupanja i sličnih stavova koji mogu veoma negativno uticati na konačan ishodu krivičnom postupku odnosno da dovedu do nepravilnog i nezakonitog rešenja .Kriminalista od samog početka rada, u konkretnom slučaju mora da budestaložen, odmeren, ispravan i pravedan prema ljudima čiju delatnost i ponašanjeistražuje. Ne bi smeo da unosi u sopstveni rad ništa subjektivnog i ličnog.NAČELO OPERATIVNOSTI I BRZINE– Uspeh u rasvetljavanju KD,otkrivanju i hvatanju njegovog učinioca u velikoj meri zavisi od blagovremenostipostupanja. Ovo načelo se ispoljava u brzom, efikasnom i smišljenom postupanjuuvek kada za to prema faktičkoj situaciji postoji operativna potreba. To sunajčešće oni dogadjaji i pojave koje u sebi sadrže elemente KD. Pozitivne efektenačela brzine treba razlikovati od brzopletosti. Ovo načelo je značajno tokomcelog postupka, a naročito kod obezbedjenja lica mesta, potražne delatnosti,izlaska na lice mesta, korišćenja službenih pasa i sl.Uz brzinu, operativnost kriminaliste je veoma važno načelo koje dopunjavanačelo brzine. Operativnost pretpostavlja poznavanje stanja, prilika, kriminalnihžarišta, pojavnih oblika ispoljavanja i vršenja KD na odredjenom području, a presvega povezanost sa gradjanima koji su u situaciji da dodju do podataka o KD injihovim učiniocima.NAČELO METODIČNOSTI I TAKTIČKOG PLANIRANJA – Prva saznanja iindicije o izvršenom KD, njihovo proveravanje i stvaranje verzija o KD i učiniocumora se odvijati na osnovu logički sačinjenog i razradjenog plana.Operativnoplaniranje zavisi kako od prikupljenih obaveštenja, dokaza i činjenica, tako i odprognoze kriminalnog ponašanja i ono mora biti elastično zbog neodredjenostinaših saznanja, a i zbog mogućih obrta u kriminalnom ispoljavanju i drugihobjektivnih i subjektivnih razloga koji se unapred ne mogu predvideti. Da bi se uovom smislu metodično postupalo potrebno je saznate činjenice, detaljno proučitipa zatim predložiti planirane radnje takodje po načelu metodičnosti – 
redosled ipostupnost mera i radnji.
NAČELO TEMELJITOSTI I UPORNOSTI – Ovo načelo u radu kriminalistedobija puni smisao samo pod uslovom pune primene načela metodičnosti, kao i2
 
načela brzine i operativnosti.Primenom ovog načela izbegava se površnost a sadruge strane inspiriše kriminalistu da svojim radom dovede konkretnu krivičnustvar ili do pokretanja krivičnog postupka i stvaranja preduslova za donošenjepresude, ili pak do obustave daljeg rada zbog nepostojanja elemenata KD.Temeljitost i upornost u kriminalističkom radu podrazumeva da se sa istompažnjom ispituju sve činjenice i okolnosti kako one koje su na izgledsitne ibeznačajne tako i one koje su očigledne. Temeljitost i upornost u radu doprinosismanjenju tamne brojke kriminaliteta.NAČELO KOORDINACIJE I SARADNJE – Podrazumeva saradnju kakoizmedju samih OUP-a (organa unutrašnjih poslova), tako i saradnju OUP-a sadrugim organima, imajući u vidu rasprostranjenost i pojavne oblike KD. Saradnjase ostvaruje na nivou opštinskih, medjuopštinskih (okružnih), pokrajinskih irepubličkih OUP-a. Saradnja i koordinacija se mogu ostvarivati uglavnom na dvanačina:a)
putem neposrednih kontakata i b) zamolnim putem.
NAČELO JEDINSTVENOG RUKOVODJENJA U SPROVODJENJUKRIMINALISTIČKE DELATNOSTI – Ovo načelo ima veliki značaj zaorganizovanje operativnog rada u onim slučajevima kada treba preduzeti veći brojoperativno – taktičkih mera i radnji , pa je po pravilu potreban veći brojPolicijskih službenika OUP-a i veći tehnički potencijal. To je slučaj kada se radio intenzivnom angažovanju OUP-a na teškim i složenim kriminalističkimslučajevima i kada se operativno – taktičke i tehničke mere primenjuju premaorganizovanoj kriminalnoj grupi. Takva situacija nameće potrebu formiranja štabakoji će rukovoditi akcijom koja se odvija po unapred utvrdjenom i razradjenomplanu, pri čemu rukovodilac štaba prati rezultate rada članova ekipe (tima) kao irazvoj celokupne akcije, daje zadatke i usmerava akciju, prikuplja izveštaje i sl.NAČELO ČUVANJA SLUŽBENE TAJNE – Predstavlja jedno od osnovnihnačela u radu na otkrivanju i rasvetljavanju KD i njihovih učinioca kojeg semoraju pridržavati policijski službenici OUP-a. Načelo čuvanja službene tajne neodnosi se u istoj meri na sve operativno – taktičke mere i radnje. Neke se upotpunosti preduzimaju tajno kao npr.
Praćenje, specijalno osmatranje, zaseda idr;
dok se druge vrše otvoreno kao npr.
obezbedjenje lica mesta, racija, proveraalibija i dr.
Neke od ovih mera i radnji planiraju se u tajnosti da bi se obezbedilonjihovo uspešno vršenje. Sa ovim načelom u veoma uskoj vezi je i načelooperativnosti i brzine. Odavanje službene tajne može imati nepovoljan značaj zauspeh istrage.NAČELO PREVENTIVNOG POSTUPANJA – Podrazumeva predhodnoproučavanje kategorija svih lica koji vrše KD, pojavnih oblika i etiološkihkarakteristika. Ovo proučavanje kriminaliteta za jedan odredjeni period vremena ina odredjenom prostoru pruža značajan prognostički elemenat budućegkriminalnog ispoljavanja, kao i mera koje će to ispoljavanje sprečiti ili bar umanjiti.NAČELO STRUČNOSTI I SPECIJALIZACIJE – Podrazumeva stručnousavršavanje kriminalističkih radnika, koje treba da bude kontinuirano sa obziromna najrazličitije metode i načine vršenja KD i korišćenje naučnih dostignuća pri3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->