Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
G PREKRŠAJNI POSTUPAK

G PREKRŠAJNI POSTUPAK

Ratings: (0)|Views: 4,409 |Likes:
Published by Nina Atanasijevic

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nina Atanasijevic on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

 
G . PREKRŠAJNI POSTUPAK 
Pojam prekršaja -
prekršaj
 
je protivpravna skrivljeno izvršena radnja koja jepropisom nadležnog organa određena kao prekršaj.Da bi neka radnja bila prekršaj istovremeno moraju postojati tri osnovnaelementa prekršaja: postojanje povrede pravnog poretka,propisanost u zakonu ili drugom propisu ipredviđenost prekršajne sankcije.
1. OSNOVNA NAČELA PREKRŠAJNOG POSTUPKA
Načelo zakonitosti – niko ne može biti odgovoran za prekršaj, ako prenego što je učinjen, nije bio predviđen propisom, niti se može izrećisankcija ako unapred nije bila propisana.
Načelo zakonitosti u izricanju prekršajnih sankcija – učiniocu prekršajakaznu ili drugu sankciju može izreći samo nadležni sud i organ državneuprave koji vodi prekršajni postupak.
Optužno načelo – prekršajni postupak pokreće se i vodi na osnovu zahtevaovlašćenog organa ili oštećenog.
Utvrđivanje istine – sud je dužan da istinito i potpuno utvrdi činjenicevažne za donošenje zakonite odluke, kako činjenice koje terete okrivljenogtako i one koje mu idu u korist.
Pomoć neukoj stranci – sud je dužan da se stara da neznanje ili neukoststranaka ne bude na štetu njihovih prava.
Ekonomičnost prekršajnog postupka – sud je dužan da postupak sprovedebez odugovlačenja, ali tako da to ne bude na štetu donošenja pravilne izakonite odluke.
Slobodna ocena dokaza – sud ocenjuje dokaze po svom slobodnomuverenju.
Pravo na odbranu – okrivljeni ima pravo da se brani sam ili uz stručnupomoć branioca koga sam izabere. Sud je dužan da prilikom prvogispitivanja okrivljenog pouči o pravu na branioca.
Upotreba jezika u prekršajnom postupku – okrivljeni, svedoci i druga licakoja učestvuju u prekršajnom postupku imaju pravo da upotrebljavaju svojmaternji jezik, o tom pravu sud ih obaveštava prilikom prvog ispitivanja.U zapisnik se unosi da je data pouka i izjava učesnika o tome.
Dvostepenost prekršajnog postupka – protiv odluka nadležnih organadonetih u prvom stepenu može se izjaviti žalba ako zakonom nijedrugačije određeno. Presuda odnosno rešenje doneto u prekršajnompostupku postaju pravosnažni danom donošenja presude Višegprekršajnog suda.
Zabrana preinačenja na gore – ako je žalba izjavljena samo u koristokrivljenog, presuda se u delu koji se odnosi na izrečenu sankciju ne možeizmeniti na njegovu štetu, niti se u ponovljenom postupku može donetinepovoljnija presuda za okrivljenog.
Naknada štete neopravdano zadržanom ili kažnjenom licu.1
 
Pravna pomoć – sudovi i organi uprave koji vode prekršajni postupak,dužni su jedni drugima, drugim sudovima, državnim i drugim organimapružati pravnu pomoć u poslvima iz svoje nadležnosti.
2. VRSTE PREKRŠAJNIH KAZNI
Vrste prekršajnih sankcija su: kazne, opomena, zaštitne mere i vaspitne mere.Vrste prekršajnih kazni su:
kazna zatvora
– ne može se propisati u trajanju kraćem od 1 ni dužem od 30dana. Za teže prekršaje JRM i kojima se ugrožava život ili zdravlje ljudi možese propisati kazna zatvora do 60 dana. Može je izreći samo prekršajni sud.Može se izreći svima osim trudnicama i majkama dok dete ne napuni jednugodinu života,
novčana kazna – 
može se propisati u rasponu od 500,00 do 50.000,00 dinaraza fizičko ili odgovorno lice, od 10.000,00 do 1.000.000,00 dinara za pravnolice i od 5.000,00 do 500.000,00 dinara za preduzetnika. Rok plaćanjanovčane kazne ne može biti kraći od petnaest dana niti duži od tri meseca oddana pravosnažnosti presude. Ako kažnjeno fizičko lice u određenom roku neplati novčanu kaznu u celini ili delimično novčana kazna ili njen deozameniće se radom u javnom interesu ili kaznom zatvora. Deo neplaćenenovčane kazne koji nije mogao biti zamenjen kaznom zatvora ili radom ujavnom interesu, naplaćuje se prinudnim putem,
rad u javnom interesu
– je neplaćeni rad u korist društva kojim se ne vređaljudsko dostojanstvo i neostvaruje profit. Može se izreći samo uz pristanak učinioca a ne može trajati kraće od 10 niti duže od 120 časova, s tim što se nemože obavljati duže od 2 časa dnevo,
kazneni poeni sa poništenjem važenja vozačke dozvole – 
za prekršajeprotiv bezbednosti saobraćaja na putevima zakonom se mogu propisatikazneni poeni u rasponu od 1 do18. Ako je tokom dve godine vozač dobio 18ili više kaznenih poena, sud mu presudom poništava vozačku dozvolu.Za jedan prekršaj se može alternativno propisati kazna zatvora ili novčanakazna, ali se može izreći samo jedna od njih. Za prekršaj učinjen radi sticanjamaterijalne koristi zakonom se mogu propisati i kazna zatvora i novčanakazna i obe se mogu izreći zajedno. Za prekršaj pravnog lica može se propisatisamo novčana kazna. Kazna zatvora se može izreći samo kao glavna kazna.Novčana kazna, rad u javnom interesu i kazneni poeni sa poništenjem vozačkedozvole mogu se izreći i kao glavna i kao sporedne kazne.
3. ORGANI OVLAŠĆENI ZA PROPISIVANJE PREKRŠAJA IPREKRŠAJNIH KAZNI
Prekršaji se mogu propisivati zakonom ili uredbom, odnosno odlukomskupštine autonomne pokrajine, skupštine opštine, skupštine grada i skupštinegrada Beograda. Organi ovlašćeni za donošenje propisa o prekršajima mogupropisivati kazne i zaštitne mere samo za povrede propisa koje oni donose uokviru svoje nadležnosti i samo ako su predviđene Zakonom o prekršajima i u2
 
granicama koje određuje ovaj zakon. Organ koji je ovlašćen da propisujeprekršajne kazne i zaštitne mere ne može ovo pravo preneti na druge organe.
4. ZAŠTITNE MERE, VRSTE, ORGANI OVLAŠĆENI ZAPROPISIVANJE
Vrste prekršajnih sankcija su: kazne, opomena, zaštitne mere i vaspitne mere.Zaštitne mere mogu se propisivati zakonom i uredbom, a svrha im je daotklone uslove koji omogućavaju ili podstiču učinioca na izvršenje novogprekršaja. Organi ovlašćeni za donošenje propisa o prekršajima mogupropisivati kazne i zaštitne mere samo za povrede propisa koje oni donose uokviru svoje nadležnosti i samo ako su predviđene Zakonom o prekršajima i ugranicama koje određuje ovaj zakon. Organ koji je ovlašćen da propisujeprekršajne kazne i zaštitne mere ne može ovo pravo preneti na druge organe.Učiniocu prekršaja može biti izrečena jedna ili više zaštitnih mera. Izriče ihsud uz izrečenu kaznu ili opomenu.Vrste zaštitnih mera su:
oduzimanje predmeta – 
predmeti
 
koji su bili upotrebljeni ili su bilinamenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja moguse privremeno ili trajno oduzeti ako su svojina učinioca prekršaja, pa čak i kadnisu njegova svojina ako to zahtevaju interesi opšte bezbednosti, života izdravlja ljudi, razlozi morala. Oduzeti predmeti mogu biti uništeni, prodati ilipredati zainteresovanom organu ili organizaciji, o čemu odluku donosi sud;
zabrana vršenja određenih delatnosti – 
sastoji se u privremenoj zabranipreduzetniku ili drugom učiniocu prekršaja da vrši određenu privrednu ilidrugu delatnost za koju se izdaje dozvola nadležnog organa. Može se izreći utrajanju od 6 meseci do 3 godine. Vreme provedeno na izdržavanju kaznezatvora ne uračunava se u trajanje izrečene mere;
zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti – 
sastoji se u zabraniproizvodnje određenih proizvoda ili vršenja određenih poslova u oblastiprometa robe, finansija i usluga ili drugih poslova. Može se izreći u trajanjuod 6 meseci do 3 godine;
 zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove – 
izriče se kadaodgovorno lice zloupotrebi dužnost radi izvršenja prekršaja. Vreme provedenona izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u trajanje izrečene mere;
zabrana upravljanja motornim vozilom – 
izriče se učiniocu prekršaja protivbezbednosti saobraćaja ili kada postoji opasnost da će ponovo učiniti prekršaj,odnosno čije ranije kršenje tih propisa pokazuje da je opasno da upravljamotornim vozilom. Izriče se u trajanju od 30 dana do 1 godine. Vremeprovedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u trajanje izrečenemere;
obavezno lečenje alkoholičara i narkomana – 
izriče se licu koje je učiniloprekršaj usled zavisnosti od stalne upotrebe alkohola ili opojnih droga.Obavezno lečenje vrši se u odgovarajućoj zdravstvenoj ili drugojspecijalizovanoj ustanovi. Može se izvršiti i prinudnim putem. Najduže možetrajati do godinu dana;
zabrana pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja – 
izriče se radi sprečavanja učinioca da ponovi prekršaj ili da nastavi daugrožava oštećenog. Može se izreći u trajanju do godine dana;3

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Milinko Aleksić liked this
Milinko Aleksić liked this
Dalibor Milojic liked this
netsrok2012 liked this
Pera Perić liked this
Pera Perić liked this
civid liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->