Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5568, 3.3.2011]

Dnevni avaz [broj 5568, 3.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,137|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
SUSRET LIDERA SDP-aiHDZ-a
^
ovi}: Dalekosmo oddogovora
GORAN SALIHOVI]
Sarajevomhoda 400opasnih ljudi
Taibu Mujezinovi}u povrede glave i ki~me nisu sanirane u Libiji
Smje{ten na Kliniku za ortopedijuu Sarajevu, dr. Gavrankapetanovi} }e ga uskoro operirati
Zabranili mu da govori za medije
Doma}i „{umaheri“ ne obaziru se na upozorenja
LIBIJA
Dok se izvla~io iz kampa u Misurati
Smrt uli~nog trka~a!


Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 3. 3. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5568
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
[oan tno
   3   1 .  s   t  r  a  n  a
DRAGAN BJELOGRLI]
 Vladika nas je pozvaou Mostar
   5 .  s   t  r  a  n  a
Sramotno:Te{ko stanje u rudnicima
RUDAR U JAMIZARADI KOLIKO^ISTA^ICA U EP
-
u
Estetska hirurgija:U BiH sve vi{e operacija
@ENE POVE]AVAJUA MU[KARCISMANJUJU GRUDI
17. strana
T
aib Mujezinovi} iz Sara-jeva, radnik „Hidrograd-nje“, ranjen je 24. februa-ra pri poku{aju da se sasvojim kolegama, u jeku velikihnemira u Libiji, izvu~e iz radni~-kog kampa na gradili{tu u graduMisurata. Namjera im je bila da st-ignu do najbli`eg aerodroma kakobi se evakuirali u BiH.Kako saznajemo, Mujezino-vi}u je glavu okrznuo metak iligeler. Od jakog udara pao je i tomprilikom zadobio frakturu donjegdijela ki~me.
9. strana
Pjesma ve}ima milionpregledaPjesma ve}ima milionpregleda
„Love in Rewind“ na YouTubeu
   3   5 .  s   t  r  a  n  a   2 .  s   t  r  a  n  a
7. strana
   3 .  s   t  r  a  n  a
[iljegovi} davao znake `ivota u smrskanom „golfu“ Sarajevo: @an [iljegovi} (29) poginuo je u utorak nave~er nakon sudara i udara vozilom u stablo
(Foto: F. Fo~o)
 
Dnevni avaz, ~etvrtak,3. mart/o`ujak 2011.
2
aktuelno
    w    w    w .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z .     b    a
 EPBiH izgubila76 miliona KM!
- Mislim da je EPBiH jedinaenergetska kompanija koja gubinovac. Direktori, radnici, na-dzorni odbori primaju za na{euslove ogromne plate, koje }e naravno dovesti dogubitaka, a onda }e cijena struje sko~iti, pa }e tosve da nadoknadi napa}eni narod, koji ionako nemo`e da sastavi kraj s krajem. Ali, lak{e je i to negosmanjiti direktorske plate i umanjiti sebi `ivotnulagodnost.
(Aspire)
PORTAL - komentar dana
Bosna i Hercegovina jejedna od 16 zemalja kojima}e Velika Britanija presta-ti pru`ati direktnu pomo}jer smatra da im vi{e nijepotrebna.Osim BiH, bez pomo}i}e, po fazama do 2016. go-dine, ostati Kina, Rusija,Irak, Vijetnam, Indonezi-ja, Srbija, Moldavija,Angola, Burundi, Kamer-un, Kambod`a, Gambija,Lesoto, Niger i Kosovokao i ~etiri agencije Ujedi-njenih naroda, objavljenoje ju~er na sajtu Reutersa,prenosi Onasa.Britanski bud`et za di-rektnu pomo} u inoze-mstvu, koji iznosi 6,5 mi-liona funti (10,6 milijardidolara), bit }e preusmjerenna najsiroma{nije zemljesvijeta kao i na one koje ra-zdiru konflikti.- Ova vlada }e imatiradikalno druga~iji pri-stup davanju pomo}i.@elimo da se o nama sudina osnovu postignutih re-zultata, a ne na osnovukoli~ine novca koji tro{imo- izjavio je britanski sekr-etar za me|unarodni ra-zvoj Endrju Mi~el (An-drew Mitchell).
Preusmjeravaju se sredstva iz bud`eta
BiH ostaje bez direktnepomo}i Velike Britanije
 Mi~el: Suditi prema rezultatima Josipovi} i Dodik: Garantirati punu sigurnost 
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} istakao je da Hrva-tska `eli da se rije{e proble-mi svih izbjeglica, bez obzi-ra jesu li Hrvati, Srbi iliBo{njaci, i da je prisutnanova, pozitivna klima, kojaide u prilog povratku i osigu-ravanju prava koja treba daimaju te osobe.- Zalo`it }emo se da se pi-tanje povratka i ure|enja pr-ava, i s jedne i s druge grani-ce, intenzivira i da se, ko-na~no, nakon toliko godina,ta prava i urede - rekao je Jo-sipovi} novinarima u Slavo-nskom Brodu nakon sasta-nka delegacija Hrvatske i RSkoju je predvodio predsje-dnik Republike Srpske Milo-rad Dodik, prenijela je Srna.On je istakao da su na~elavrlo jasna i da podrazumije-vaju pravo na imovinu, pu-no pravo na povratak i davlasti u Hrvatskoj, BiH i RSgarantiraju punu sigurnost. Josipovi} i Dodik polo`ilisu vijence na spomenik dje-ci stradaloj u proteklom ra-tu u Slavonskom Brodu i po-sjetili temelje poru{ene pra-voslavne crkve Svetog veli-komu~enika Georgija u ce-ntru grada.
Rije{iti probleme svih izbjeglica
Spec
Misija OSCE-a u BiH organizirat }e danas u Tuzli obu-ku o strate{kom planiranju za direktore osnovnih i sr-ednjih {kola s podru~ja Tuzlanskog, Zeni~ko-dobojskogi Posavskog kantona, Br~ko Distrikta te isto~nog dije-la RS, javila je Fena.
Dodik i Josipovi} u Slavonskom Brodu
Odluka o Purdi do kraja sedmice
O~ekujem da se Apelaci-ono vije}e Suda BiH do kr-aja sedmice odredi po pita-nju `albe koju smo ulo`ilina odluku Kaznenog vije}aSuda BiH da Tihomir Pur-da bude izru~en Srbiji, ka-zao nam je Josip Muselimo-vi}, advokat nekada{njegpripadnika Zbora narodnegarde.- O~ekivao sam da Ape-laciono vije}e i Tu`ila{tvo zaratne zlo~ine Srbije ve} do-nesu odluku. Realno jeo~ekivati da odluka budedonesena tokom sedmice.Danas (ju~er, op. A.) sam po-sjetio Purdu u Zenici. On jete{ko bolesna osoba - ka`eMuselimovi}.Kona~nu odluku o njego-vom izru~enju dat }e mini-star pravde BiH.
 F. K.
Advokat Josip Muselimovi} tvrdi
 Purda: Te{ko bolestan
SRAMOTNO
Katastrofalno stanje u rudnicima u FBiH
Rudar u jami zaradi
koliko ~ista~ica u EPBiH
Prosje~na pla}a za 12.000 rudara u FBiH oko 800 KM mjese~no, a u EPBiH oko 1.600maraka
Neki su predlagali da odmah organiziramo {trajk, ka`e Berbi}
Sramotno je i poni`ava-ju}e da 12.000 rudara u Fe-deraciji BiH radi u prosjekuza oko 800 maraka mjese~noosnovne pla}e, dok njihovekolege u „ElektroprivrediBiH“ (EPBiH), s kojima~ine koncern, zara|uju pro-sje~no oko 1.600 maraka,tvrdi Fikret Berbi}, predsje-dnik Samostalnog sindikataradnika rudnika uglja BiH(SSRRUBiH).
Minimalna satnica
Berbi} upozorava da ru-dar u jami ili voza~ dampe-ra, ~ija satnica iznosi u poje-dinim slu~ajevima i 2,10KM, zaradi koliko ~ista~icau EPBiH. Upravo zbog togaje Glavni odbor SSRRUBiHdao rok nadle`nima od 15dana da poduzmu mjere ka-ko bi se pobolj{ao `ivotnistandard rudara i uvjeti u ko-jima rade.- Stanje je kriti~no. Voliobih da politi~ari do|u u ru-dnik da vide kako ljudi krva-vo zara|uju svoj hljeb. Ni me-ni nije jasno ponekad kakooni pre`ivljavaju. Rudari suuvijek bili borci i veliki radni-ci, koji se uspijevaju nekakosa strane sna}i, ali je i pozna-to da ve}ina njih ima po dvo-je-troje djece - ka`e Berbi}.Pojedini sindikalisti ve}prije nekoliko dana predla-gali su da odmah budu orga-nizirani {trajkovi. No, zna-ju}i da su {trajkovi rudaraposebno radikalni te zbog~injenice da vlast jo{ nije fo-rmirana, Berbi} ka`e da jeipak nadle`nima dat rok od15 dana kako bi se poku{aonapraviti neki dogovor.Najva`niji zahtjev rudaraje da minimalna satnica bu-de pove}ana na 3,20 KM. No,Berbi} upozorava da je potr-ebno pobolj{ati i uvjete ukojima rudari rade, jer je, ka-ko ka`e, odavno poznato dasu zbog ~estih nesre}a rudni-ci postali „fabrike invalida“.
Nesre}a i po`ar
Najni`u prosje~nu pla}uu rudnicima u FBiH, kakotvrde u Sindikatu, imaju ru-dari u Zenici. No, direktorRudnika mrkog uglja (RMU)Zenica Esad ^ivi} ka`e da je,ako vladaju}e dru{tvo (EP-BiH, op. a.) ne usko~i, nemo-gu}e da rudnici sami po-ve}aju pla}e rudarima.- RMU Zenica i ovo {tosada ispla}uje je prenapre-gnuto, nau{trb dobavlja~a iobaveza prema dr`avi. Mi setek oporavljamo od nesre}eu Stranjanima i po`ara uRaspoto~ju, koji je sedam ipo mjeseci stavio van proi-zvodnje ovu jamu. Jo{ nismodostigli ni nivo prosje~neproizvodnje - upozorava^ivi}.
 F. KARALI]
Formiranje koncernaEPBiH i rudnika, koji je,kako je to pro{le godinenajavljivao resorni mini-star Vahid He}o, trebao bi-ti lokomotiva razvoja privr-ede, ni{ta dobro do danasnije donio rudarima, tvrdiBerbi}.- Osim lijepih obe}anja,nikakvih pomaka naboljenije bilo. Osim ne{to maloopreme, ulaganja su bilabezna~ajna - ka`e Berbi}.Iako je generalni dire-ktor EPBiH Amer Jerlagi}pro{le godine najavio izdva-janje 780 miliona KM zarudnike, direktor Esad^ivi} ka`e da 2010. nije bi-lo nikakvih ulaganja uRMU Zenica. No, kakoka`e, 2011. godina krenulaje dobro.
He}ina lokomotiva razvojani{ta dobro nije donijela
 Rudari rade u „fabrikama invalida“: Protesti neminovni 
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,3. mart/o`ujak 2011.
3
 Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino
 
 avaz.ba)
Igre sa bh.granicom
Kakvim se motivima vode Zagreb i Beogradodga|anjem rje{avanja pitanja granice sa BiH
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
IZVJE[TAJI
Goran Salihovi}, predsjednik Op}inskog suda Sarajevo
Gradom hoda 400opasnih ljudi
Bezveze je {to mi sudimo, jer ili nema mjesta u zatvoru ili neko bude pomilovan,ka`e Salihovi}
Imamo problem, puca se, radi se {ta se ho}e
Zavr{nim obra}anjem Jadranka Prli}a, BruneStoji}a i Milivoja Petkovi}a te advokata SlobodanaPraljka, Valentina ]ori}a i Berislava Pu{i}a u Hagu jeokon~ano su|enje biv{im liderima takozvane Her-ceg-Bosne, javio je Sense.- Oni koji su patili zaslu`uju su}ut i pravdu - rekaoje u svom zavr{nom obra}anju sudijama JadrankoPrli}.Kao i ostala petorica optu`enih ~elnika bosanskihHrvata, Prli} je negirao odgovornost za zlo~ine kojisu 1993. i 1994. godine po~injeni na podru~ju„Herceg-Bosne“. Preispituju}i svoje postupke iz vre-mena rata, Prli} je, kako je rekao, do{ao do zaklju~kada nije u~inio ni{ta {to ne bi ponovo uradio.
Mi imamo problem u gradu idr`avi. Puca se, radi se {ta se ho}e.Iako sud sudi, bezveze je to {to miradimo, jer ~esto ili nema mjesta uzatvorima ili neko bude pomilo-van, kazao je ju~er Goran Saliho-vi}, predsjednik Op}inskog suda uSarajevu, na prezentaciji go-di{njeg izvje{taja.- Pogledajte ko je pomilovan uposljednje vrijeme pa }ete vidjetiko su ti ljudi. Nema nijednog su-dije ni tu`ioca u Komisiji za pomi-lovanje - upozorio je Salihovi}.
Kriva vlast
On smatra da su najve}i pro-blem zatvorski kapaciteti, zbog~ega ~ak i ljudi s potjernica buduvra}ani iz zatvora.- Zna~i, vi uhvatite ~ovjeka uNjema~koj, stvorite tro{kove, an-ga`ujete vlasti iz druge dr`ave,na{u vlast i policiju, dovedete ga uZenicu, a tamo nema mjesta. To jekatastrofa. Ne znam {ta vi{e da po-duzmemo. Ovo je u posljednjih se-dam dana drugi slu~aj da suvra}eni ljudi s potjernica - rekao jeSalihovi}.On upozorava da sud ne mo`esam. U petak su ~ak obavije{tenida vi{e nema ni kvadratnog metraslobodnog prostora u zatvorima.Najve}eg krivca za postoje}e sta-nje Salihovi} vidi u izvr{noj vlasti,koja ni{ta nije uradila u vezi sovim pitanjem.- ^ak 400 ljudi ponovo hodaKS i predstavlja potencijalnu opa-snost, oko 28 je neura~unljivih ko-ji nemaju mjesta za lije~enje. Ima-mo slu~aj da ~ovjek koji je po~iniokrivi~no djelo nije smje{ten u ade-kvatnu ustanovu i sada on praviproblem po gradu. Ide gradom iudara ~eki}em u glavu sebe i dru-ge. To su apsurdne stvari. Od 514rije{enih predmeta, u zatvor jeupu}eno 377 lica koja izdr`avajuukupno 525 godina zatvora, a jo{250 pravomo}no osu|enih dobiloje 239 godina - ka`e Salihovi}.Samo na osnovu odredbe ko-jom je omogu}eno da zatvorskakazna do jedne godine bude zami-jenjena nov~anom, lani je ubud`et FBiH upla}eno ~ak190.000 KM.
Komunalni dugovi
I ostali odjeli Op}inskog sudapostigli su dobre rezultate. Ze-mlji{noknji`ni odjel trenutno imasamo 327 predmeta. Napredak jepostignut i u registraciji predu-ze}a, kao i registru nov~anih ka-zni. Formiran je i poseban odjelkoji napla}uje komunalne dugovete je ovaj sud za oko dvije i po go-dine broj nerije{enih predmeta us-pio s milion i 200.000 spustiti naoko 640.000.Kantonalnim vlastima Saliho-vi} je poru~io da ve}i priliv priho-da od kazni i sudskih taksi moguo~ekivati samo ako one budu po-ve}ane. No, kako ka`e, u ovom vr-emenu to je neprimjereno, jer sena sud ne mo`e gledati kao na fa-briku para.
 F. KARALI]
Da dvije dr`ave nemajuotvorenih pitanja, konstatira setek nakon {to budu rije{eniimovinskopravni odnosi i na-kon {to bude utvr|ena grani~nalinija. Kako stvari u tom pogle-du stoje izme|u na{e domovinei tri na{a susjeda?Rije~ju: nikako. Ili, preci-znije: stoje li stoje. Ni{ta se ri-je{ilo nije od Dejtona naovamo.Barem ne u cijelosti. Za{to? Jedan je od mogu}ih odgo-vora krajnje istinit. A taj je da zato zasigurno nije kriva BiH. Jer,ako je ikomu veoma stalo da ri-je{i pitanje granice sa susjedi-ma, onda je to BiH. Ako ni zbog~ega drugog, a ono zato {to je bi-la metom agresije. Jasno je, i posve logi~no, daje dr`avama koje su bile metomagresije najvi{e stalo utvrditi,odnosno od susjeda dobiti i for-malno-pravno priznanje grani-ce. Dokument kojim se ta for-malnost utvr|uje jeste bilatera-lni ugovor o granici.E, taj bilateralni ugovor BiHjo{ nije ratificirala ni s jednimod svojih susjeda.Da stvar bude gora, graniceBiH sa susjedima su, najve}imdijelom, tzv. prirodnog porije-kla, {to }e re}i da ne bi trebalobiti ama ba{ nikakvih dvojbikuda se zapravo prote`e gra-ni~na linija. Valja samo pratititok Une, Save, Drine te dinar-skoga masiva na jugozapaduna{e domovine.Kakvim se onda motivimavode Zagreb i Beograd stalnimodga|anjem rje{avanja pitanjagranice sa BiH i {ta je ~initi zva-ni~nom Sarajevu u takvom poli-ti~kom ozra~ju?Sigurno je da kako Hrvatskatako i Srbija dr`anjem u proce-su utvr|ivanja grani~ne linije saBiH ne pokazuju da se vode mo-tivima koji karakteriziraju do-brosusjedstvo.A zvani~nom Sarajevu ne pr-eostaje ni{ta drugo do ~ekanja:sve dok Brisel ne podsjeti i Za-greb i Beograd da se bez ri-je{enoga grani~nog pitanja sasvim susjedima, ne mo`e postati~lanicom Europske unije.
Salihovi}: Sudovi nisu fabrike para
(Foto: M. @ivojevi})
Salihovi} smatra neprimjere-nom Vladinu odluku kojom suu nacrtu bud`eta KS za ovu go-dinu za Op}inski sud pre-dvi|ena tri miliona KM manjenego lani.- Najgori pritisak na sud jekroz novac. Morat }emo tra`itisvoja potra`ivanja od bud`et-skih korisnika. Pla}e i status su-dija zamrznuti su ve} {est godi-na. Pla}a sudije iznosi oko 2.400maraka. Nemaju toplog obroka,prijevoza... - ka`e Salihovi}.
Najgori pritisak na sud je kroz novac
 Prli} i ostali: Obratili se sudu
Zavr{eno su|enje hrvatskoj {estorci
Prli}: Oni koji su patilizaslu`uju su}ut i pravdu
Predmeti u brojkama
296.785
predmeta rije{enih u 2010.Sa
958.000
na
843.000
smanjenzaostatak predmeta u 2010.
9.308
predmeta imao krivi~ni odjel

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Biber Aga liked this
Leila Domanagic liked this
Halle Luhwah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->