Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske [broj 12458, 4.3.2011]

Glas Srpske [broj 12458, 4.3.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 439|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

 
Petak 
4. mart 2011.
Broj12.458
Godina
LXVIII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
HRONIKA SPORTVIJESTI
Lagumxijapozivana ru{eweustavnogporetka
UEFA 
uvodiprotektorat nadFudbalskimsavezom BiH
странa
3
странa
14 
странa
43
Hicima uglavu u SADubijenidr`avqaniBiH i Srbije
DANAS
U RS i BiH ne postoje registrovane agencije za odlazak u krizna `ari{ta
U Centru javne bezbjednosti Trebiwe ka`u da u skladu sa ~lanom 216. Zakona o krivi~nom postupku RS tu`ilac nare|uje sprovo|ewe istrage, a u tu`ila{tvu da prijave o po~iwenom krivi~nom djelu nema u podnesenim prijavama
странa
6
странa
5
Istra`ni organi nisu zainteresovani da ispitaju prodaju akcija Fonda PIO RS
Direktor "Elektrodistribucije" u Bijeqini Du{an Gli{i} ima platu od 3.800 KM. Plata direktora "Gradske toplane" u Doboju 2.600 KM, a 100 maraka mawa direktora "Vodovoda". Direktor trebiwskog "Vodovoda" mjese~no zaradi oko 2.000 KM, a starje{ina vatrogasne jedinice 1.400. Mjese~na zarada direktora "Komunalnog preduze}a" iz Fo~e iznosi 840 maraka
 
PLTEDIREKTO RA DO3.800 MARAKA 
странe
8 i 9
Najvi{a plata direktora "Elek trodistribu cije" u Bijeqini
Policija ~e ka tu `ila{tvo,  tu `ila{tvo da ne ko prijavi
KOLIKO ZARA\U JU ^ELNICI JAVNIH USTANOVA U  OP[TINAMA RS
Vlada RS ograni~ila platedirektora u javnim preduze}ima
Maksimalnazarada 3.000maraka
Plata ne mo`e biti vi{a od 3.000maraka za direktore i 2.500 maraka zaizvr{ne direktore
странa
2
Gadafija ~u vaju i srpski"psi rata"
PO T Eje di no ne da ju di re to ri uBawalu ci
 
2
petak, 4. mart 2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Fond PIO jo{ nije poni{tio rje{ewa kojima je nelegalno pove}ana penzija za oca i dva strica direktora Fonda Zorana Mastila. Uputili smo Fondu pismo, a on ga mora uputiti drugostepenom organu koji to treba da sprovede. Nema roka ali ta odluka }e biti sprovedena.
Petar \oki}, ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite
PRIJEDOR -
Predsta-vnici Republike Srpske tra- `i}e izmjene i dopune Zakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH, a ako do wih ne do|e,Srpska }e donijeti zakon po kojem se nadle`nosti ove dvije institucije ne}e pri- mjewivati u RS, poru~io je ju~e u Prijedoru predsjednik RS Milorad Dodik. - Znam {ta to zna~i ispreman sam za to. Za nas jeneprihvatqivo postojawe Zakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH i RS }e nastaviti da se bori za izvorne dejtonske norme - naglasio je Dodik. Naveo je da su Sud i Tu-`ila{tvo BiH za svoga pos- tojawa ~ak 29 puta za{li u pravni sistem RS i wenepredmete prenijeli na nivo BiH nagla{avaju}i da tako {ta u FBiH nije u~iwenonijednom.- To govori da Tu`ila{- tvo i Sud BiH imaju namjeru da pi{u istoriju - kazao jeDodik.Ponovio je da RS ne}e prihvatiti nijedan zakon, niti ijednu smjenu koju vi- soki predstavnik u BiH na- metne.- Prema bonskim ovla{- }ewima, visoki predstavnik mo`e donositi samo odluke, ali ne i zakone, te {to senaj~e{}e donose odluke o progla{ewu zakona je zlo- upotreba - naveo je Dodik. S. T.
Stvarno je vi{e dosta i tog Zlatka Lagumxije. Osim {to `eli da sam formira vlast i dominira u BiH po~eo je da poziva i na nerede. Pa dobro, dokle }emo vi{e da ga trpimo? Ima li iko da mu stane u kraj?
valentina_vetanlic@yahoo.com
Nadam se da }e biti vi{e susreta zvani~nika RS i Hrvat- ske, jer treba raditi na pomirewu i uspostavqawu dobrih odnosa. Vjerujem da }e uskoro biti rije{en i problem iz- bjeglih i raseqenih jer je sramota i Srpske i Hrvatske da 15 godina poslije rata imamo tu kategoriju stanovni{tva.
vidosavkolaric@gmail.com
BORBA 
za izvornedejtonske norme
PI[E: SVJETLANA TADI]
svjetlanat@glassrpske.com
BAWALU KA - Direkto- ri javnih preduze}a, agenci- ja, direkcija i fondova u RS ubudu}e ne}e mo}i pri- mati vi{e od 3.000 maraka mjese~no, izvr{nim dire- ktorima plata }e biti 2.500 maraka, a ujedno vi{e ne}e mo}i da budu ~lanovi vi{e upravnih i nadzornih odbo- ra.
Ovo je utvr|eno Zakqu- ~kom o platama u javnim in- stitucijama koji je Vlada Republike Srpske usvojila na ju~era{woj sjednici, a ut- vr|en je i prijedlog ugovora o radu izme|u poslodavaca i di- rektora javnih preduze}a i izvr{nih direktora u tim preduze}ima. Potpredsjednik Vlade RS Anton Kasipovi} rekao je da Zakqu~ak u osam ta~aka regu- li{e plate, a prijedlog ugo- vora izme|u poslodavaca i direktora i izvr{nih dire- ktora reguli{e visinu plate zajedno sa regresom, toplim obrokom, zimnicom i ostalim primawima po osnovu radnog odnosa.- Taj iznos ne mo`e bitivi{i od 3.000 maraka za dire- ktore i 2.500 maraka za iz- vr{ne direktore, i ta pla ta se uve}ava samo za minuli rad - rekao je Kasipovi}. Dodao je da je Vlada pri- premila i prijedlog ugovora o pravima i obavezama dire- ktora i ugovor o radu. - Vlada je svojim zakqu- ~kom obavezala i predstavni- ke dr`avnog kapitala i ~lanove upravnih i nadzor- nih odbora da u roku od 30 da- na od dana dono{ewa zakqu~ka ponude direktorima ugovore u skladu sa prijedlo- gom ugovora - istakao je Ka- sipovi} i dodao da su definisane i obaveze za upravne odbore da u roku od 30 dana pristupe redefini- sawu ugovora o radu sa dire- ktorima i da se utvrdi iznos plate koji ne mo`e biti ve}i od plata direktora republi- ~kih uprava i upravnih orga- nizacija. I Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite RS je za- du`eno da u saradwi sa dire- ktorima usta nova u zdravstvu u roku od 30 dana izvr{e ana- lizu plata ~lanova menaymen- ta ustanova i wihove usagla{enosti sa platama u zdravstvu, te da odstupawa elimini{u. - I naknade za ~lanstvo u UO i NO }e se smawiti i ne-}e mo}i biti ve}i od 500 ma- raka. Po nekim podacima, do sada je to bilo od 400 do 800maraka - rekao je Kasipovi} i dodao da predstavnici dr`a- vnog kapitala akcijskog Fon- da RS i Fonda za restituciju RS u skup{tinama akcionara nemaju vi{e pravo na naknadu za svoj rad.- Zadu`uju se i ministar- stva da u okviru svoje nadle- `nosti pristupe analizi u~e{}a direktora u UO i NO. @elimo vidjeti koliko je direktora u koliko UO i NO, te da procijenimo da li je mogu}e biti u dva, tri ili pet UO i NO i istovremeno kvalitetno obavqati svoj po- sao koji je primaran - ista- kao je Kasipovi}. Dodao je da je Zakqu~akobavezuju}i i za institucije koje se finansiraju iz sop- stvene djelatnosti kao {to je "Elektroprivreda" i Zavod za uybenike.Analizom plata direkto- ra javnih institucija pokaza- lo se da pojedini direktori imaju plate i vi{e od 6.000 maraka mjese~no, a neki od wih po osnovu plate i UO iNO prime i vi{e od 7.000KM.
DIREKTORI
ne}e mo}i biti ~lanovi vi{e odbora
wwwwww.glassrpske.com
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske
RS ne prihvata Su d i Tu `ila{tvo BiH 
Glavni revizor RS Bo{ko ^eko ka`e da je su{tinsko pitawe rezultat rada direktora, a ne samo primawa.- Oni direktori koji poziti- vno posluju zaslu`ili su na- grade, a one koji su institucije i preduze}a koje vode uveli u milionske minuse treba smjewivati. Samo tako mjere {tedwe }e biti efikasne - re- kao je ^eko.
BO[KO ^EKO
Ministar Petar \oki}
Radna grupa sprovodireformu Fonda PIO
BAWALU KA -
Radna grupa za reformu Fonda PIO je for- mirana i intenzivira}e rad, rekao je ju~e ministar rada i bo- ra~ko-invalidske za{tite Petar \oki}. - Strategija koja postoji da}e osnovne smjernice za izradu novog Zakona o PIO - istakao je \oki}. Dodao je da Fond PIO jo{ nije poni{tio rje{ewa kojima je nelegalno pove}ana penzija za oca i dva strica direktora Fonda Zorana Mastila. - Uputili smo Fondu pismo, a on ga mora uputiti drugostepe- nom organu koji to treba da sprovede, nema roka ali ta odluka bi}e sprovedena - rekao je \oki}. S. T.
Ministarstvo za ekonomske odnose RS
Razrije{ena tri pomo}nika ministra
BAWALU KA - U Ministarstvu za ekonomske odnose i regi- onalnu saradwu RS
du`nosti su razrije{ena tri pomo}nika ministra razli~itih resora, a na wihova mjesta imenovani su vr{ioci du`nosti, objavqeno je u "Slu`benom glasniku RS". Du`nosti su razrije{eni pomo}nici ministra za koordina- ciju investicionih ulagawa i razvoja Zo ran Stjepanovi}, za regulatornu reformu Petar Me|edovi} i za unapre|ewe eko- nomskih odnosa sa inostranstvom Aida Bogdan. Za v.d. pomo}nika ministra za ekonomsku saradwu postavqena je Slobodanka Dubravac, za regionalnu i institucionalnu sa- radwu Jovana ^arki}, a za evropske integracije Boris Tu~i}. V. K.
Evropski sud za qudska prava
Odba~ene tu`be smijewenih zvani~nika
Taj iznos ne mo`e da bude vi{i od 3.000 maraka za direktore i 2.500 maraka za izvr{ne direktore i ta plata se uve}ava samo za minuli rad, rekao Kasipovi}
Plate direktora do 3.000 maraka
Vlada RS o zaradama u javnim preduze}ima, agencijama i fondovima
Ministri nakonferenciji za novinare
FO O . 
BAWALU KA -
Evropskisud za qudska prava u Stra- zburu odbacio je tu`be svih funkcionera u BiH koji su prije nekoliko godina smi- jeweni sa du`nosti odlukama visokog predstavnika i koji su zbog toga pred ovim sudomtu`ili BiH.U odluci suda navedeno je da se BiH ne mo`e smatrati odgovornom za postupke viso- kog predstavnika koji djeluje na osnovu ovla{}ewa UN.Zastupnik BiH pred ovimsudom u Strazburu Monika Miji} izjavila je da }e Sud u Strazburu i u budu}em peri- odu odbaciti sli~ne aplika- cije ako ih bude.Visoki predstavnik Valen- tin Incko obavijestio je u me|uvremenu izvjestioca Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak da se radi nareviziji slu~ajeva gra|ana BiH koji su jo{ pod sankci- jama
OHR
-a. Pod sankcijama
OHR
-a jo{ se nalazi 121osoba od kojih su ve}ina Srbi.S. T.
Monika Miji}
 
PI[U: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
SA RA JEVO - Sazivawe sjednice Doma naroda Par- lamenta FBiH za 10. mart,bez delegata iz svih kanto- na, koje je najavio lider SDP-a Zlatko Lagumyijapoziv je na ru{ewe ustavnog poretka FBiH.
Ocijenili su to predsta- vnici HDZ-a BiH i HDZ-a1990. reaguju}i na ju~era{wu najavu SDP-a da }e zajedno sa strankama koje su potpisale wihovu Platformu formi- rati Dom naroda FBiH i usvojiti federalni buyet i bez zavr{enog izbora delega- ta u svim kantonima. Potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko ^avara rekao je za "Glas Srpske" da SDP iLa gumyija najavquju da }e na- silno preuzeti vlast u FBiH, jer su wihovi postup- ci suprotni ustavima BiH i FBiH, Izbornom zakonu BiH i stavu Centralne izborne komisije BiH. - To nije ni{ta drugo do udar na ustavni poredak u BiH. Institucije koje su za- du`ene da {tite ustavni i demokratski poredak treba- lo bi da reaguju na ovakve poteze i izjave, koje vi{e nisu politi~ke, ve} mogu ugroziti postojawe BiH i dovesti do wene podjele - ka- zao je ^avara.Dodao je da bi policijske i pravosudne institucije u BiH ve} morale da reaguju i na Lagumyijine izjave da }e "ulice Tripolija biti Dizni- lend u odnosu na ono {to semo`e desiti u BiH ako vlast u FBiH i na nivou BiH nebude formirana do 31. marta". - Tim institucijama bi Lagumyija trebalo da odgovo- ri na pitawe {ta je time mi- slio, ko misli organizovati reakciju ulice i sa kojim posqedicama. Formirawe vlasti u kantonima, gdje Bo{waci ~ine ve}inu, poka- zalo je kakvu to BiH oni `e- le. Vlast u FBiH i na nivouBiH nije formirana zbog ul- timatuma koji dolaze od SDP- a i SDA koje `ele da imaju stood stotnu vlast u FBiH bez obzira na to {to su tamo osvojile oko 40 odsto glasova - kazao je ^avara. Predsjednik HDZ-a 1990.Bo`o Qubi} smatra da je sa- zivawe Doma naroda FBiH bez delegata iz svih kantona poziv na ru{ewe ustavnog po- retka FBiH.- Neustavno djelovawe ta- kve vlasti i takvog Doma na- roda bilo bi ru{ewe i ustavnog poretka BiH s obzi- rom na ulogu koju Dom naroda FBiH ima u ustavnom poretku BiH. Pri~e o buyetu i potre- bi formirawa vlade radi do- no{ewa buyeta, prijetwenavodnim doga|awem naroda, obi~an su politi~ki spin, odnosno manipulacija ja- vno{ }u - izjavio je Qubi}"Glasu Srpske".Pojasnio je da je buyetFBiH mogu}e usvojiti u okviru postoje}ih instituci- ja jer taj potez vlade mogu pot- vrditi Predstavni~ki dom FBiH koji je ve} konstitu- isan i Dom naroda u postoje- }em sastavu.- Kada je u pitawu for- mirawe vlasti spremni smo za brze dogovore koji }e po~i- vati na jasnim principima i po{tovawu ravnopravnosti sva tri konstitutivna naro- da. Ako Lagumyija poku{a da formira Dom naroda FBiH kako je najavi o, to }e imatinesagledive posqedice po unutra{we odnose u FBiH iBiH. Takva vlast bila bieventualno priznata samo na jednoj ~etvrtini BiH - zakqu~io je Qubi}.Visoki funkcioner HDZ- a BiH Ivo Miro Jovi} ista- kao je da je Lagumyijanacionalsocijalista koji ru- {i BiH na potpuno isti na- ~in na koji je Slobodan Milo{evi} ru{io Jugoslavi- ju.- Jasno je da on silomvr{i udar na ustavni pore- dak. Pod krinkom multikultu- re i bez imalo nacionalnog, on `eli da u zemqi koja je vi- jekovima imala bogatstvo tri naroda i tri kulture ostvari ono {to ni bo{wa~kim na-cionalistima nije uspjelo. Ko je on govori podatak da je predsjednik najve}e institu- cije Bo{waka u BiH Bo{wa-~kog institu ta, a navodno vodi multinacionalnu parti- ju - ka`e Jovi}.On je istakao da Lagu- myija u polovini BiH na izborima nije dobio ni gla- sa, a da je u drugoj polovini, odnosno u FBiH, dobio gla- sove u pet kantona {to ne prelazi 24 odsto ukupnog bi- ra~kog tijela u BiH. - Od tih izbora do danasLagumyijini mediji, i oni koji `ele haos u BiH, uporno govore o pobjedni~koj stran- ci. U ovoj zemqi pos toje trikqu~ne ~arobne rije~i, a to su konsenzus, paritet i rota- cija. To je jedina mogu}a for- mula funkcionalnosti BiH, a SDP bi da koristi metode diktature. Lagumyija ru{i BiH i wenu budu}nost - rekao je Jovi}.Lagumyija je poslije ju~e- ra{we sjednice Predsje- dni{tva SDP-a istakao da }e FBiH do kraja marta dobiti izvr{nu vlast i buyet i da }eSDP ~initi sve da se usqede}ih sedam dana vlast konstitui{e. - Odazva}emo se pozivu predsjednika Doma naroda FBiH iz pro{log saziva kojibi po Poslovniku mogao sa- zvati sjednicu Doma naroda za 10. mart - rekao je Lagu-myija.Predsjedni{tvo SDP-a BiH potvrdilo je podr{ku Platformi koju su potpisali i HSP, SDA i Narodnastranka "Radom za boqitak"ozna~iv{i je ozbiqnom osno- vom za formirawe vlasti na svim nivoima i pozvalo osta- le stranke da im se prikqu~e.Savjetu za primjenu mira i visokom predstavniku upu}en je poziv da omogu}e primjenu voqe gra|ana.U Centralnoj izbornoj ko misiji su kazali da jo{ ni- su ste~eni uslovi za odr`a- vawe sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH.
GLAS SRPSKE
petak, 4. mart 2011.
3
MOSTAR - Za 15 dana potpisivawa peticije "Stop majorizaciji Hrvata u BiH" u FBiH i Br~ko distriktu prikupqeno je 142.345 potpisa, saop- {tio je ju~e Organizacioni odbor za sprovo|ewe peticije. Predsjednik odbora Nikica Tomi} rekao je da }e peticija s pe~atima i potpisima 13 udru`ewa me|u kojima su ona proistekla iz pro{log ra- ta, studentska, politi~ka, te intelektualaca, biti poslata na adrese
OHR 
-a,
PIC
-a, Evropske komisije, Evropskog parlamenta, UN, politi- ~kih stranaka u BiH, parlamentaraca i vlada, javila je Srna. Tomi} je istakao da su peticiju potpisali i predstavnici bo{wa~kog i srpskog naroda navode}i da su prepoznali ugro`enu poziciju Hrvata u BiH.
Obiqe`eno 19 godina od napada na Brod
BROD -
Polagawem vijenaca na Central nim spomeniku poginulim srpskim borcima na Trgu patrijarha Pavla u Brodu ju~e je obiqe`eno 19 godina od napada na ovu op{ti- nu od strane regularne vojske Hrvatske, javila je Srna. Predsjednik Op{tinske bora~ke organizacije iz Broda Marko Vasili} naveo je da je 3. mart u istoriji Broda upi- san kao dan kada su Srbi iz ove op{tine stavqeni u geto a grad okupiran.Prema wegovim rije~ima, u Brodu je postojalo deset logo- ra pod kontrolom Hrvata u kojima je dr`ano vi{e od 2.000 srpskih civila.
Porodice preuzele tijela Turkovi}evih `rtava
SA RJEVO -
Porodice ubijenih Ma- rija Toli}a i Vernera Ajdarija preuzele su wihove posmrtne ostatke nakon {to je obavqena forenzi~ka analiza, prenose agencije. Wihova tijela su prona|ena krajem decembra pro{le godine na lokalitetu Glasinac u sara- jevskoj op{tini Hayi}i. Toli} i Ajdari su u martu 2010. do{li u Sarajevo po novac koji su ranije pozajmili Zijadu Turkovi}u. Posqedwi put javili su se rodbini iz Turkovi}evog restorana i od tada im se gubi trag. Za ubistva Toli}a i Ajdarija osumwi~e- na je organizovanakriminalnagrupapredvo|enaTurkovi}em.
Slapin: U trgovini oru`jem nestalo 100 miliona maraka
QUBQANA -
Posla nik partije Uistinu Tadej Slapnik izjavio je u slovena~kom parlamentu da je u trgovini oru- `jem izme|u Slovenije i Hrvatske devedesetih godina nes- talo 96 miliona tada{wih wema~kih maraka. Slapnik je napravio prora~un na osnovu dokumenata o po- re|ewu evidentiranih cijena prodatog oru`ja u Sloveniji i Hrvatskoj i dva ra~una hrvatskog ministarstva odbrane. Slovena~ki mediji su objavili da je opozicioni lider i nekada{wi ministar odbrane Slovenije Janez Jan{a po~et- kom devedesetih uzimao po 250.000 dolara mita za svaki brod oru`ja koji je za Hrvatsku i BiH stizao u luku Kopar, a aferu je zata{kavao wegov nasqednik Jelko Kacin.
Peticijom "Stop majorizaciji Hrvata" prikupqeno 142.000 potpisa
VLAST NIJE
formirana zbog ultimatuma SDP-a
Institucije koje su zadu`ene da {tite ustavni poredak trebalo bi da reaguju na ovakve poteze i izjave, koje vi{e nisu politi~ke, ve} mogu ugroziti postojawe BiH i dovesti do wene podjele, kazao ^avara. Neustavno djelovawe Doma naroda FBiH bilo bi ru{ewe i ustavnog poretka BiH, ocijenio Qubi}
Hrvatske stran ke osudile najavu SDP-a o sazivawu sjednice Doma naroda FBiH za 10. mart
Zlatko Lagumxija po ziva na ru {ewe us tavnog po retka
Zlatko Lagumxija
FOTO: AGENCIJE
^lan organizacionog odbora za potpisivawe peticije "Stop majorizaciji Hrvata u BiH" Ivica Prekalo rekao je "Glasu Srpske" da izjave Zlat- ka Lagumxije predstavqajuglas ~ovjeka koji poziva na bezvla{}e.- Mnoge izjave iz SDP-a upe- rene su na nas koji smo orga- nizovali peticiju iz razloga {to `ele da nam imputiraju mogu}nost nedemokratskog dje- lovawa - rekao je Prekalo. Omladinski pokret "Revolt" ocijenio je da "Lagumxija, koji ovih dana prijeti li- bijskim scenarijem i u ma- niru "mahalskih jalija{a" poru~uje drugim politi~a- rima "da im je bog na pomo- }i", jedan odnajodgovornijih za trenutnu politi~ku blokadu.
NEVLADIN SEKTORMiloradDodik 
Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je ju~e u Prijedoru da Lagumxija priziva sce- nario koji je plod `eqe dase destabilizuje situacija u BiH.- Ovo je poku{aj SDP-a daprizove novo me|unarodno intervenisawe u BiH i na tome se istrajava - rekao je Dodik, komentari{u}i Lagumxijinu izjavu da }e ulice Tripolija biti Di- znilend za ono {to bi semoglo dogoditi u BiH ako ne bude formirana vlast.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Milana Radlovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->